Recerca - Secció de Ciències Biològiques
Projecte per millorar la presència del català dins de recopilacions internacionals de noms de plantes. Vocabulari multilingüe de noms de plantes

Direcció: Mercè Durfort i Coll

a) Objectius i antecedents

a1.  Antecedents, generalitats

Des de fa anys, i al començament com a complement del Vocabulari forestal, hom ha anat recopilant noms dels arbres en diverses llengües, de manera que la recopilació pugui servir de base per incorporar al català els noms de tot tipus d’arbres i fustes, inclosos els exòtics.

Es va començar un buidatge bibliogràfic de noms de plantes (en diverses llengües), que no es limita només als arbres.

Fent el buidatge esmentat s'ha enviat suggeriments sobre errors, incoherències i millores (sobretot en els noms de les plantes: nom científic, sinònims, noms en llengües diverses) als autors de les obres següents:

- MABBERLEY, D. J., 2008. Mabberley's Plant-book, a portable dictionary of plants, their classification and uses. 3a. ed. Cambridge: Cambridge University Press. (uns 1400 suggeriments). [En aquesta 3a edició s’esmenta la meva col•laboració: Introduction p. XIV].
- LÓPEZ LILLO, A., & SÁNCHEZ DE LORENZO, JM., 1999. Árboles en España. Manual de identificación. Madrid: Ed. Mundi-Prensa. [a la 2a edició (2001) s’esmenta la meva aportació canalitzada a través d’A. López Lillo].
- SÁNCHEZ DE LORENZO, JM., & AL., 2001-.... Flora ornamental española. Las plantas cultivadas en la España peninsular e insular. Madrid, Sevilla: Junta de Andalucia, Ed. Mundi-Prensa, As. Esp. Parques y Jardines Públicos. [als darrers volums editats: IV (2005), V (2007) s’esmenta la meva aportació canalitzada a través de X. Argimon, un dels autors].
- Diccionari de la llengua catalana, 1995 i 2007. Institut d'Estudis Catalans. Barcelona. [a la 2a edició s’esmenta la col·laboració en plantes superiors].

Mentre es feia aquest buidatge de noms de plantes es va consultar la base de dades: Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) de la Universitat de Melbourne.


a2.  La base de dades: Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND).

a2.1  Abast actual de MMPND

Actualment la base de dades MMPND abasta un camp botànic i lingüístic ampli i és va ampliant amb el temps:
- Més de 680 gèneres de plantes (març 2009; sense comptar els fongs)
- 82 llengües principals (en les quals s’inclouen 40 llengües o dialectes més)

Els 680 gèneres són presentats en 3 parts: la part general (Lists of names) i les dues seccions separades: bambús (Bamboos) i palmeres (Palms; inclou Cycadopsida). Altres seccions són les plantes medicinals (Medicinal plants; comprenen 70 tàxons més) i els bolets (Fungi, Mushrooms; amb 68 gèneres repartits en 19 grups (un d’aquest grups és “Altres”, a més, d’alguns grups s’esmenta que estan “en preparació”).

Les dades esmentades són de març de 2009 i pels seus mateixos autors són qualificades: la part general “for the botanically minded” (destinades a especialistes botànics) i la resta (Bamboos, Palms; Medicinal plants, Fungi) “for the non-botanically-minded” (destinades a no especialistes). També d’aquesta darrera manera són qualificats els índex de noms comuns (Indexes of plant names) que remeten als noms científics.

L’aspecte de la base MMPND es pot veure a la corresponent adreça web, i també reproduït a l’apartat d) Exemple de resultats, on a la vegada es poden apreciar les característiques principals de la meva aportació.

