Articles destacats

La comunitat jueva de la Barcelona medieval: una primera aproximació antropològica dels resultats de la campanya de 2001 de la necròpolis jueva de Montjuïc (Barcelona)

Aquest article inclou els resultats preliminars dels estudis antropològics realitzats a les restes òssies recuperades durant la campanya de l’any 2001 a la necròpolis jueva de Montjuïc (Barcelona). Aquests estudis estan inclosos dins del projecte de recerca sobre la necròpolis jueva de Montjuïc, promogut pel Servei d’Arqueologia de Barcelona (ICUB) amb l’objectiu d’ampliar el coneixement d’aquest important conjunt històric i arqueològic. L’anàlisi antropològica inclou la determinació del sexe i l’edat dels individus emprant la metodologia que inclou els marcadors clàssics i d’altres de més recents, així com la presa de diferents mesures dels ossos i l’estudi de les patologies òssies i dentals. Els resultats indiquen que la població jueva de Barcelona es diferencia de la resta de la població de la ciutat. Tanmateix, tot i que els individus presentaven indicadors de malalties, sobretot de tipus articular i deguts a l’edat que assoliren, l’estat de salut d’aquest grup seria millor que el d’altres poblacions barcelonines, a causa probablement dels beneficis de pertànyer a la classe mitjana-alta, com indiquen els documents històrics


Article publicat al Núm. 13 de TAMID. Revista Catalana Anual d'Estudis Hebràics

Llegiu l'article sencer

Postveritat i demografia a la «Crisi dels refugiats». El plec thanatopolític a la Unió Europea (Andreu Domingo)

La pressió demogràfica, juntament amb el perill del nacionalisme i els moviments populistes xenòfobs, ha passat a formar part del relat pel qual la crisi dels refugiats amenaça l’arquitectura de la Unió Europea, començant pel Tractat de Schengen. Aquest relat es considera una construcció de «postveritat», que amaga que la crisi és efecte del disseny d’una política migratòria subordinada al desig d’un mercat laboral unificat ideal, dissociat de la realitat dels fluxos migratoris reals. Aquesta política és la que ha donat cada cop més espai a la seguretat i la por, i ha legitimat la inacció davant la tragèdia humanitària ocasionada amb el que aquí anomenem thanatopolítica. S’analitza l’ús de l’argument demogràfic, el paper de Schengen en la construcció de la fortalesa Europa i la política de refugi, i la mobilització emotiva de l’opinió pública durant la crisi a partir d’una selecció de les imatges més reproduïdes l’estiu de 2015.

Article publicat al Núm. 85 de Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Llegiu l'article sencer

De la Política a lo Político. Nuevo enfoque para la Historia de la Educación (Juan Manuel Fernández-Soria)

Aquest treball es proposa de mostrar la transcendència que té en la investigació històrica el que és polític, concepte que al·ludeix a la gestió de la realitat, incloent-hi tota l’esfera política, expandint-la més enllà de l’àmbit del que és públic per referir-se també al que és privat. Què s’entén per renovació de la història política és el primer punt que s’aborda. El segon estudia «el que és polític» com a element nuclear de la història política. El tercer examina el poder com a objecte central de la història política en relació indissoluble amb el que és polític. El quart indaga en les relacions de la història política amb la cultura política. Finalment, el cinquè explora alguns dels temes que aborda la història política de l’educació a Espanya.

Article publicat al Núm. 32 d'Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació

Llegiu l'article sencer

Llengua, poder i justícia: una aproximació als debats actuals sobre els principis de territorialitat i personalitat (Elvira Riera)

Els principis de territorialitat i personalitat han estat utilitzats reiteradament per a l’anàlisi de les polítiques lingüístiques en els camps de la sociolingüística i de la teoria política, bé per descriure’n diferents models organitzatius en estats plurilingües, bé per jutjar-ne la justícia envers els grups lingüístics que hi conviuen. Malgrat que alguns autors n’han posat en qüestió la utilitat,
en la darrera dècada els principals filòsofs polítics que han abordat els drets de les minories lingüístiques han continuat referint-se a aquesta dicotomia. Aquest article es proposa, d’una banda, oferir una anàlisi conceptual dels dos principis actualitzada amb les darreres contribucions en el camp de la teoria política i, de l’altra, posar en relleu que un examen aprofundit de les teories més recents de la justícia lingüística du a concloure que una aplicació contextualitzada d’aquests principis, d’entrada oposats, comporta solucions polítiques similars.

Article publicat al Núm. 28 de Treballs de Sociolingüística Catalana

Llegiu l'article sencer

Circuits curts de comercialització per a l’agricultura metropolitana i ecològica : el cas del Parc Agrari del Baix Llobregat (Gemma Francès-Tudel)

Aquest article se centra a analitzar els circuits curts de comercialització (CCC) que utilitzen els pagesos que produeixen segons els criteris de la producció agrària ecològica (PAE) en l’àmbit del Parc Agrari del Baix Llobregat. Es revisa el concepte circuit curt de comercialització, que primerament va ser entès com una estratègia tradicional de diversificació de les explotacions agràries de petita i mitjana dimensió, i que ha passat a ser incorporat, per la literatura més recent, dins del paraigua de les xarxes alimentàries alternatives i a ser considerat una via comercial idònia per a implementar els preceptes de l’agroecologia. L’article clou amb unes conclusions sobre les potencialitats i els colls d’ampolla als quals s’enfronten els pagesos que adopten els CCC com a estratègia de comercialització.

Article publicat al Núm. 44 de Quaderns agraris

Llegiu l'article sencer

La neologia de Jacques Lacan: apunts morfològics (Víctor Ruiz Aldana)

La neologia és una disciplina relativament nova que cada any guanya interès. A més, normalment demana interdisciplinarietat per comprendre completament tot el que ens pot oferir. En aquest article presentem una anàlisi morfològica d’una selecció de neologismes presents en una llista d’obres de Jacques Lacan, un dels psiquiatres i psicoanalistes de més renom i, alhora, més controvertits del segle XX. Després d’una introducció i la presentació de la figura de Lacan continuem amb l’anàlisi, en què incloem explicacions morfològiques dels quinze neologismes per mostrar el grau de transgressió de la neologia lacaniana. Per concloure, presentem algunes reflexions sobre els (no) límits de les regles de formació de mots, i com això pot ser interessant i fructífer per al desenvolupament de la disciplina.

Article publicat al Núm. 17 de Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Debats entorn de la funció social de la telesàtira política. La perspectiva de l’equip de producció de Polònia (TV3) (Marc Darriba Zaragoza)

Polònia és un format de sàtira política en emissió a TV3 des de l’any 2006. El programa presenta diversos personatges de l’actualitat política i televisiva de Catalunya i de la resta d’Espanya imitats per actors i ha mantingut unes notables xifres d’audiència. Aquest article pretén analitzar, mitjançant entrevistes en profunditat, quina visió té l’equip productiu de Polònia de la seva feina i del politainment com a fenomen. L’anàlisi temàtica de les entrevistes permet de detectar els punts de debat clau, així com les opinions dels entrevistats en aquests àmbits. D’aquest estudi sorgeixen temes clars, com el paper de la televisió per explicar en què consisteix la política a la ciutadania, la funció del politainment i les particularitats de Polònia dins aquest fenomen o l’existència d’un vincle entre el contingut d’humor i la missió de servei públic que ha de complir TV3.

Article publicat en el Vol. 35, Núm. 1 de Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi

Llegiu l'article sencer

Ferrater Mora: entre el seny i la rauxa (Carla Isabel Velásquez Giraldo)

Els conceptes de seny i rauxa i la seva relació dicotòmica és un tema molt important en la història de la filosofia catalana. Ferrater Mora el tracta tenint en compte l’origen i la naturalesa de les dicotomies i la seva idea d’«integració». En la seva anàlisi integracionista troba que no hi ha un xoc o fractura entre tots dos, sinó que ambdues coses se solapen perquè formen part de la raó i de la virtut en diferents àmbits de la realitat que s’entrecreuen en l’ésser humà. Pot afirmar-se que Eugeni d’Ors va influir en el concepte de seny de Ferrater, i va acabar per encaminar-se cap a la idea que la virtut que vincula la teoria amb la pràctica forma part fonamental de la raó.

Article publicat en el número 28-29 (2018) de l'Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

Llegiu l'article sencer

Aprendre mitjançant projectes. Una estratègia per a aprenentatges de qualitat (Joan Rué)

L’aprenentatge basat en projectes reforça la motivació i el sentit d’agent de qui aprèn, tot incidint de manera positiva en les seves competències personals i la seva autonomia en fer i pensar. Aquestes fortaleses faciliten una relació de l’estudiant amb la cultura i el sentit de l’aprenentatge, de més qualitat que la derivada de les relacions convencionals d’ensenyament i aprenentatge. Com a estratègia docent, no es pot introduir en un centre sense fer canvis estructurals en l’àmbit curricular, en el guiatge metodològic i en el dels recursos a disposició dels estudiants.

Article publicat en el número 13 de la Revista Catalana de Pedagogia

Llegiu l'article sencer

Innovació i invenció terminològica (Anna Estany) . Dossier: Terminologia per als invents i les patents

La frase «publish or perish» (‘publicar o morir’) forma part de les màximes del món acadèmic. Actualment, cal afegir la d’«innovar i inventar per sobreviure», que regna no només en l’acadèmia sinó en tots els àmbits de la ciència i la cultura. La singularitatde la situació actual és que la innovació ha transcendit el camp de la ciència aplicada i la tecnologia i ha arribat als fonaments del coneixement, és a dir, a l’epistemologia i la metodologia de la ciència. Per tot això, no hi ha dubte que la idea d’innovació i invenció terminològica adquireix tot el sentit.

Article publicat en el número 16 de la revista Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Referents geopolítics de la situació legal de la comunitat LGBTI (Enrique Viana i Víctor Fernández)

En el present article es realitza una aproximació a la realitat legal que encara la població LGBTI (lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals) en els diferents països del món. Es realitza una anàlisi del càstig o acceptació que hi ha sobre l’homosexualitat i quina ha estat la seva evolució legal al llarg del temps. Els resultats llancen la visió d’un món bipolar fortament dividit i amb tendència a una major divisió en el futur. Amèrica, Oceania i Europa occidental acullen i respecten a la població amb conductes sexuals heterodoxes mentre la resta del món es debat entre la negació del fenomen i l’opressió contundent d’exemplaritat.

Article publicat en el número 84 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Llegiu l'article sencer

El relat del viatge a Weekend (d’estiu) a Nova York (1955) de Josep Pla (Maria Dasca)

El 1955 Josep Pla publicava el llibre Week-end (d’estiu) a New York, tercera sèrie de les «Cartes de lluny», i recull de les cròniques del viatge a Nova York que havia publicat a Destino un any abans, amb motiu d’un viatge que li encarregà l’editor Josep Vergés l’estiu del 1954. El 1960 les cròniques foren integrades en el volum Viaje a América, amb un pròleg de Nèstor Luján. Finalment, l’any 1978, el volum 34 de l’Obra completa inclourà la crònica del viatge sota l’epígraf Les Amèriques. El llibre de Pla de 1955 s’insereix en una tradició de literatura de viatges que va arrelant amb força a l’Europa de després de la segona guerra mundial. L’objectiu de l’article és analitzar Weekend (d’estiu) a Nova York des d’una doble perspectiva: 1) l’interès per Nord-Amèrica i la seva recreació literària en la tradició de cròniques de viatges de postguerra d’escriptors que viatgen als Estats Units durant els anys 40 i 50; 2) els trets estilístics de la literatura de viatges planiana.

Article publicat en el número 28 (2018) de la revista Llengua & Literatura

Llegiu l'article sencer

Ferrater Mora: entre el seny i la rauxa (Carla Isabel Velásquez Giraldo)

Els conceptes de seny i rauxa i la seva relació dicotòmica és un tema molt important en la història de la filosofia catalana. Ferrater Mora el tracta tenint en compte l’origen i la naturalesa de les dicotomies i la seva idea d’«integració». En la seva anàlisi integracionista troba que no hi ha un xoc o fractura entre tots dos, sinó que ambdues coses se solapen perquè formen part de la raó i de la virtut en diferents àmbits de la realitat que s’entrecreuen en l’ésser humà. Pot afirmar-se que Eugeni d’Ors va influir en el concepte de seny de Ferrater, i va acabar per encaminar-se cap a la idea que la virtut que vincula la teoria amb la pràctica forma part fonamental de la raó.

Article publicat en el número 28-29 (2018) de l'Anuari de la Societat Catalana de Filosofia

Llegiu l'article sencer

Ensumar el càncer (Sergi Udina)

La recerca en la diagnosi clínica a partir de l’anàlisi de l’alè es troba en un moment interessant. La publicació de resultats prometedors en el camp de la diagnosi del càncer de pulmó a partir de l’alè exhalat dels pacients ha catapultat les expectatives de poder millorar enormement les tècniques de diagnosi emprant sistemes d’olfacció artificial, o «nassos electrònics». La recerca en el camp dels nanosensors i nanomaterials, les tècniques avançades de processament de senyal associades, i una extensiva obtenció de dades experimentals, apunten ara a salvar en part les limitacions que sovint han previngut l’èxit dels sistemes d’olfacció artificial en moltes aplicacions reals.

Article publicat en el volum 65 de Treballs de la Societat Catalana de Biologia

Llegiu l'article sencer

Va sortir el català amb la diàspora dels jueus de Catalunya el 1492? (Pilar Romeu-Ferré)

La tesi d’aquest article sosté, contra el que alguns estudiosos han inferit a partir de suposats testimonis, que el català, tot i que, com altres llengües romàniques, va influir en la formació del judeocastellà, no va perviure més enllà del segle XVI en les comunitats jueves exiliades arran de les expulsions de terres catalanòfones de final del segle XV.

