12/04/2022

Declaració del Consell Permanent de l'IEC sobre el 25% de l'escolarització


L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha estat requerit per diversos organismes perquè manifesti la seva posició en la polèmica, actualment en curs, sobre l’aplicació de la sentència 5201/2020, de 16 de desembre, del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya sobre «l’obligació de la Generalitat d’adoptar les mesures necessàries per a garantir que tots els alumnes rebin de manera efectiva i immediata l’ensenyament per mitjà de la utilització vehicular normal de les dues llengües oficials en els percentatges que es determini, que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas» i la proposició de modificació de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística, presentada per alguns grups parlamentaris.

L’IEC com a organisme acadèmic i científic i de composició plural no pot posicionar-se a favor d’una de les opcions diverses, totes amb l’objectiu de treballar per la integritat i l’ús de la llengua catalana a l’escola, que defensen grups parlamentaris diferents, però sí que vol manifestar quins són els principis que està disposat a defensar, i que donarà suport a les propostes que vagin en aquest sentit: 

  1. La llengua catalana és la llengua natural pròpia de Catalunya i de les terres de cultura catalana i, doncs, ha de ser el vehicle normal d’ensenyament a l’escola.
  2. L’escola ha de garantir que els alumnes adquireixin la competència oral i escrita en català que els permeti expressar-se i comunicar-se en totes les situacions, un objectiu que no ha exclòs mai l’assoliment de competència en castellà i en altres llengües.
  3. L’escola ha d’impulsar l’ús del català no només en les activitats dins l’aula sinó també en el menjador i en les activitats de lleure i esport que tenen lloc a l’escola.
  4. El govern ha de vetllar perquè aquestes funcions de l’escola, pel que fa a la llengua catalana, siguin possibles i es compleixin en un clima favorable a l’aprenentatge.
  5. L’IEC defensa que no es traslladi a l’escola el debat sobre la llengua i s’eviti que les conseqüències recaiguin sobre els equips directius i docents dels centres.

 

‹‹123456...269