Indicadors de l'estat ambiental del mar catalano-balear

Direcció

Miquel Canals i Artigas
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Equip d’investigació: 
Damià Barceló i Cullerés (IEC, ICRA, IDAEA-CSIC)
Marta Estrada Miyares (IEC, ICM-CSIC)
Joan Grimalt Obrador (IEC, IDAEA-CSIC)

 
Col·laboradors:
Àlex Aguilar Vila (UB)
Enric Ballesteros Sagarra (CEAB-CSIC)
Joan Batista Company Claret (ICM-CSIC)
Rut Pedrosa Pàmies (UB)
Anna Sànchez Vidal (UB)
Xavier Tubau Carbonell (UB)
 
 

 

Síntesi

L’objectiu general del programa és aplegar informació científicament contrastada sobre indicadors de l’estat ambiental del mar catalano-balear, la qual, degudament elaborada, serà inclosa en un informe final.

Els objectius específics del programa són els següents:
 • Determinar si tots els elements de les xarxes tròfiques marines es presenten en abundància i diversitat normals i en nivells que puguin garantir l’abundància de les espècies a llarg termini i el manteniment ple de llurs capacitats reproductives i de provisió de serveis, en la mesura en què aquests elements siguin coneguts.
 • Reavaluar la biodiversitat del mar catalano-balear, per a saber si la qualitat i la freqüència dels hàbitats i la distribució i l’abundància d’espècies s’adiuen amb les condicions fisiogràfiques, geogràfiques, climàtiques i, més en general, ambientals regnants.
 • Examinar les concentracions de contaminants en partícules en suspensió, sediments i organismes, de cara a escatir els efectes que puguin provocar.
 • Revisar els inventaris de deixalles marines, especialment en el fons, amb la finalitat de conèixer la composició, distribució i, fins on sigui possible, l’origen, així com els seus efectes i interrelacions amb els hàbitats i els organismes.
 • Avaluar la integritat dels fons marins del mar catalano-balear, els quals han de garantir la salvaguarda de l’estructura i les funcions dels ecosistemes i que els ecosistemes bentònics, en particular, no pateixin efectes adversos.
 • Determinar l’estat de les poblacions d’espècies explotades d’alt interès, sigui pel seu paper dins l’ecosistema i/o pel seu valor comercial, tot i verificant si la distribució per edats i mides que presenten mostra la bona salut dels estocs.
 • Establir les relacions entre fenòmens naturals d’alt nivell energètic propis del mar catalano-balear, com les cascades d’aigües denses i les llevantades, i els punts claus contemplats en els objectius anteriors, de manera que hom transcendeixi d’allò més marcadament descriptiu i assoleixi una explicació holística de l’estat ambiental del mar catalano-balear.   
 
Abstract en anglès
 
The Marine Strategy Framework Directive of the European Union (EU) identifies a number of descriptors of the good environmental status (GES) of Europe’s seas, while the new EU framework programme Horizon 2020 gives priority to cross-disciplinary research of marine ecosystems. GES descriptors include sea-floor integrity, concentrations of contaminants, properties and quantities of marine litter, biological diversity together with the quality and occurrence of habitats and the distribution and abundance of species, and populations of all commercially exploited fish and shellfish. In the last years different research groups have carried out studies that are highly relevant to assess the environmental status of the Catalan-Balearic Sea and adjacent marine areas in the Western Mediterranean Sea. Often, these studies have been undertaken in the frame of International research projects using state-of-the-art strategies and advanced platforms and instrumentation. Such a research effort has allowed achieving unprecedented knowledge on critical issues such as the effects of bottom trawling, the accumulation of marine litter, the presence of emergent contaminants in suspended particles, sediments and organisms, and also on the relations between high-energy natural processes occurring in the Catalan-Balearic Sea (e.g. dense shelf water cascading and sea storms), the fishery of highly priced species and the Distribution of litter and other contaminants. Whereas part of the results achieved so far has been published in specialized international scientific journals, other results still remain unpublished. 
 
The overall objective of this project is compiling quality-flagged scientific information on the descriptors of the environmental status of the Catalan-Balearic Sea, which will be included in a publishable report where sensitive data will be integrated and synthesised for dissemination to the scientific community, decision-makers and technical managers, the media and the society at large. 
 