Article publicat en el número 25 de la revista Llengua & Literatura

Llegiu l'article sencer

Moda, gènere i consum (Joan Jiménez Gómez )

Tot i que en les societats modernes occidentals els mons de la vida quotidiana, com són el treball, la família o l’escola, semblen cada vegada més igualitaris, encara es pot observar com s’organitzen sobre la base de confins que separen homes i dones. En aquest sentit, que moltes de les diferències que han marcat el desenvolupament del consum modern hagin estat debilitades i transformades no significa que les sancions, tant morals com socials, que s’apliquen als consumidors segons la seva identitat de gènere hagin desaparegut. Especialment quan es tracta de consums de moda. Aquest article aporta reflexions teòriques al voltant d’unes pràctiques en les quals s’entrecreuen polítiques de normalitat amb polítiques de la diferència.

Article publicat en el número 29 de la Revista Catalana de Sociologia

Llegiu l'article sencer

La televisió digital terrestre: un color millor... i alguns grisos (Jordi Berenguer)

L'article repassa la història de la televisió, cosa que permet entendre, per una banda, els avenços tecnològics que s’han succeït i com han incidit en la millora de la possible oferta televisiva i, per l’altra, com s’ha anat compaginant la introducció d’aquestes millores amb la compatibilitat i adaptació dels equips existents en cada moment, per aconseguir un desenvolupament sostenible en aquest àmbit

Article publicat en el número 6 (2014) de la Revista de Tecnologia

Llegiu l'article sencer

Hi ha un terme per descriure simultàniament 'mesurament' i 'identificació'? (Xavier Fuentes i Àngels Egea)

Aquest article explora diferents propostes denominatives a l’hora de triar un terme que permeti designar al mateix temps l’acció de mesurar magnituds (propietats quantitatives) i l’acció d’identificar propietats nominals (propietats qualitatives), que són activitats que es duen a terme simultàniament en molts laboratoris cientificotecnològics i per a les quals no hi ha encara cap terme recomanat internacionalment.

Article publicat en el número 9 (juny 2014) de la revista Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Catalunya en el procés de construcció de l’Estat modern espanyol (segles XVI-XVIII). Una aproximació interpretativa (Antoni Simon)

Aquest article ofereix una visió sintètica i interpretativa del difícil i al capdavall forçat encaix de Catalunya en l’Estat modern espanyol sorgit dels temps moderns. Més concretament, s’ocupa dels aproximadament cent cinquanta anys que van des de mitjan segle XVI fins a la fi de la Guerra de Successió espanyola al començament del segle XVIII. La lectura que ofereix aquest article del procés d’unió política de l’espai estatal espanyol constitueix un contrapunt interpretatiu a la visió determinist atan dominant en la historiografia nacionalista espanyola.

Article publicat en el número 7 (2014) de la revista Catalan Historical Review

Llegiu l'article sencer

La gestión del léxico especializado en los diccionarios electrónicos bilíngües (M. Teresa Ortego i Purificación Fernández)

El lèxic general s’incrementa amb unitats circumscrites a contextos especialitzats, que s’incorporen gradualment en els diccionaris generals bilingües. En conseqüència, es considera pertinent una aproximació a l’estudi de la gestió del lèxic especialitzat en dos diccionaris electrònics bilingües, ja que els resultats posaran en relleu la necessitat de plantejar noves propostes tant per al tractament d’aquest lèxic com per augmentar l’eficàcia de la recuperació de la informació especialitzada en aquestes obres.

Article publicat en el número 9 (juny 2014) de la revista Terminàlia

Llegiu l'article sencer

La premsa pedagògica en la construcció de la identitat professional dels mestres: 'El Magisterio Balear' (Francesca Comas i Bernat Sureda)

Al llarg del segle XIX, en paral·lel a la configuració del sistema educatiu liberal espanyol, els mestres van prenent consciència de l’especificitat de la seva professió, valorant la seva funció i construint la seva identitat professional. Dos fenòmens posen de manifest aquest procés i contribueixen al seu desenvolupament: les associacions professionals i la seva premsa pedagògica. En aquest article s'analitza la contribució d’El Magisterio Balear —òrgan de l’Asociación de Maestros de las Baleares i la publicació més important de premsa pedagògica professional a les Balears entre el final del segle xix i el primer terç del XX— a la consolidació de la identitat professional del magisteri.

Article publicat en el número 24  (2014) d'Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació

Llegiu l'article sencer

Josep Castells Guardiola: El grafè

L’any 2004, Andre K. Geim i Konstantin S. Novoselov, a la Universitat de Manchester, preparen i identifiquen el grafè a partir del grafit. Aquest treball té una rellevància especial i fa que l’any 2010 ambdós científics rebin el Premi Nobel de Física «pels seus innovadors experiments sobre el caràcter bidimensional del grafè». A banda de la importància del caràcter bidimensional
de la seva estructura, el grafè obre nous camps de recerca i estudi tant de les seves propietats com de les aplicacions en l’àmbit de la química i els nous materials. Aquest treball, basat en el discurs inaugural del curs 2012-2013 pronunciat per l’autor a la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, presenta una visió introductòria dels aspectes clau del grafè, així com de les seves propietats i aplicacions.

Article publicat en el número 12 (2013)  de la Revista de la Societat Catalana de Química

Llegiu l'article sencer

G. Barberà i M. Mosella: Gramàtica i modalitat gestovisual: la concordança verbal en llengua de signes catalana (LSC)

Encara que utilitzin una modalitat diferent, les llengües de signes presenten els mateixos components gramaticals tradicionalment atribuïts a les llengües orals. Aquest article presenta una revisió dels elements essencials que componen la gramàtica de les llengües de signes, fent especial èmfasi en els aspectes derivats de l’ús de la modalitat gestovisual. A tall d’exemple, ens centrem en l’expressió dels arguments i del nombre en la concordança verbal en llengua de signes catalana (LSC).

Article publicat en el número 24 (2014) de la revista Llengua & Literatura

Llegiu l'article sencer

J. Font, R. Alibés, F. Busqué i JD Maréchal: A la recerca de nous fàrmacs: el cas d’alguns antiretrovirals

En aquest treball es fa una breu història del desenvolupament de la terapèutica química i, en especial, del disseny racional de nous fàrmacs. Es presenta un exemple concret de l'ús de la tècnica computacional del docking a la recerca de noves «petites molècules» antiretovirals.

Article publicat en el número 12 (2013) de la Revista de la Societat Catalana de Química

Llegiu l'article sencer

Víctor Falguera: Les noves actituds dels consumidors: una visió integral de la producció ecològica

L’avaluació detallada dels suposats avantatges que comporta la producció agrària ecològica porta a pensar que el creixement d’aquest mercat pot ser el resultat de campanyes de màrqueting més que no pas d’estudis científics. Aquest article intenta establir un enfocament integral del fenomen alimentari ecològic, avaluant la seva idoneïtat en un moment de recessió econòmica, plantejant les alternativesmés viables des de tots els punts de vista i les seves conseqüències sobre l’entorn rural i la seva població.

Article publicat en el vol. 14, núm. 1 de la revista TECA. Tecnologia i Ciència dels Aliments

Llegiu l'article sencer

 

Jordi Casanovas: Inscripcions per a no ser llegides, símbols per a no ser vistos

Aquest article es proposa cridar l’atenció sobre una de les variants dels epitafis medievals jueus molt poc coneguda. Ens referim als textos (noms i algunes fórmules) i als símbols, de variada tipologia, gravats a l’interior de la tomba, alguns dels quals són ja coneguts des de fa molt temps (València, Mallorca), però dels quals encara no s’havia fet la llista ni havien estat sistematitzats. La troballa recent d’un nou exemple d’aquesta tipologia ha tornat a posar en evidència la necessitat d’una cura especial en la seva cerca. Malgrat el nombre tan reduït, semblen abraçar un arc cronològic molt ampli, un aspecte, aquest, que confirma la perdurabilitat dels costums funeraris dels jueus.

Article publicat en el número 9 de la revista TAMID

Llegiu l'article sencer

Marc Antoni Adells: La «Gramàtica» de Salvador Puig (1770), llibre de text del Col·legi Episcopal de Barcelona

L'article és una aportació a la pedagogia i pràctica escolar de la Il·lustració,en la concepció i l’ús dels manuals o llibres de text. Es fa focalitzant l’atenció en un «promptuari» de l’època –l’episcopat del bisbe il·lustrat Joosep Climent a Barcelona–, els anys setanta del segle XVIII. Es tracta de la Gramática castellana –en realitat un text bilingüe català/castellà– del doctor Salvador Puig, catedràtic i col·laborador estret de Climent al Col·legi Episcopal. La Gramática conté un valuós pròleg de l’autor, pels suggeriments didàctics i per la referència biogràfica a l’impulsor de l’edició: el doctor Climent i Avinent. Tot i que Salvador Puig s’esforça per presentar l’edició com a modesta,  la Gramática esdevé una publicació emblemàtica i significativa, en compliment de la pragmàtica borbònica d’oficialitat del castellà i fruit de l’esforç d’alguns –Climent entre ells– per la pervivència del català.

Article publicat en el volum 22, de Història i Educació. Revista d'Història de l'Educació

Llegiu l'article sencer

Elisenda Bernal i Andreu Gallén: Sobre la falta de referència lexicogràfica normalitzada en la terminologia musical per al català

L’absència d’un diccionari terminològic de música en català obliga que l'única referència de consulta siguin els diccionaris generals, bàsicament el DIEC2 i el GDLC. Aquests diccionaris resulten clarament limitats davant les necessitats que sorgeixen en una traducció (o en una correcció), en la qual es posen en relleu les dificultats que hi ha en traslladar un text d’una llengua a una altra, cosa que exigeix un coneixement de la matèria que, sovint, el traductor no té. En aquest treball presentem una anàlisi dels termes musicals presents en el DIEC2 i en quatre diccionaris especialitzats, atenent especialment la tipologia dels manlleus qued s'hi recullen, així com també una descripció de les arees temàtiques que cobreixen.

Article publicat en el número 8 de Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Montserrat Casals: Teories de primer ordre i els problemes de Tarski

A principis del segle xx, les matemàtiques varen viure una crisi de fonaments
coneguda com a Grundlagenkrise der Mathematik. Com a resposta a la necessitat de formalització de les matemàtiques, la lògica matemàtica va experimentar un desenvolupament profund. Aquest desenvolupament va derivar en el naixement de diverses branques de les matemàtiques, entre les quals la teoria de models, que estudia les estructures algebraiques des de la perspectiva de la lògica matemàtica. En aquest article es presenta aquest punt de vista, mostrant tant la seva potència com les seves limitacions.

Article publicat en el volum 28, número 2, del Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques

Llegiu l'article sencer

Neus Monllor:La nova pagesia: vers un nou model agrosocial

L’article argumenta alguns dels resultats del treball doctoral de l’autora, en què s’explora la realitat del relleu generacional del sector agrari amb l’objectiu de comprendre el procés d’incorporació, les pràctiques agràries dels joves i les seves actituds vers un canvi de paradigma. Els resultats mostren com les pràctiques i les actituds dels joves varien segons el seu origen familiar. Els que han nascut en un entorn agrari (pagesia tradicional) són més propensos a seguir les pràctiques agrícoles dins d’un paradigma convencional, mentre que els joves que provenen de famílies no agràries (pagesia nouvinguda) mostren característiques diferents més properes a un nou paradigma. La mostra de joves confirma l’existència d’un grup emergent molt vinculat a la terra i a la producció ecològica local, que busca la seva pròpia autonomia i que es manté optimista envers el futur del sector agrari. Aquesta nova onada de persones joves amb energia renovada s’ha anomenat «nova pagesia».

Article publicat en el número 35 de Quaderns agraris

Llegiu l'article sencer

 

Anna I. Montesinos: La terminologia catalana de l'àmbit de la informàtica a través del temps i dels reculls terminològics

En aquest treball s’estudien els trets de la terminologia informàtica en llengua catalana dels reculls terminològics que s’han editat des dels seus inicis fins avui. S’hi analitzen les fonts terminològiques que han determinat els usos i les propostes terminològiques al llarg del temps. En aquest sentit, s’hi mostren els canvis que s’han experimentat quant al suport, els receptors, els objectius i les tendències terminològiques d’aquestes obres.

Article publicat en el número 8 de Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Jordi Beltran del Rey:Notícia i elogi de filosofar amb els joves

Malgrat les dificultats atribuïdes a l’ensenyar filosofia a secundària, s’argumenta la importància d’aquesta en la formació integral de totes les persones. S’acusa d’elitisme, aristocratisme i fonamentalisme la tesi de la necessària desnaturalització que comportaria l’ensenyament de la filosofia a secundària. S’exposa i argumenta una concepció no essencialista de la filosofia centrada en el filosofar, concretat en les capacitats filosòfiques de problematitzar, conceptualitzar i argumentar entorn el nucli de les qüestions que en tots llocs i èpoques s’ha plantejat l’experiència humana. El compromís del professorat de secundària amb la filosofia i els i les joves que formen el seu alumnat requereix un tercer compromís amb la didàctica. Només així apareixerà una autèntica filosofia en acte. Això té repercusions en la formació del professorat, especialment en les competències filosòfiques. Finalment, s’aborda l’aporia d’una educació institucionalitzada que pretén l’emancipació de l’individu.

Article publicat en el número 24 de l'Anuari de la Societat Catalana de Filosofia


Llegiu l'article sencer

 

Maria Pilar Navarro: Escola Nova: una nova pedagogia de la lectura a Catalunya

L’article analitza els factors que incidiren en l’aparició d’una nova pedagogia de la lectura en el primer terç del segle XX a Catalunya. A banda de figures destacades com Pere Vergés, Artur Martorell o Anna Rubiés, altres factors van determinar i contribuir a difondre les propostes didàctiques i metodològiques que anirien configurant una nova pedagogia de la lectura a partir del moviment de l’Escola Nova. La implantació de la xarxa de biblioteques populars i escolars, l’eclosió de grans editorials especialitzades en llibres per a infants, tota la generació de mestres que assumia el repte de renovar l’escola i, també, l’impuls institucional dels dos períodes d’autogovern, en temps de la Mancomunitat i durant la Generalitat republicana, van fer possible la transformació.