Per consultar i veure les característiques de MMPND, les adreces web són:

w.MPN
 -Porcher Michel H. et al. 1995 - 2020, Searchable World Wide Web Multilingual Multiscript Plant Name Database (MMPND) - A Work in Progress. School of Agriculture and Food Systems, Faculty of Land & Food Resources. The University of Melbourne. Australia. Lists of names.
w.MPNb Bamboos
w.MPNp Palms
w.MPNm Medicinal plants.


b2.2  Llengües. Presència del català

Per poder entendre millor el que representa aquesta base de dades multillingüe (MMPND), cal pensar que utilitza per als noms de les plantes 82 llengües a més del llatí botànic o linneà. Una gran majoria d’aquestes llengües són usades també per les eines informàtiques tan conegudes avui dia, com ara: el cercador Google, l’enciclopèdia digital Wikipedia, el Webster's Online Dictionary o AgroVoc (de la FAO).

A MMPND, a més, hi ha noms de plantes en altres 40 llengües o dialectes més inclosos dins de les 82 llengües “principals” esmentades abans.

Aquest darrer és el cas del català, que és present a MMPND de manera molt escadussera dins d'altres llengües (espanyol, francès). La nostra llengua (amb les variants valenciana, etc.) és una llengua romànica parlada per gairebé 9 milions i mig de persones (més parlants que el bosnià, el croat, el danès, l’eslovac, l’eslovè, l’ estonià, el finès, el macedoni, el maltès o el noruec, totes elles llengües d’Europa presents a MMPND). D’aquí la lògica de proposar la llengua catalana com una més de les considerades en primer lloc o principals.

A aquesta gran base de dades s'ha detectat un nom marcat com a pertanyent al català: Lychnis (ca; 1 sp). Uns pocs noms de plantes en català, són marcats com a pertanyents al català, però situats dins d’altres llengües. Hi hem detectat noms catalans, dins dels apartats corresponents als idiomes francès (fr) i espanyol (es) als gèneres següents: Apium (es; 1 sp), Dioscorea (es; 1 sp), Diplotaxis (es; 1 sp), Eruca (es; 1 sp), Howea (es; 1 sp), Humulus (es; 1 sp), Illicium (es; 1 sp), Medicago (es; 13 sp.), Melilotus (es, fr; 8 sp.), Micromeria (fr; 1 sp), Onobrychis (es; 1 sp), Opuntia (es; 1 sp), Papaver (es; 5 sp.), Pinus (fr, es; 3 sp.), Psoralea (es; 1 sp.), Rubus (es; 1 sp), Sagittaria (es; 1 sp), Sisymbrium (es; 1 sp.), Smyrnium (es, fr; 1 sp.), Tamus (es; 1 sp), Typha (es; 1 sp), Vitis (fr; 1 sp); i curiosament dins de l’anglès (en) a l’espècie Thymus serpyllum (en; 1 sp). En algun cas, el nom català és l’únic que s’esmenta, però atribuït a una altra llengua com en el cas: Rubus chamaemorus: SPANISH: romegueró de torbera (Catalan).

A la base complementària dels Fongs (bolets) (Fungi, Mushrooms) hi ha noms catalans en una vintena d’especies

a.3 Objectius

L’objectiu bàsic és tal com s’expressa en el títol: millorar la presència del català dins de recopilacions internacionals de noms de plantes i a la vegada arribar a tenir un vocabulari multilingüe dels noms de les plantes. En aquest cas potser més que “millorar” hauríem de parlar d’incorporar el català, vist que la perspectiva actual de presència de la nostra llengua en aquest àmbit és ben galdosa.

En el context de la normalització i normativització de la llengua i atès l’abast i la difusió de la base de dades MMPND que promou la Universitat de Melbourne hom pensa que incorporar-hi el català és una òptima manera de fer-lo esdevenir normal en el context botànic internacional.

L’ús idoni actual d’aquesta mena de bases de dades multilingües és que el resultats puguin ser digitals i consultables per internet.

En el futur seria convenient pensar en ampliar la difusió dels noms de les plantes en català també a altres bases de dades o enciclopèdies d’un cert renom com ara: Wikipèdia, Websters, AGROVOC (FAO) etc., de tota manera la proposta actual pot cobrir molt bé qualsevol actuació futura com aquestes esmentades.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal

 

Inici

Institució

Coneixement

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics