Edició de l’Atlas lingüístico de la península ibérica (ALPI)

Direcció

Pilar García Mouton
Instituto de Lengua, Literatura y Antropología, Centro de Ciencias Humanas y Sociales del Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Equip d’investigació: 

Inés Fernández-Ordóñez (Universidad Autónoma de Madrid)
David Heap (University of Western Ontario)
Maria Pilar Perea (Universitat de Barcelona)
João Saramago (Centro de Lingüística de la Universade de Lisboa)
Xulio Sousa (Universidade de Santiago de Compostela)
 

 

Síntesi

El projecte d’edició de l’Atlas lingüístico de la península ibérica (ALPI) té com a objectiu l’edició en línia de l’ALPI complet, l’únic atles peninsular, de gran valor històric, amb totes les possibilitats d’emmagatzemament i cerca que les eines informàtiques permeten actualment. 

Les feines de recerca es porten a terme en el diferents centres que integren el projecte. Actualment, s’està treballant amb 1.056 qüestionaris, dos qüestionaris a cadascun dels 528 punts d’enquesta, que cal abocar d’un alfabet fonètic a l’altre, donar forma ortogràfica, vincular amb els camps semàntics corresponents i amb els dibuixos i fotografies relacionats i fer la correcció íntegra dels materials. 
 
El mes de desembre de 2016, a través de la pàgina web http://alpi.cchs.csic.es està previst posar a la disposició de la comunitat científica una part del projecte, en qual es podrà accedir al volum I de l’ALPI, que conté una galeria fotogràfica de gran valor etnogràfic. També es podrà accedir a continguts històrics, fotogràfics, bibliogràfics i una base de dades carregada amb deu preguntes completes de l’ALPI que permet als usuaris elaborar mapes interactius. 

 
Abstract
The main objective of the Atlas lingüístico de la península ibèrica (ALPI) is to publish the online atlas ALPI, a unique Peninsular atlas which has great historical value. A part of the project (volume I of ALPI) will contain a photo gallery of great ethnographic value and it is expected to be available to the scientific community through a website at December 2016. Historical and bibliographical information will be available too.

 

Paraules clau

Atles lingüístic; dialectologia; cultura popular; lèxic

 

Inici del projecte

2009 -

 

Antecedents

L’ALPI, conegut pels especialistes com l’atles del gran domini peninsular, va ser concebut per l’equip de Ramon Menéndez Pidal, l’any 1914, en el Centro de Estudios Históricos de la Junta de Ampliación de Estudios (JAE). La direcció va ser encarregada a Tomás Navarro Tomás. El qüestionari va ser redactat i imprès entre 1930 i 1931.  

L’any 1931, tres equips d’enquestadors van recórrer la península Ibèrica: Francesc de Borja Moll i Manuel Sanchis Guarner a la zona valenciana-catalana; Aurelio M. Espinosa (fill) i  Lorenzo Rodríguez-Castellano a la zona castellanoparlant, i a la zona gallega-portuguesa, Aníbal Otero amb Rodrigo de Sa Nogueira, substituït per Armando Nobre de Guzmão i després per Luis F. Lindley Cintra. 
 
El 90% de les enquestes estaven completades quan va esclatar la Guerra Civil i va interrompre el projecte. Navarro Tomàs es va exiliar i es va endur els materials de l’ALPI, que van tornar a Espanya l’any 1951 sota el control i supervisió del CSIC a Madrid. Amb el suport de Menéndez Pidal i Rafael Balbín es van completar les enquestes que faltaven entre 1947 i 1954. Sanchis Guarner va coordinar la laboriosa tasca d’elaborar els materials per a l’edició que va donar com a fruit el primer volum de l’ALPI, publicat pel CSIC l’any 1962. Però la publicació es va interrompre i els qüestionaris es van dispersar. 
 
L’any 2002, la Universitat of Western Ontario va començar a digitalitzar i a posar a Internet reproduccions dels qüestionaris de l’ALPI sense elaborar.
 
El CSIC, l’any 2009, va reprendre la publicació de l’obra i va liderar el projecte de l’edició en línia de l’ALPI.
 
L’Instituto da Lingua Galega (ILGA) va facilitar una còpia digital dels qüestionaris gallecs i portuguesos, i va digitalitzar els qüestionaris astur-lleonesos, castellans, aragonesos i andalusos que custodiava la família Rodríguez-Castellano.
 
Paral·lelament, es va dissenyar una eina informàtica que permetés realitzar les funcions de consulta i cartografiat per mitjà de la web interactiva destinada a la feina dels investigadors del projecte.
 
L’any 2010, es van localitzar i digitalitzar els materials catalans, rossellonesos, balears, valencians i murcians corresponents als Fons Sanchis Guarner, dipositats a l’Arxiu d’Elx.
 
L’any 2011, l’Institut d’Estudis Catalans i la Universitat de Barcelona es van incorporar al projecte.  

 

Resultats

Atlas Lingüístico de la Península Ibérica. Madrid: CSIC, 1962. Tomo I, Fonética. 

 
Articles amb referències específiques al projecte:
 
García Mouton, Pilar. “La investigación geolingüística española en la actualidad”. En La investigación dialectológica en la actualidad, Corbella, Dolores y Dorta, Josefa (eds.). Tenerife: Ed. Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información del Gobierno de Canarias, 2009. p. 333-346
 
García Mouton, Pilar. “El procesamiento informático de los materiales del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica de Tomás Navarro Tomás”. En Tools for Linguistic Variation. Bilbao:  Universidad del País Vasco, 2010. P. 167-174.
 
García Mouton, Pilar. Reseña de “La historia interna del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI). Correspondencia (1910-1976), introducción, selección y notes de Santi Cortés Carreres y Vicente García Perales”. En: El Cultural, 8 d’octubre de 2010. València: Universitat de València. P. 514. 
 
García Mouton, Pilar. “Contextualización geolingüística de las hablas valencianas”. En: Els altres parlars valencians, I Jornada de Parlars Valencians de Base Castellano-aragonesa. Ed. a cura d’Emili Casanova. València, Ed. Denes, 2011. P. 183-192.
 
García Mouton, Pilar. “Sobre fronteras entre variedades castellanas y atlas lingüísticos”. En: Lengua, ciencia y fronteres. Andrés Díaz, Ramón de (coord.). Oviedo: Ediciones Trabe [Anexos de Revista de Filoloxía Asturiana, II], 2011. P. 69-88.
 
García Mouton, Pilar . “Tomás Navarro Tomás y la metodología del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica” En:  Studia Linguistica et philologica. Omagiu profesorului Nicolae Saramandu Manuela Nevaci (ed.) Bucuresti: Editura Universitatii Bucuresti, 2011. P. 379-386.
 
García Mouton, Pilar. “El Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) como fuente de documentación” En: Emilio Montero Cartelle (ed.), Actas del VIII Congreso Internacional de Historia de la Lengua Española. vol. I. Santiago de Compostela: Asociación de Historia de la Lengua Española, Meubook,  2012. P. 273-276.
 
García Mouton, Pilar. “Editar el Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI) en el siglo XXI”. En:  Lexicografía Hispánica del siglo XXI: Nuevos proyectos y perspectivas, Homenaje a Cristóbal Corrales Zumbado. Ed. coord. por Dolores Corbella et al. Madrid: Arco Libros, 2012, p. 323-330.
 
García Mouton, Pilar; Heap, David & Perea, Pilar, “The Present and the Future of the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica (ALPI)”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, 1-6. 
 
García Mouton, Pilar & Molina, Isabel. The /ʎ/-/ʝ/ Merger (yeísmo) in Central Spain: Advances since the ALPI”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, 23-42.
 
García Mouton, Pilar & San Segundo Cachero, Rosabel. “Polaridad negativa en los datos asturianos del ALPI”. En: Revista de Filoloxía Asturiana, 14, 2014. Varia asturlleonesa n’Homenaxe a José A. Martínez, ed. Ramon d’Andrés, Taresa Fernández Lorences, Juan Carlos Villaverde Amieva.  Oviedo: Universidad de Oviedo. p. 53-77.
 
García Mouton, Pilar. “Reflexiones metodológicas sobre lengua y espacio”. En: Variación y diversidad lingüística. Hacia una teoría convergente. Esther Hernández y Pedro Martín Butragueño (eds.). México: El Colegio de México, 2015. P. 99-118.
 
García Mouton, Pilar. “Los Trabajos del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica y la Revista de Filología Española”. En: La ciencia de la palabra. Cien años de la Revista de Filología Española.  Pilar García Mouton y Mario Pedrazuela Fuentes (eds.). Madrid: CSIC, 2015, p. 175-208.
 
 
Altres treballs relacionats amb el projecte:
 
Fernández-Ordóñez, Inés. La lengua de Castilla y la formación del español. Discurso leído el 13 de febrero de 2011 en su recepción pública en la RAE por la Excma. Sra. Dª. Inés Fernández-Ordóñez y contestación del Excmo. Sr. D. José Antonio Pascual. Madrid, 2011.
 
Fernández-Ordóñez, Inés. “El Norte peninsular y su papel en la historia de la lengua española”. En: Sara Gómez Seoane & Carsten Sinner (eds.). Estudios sobre tiempo y espacio en el español norteño. San Millán de la Cogolla (La Rioja), CILENGUA, 2011. P. 23-68.
 
Estrada Arráez, Ana. “The Loss of Intervocalic and Final /d/ in the Iberian Peninsula”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, p.7-22.
 
Heap, David. “Ten Years of the Online ALPI (Atlas Lingüístico de la Península Ibérica)”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, p. 43-56.  
 
Lara Bermejo, Víctor. “Ustedes instead of Vosotros and Vocês instead of Vós: An Analysis through the Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI). En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Lingusitic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI) Progress and Perspectives, p. 57-93
 
Mouzo Villar, Rosa. “Terms Referring Child of an Unmarried Woman in Galicia: Diatopic Variation and Motivational Study”, En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, p. 95-109.
 
Mouzo Villar, Rosa. “Estudio motivacional das denominacións galegas de hijo menor no ALPI”, En: Estudos de Lingüística Galega, 2012, 4, p. 67-86.
 
Mouzo Villar, Rosa; López Suárez, María. “O léxico das relacións amoroses desde unha perspectiva diacrònica: anàlisi contrastiva entre ALPI e ALGa”. En: XIII Forum of Iberian Studies: Variation and Change in Ibero-Romance. Oxford: Linacre College, Oxford Univ. 2008.
 
Negro Romero, Marta. “Names for the Uvula in the West of the Iberian Peninsula: A Geolinguistic Approach”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, p. 111-128.
 
Perea, Maria Pilar. “Indirect Linguistic Influences Coming from the Atlas Lingüístico de la Península Ibérica”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, p. 129-142.
 
Rodríguez Lorenzo, David. “The Diatopic Development of the Aspects of Twentieth-Century Galician. A Contrastive Analysis of Linguistic Geography Data”. En: Dialectologia, 2012, Special Issue III: Linguistic Atlas of the Iberian Peninsula (ALPI): Progress and Perspectives, p. 143-156.

 

Més informació

 

 

 

 

 

Presidència

Àrea geogràfica


Pàgines Web

http://www.alpi.csic.es/

 
 

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Inici

Institució

Recerca

 

Llengua

 

Publicacions

Arxiu

Serveis

Serveis lingüístics

Transparència