09/11/2021

L’IEC publica un nou sistema de transcripció del grec modern al català


La Secció Filològica (SF) de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC) ha publicat la Proposta sobre el sistema de transcripció del grec modern al català, un document que ja es pot consultar al web de SF. 

La llengua grega moderna és la llengua comuna emprada a la República de Grècia, a la República de Xipre i en altres territoris hel·lenòfons. Es tracta de l’evolució del grec antic, amb trets diferencials ja ben perceptibles des de finals de l’edat mitjana, com a mínim.

Sempre ha comptat amb una rica diversitat dialectal, però almenys des de la segona meitat del segle XX s’ha consolidat definitivament la nova modalitat estàndard, basada en la parla de les grans ciutats, enriquida amb elements lèxics i expressions de la llengua clàssica. Aquesta varietat ha esdevingut la llengua oficial de l’Administració i de tots els àmbits de l’ensenyament i s’ha generalitzat en els mitjans de comunicació i en tota la creació literària i científica.

El grec modern continua emprant, per a la seva escriptura, el mil·lenari alfabet grec, un sistema gràfic de vint-i-quatre signes. Tot i que no hi ha una equivalència ni exacta ni unívoca entre l’alfabet grec i l’abecedari llatí, aquest segon permet la transcripció del grec modern sense dificultats excessives, que es redueixen a un nombre molt limitat de fonemes.

La transcripció al català de mots de la llengua neogrega no sempre ha resultat coincident i no s’ha ajustat a uns criteris clars. Per això, la Comissió de Transcripció i Transliteració de la Secció Filològica de l’IEC ha estat treballant en aquesta proposta d’un sistema rigorós, complet i coherent, a partir de la iniciativa i amb la col·laboració de l’Associació Catalana de Neohel·lenistes (ACNH), representada per Jaume Almirall i Joan Andreu Martí.

Entre els diferents procediments que existeixen per a traslladar mots del grec a la nostra escriptura (adaptació, traducció, transliteració, adaptació culta, transcripció rigorosa o transcripció simplificada —combinació de transcripció rigorosa i transliteració—), el nou sistema proposat aplica bàsicament el criteri de transcripció, amb algunes concessions a la transliteració en casos puntuals. Els resultats obtinguts han de permetre al lector català una reconstrucció aproximada de la pronúncia del mot original grec.

La proposta ja es pot consultar al web de la SF: Proposta sobre el sistema de transcripció del grec modern al català.


 

‹‹123456...262