The Institute of Catalan Studies holds a privileged position to promote such a study, as it includes research leaders in the relevant fields amongst its membership, some of which have authored relevant publications recently.
 

 

Paraules clau

Ecosistemes marins, indicadors d’estat ambiental, Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina (MSFD), mar Catalano-Balear.

 

Inici del projecte

2015 -

 

Antecedents

Els estudis sobre l’estat ambiental del mar catalano-balear i de la Mediterrània occidental en general compten amb una tradició relativament llarga. En els estudis centrats en la contaminació s’han abordat les diferents matrius ambientals (aigua, partícules, sediments, organismes) i, més recentment, s’ha establert la relació entre l’ocurrència de processos oceanogràfics d’alt nivell energètic i la transferència de contaminants cap a la mar pregona, incloent-hi les deixalles marines. Tot i així, la majoria d’aquests estudis se centren en indrets específics de la mar catalano-balear, de manera que manca una visió holística i sistemàtica. Les xarxes tròfiques i la biodiversitat marines també han estat objecte d’estudi, així com la situació d’espècies explotades, àmbit en el que s’han assolit fites remarcables en el context global, com ara la demostració de l’estreta relació entre les fluctuacions de la pesqueria de la preuada gamba rosada (A. antennatus) i les cascades d’aigües denses de finals d’hivern i primavera a la part nord del mar catalano-balear. Igualment, estudis d’impacte mundial fets a casa nostra han permès certificar la modificació a gran escala del relleu submarí per l’acció de les arts de pesca de ròssec. Tot  i el ressò que els mitjans de comunicació han donat a algunes d’aquestes troballes científiques, i en l’àmbit dels Països Catalans, manca un document integrador i rigorós que reculli, sintetitzi i actualitzi els coneixements més rellevants en aquestes temàtiques, l’estudi de les quals ha rebut una gran empenta a escala europea a partir de l’aprovació de la Directiva Marc sobre l’Estratègia Marina de la Unió Europea. Al respecte, el “Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente” coordinà la realització d’un seguit d’informes sobre l’estratègia marina per demarcacions geogràfiques, entre les quals  l’anomenada “Demarcación Marina Levantino-Balear”. Es tracta, però, de documents molt extensos i, per tant, no particularment sintètics.

 

Resultats

Conferències i presentacions:
 
Canals, M., 2015. First JPI Oceans Conference. Brussel·les, 7  de maig de 2015. Participant convidat.
 
Canals, M., 2015. “Basuras marinas”. Seminari Pensamiento y Ciencia Contemporáneos: La contaminación ambiental, un problema global, organitzat pel Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), i dirigit a Sa Majestat la Reina Doña Sofía, assessors i acompanyants. Madrid, 25 de juny de 2015. Ponent convidat.
 
Canals, M., 2015. PERSEUS Final Stakeholders Meeting Policy-oriented marine reserach in the Southern European Seas: Lessons learned and the way ahead. Parlament Europeu, Brussel·les, 10 de desembre de 2015. Participant convidat.
 
Canals, M., Sànchez-Vidal, A., Amblàs, D., Tubau, X. et al., 2015. “Anthropogenic impacts on deep submarine canyons of the NW Mediterranean and the Black Sea”. Scientific Conference Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea. Brussel·les, 7-9 de desembre de 2015. Presentació oral.
 
Sànchez Vidal, A. 2015. “La Mediterrània, un mar de plàstics. Jornades de Santa Llúcia: Residus i societat.  IEC, Societat Catalana de Biologia. Barcelona, 14 de desembre de 2015. Ponent convidada.
 
Sànchez Vidal, A., 2015. “Amenaces IV: Contaminació marina. La Mediterrània, una mar de plàstics”. Curs Els ecosistemes  bentònics: Diversitat i amenaces. Fundació per la Conservació i Recuperació d’Animals Marins (CRAM), El Prat de Llobregat, 24-25 d’octubre de 2015. Ponent convidada. 
 
Participació de M. Canals a la jornada La governança i la gestió integrada del litoral a Catalunya. Reptes tècnics i normatius, celebrada a l’IEC, a Barcelona, el dia 4 de desembre de 2015. 

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Ciències i Tecnologia

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència

 • Organització institucional
 • Informació econòmica
 • Personal
 • Premis i ajuts
 • Memòries, publicacions i programes de recerca
 • Serveis