Governança
i bones pràctiques

Referent de bon govern
i transparència

Decisions col·legiades

Compromès amb la presa de decisions col·legiades, a través del Consell Permanent, i la col·laboració entre seccions i societats filials,  l’IEC vol ser un referent de bon govern.
Per aconseguir-ho, l’IEC es proposa ser exemple d’estructuració, eficiència, modernitat i transparència.

Transparència

Transparència externa: explica què ha fet i com ho ha fet als poders públics i als organismes que el financen. I a la ciutadania, què és i què fa.

Transparència interna: tant en l’explicació dels processos com en el rendiment de comptes davant el Ple.

Impulsa la paritat i la perspectiva de gènere a través d’una comissió d’igualtat transversal

Comissions institucionals

Comissió d’Investigació

Facilita la tasca de decisió dels òrgans de govern de l’Institut pel que fa a la recerca.

Comissió de Publicacions
Comissió de Societats Filials

Té com a finalitat tractar els afers d’interès comú.

Comissió d'Igualtat

Té com a objectiu prioritari treballar a favor de la paritat i augmentar la presència de dones en les seccions, comissions i càrrecs de govern.