Article publicat en el número 22 d'Educació i Història: Revista d'Història de l'Educació

Llegiu l'article sencer

Llúcia Oliva: El Consell de la Informació de Catalunya, com a sistema de rendiment de comptes dels mitjans

Quan més es necessiten els sistemes d’autocontrol de la premsa que permetin recuperar la confiança de la societat en el periodisme, el Consell de la Informació de Catalunya (CIC) perd mitjans adherits. La crisi econòmica i les polítiques de la Generalitat poc apropiades han contribuït a la decadència. Malgrat això, un estudi recent demostra que el CIC ha estat útil en els seus primers setze anys de vida com a sistema de rendiment de comptes dels mitjans de comunicació (media accountability). L’observació dels resultats d’aquest estudi, al costat de les estadístiques d’altres consells de la informació europeus, demostra que hi ha una coincidència en les tendències. També queda clar que cal un esforç dels mitjans catalans per recuperar els valors i principis del periodisme que restableixin la confiança de la societat i assegurin el futur del periodisme.

Article publicat en el número 30 (2) de Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Llegiu l'article sencer

Montserrat Vendrell: Personalised medicine: needs, challenges and considerations

La proporció de població mundial més gran de seixan­ ta anys doblarà l’actual l’any 2050. Això implicarà un augment  de la prevalença de les malalties cròniques, que són de les més  costoses, i que constitueixen una creixent pressió sobre els sis­ temes de salut. En aquests temps de restriccions pressupostàri­es, l’envelliment de la població condueix a la necessitat d’un canvi en l’assistència sanitària. Cal un enfocament triple basat  en el disseny de programes que millorin l’experiència del paci­ent, així com la salut de la població, alhora que en redueixin els costos. El desenvolupament de la biologia molecular ha revelat els mecanismes subjacents de moltes malalties, i ens ha condu­ït cap a la medicina personalitzada. A mesura que la porta a l’atenció predictiva i preventiva s’obre, els problemes d’accés, lliurament i assequibilitat a l’atenció sanitària també s’alteraran: del tractament de les malalties a la preservació del benestar; d’un sistema reactiu, orientat a la malaltia, a un sistema de salut
predictiu, personalitzat i preventiu.

Article publicat en el número 8 (2) de Contributions to Science

Llegiu l'article sencer

 

Joan Cuscó: Eurgeni d'Ors. Philosophy and Humanism in the Twentieth Century

Eugeni d’Ors i Rovira was the most influential thinker in Catalan culture in the twentieth century. He stood at the forefront of Noucentisme, which he captures in his philosophical novelof 1911 La ben plantada [The Elegant Woman], the main focus of this essay. The contribution of d’Ors falls within the context of European debates on humanism, its meaning and its value, particularly in the aftermath of the First World War. His work is an interpretation of the Mediterranean and Greek roots of European civilization.

Article publicat en el número 6 de Journal of Catalan Intellectual History

Llegiu l'article sencer

Albert Balcells: Catalanism and national emancipation movements in the rest of Europe between 1885 and 1939

Catalans' demands for self-government were always attuned to the national emancipationmovements in the rest of Europe.This was one way of projeting the movement abroad and seeking strategic models and international support, even though only ocassionally and with no lasting ties escept Catalonia's participation in the Congress of European Nacionalities starting in 1926. This organisation encompassed the national minorities which were theoretically safeguarded by the League of Nations. The time span of this article ranges from 1885 to 1939. The Irish and Czech national movements were the most influential ones outside the sphere of Marxist ideology. In the 1930s, curiosity about and admiration for the status of the nationalities within the Union of Soviet Republics was based on a idealised image which the circumstances of the 1936 Spanish Civil War contributed to feeding.

Article publicat en el número 6 de Catalan Historical Review

Llegiu l'article sencer

Isidor Marí: Els usos lingüístics: tres consideracions sobre la delimitació conceptual, la consolidació i la modificabilitat

L’article reprèn algunes qüestions de fons que sempre han estat presents en el debat sociolingüístic i polític sobre l’evolució dels usos lingüístics en la societat catalana. Planteja la necessitat de ponderar adequadament la interdependència i la complementarietat entre els usos que s’anomenen professionals i particulars, i insisteix que cal reconèixer la importància de tots dos usos i no subratllar la importància d’uns en detriment dels altres.

Article publicat en el número 22 de Treballs de Sociolingüística Catalana

Llegiu l’article sencer

Albert Romaní i Turullols: El lèxic muiscal, un banc d'experimentació sobre els manlleus

Aquest article ofereix una panoràmica general de la qüestió dels manlleus en la terminologia musical, amb un enfocament descriptiu, partint de l’observació de l’ús pràctic en el català d’avui, tant en el llenguatge escrit com en l’oral. Presentant el tema des d’una perspectiva històrica, permet observar totes les tipologies de manlleus i els diferents graus i procediments d’adaptació, des de la catalanització total fins a l’adopció o la transliteració.

Article publicat en el número 7 de la revista Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Andreu Domingo: «Català és...» El discurs sobre immigració i identitat nacional durant el franquisme: Francesc Candel i Jordi Pujol

Durant el franquisme es conformà a Catalunya un nou discurs sobre la immigració, que va coincidir amb la segona gran onada migratòria procedent de la resta d’Espanya de 1950 a 1976. En la formulació d’aquest discurs destacaren dues figures principals, procedents ambdues de l’activisme polític des de posicions molt contrastades: per un costat el polític Jordi Pujol, per l’altre, l’escriptor Francesc Candel. Aquest article analitza tant el discurs resultant –gènesi, continguts i mútues influències–, com les crítiques que va rebre des de diversos sectors (polítics i acadèmics). Les aportacions d’aquest discurs seran: 1) la interiorització de la immigració en la definició nacional de Catalunya; 2) la inspiració de la praxi política que es desenvoluparà amb l’arribada del Règim de les Autonomies; i, 3) l’anticipació d’una forma específica de buscar en el relat de vida de l’immigrat, tant la pròpia comprensió com la de l’altre.

Article publicat en el número 75 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Llegiu l'article sencer

Jaume Guillamet: Periodisme i història, en un canvi de cicle

Els efectes de les tecnologies digitals i Internet en el sistema de mitjans de comunicació social plantegen un canvi de perspectiva en la consideració de la història del periodisme, que es trobaria al final d’un cicle evolutiu. Al cap de quatre segles, la premsa i elperiodisme han estat substituïts en el seu paper de motors de la indústria de la comunicació, davant l’hegemonia creixent de l’audiovisual, els llocs web i les xarxes socials, de manera que els investigadors han d’afrontar una nova dimensió del temps històric que afecta el passat més immediat. Aquest article proposa alguns aspectes a tenir en compte des de la perspectiva de la crisi del periodisme, de la naturalesa dels mitjans i del cicle particular del periodisme català.

Article publicat en el número 30 Comunicacio: Revista de Recerca i Anàlisi

Llegiu l'article sencer

Albert Esteruelas:Darwin, els camps d’extermini i el pensament pedagògic del neoliberalisme

Aquest article aprofundeix sobre la importància dels camps d’extermini en la nostra societat des d’una perspectiva sociopolítica. En primer lloc, sostè que ni la Shoah ni els camps són un producte de la modernitat, sinó més aviat causa del naixement de la postmodernitat i el neoliberalisme. En segon lloc, exposa el Lager com a forma d’entendre la contemporaneïtat. En tercer lloc, analitza algunes similituds entre la política del Lageri l’actual. En quart lloc, discuteix sobre la precarietat com a forma de govern comú. En cinquè lloc, constata el paper primordial de la regulació basada en la desigualtat i la desregulació neoliberal com allò que es troba en el centre d’una animalització de l’ésser humà. En sisè lloc, reflexiona sobre la relació entre natura i cultura, comuna al neoliberalisme i als camps, que origina l’infrahome, aspecte que tracta com a conclusió.

Article publicat en el número 21 d'Educació i Història. Revista d'Història de l'Educació

Llegiu l'article sencer

M. Soliva, O. Huerta, F.X. Martínez i M. López: Ús del compost: millora dels sòls o gestió de residus orgànics?

La utilització de matèria orgànica, i en particular del compost, presenta
molts avantatges per a la millora dels sòls, però cal conèixer i controlar bé
les característiques dels materials que s'aporten i les necessitats dels sòls i dels vegetals per decidir les aplicacions. En l’article es parla d’aquests aspectes: què s’ha d’anomenar compost i el fet que no tots els materials amb aquesta denominació presenten les mateixes característiques ni comportaments.

Article publicat en el número 34 dels Quaderns Agraris

Llegiu l'article sencer

Lluís Costa i Mònica Puntí:Premsa gratuïta: un model de comunicació local

La relació entre la premsa gratuïta no institucional i la comunicació local és molt peculiar, ja que es tracta d’un model molt característic de comunicació de proximitat, i representa la constatació que la publicitat resulta suficient per a finançar productes informatius dirigits a públics bastant definits, sempre que disposin d’un bon departament comercial i d’una distribució eficaç en la seva àrea d’influència. Aquest treball analitza l’estat de la premsa gratuïta a Catalunya, on aquest fenomen ha destacat notablement. Es fa una caracterització dels trets més rellevants d’aquest tipus de premsa i se’n repassa la història, que ha anat des de l’eufòria dels primers anys, l’expansió i la consolidació, fins a la crisi actual.

Article publicat en el vol. 30, núm.1 de Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi

Llegiu l'article sencer

Joan Ferrer i Francesc Feliu: La traducció del Càntic dels Càntics de Carles Riba

És molt coneguda i ben estudiada la trajectòria de Carles Riba com a traductor dels clàssics grecs (Xenofont, Plutarc, Homer, Sòfocles, Eurípides, Èsquil) i d’importants autors llatins (Virgili), anglesos (Edgar A. Poe) i alemanys (Rilke, Hölderlin). En canvi, les versions de llibres bíblics —Càntic dels Càntics i Rut— que el gran humanista va fer de l’hebreu no han estat mai estudiades de manera monogràfica. Aquest treball és una edició i estudi detallat de la versió del Càntic de Salomó. Les notes remarquen les aportacions i vaciŀlacions del traductor en un obra que es publica en un moment decisiu per a la història de la llengua catalana.

Article publicat en el vol. 8 (2012) TAMID. Revista Catalana Anual d’Estudis Hebraics

Llegiu l'article sencer

Jaume Guillamet: Periodisme i història, en un canvi de cicle

Els efectes de les tecnologies digitals i Internet en el sistema de mitjans de comunicació social plantegen un canvi de perspectiva en la consideració de la història del periodisme, que es trobaria al final d’un cicle evolutiu. Al cap de quatre segles, la premsa i el periodisme han estat substituïts en el seu paper de motors de la indústria de la comunicació, davant l’hegemonia creixent de l’audiovisual, els llocs web i les xarxes socials, de manera que els investigadors han d’afrontar una nova dimensió del temps històric que afecta el passat més immediat. Aquest article proposa alguns aspectes a tenir encompte des de la perspectiva de la crisi del periodisme, de la naturalesa dels mitjans i del cicle particular del periodisme català.

Article publicat en el vol. 30, núm.1 de Comunicació. Revista de Recerca i Anàlisi

Llegiu l'article sencer

Pep Anton Vieta, Laia Guillaumes, Mireia Güell, Miquel Duran, Josep Duran i Sílvia Simon: Química recreativa i eines 2.0 per a la didàctica i divulgació de la química

Que la societat sovint té una visió negativa de la química i que la recerca científica que té lloc a les universitats es percep com a llunyana per part de la població són fets coneguts. En aquest article, fruit de la presentació feta per l’autor principal a la VII Trobada de Joves Investigadors dels Països Catalans, organitzada el febrer de 2012 per la Societat Catalana de Química (SCQ), es presenten diversos projectes duts a terme des de la Càtedra de Cultura Científica i Comunicació Digital de la Universitat de Girona (C4D, UdG) per tal d’apropar la recerca científica i la química en particular a la societat i, especialment, als estudiants preuniversitaris. La química recreativa, així com les eines TIC i 2.0, són l’eix vertebrador i innovador d’aquests projectes.

Article publicat en el número 11 de la Revista de la Societat Catalana de Química

Llegiu l'article sencer

Mònica Clua-Losada: L'Estat del benestar avui: Catalunya i Espanya

Aquest article traça les característiques principals de l'Estat del benestar tal com s'ha configurat a Catalunya en els darrers trenta anys, amb especial consideració a la darrera dècada, en què han aparegut els canvis més importants,i en què els discursos ideològics sobre l'Estat del benestar s'estan convertint en discursos complexos i carregats d'inevitabilitat.

Article publicat en l'anuari Societat catalana 2012

Llegiu l'article sencer

Segundo Moyano: Siegfried Bernfeld i August Aichhorn: el treball educatiu en la protecció i atenció a les infàncies i les adolescències

Aquest article és un intent de promoure la recuperació d’autors com Siegfried Bernfeld i August Aichhorn, per tal d’incorporar-los al reconeixement històric en relació amb les pràctiques d’educació social. Ambdós proposen una particular mirada sobre la posició ètica de l’educador, les possibilitats i els límits de l’acció educativa en marcs institucionals, així com els intents de visibilització d’unes infàncies i adolescències oblidades per la història de la pedagogia.

Article publicat en el número 20 de la revista Educació i Història

Llegiu l'article sencer

Margarida Castañer i Jaume Feliu: L’eurodistricte català transfronterer. Un espai emergent sense marc administratiu

El mes de juliol del 2007 es van iniciar els procediments per a la creació de l’Eurodistricte de l’espai català transfronterer. El seu àmbit territorial estaria format per la Catalunya del Nord (França) i per les comarques gironines i la Cerdanya (Espanya). En l’article es pretén comprovar que en l’evolució de la definició de l’Eurodistricte conflueixen un seguit de processos com la consciència de la complementarietat de l’àrea a causa de la construcció de grans infraestructures, la consolidació de grups d’acció en projectes territorials concrets, la funcionalitat creixent de l’espai o la confluència de l’escala local amb l’europea gràcies a programes de finançament com Interreg. El volum d’accions i agents que impliquen tots aquests processos, que conflueixen en l’espai i el temps, fan evident la necessitat d’un ens que li doni una cobertura legal i capacitat d’actuació territorial conjunta.

Article publicat en el número 74 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Llegiu l'article sencer

 

Antoni Durà i Guimerà: La cooperació territorial transpirinenca en el context de l’Arc Mediterrani

L’article avalua la cooperació territorial entre els territoris a banda i banda del Pirineu, prenent la seva àrea oriental i emmarcant-la en el context més ampli de l’Arc Mediterrani. El recurs al concepte braudelià de longue durée permet veure la cooperació territorial com a part d’una nova etapa d’integració europea i major pes dels governs subestatals. Les euroregions i altres vies de cooperació estan facilitant de nou l’aproximació entre territoris que les fronteres estatals havien aïllat durant els darrers segles. La cooperació territorial també té un paper creixent en la política de veïnatge de la UE. Tanmateix, caldrà encara
superar molts obstacles per arribar a unes relacions transfrontereres veritablement fluides.

Article publicat en el número 74 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Llegiu l'article sencer

Jordi Massó: La moderna teoria de l’elecció social: de la impossibilitat a la possibilitat

Es presenten els dos teoremes d’impossibilitat més importants de la moderna teoria de l’elecció social: el teorema d’Arrow per a funcions de benestar social no dictatorials que satisfan el principi de Pareto i la propietat de la independència d’alternatives irrellevants, i el teorema de Gibbard-Satterthwaite per a funcions d’elecció social no trivials i no manipulables.

Article publicat en el volum 27, núm 2, del Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques

Llegiu l'article sencer

Maria Pujol-Valls: Els llibres personals de Josep Vallverdú: La frustració en l'ancianitat

Josep Vallverdú ha centrat la seva carrera en els assajos i «llibres personals» —tal com ell els anomena— des de final dels vuitanta, a més de continuar produint literatura infantil i juvenil. Els llibres personals contenen formes tan diverses com memòries, dietaris, articles de premsa, notes on comenta la seva pròpia obra i volums de viatges per Catalunya i altres indrets. Aquesta varietat de textos recull temes recurrents que expressen el punt de vista de l’autor sobre literatura, política i societat, així com la transformació de la cultura catalana des de l’inici de la seva recuperació.

Article publicat en el número 23 de la revista Llengua & Literatura

Llegiu l'article sencer

Carme Miralles-Guasch: Estratègies territorials en el sector dels transports per fer front al canvi climàtic

L’article explica la contribució dels gasos d’efecte hivernacle a l’atmosfera per part dels diferents mitjans de transport i en detalla les diferents emissions de cada un d’ells. Després exposa el repartiment modal a Catalunya en relació a les desiguals ofertes de transport públic existent en els territoris catalans i als diferents motius que generen els desplaçaments.

Article publicat en el número 73 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Llegiu l'article sencer

Eduard Massó: The accelerated universe. On the Nobel Prize in Physics 2011 awarded to Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt, and Adam G. Riess

En aquest article es discuteix el Premi Nobel de Física 2011, atorgat a Saul Perlmutter, Brian P. Schmidt i Adam G. Riess pel descobriment de l’expansió accelerada de l’Univers mitjançant observacions de superno­ves distants, i revisa el context cosmològic del descobriment i l’ús de les supernoves com candeles estàndard. Algunes de les conseqüències del descobriment també es presenten.

Article publicat en el número 8 de la revista Contributions to Science

Llegiu l'article sencer

Juan Alfredo Obarrio Moreno: El benefici de l'edat al Regne de València

El present treball aborda l’estudi i les conseqüències jurídiques del trànsit de l’edat  pupil·lar a la majoria d’edat en l’antic Regne de València. En concret, en relació amb el  menor s’aborden qüestions com la necessària presència del tutor o curador per al menor,  la seva incapacitat jurídica o les prohibicions a les quals es trobaven sotmesos. Pel que fa a  la majoria d’edat, se centra fonamentalment en el denominat benefici de l’edat i en la  seva aplicació a l’àmbit contractual.

Article publicat en el número 11 de la Revista de Dret Històric Català

Llegiu l'article sencer

Noèlia Sánchez: «És quan dormo que hi veig clar»: Aproximació a les construccions de clivellament en català

El propòsit d’aquest article és presentar una aproximació a les construccions clivellades i pseudoclivellades del català. Aquestes estructures estan presents no només en el conjunt de les llengües romàniques, on han rebut una atenció especial per part de lingüistes i gramàtics, sinó també en diverses llengües del món tipològicament molt diferents; però sempre presenten propietats formals i funcionals que, en bona mesura, se superposen.

Article publicat en el número 23 de la revista Llengua & Literatura

Llegiu l'article sencer

Rosario Delgado, Maria Jolis i Frederic Utzet: Mandelbrot i l’atzar

En aquest article s'analitza la contribució de Benoît Mandelbrot, considerat el pare de la geometria fractal, a diferents aplicacions de les matemàtiques en àmbits on intervé l’atzar, com ara la lingüística, la hidrologia, les finances o l’enginyeria del teletrànsit. S'introdueixen alguns conceptes i relacions bàsics del seu treball, desenvolupat al llarg de més de mig segle, que han passat a formar part del cos del coneixement científic general. S'incideix principalment en la llei de potència, l’autosimilitud, la memòria llarga i les cues pesades.

Article publicat en el volum 27, núm 2, del Butlletí de la Societat Catalana de Matemàtiques

Llegiu l'article sencer

Josep A. Grimalt: Els avatars dels textos de Llorenç Villalonga

Els textos que coneixem publicats amb la firma de Llorenç Villalonga han passat per unes vicissituds tan vàries que arriben a fer dubtar de quina fou la intervenció que ell hi tingué. El cas més flagrant és el de Bearn, que encara circula en dues versions no coincidents. Canvis de títol, addicions, amplificacions, supressions, algunes de poc coherents amb la seva sensibilitat i el seu estil. En gran part devien esser degudes a pressions editorials.

Article publicat en el número 23 de la revista Llengua & Literatura

Llegiu l'article sencer

Josep Torró: The eastern regions of Al-Andalus before the conquest by Catalonia-Aragon: An overview

This article sets forth a highly schematic synthesis of current knowledge on the history of the eastern regions of Al-Andalus, particularly Tortosa, Valencia and the Balearic Islands, before they were conquered by the Crown of Aragon between the 12th and 13th centuries.

Article publicat en el número 5 de la revista Catalan Historical Review

Llegiu l'article sencer

Josep Batalla: La teoria gramatical dels modistes

L'interès a concebre el llenguatge com una teoria general del signe lingüístic fou recollit i sistematitzat per una escola de gramàtics, anomenats modistes, que al llarg d’un segle —de mitjan segle XIII a mitjan segle XIV—maldaren per elaborar una teoria del llenguatge (scientia sermocinalis) que partia del pressupòsit que la llengua reflecteix les estructures de pensament alhora que recull les estructures de la realitat. Els modistes, d’acord amb l’aristotelisme escolàstic, sostenien que les coses, en quant existents, posseeixen unes propietats o unes maneres d’ésser (modi essendi) que són copsades per la ment, a través d’unes formes innates de comprensió (modi intelligendi), al seu torn expressades per les formes universals del llenguatge (modi significandi).

Article publicat en el número 23 de la revista Llengua & Literatura

Llegeiu l'article sencer

Liliana Arroyo: El budisme ara i aquí: Espanya va camí del Nirvana?

Des dels anys seixanta, any rere any augmenta el nombre de simpatitzants budistes arreu d’Europa. El cas espanyol roman, a dia d’avui, poc estudiat i es desconeix l’abast que estan tenint les idees budistes a la nostra societat. En aquest article es pretén veure quins col·lectius estan adoptant alguns dels valors característics del budisme a Occident, com el nirvana, la reencarnació, el karma i l’enfocament no teista de la religió (Prebish i Keown, 2010). Aquest estudi és una primera aproximació al possible camp d’expansió de la cosmovisió budista a l’Estat espanyol.

Article publicat en el número 28 de la Revista Catalana de Sociologia

Llegiu l'article sencer

Oriol Vallcorba, Jordi Rius i Carles Miravitlles: TALP, un nou mètode de determinació d’estructures cristal·lines de fàrmacs i compostos moleculars per difracció de pols

La difracció de pols és una eina molt potent per a la determinació d’estructures cristal·lines de compostos tant iònics com moleculars quan no es disposa de monocristalls. Pel que fa als segons, les millores en els mètodes en l’espai directe dels darrers anys permeten tractar estructures cada cop més complexes malgrat les limitades resolucions espacials (dhkl) de les dades, sobretot per a molècules orgàniques. En aquest treball, es descriu i s’utilitza un nou mètode en l’espai directe, TALP, en el qual es combinen algoritmes de cerca (aleatòria o assistida amb la funció de rotació) amb afinaments per mínims quadrats ràpids de les coordenades atòmiques.

Article publicat en el número 11 de la Revista de la Societat Catalana de Química

Llegiu l'article sencer

Joan Manel Sánchez Griñó i Gerard Serratusell Miró. La gestió del pluralisme religiós als municipis catalans

Aquest article se centra en els mecanismes utilitzats pels ajuntaments catalans a l’hora de fer una gestió del pluralisme religiós a partir de les dades de la Fundació Carles Pi i Sunyer. Durant la dècada passada, l’existència i visibilització de la diversitat de cultes professats a Catalunya va créixer, en part, gràcies a les altes taxes immigratòries. D’acord amb les capacitats que la legislació atorga als ajuntaments, en aquest article parem atenció als àmbits de la política, la normativització i l’administració per tal de fer una explicació estructural sobre les diferents maneres d’afrontar la gestió dels afers municipals en aquesta temàtica.

Article publicat en el número 28 de la Revista Catalana de Sociologia

Llegiu l'article sencer

Santiago Izquierdo: El nacionalisme republicà a Catalunya (1904-1910)

L'article vol resseguir la trajectòria del nacionalisme republicà entre els anys 1904 i 1910, tot inserint-la en el marc polític general català i espanyol i, en especial, en dos dels episodis centrals de la Catalunya de començaments del segle XX: Solidaritat Catalana i la Setmana Tràgica, que tindran una incidència directa en la gestació, el desenvolupament i la consolidació del projecte polític nacionalista republicà.

Article publicat en el número XXIII del Butlletí de la Societat Catalana d'Estudis Històrics

Llegiu l'article sencer

Montserrat Aguadé, Jaume Bertranpetit i Juli Peretó: Genomes i evolució: impacte en la biologia avui

L’estudi dels genomes és un tema central en la biologia del segle XXI. Tenim eines per fer-ne la descripció de la seqüència que avancen ràpidament i un repte important ara mateix és la interpretació de l’allau d’informació genòmica. La comprensió dels genomes comença amb la lectura comparada: les diferències entre els genomes dels diferents individus d’una població o una espècie i les diferències entre els genomes de diferents espècies són la clau per a la reconstrucció del procés evolutiu, per entendre els canvis funcionals i per a la integració de la informació genètica en complexes xarxes d’interacció funcional.

Article publicat en el número 63 de la revista Treballs de la Societat Catalana de Biologia

Llegiu l'article sencer

Enric Marín: El servei públic audiovisual a Catalunya: amenaces i reptes

La suma de la crisi econòmica i la mutació tecnològica constant ha dibuixat un escenari molt selectiu. En el cas de l’Estat espanyol, l’erràtica regulació del sector ha afegit elements d’incertesa i ha afeblit l’oferta del servei públic audiovisual. En aquestes condicions, el repte per a la CCMA és esdevenir ràpidament el tercer o quart operador de referència en l’àmbit estatal, i redefinir la política de pactes i aliances a escala espanyola i europea.

Article publicat en el volum 29,  número 2, de la revista  Comunicació. Revista de recerca i d'anàlisi

Llegiu l'article sencer

Josep Àngel Mas Castells: El nom de la llengua i altres termes sociolingüístics en la campanya electoral per a les Corts Valencianes de 2011

L’article estudia els termes amb què els grups polítics valencians van exposar les seues propostes de política lingüística i, especialment, els termes amb què van designar la llengua mateixa en la darrera campanya electoral per a les Corts Valencianes. Analitza la correlació entre l’ús de terminologia sociolingüística i la ideologia, partint de la premissa que l’ús d’aquesta terminologia té unes connotacions que ultrapassen el mer coneixement especialitzat.

Article publicat en el número 6 de la revista Terminàlia

Llegiu l'article sencer

Maria del Mar Griera: Les ciències socials i l’estudi del fet religiós a Catalunya: nous temes de recerca

La recerca sobre el fet religiós ha pres rellevància en els darrers anys i ha guanyat prestigi, popularitat i visibilitat tant a escala internacional com a casa nostra. L’article examina com s’ha configurat històricament aquest camp d’investigació a Catalunya i explora les línies de recerca existents actualment. Per acabar, l’article fa un balanç breu sobre les principals llacunes i els desafiaments més importants en aquesta àrea a Catalunya.

Article publicat en el número 28 de la Revista Catalana de Sociologia

Llegiu l'article sencer

Marta Llauradó i Jaume Reventós: Rastrejant el càncer

El càncer és una malaltia produïda pel creixement descontrolat de les cèl·lules de l’organisme.  La cerca de marcadors tumorals específics de cada tipus de càncer és l’escenari ideal per assolir aquestes fites. En aquest article s’exposen tres projectes com a exemple d’aquest tipus de recerca: el càncer d’ovari, el càncer d’endometri i el càncer de pròstata.

Article publicat en el número 29 d'Omnis Cellula

Llegiu l'article sencer

Ricard Vilaregut: L'independentisme a Catalunya: nou cicle, noves oportunitats

Un repàs als esdeveniments produïts pel moviment sobiranista/independentista català l'any 2011 ens indica que aquest ha estat un any de traspàs. Un traspàs entès com a procés d'avaluació i aprenentatge d'un cicle marcat per l'aprovació d'un nou estatut, que indefectiblement porta a la preparació i adequació d'un altre cicle, aquest marcat per l'adhesió d'un tram significatiu de la societat catalana en relació amb la independència.

Article publicat a l'anuari Societat catalana 2012

Llegiu l'article sencer

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència