Recerca etnobotànica als Països Catalans: prospeccions i base de dades

Direcció

Joan Vallès Xirau
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors:
Ugo d’Ambrosio Palau, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Teresa Garnatje Roca, Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Airy Gras Mas, Laboratori de Botànica (UB)
Montse Parada Soler, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)

 
Col·laboradors en prospeccions en diversos territoris:
Clara Aldea Aliu, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Beatriz Almeida Batalla, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Jacint Altimiras Roset, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Rosa Cases Bolingar, Laboratori de Botànica (UB)
Francesc Ferrando Molina, Laboratori de Botànica (UB)
Raquel González Dunford, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Imma Llobet Nadal, Laboratori de Botànica (UB)
Joan Marín Fernández, Laboratori de Botànica (UB) i Institut Botànic de Barcelona (IBB-CSIC-ICUB)
Síntesi

L’etnobotànica, l’estudi de les relacions entre les societats humanes i el món vegetal, abasta alhora els grups humans i les plantes. 

El programa de recerca en etnobotànica catalana vol treballar en dues vessants: d’una banda, creació i disseny d’una base de dades pública d’etnobotànica als Països Catalans a partir de la base de dades de treball ja existent que conté 1.100 tàxons (sobretot plantes vasculars) provinents de més de 1.600 informants de pràcticament tots els territoris del domini lingüístic català. I de l’altra, prosseguir les recerques etnoflorístiques a les zones de Catalunya, Illes Balears, Catalunya del Nord, Andorra, Franja de Ponent, País Valencià, el Carxe i l’Alguer. 

Es tracta d’un programa de recerca pluridisciplinària, atès que pertoca a la Secció de Ciències Biològiques, però també implica a la Secció Filològica (pels noms populars de les plantes) i a la Secció de Filosofia i Ciències Socials (per l’enfocament etnogràfic). 
 
Actualment, es disposa d’una quantitat important de dades referents a noms i usos (medicinals, alimentaris i d’altra mena) populars de plantes, d’interès per a un ampli ventall de persones interessades en cultura popular, botànica, fitoteràpia, nutrició i altres àmbits. De tota manera, s’intueixen territoris en els quals seria particularment interessant fer més prospeccions, abans que el coneixement es perdi. Una vegada culminat aquest programa es disposarà d’un inventari força complet de tot allò lligat als coneixements i la gestió populars de la biodiversitat vegetal.
 
 
Abstract
 
Ethnobotany, the study of the relationships between human societies and the plant world, encompasses both human groups and plants.
 
The research program in Catalan ethnobotany will work on two aspects: on the one hand, the creation and design of a public ethnobotanical database in Catalan Countries based on the existing work database which contains 1,100 taxons (especially vascular plants) from more than 1,600 sources coming from almost all the territories of the Catalan language domain. And on the other, to continue the ethno-flowering research in the areas of Catalonia, Balearic Islands, Northern Catalonia, Andorra, La Franja de Ponent, Valencian Community, El Carxe and l’Alguer.
 
It is a multidisciplinary research program, since it belongs to the Biological Sciences Section, but it also involves the Philological Section (because of the common names of plants) and the Philosophy and Social Sciences Section (because of the ethnographic approach). Currently, there is an important amount of data referring to common names and uses of plants (medicinal, food and other kinds)  of interested to a wide range of people concerned with popular culture, botany, phytotherapy, nutrition and other areas. Nevertheless, there are some territories in which it would be particularly interesting to carry out more surveys, before knowledge is lost. Once this program has been finished, it will have a quite complete inventory of everything related to the knowledge and common management of plant biodiversity.

 

Paraules clau

Botànica, etnografia, cultura popular

 

Inici del projecte

2017

 

Antecedents

Als Països Catalans, l’etnobotànica té presència des de Pius Font i Quer que s’interessà pels noms i els usos populars de les plantes. Des de la darrera dècada del segle XX, l’etnobotànica s’ha establert en el món acadèmic i ha donat lloc a tesis doctorals i publicacions derivades.

 

Resultats

IX Jornades d'Etnobotànica en llengua catalana : llibre de resums. Andorra: Societat Andorrana de Ciències (2018)
  
 
Articles científics:
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. «Plantes, saber popular i temps: mirades etnobotàniques a les terres catalanes». Barcelona: Edicions UB (en premsa)
 
Aldea, c.; Almeida, B.; Garnatje, T.; Vallès, J. «Saviesa popular i patrimoni natural i cultural: estudi etnobotànic a la Vall d’Aran» Barcelona: Edicions UB (en premsa)
 
Gras, A.; Serrasolses, G.; Vallès, J.; Garnatje, T. «Traditional knowledge in semirural close the industria areas: Ethnobotanical studies in western Gironès (Catalonia, Iberian Peninsula)» A: Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. (en premsa)
 
Gras, A.; Parada, M; Garnatje, T.; Vallès, J.  «Ethnobotany and Plants Used Againts Cardiovascular Diseases in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands». A: Bentham Science Publishers (en premsa).
 
«Plantes usades popularment per a tractar el càncer» A: The Lancet – Oncology (en premsa)
 
Gras, A.; Rigat, M.; Parada, M.; Vallès, J.; Garnatje, T. «Folk medicinal plant mixtures. Establishing a protocol for further studies» A: Journal of Ethnopharmacology. (2018)
 
Gras, A. Garnatje, T.; Aldea, C; Almeida, B.; D’Ambrosio, U.; Altimiras, J.; Prada, M.; Rigat, M.; Vallès, J. «Etnotbotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur» A: Revista IBIX, 10, p. 33-48. (2018)
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Ibáñez, N.; López-Pujol, J.; Nualart, N., Vallès, J. «Medicinal plant uses and names from the herbarium of Francesc Bolòs (1773-1844)» A: Journal of Ethnopharmacology, 204: 142-168. (2017) 
 
Gras, A.; Rigat, M.; Parada, M.; Vallès, J.; Garnatje, T. «Folk medicinal plant mixtures: When the whole is greater than the sum of its parts». A: Journal of Ethnopharmacology. (en revisió) (2017)
 
Vallès, J: D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. «Plantes, saber popular i temps: mirades etnobotàniques a les terres catalanes». En revisió com a capítol de llibre d’Edicions de la Universitat de Barcelona. (2017)
 
Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T.; Vallès, J. «Ethnobotany and Plants Used Against Cardiovascular Diseases in the Iberian Peninsula and the Balearic Islands». En revisió com a capítol de llibre de Bentham Science Publishers. (2017)
 
 
Publicacions de divulgació:
 
Parada, M.; Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. «Glops de saviesa popular». A: Alberes, 19, p. 64-65 (2018)
 
Vallès, J. «L’etnobotànica, la ciència de les persones i les plantes. Un estudi en curs a Collserola» A: La Vall de Vidre, 266, p. 11. (2018)
 

Publicacions de divulgació:
 
Parada, M.; Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. «Glops de saviesa popular». A: Alberes, 19. P. 64-65 (2018)
 
Vallès, J. «L’etnobotànica, la ciència de les persones i les plantes. Un estudi en curs a Collserola» A: La Vall de Vidre, 266, p. 11. (2018)
 
 
Treballs acadèmics:
 
Ruz, M. “Etnobotànica del cànem (Cannabis sativa L.)”. Treball final de grau. Universitat de Barcelona. Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació. Directors: A. Gras i J. Vallès. (2018)
 
Gras, A. “Dades etnobotàniques de Catalunya: metaanàlisi i bioprospecció”. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
González, R. “Etnobotànica i biodiversitat cultivada a l’illa d’Eivissa”. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Marín, J. “Etnobotànica del Parc Agrari del Baix Llobregat”. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
Altimiras, J. “Estudi etnobotànic de l’Alt Urgell”. Tesi doctoral. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació (doctorat en Biodiversitat). Directors: T. Garnatje i J. Vallès.
 
 
Participació en congressos, jornades i simposis científics:
 
Organització de les IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Álvarez, C.; Garnatje, T.; Gras, A.; Herruzo, M.; Jané, N.; Valllès, J. “Món rural ancestral i vigent en ambient urbà: l’etnobotànica al Parc de Collserola”. Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Sala, E; Vallès, J. Primers resultats de l’estudi etnobotànic del Ple de l’Estany. Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
González, R.; Garnatje, T.; Vallès, J. “Estudi etnobotànic de l’illa d’Eivissa: primers resultats. Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Barceló, M.C.; Butí, E.; Vallès, J. “La Patum, patrimoni de la humanitat: les plantes que intervenen a la festa”. Comunicació oral. IX Jornades d’Etnobotànica en Llengua Catalana. Canillo (Andorra), 6-8 de juliol de 2018.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica i llengua: plantes fitònims i cultura popular. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Curs Les plantes i l’home: història d’una harmonia. Puigcerdà, 2018. 
 
Garnatje, T.; Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Vallès, J. “Etnobotànica del Pirineu. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Curs Les plantes i l’home: història d’una harmonia. Puigcerdà, 2018. 
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Parada, M.; Vallès, J. “Etnobotànic i gastronomia. Ratafia i altres licors. Universitat d’Estiu Ramon Llull. Curs Les plantes i l’home: història d’una harmonia. Puigcerdà, 2018. 
 
Vallès, J. “Biodiversitat vegetal i saber popular: l’etnobotànica catalana a l’època de Joaquim Codina”. 150è aniversari – Any Codina. La Cellera de Ter, 2018.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica: recuperació del coneixement de l’ús tradicional i debat sobre les necessitats de l’etnobotànica.” Taula rodona a la Jornada tècnica Associacionisme: clau en el desenvolupament del sector de les plantes aromàtiques i medicinals. Generalitat de Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca. Centre Tecnològic Forestal, Solsona, 2018.
 
Cirera, E.; Garnatje, T.; Vallès, J. “Etnobotànica de Sant Feliu Sasserra: resultats preliminars”. XIX Fira de les Bruixes, Sant Feliu Sasserra, 2018.
 
Vallès, J. “Dades etnomicològiques a la flora de la Cellera de Joaquim Codina”. XXXIV Exposició de bolets. Universitat de Barcelona, Facultat de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació, 2018. 
 
Gras, A.; Rigat, M.; Parada, M.; Vallès, J. Garnatje, T. “Folk medicinal plants mixtures: When the whole is greater than the sum of its parts”. Comunicació oral. 58th anual Meeting of the Society for Economic Botany // II Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Bragança, 4-9 de juny de 2017.
 
Gras, A.; Brunés, M.; Gómez, C.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Garnatje, T.; Vallès, J. “Global and local in folk plant knowledge: allochthonous plants in Catalan ethnobotany.”   
Comunicació oral. 58th anual Meeting of the Society for Economic Botany // II Encuentro Hispano-Portugués de Etnobiología. Bragança, 4-9 de juny de 2017.
 
Garnatje, T; Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Vallès, J. “Plantes del Pirineu: aliments que curen”. Conferència a les Jornades micològiques i botàniques a Montmajor. 2-3 de juny de 2017.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Vallès, J. “L’etnobotànica a les Garrigues: recull de saviesa popular”. Conferencia a les Jornades culturals d’Alcanó. 21 de juny de 2017.
 
Garnatje, T.; Gras, A.; D’Ambrosio, U.; Parada, M. ; Vallès, J. “Les plantes aromàtiques: entre la química i el coneixement tradicional”. Conferència a la Universitat Catalana d’Estiu de la Natura. Exploratori de Recursos de la Natura. Explora el potencial de les plantes aromàtiques. Universitat Politècnica de Catalunya. Berga, 7 de juliol de 2017.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. Conferència “Etnobotànica i bioprospecció: del saber popular sobre les plantes als medicaments i els aliments habituals”. Ajuntament de Ferreries, Xerrades a la fresca. 7 de juliol de 2017.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Aldea, C.; Almeida, B.; D’Ambrosio, U. ; Altimira, J.; Parada, M. ; Rigat, M.; Vallès, J. “Etnobotànica del Pirineu català: estat actual i propostes de futur“. X Col·loqui Internacional d’Estudis Transpirinencs. Queralbs, 29 de setembre – 1 d’octubre de 2017.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Etnobotànica a les terres catalanes. Metodologia, estat de la qüestió i perspectives de futur del saber tradicional sobre la biodiversitat i la seva recerca”. XV Jornada Etnològica de les Terres de l’Ebre. 21 d’octubre de 2017.
 
 
Participació en jornades, tallers i conferències de divulgació:
 
Taller de de xiulells i trompes. Local social de Guils de Cerdanya, 25 de maig de 2018.
 
Gras, A. Tast de melmelades amb sabors silvestres: recuperem els fruits de marge. 19a Fira del Medi Ambient. Ajuntament de Tàrrega, Tàrrega, 2018.
 
Parada, M.; Garnatje, T. Taller de ratafia. Cadaqués, Escola del Mar, 23 de juny de 2018.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; Parada, M.; Vallès, J. “Tintures en l’etnobotànica catalana”. Remeiart. Santa Margarida i els Monjos, 2018.
 
Gras, A.; Garnatje, T.; D’Ambrosio, U.; Parada, M.; Vallès, J. “Antibiòtics naturals: Aproximació etnobotànica al territori català”. Fira de Sant Ponç. Residència d’Investigadors, CSIC, Barcelona, 2018.
 
Vallès, J.; D’Ambrosio, U.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “L’etnobotànica: persones, plantes, salut i benestar”. 5è Mercat de les herbes de la ratafia. Confraria de la ratafia, Santa Coloma de Farners, 2018.
 
Gras, A.; Brunés, M.; Gómez, C.; D’Ambrosio, U.; Parada, M. Garnatje, T. Vallès, J. “El saber popular globalitzat: plantes de fora en la tradició catalana”. 3a Jornada gastronòmica de les plantes oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, 2018.
 
Gras, A. "Tast de flors". 3a Jornada gastronòmica de les plantes oblidades. Col·lectiu Eixarcolant, Igualada, 2018.
 
Vallès, J.; Gras, A.; Parada, M.; Garnatje, T. “Plantes persones i saber popular: l’etnobotànica a Catalunya”. Aula d’extensió universitària per a la gent gran Torre Llobeta. Ajuntament de Barcelona, 2018.
 
Gras, A. “Plantes aromàtiques: olfacte i records”. Espai Tecnològic Comunitari del Casal dels Infants de Badalona. Badalona, 2018.
 
Gras, A. “Etnobotànica: recull de la saviesa popular”. Curs de Naturopatia. Centre FisioQuir. Lleida, 2018.  
  
Gras, A. “Elaboració d’essència de saüc i altres preparats medicinals”. Taller al 7è Mercat de les espècies d’Argençola. El Trill, Associació Cultural del terme d’Argençola, 10 de juny de 2017.
 
Parada, M.; Garnatje, T. “Taller de ratafia”. Cadaqués, Escola del Mar, 25 de juny de 2017.
 
Parada, M. “La vinya com a element modulador del paisatge vegetal altempordanès”. Conferència seguida d’un taller de vins aromàtics. Ajuntament de Sant Climent. Festa Major, xerrada cultural, 25 d’agost de 2017.
 
 
Altres resultats:
 
Disseny i creació de l’estructura de la base de dades. 
 
Continuació del buidatge i incorporació a la base de dades d’obres de les Illes Balears, el País Valencià, la Franja, Catalunya del Nord, Andorra i l’Alguer. 
 
Prospeccions etnobotàniques en els diversos territoris del domini lingüístic català.
 
Continuació de la metaanàlisi de dades etnobotàniques dels Països Catalans.  

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Ciències Biològiques

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència