Opinió

Es possible la igualtat lingüística sense sobirania política?

L'accés dels joves a la formació i prospectiva d'ocupació real per al 2020

Perú i Catalunya: el quítxua i el català, agermanats

Ressenyes editorials

Recull d’articles

Recull d’entrevistesEs possible la igualtat lingüística sense sobirania política?

Isidor Marí, president de la Secció Filològica de l'IEC; Miquel Àngel Pradilla, director de la Xarxa CRUSCAT-IEC; Miquel Strubell, coordinador de l'Observatori de la Llengua Catalana

L’any 1979, a la revista Els Marges apareixia un article manifest que es preguntava, a l’inici de la transició democràtica, «Una nació sense estat, un poble sense llengua?». L’informe sociolingüístic corresponent a l’any 2010, elaborat per la Xarxa CRUSCAT de l’IEC, per encàrrec de l’Observatori de la Llengua Catalana, planteja que l’evolució recent de la nostra societat ens ha situat novament davant d’una qüestió crucial molt semblant: és possible aconseguir un estatus d’igualtat per a la llengua catalana sense sobirania política? Les tendències actuals no permeten avançar una resposta favorable. En síntesi, els punts més significatius que es desprenen de l’informe són aquests:

—S’ha produït un gran canvi demogràfic que reclama recursos i competències suficients per a gestionar i garantir la cohesió social i intercultural.

En la darrera dècada, la població del territori catalanoparlant ha crescut en 2,2 milions (prop del 20 %), bàsicament per la immigració estrangera (més del 40 % del total estatal d’estrangers). Això requereix un esforç enorme d’acolliment, inclusió social i integració, tant a les institucions locals i autonòmiques com a tota la societat, i exigeix competències i recursos suficients per a assegurar la cohesió social.

—La diversitat té una incidència especial a les grans àrees urbanes i turístiques, que també reben milions de visitants estrangers i reclamen programes de suport especial.

—Cal prestar igualment una atenció específica a les àrees perifèriques en què el català no té reconeixement oficial ni mesures públiques efectives de suport, en contra dels principis de respecte de la diversitat que proclamen la UE i els seus estats membres, i recullen tractats internacionals subscrits pel mateix Estat espanyol.

—Malgrat el gran canvi demogràfic, els parlants de català han crescut en 500.000 i són prop de deu milions, una clara majoria sobre el total de la població (13,6 milions).

Les persones que han adoptat el català com a llengua personal d’identificació són més que les que el parlaven com a llengua inicial, sobretot a Catalunya. La llengua catalana, per tant, creix i no pot ser considerada llengua minoritària, sinó que els seus parlants tenen dret a un tracte igualitari entre les llengües de l’Estat i d’Europa, que només pot ser negat per prejudicis polítics sense justificació democràtica.

—L’evolució favorable dels coneixements lingüístics —en català i en castellà— es deu al gran esforç del sistema educatiu en els territoris i àmbits en què el català és la llengua vehicular habitual. On no és així, l’evolució dels coneixements de català és clarament deficitària.

Aquest esforç especial en l’atenció educativa de la diversitat creixent de la població escolar reclama suport i respecte, a fi de mantenir i millorar els resultats educatius i la cohesió social. És greument irresponsable suscitar controvèrsies sobre l’elecció particular de llengua vehicular en detriment dels objectius d’interès general que han de guiar els projectes educatius de centre i les polítiques públiques d’ensenyament.

—És en el camp dels serveis públics, administratius, comercials i professionals que cal assegurar la possibilitat que els ciutadans elegeixin qualsevol de les dues llengües oficials.

La igualtat progressiva en la utilització de les llengües oficials —encara limitada en molts camps per al català— no sols exigeix que es mantingui el requisit de coneixement de la llengua catalana en l’accés als llocs de treball de titularitat pública —administració, sanitat, educació, transports, etc.— sinó també en l’atenció als clients en tots els serveis públics, comercials i professionals. Altrament es produiria una desigualtat discriminatòria dels ciutadans per a afavorir la comoditat dels professionals que han d’estar al seu servei. Cal desplegar i garantir amb eficàcia el lliure exercici dels drets lingüístics dels consumidors.

—La diversificació de la població, de la força de treball i dels mercats  internacionals reclamen estratègies empresarials multilingües que valorin les capacitats multilingües dels professionals i assegurin l’ús normal del català.

La valoració del capital lingüístic i cultural disponible en el mercat de treball no sols permetria rendibilitzar els efectius existents, sinó també afavorir la identificació dels nouvinguts amb la societat receptora i la qualitat del servei. Les polítiques de personal han de valorar com a requisit o com a mèrit, segons el cas, els coneixements lingüístics —de català, d’anglès i de totes les altres llengües de relació internacional— i les capacitats multiculturals del personal de les empreses.

—És indispensable aconseguir la vertebració de l’espai lingüístic, cultural i comunicatiu.

L’articulació de les institucions i dels grups empresarials de l’àmbit cultural i de comunicació ha de permetre una distribució normal i general dels productes culturals a tot el territori i l’eliminació de les barreres polítiques antidemocràtiques a la recepció lliure de les emissions televisives –com reclama la iniciativa legislativa popular (ILP) pendent de tramitació al Congrés.

La diversificació i la qualitat creixent de l’oferta cultural i mediàtica en català no arriba al públic a causa de les inèrcies fragmentàries del mercat i de la manca de suport i respecte dels espais lingüístics en les polítiques estatals de comunicació —i en algunes de les autonòmiques.

—En definitiva, la dificultat principal per a la plena recuperació i l’ús normal del català és la política estatal, que sembla orientada a legitimar la desigualtat lingüística —amb la cooperació o l’aquiescència d’algunes polítiques autonòmiques—, en lloc d’avançar cap a la igualtat entre les llengües oficials, tant a l’Estat com a la UE.

La Sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya —un cop plebiscitat—  i els recursos posteriors sobre diverses lleis del Parlament de Catalunya manifesten una voluntat política de subordinació de la llengua catalana, que resulta inadmissible i pot provocar greus trasbalsos, ja que dóna a entendre que la igualtat només serà possible si s’aconsegueix la plena sobirania política.

L'accés dels joves a la formació i prospectiva d'ocupació real per al 2020

Oriol Homs, director general de la Fundació Cirem

 

L’actual crisi econòmica està afectant de manera especial els joves, sobretot es menys formats, els quals presenten les taxes més elevades d’atur. Si aquesta situació es perllonga en el temps, pot tenir conseqüències importants que afectaran tota una generació en el seu procés d’incorporació al mercat de treball.

Conscient d’aquesta problemàtica, La Fundació Cirem ha dut a terme un conjunt de recerques sociològiques per conèixer, amb profunditat, la situació i estudiar les possibles mesures a prendre.

La primera recerca s’ha orientat a analitzar la generació de joves que durant els anys 2005 i 2007 es varen incorporar al mercat de treball a tot Espanya i fer-ne un seguiment fins a l’actualitat. Mitjançant enquesta s’ha identificat el primer contacte amb el món laboral, el més significatiu i l’actual. El resultat és que els joves, des del 1977, estan essent progressivament expulsats del mercat de treball i es redueix dràsticament la seva taxa d’activitat. Aquesta situació no és sostenible per a una societat que pretengui nivells de benestar elevats. Es recomana un incorporació més primerenca dels joves al mercat de treball perquè la seva socialització com a adults inclogui una experiència laboral. La via més adequada és desenvolupar els models d’alternança formació-treball perquè els joves adquireixin les competències professionals per mitjà de situacions reals d’empresa.

Un altre resultat de la recerca és que els joves que varen abandonar els estudis durant la primera dècada del segle xx de manera prematura avui estan més aturats que la resta de joves. Un 34,1 % d’aquests joves han fet l’esforç per recuperar els estudis i obtenir, com a mínim, un nivell superior de formació del que varen deixar en el seu moment. Aquesta dada manifesta la presa de consciència de la importància de la formació per a la trajectòria professional dels joves. És cert que, en contrapartida, hi ha dos terços de joves que no han millorat la formació. A aquests joves caldria dirigir prioritàriament les mesures actives d’ocupació i de formació.

Finalment, l’estudi ha elaborat una anàlisi d’impacte de la formació en la inserció laboral dels joves amb mostres de control, i ha obtingut que tant la formació professional inicial com la formació contínua té un impacte positiu en la qualitat de la inserció i en la millora de la trajectòria professional dels joves. Aquesta dada és de gran interès perquè demostra científicament que la formació professional ha adquirit un paper clau en la vida professional de les noves generacions.

La segona recerca ha consistit a aplicar la metodologia de prospectiva de les necessitats d’ocupació i de formació utilitzada en l’àmbit europeu per la Comissió Europea i el CEDEFOP en l’anàlisi New skills for new jobs a Catalunya. Les conclusions més importants són: la previsió d’una recuperació lenta de l’ocupació, un elevat canvi sectorial i ocupacional en els propers anys, un augment dels requeriments de qualificació, una bipolarització de la qualificació entre els nivells més elevats i els més elementals, un risc de sobrequalificació en algunes ocupacions i, especialment, com a dada més important, que el 82,4 % de la demanda d’ocupació a la propera dècada serà per a substituir la mà d’obra que sortirà del mercat de treball, fonamentalment per l’envelliment de la població ocupada. Aquesta dada obre noves perspectives a les polítiques d’ocupació, i sobretot és un missatge d’optimista per a contrarestar les elevades taxes d’atur dels propers anys. La recerca preveu que en els propers anys hi haurà un flux d’entrada i sortida en el mercat de treball elevat que oferirà oportunitats, entorn d’un milió de contractes, a aquelles persones que tinguin una formació adaptada a les noves necessitats del mercat de treball.

Perú i Catalunya: el quítxua i el català, agermanats

Joan Martí i Castell, membre de la Secció Filològica de l’IEC


 

Tot i que el quítxua és una llengua andina que es parla al Perú, a l’Equador, a Bolívia i a l’Argentina, on té més vitalitat és a la regió d’Apurímac del Perú, a l’entorn de la capital de Cusco. A Abancay, ciutat d’aquestes contrades, els dies 8 i 9 de desembre se celebrà un congrés internacional que reuní prop de tres-cents especialistes, per tal de tractar-hi, entre d’altres problemes entorn de la formació, de la presència del quítxua en la reforma educativa que han posat en marxa recentment.

Alguns investigadors que hi assistiren coneixien molt de prop la realitat sociolingüística del català, perquè em visitaren, quan era president de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), i van parlar també amb Joan A. Argenter, en tant que titular de la Càtedra UNESCO de Llengua i Educació, per tal de tenir-ne notícies i d’aplegar la bibliografia necessària per a fer-se’n una idea clara. Quedaren tan admirats de la capacitat de resistència secular del poble català en defensa de la llengua pròpia, que volgueren que fos un testimoni principal en el susdit Congrés. Hi vaig ser convidat i hi vaig presentar la ponència «Algunes condicions per a la normalització lingüística d’un idioma. Reflexions a partir de la història social de la llengua catalana», i vaig participar en la taula rodona «Inclusió social i canvi educatiu».

La inauguració i la cloenda de l’esdeveniment foren a càrrec de la més alta autoritat de la zona: el president del Govern Regional d’Apurímac, qui fou acompanyat del director general d’Educació i d’altres autoritats destacades. Foren molt emotives les paraules que adreçaren a l’IEC i als Països Catalans en general, en ambdós actes solemnes. Els vaig transmetre al meu torn la salutació i l’agraïment cordials del president de l’IEC, Salvador Giner. En total, es presentaren vuit ponències, a part del fòrum de discussió esmentat entorn del canvi educatiu. Hi eren representants de l’Argentina, del Perú i de Catalunya. La impressió de la visita que feren a la Secció de Filologia de l’IEC fou la causa que la ponència sobre la història social de la llengua catalana fos la més ben acollida en temps de debat i de discussió.

Hi vaig presentar un decàleg sobre les condicions necessàries, encara que potser no suficients, per a la normalització lingüística del quítxua, que van fer seu: 1. La voluntat popular de defensar i usar la llengua. 2. Aquesta voluntat no pot néixer de l’abstracció: ha d’existir la consciència social general de pertinença a una identitat, a partir del coneixement dels orígens i de la història com a poble. 3. Més enllà de la voluntat popular, és necessària la implicació del poder socioeconòmic, mitjançant l’adhesió de les classes més ben situades. 4. La llengua ha d’assolir l’ús general escrit. No pot romandre solament en el nivell de l’oralitat, ja que, si fos així, no superaria l’estadi d’un conjunt fragmentat de dialectes que no quallen en un sistema unitari per a la comunicació de la cultura més alta. 5. Ha de comptar amb una codificació ortogràfica, gramatical i lèxica acceptada per tots els parlants i aplicada amb disciplina. 6. L’educació en tots els seus nivells n’ha d’assegurar la competència suficient dels ciutadans (escola obligatòria) i ha d’usar la llengua sense complexos en els graus més elevats (Universitat i alta investigació). 7. Ha de comptar també amb el suport, si més no formal, del Govern o dels governs corresponents, de manera que es comprometin en la seva defensa, protecció i extensió. 8. El suport del Govern o dels governs exigeix ineludiblement que legislin una política de normalització lingüística, mitjançant lleis i normes adequades, que reconeguin l’oficialitat de la llengua i, doncs, que la converteixin en instrument per a les comunicacions habituals. Han de considerar-la llengua de l’Administració general, amb tots els drets que se’n deriven. 9. La legislació per a la normalització lingüística ha de tenir per fita aconseguir una realitat social en què la llengua sigui emprada sempre, per tothom sense distinció i per a tot (registres, especialitats, àmbits, etcètera). 10. L’esperit amb què s’activi la normalització lingüística ha de ser obert i contrari a l’endogàmia i a cap tancament provincià. La societat a què pertany la llengua ha d’assumir tots els reptes, especialment en el camp de les noves tecnologies, de la recerca puntera en totes les àrees del coneixement, i de la mobilitat de les persones de llengües distintes. Per mitjà d’aquesta predisposició, la llengua s’ha de modernitzar contínuament, per tal de disposar dels recursos que no impedeixin penetrar en cap context comunicatiu.

La major part de condicions són de caràcter sociopolític i solament algunes, més estrictament de treball científic històric, filològic, lingüístic i gramatical.

Després del Congrés, s’establiren converses en què es parlà de la necessitat que establíssim contactes regulars entre el Perú i Catalunya, amb l’Institut d’Estudis Catalans, amb la Càtedra UNESCO de Llengua i Educació, amb l’Institut Ramon Llull i amb la Conselleria d’Ensenyament, per tal de bescanviar idees i materials útils per al progrés tant de la llengua quítxua com de la llengua catalana.

Fou una experiència engrescadora, en què es trobaren dues llengües germanes; especialment germanes, perquè ambdues han patit i pateixen l’intent constant de dominació d’una altra. I encara més especialment germanes, perquè la llengua que pretén ser dominant és la mateixa en tots dos casos: l’espanyol.

La gestió interestatal de les llengües transfrontereres

A cura de Joan A. Argenter
Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans, 2011
ISBN: 978-84-9965-073-9
139 p.

Aquest llibre és una il·lustració variada dels problemes lingüístics i humans que afecten les llengües que s’estenen a banda i banda d’una frontera política, o administrativa, i de la manera com es poden gestionar. Els estudis aplegats en aquest volum s’ocupen de casos de llengües que, conven-cionalment, s’anomenen transfrontereres. Tot i que primer van ser les llengües i els pobles i, després, les fronteres polítiques, no es pot ignorar que les fronteres han contribuït a l’elaboració, la individualització i la conformació de les llengües com a realitats sociopolítiques.

El llibre planteja l’existència de models de gestió coordinada de llengües en aquesta circumstància, concretament en els àmbits de la política i la planificació lingüístiques, ja sigui la codificació normativa, la promoció de l’ús de la llengua o el reconeixement i l’aplicació dels drets lingüístics i culturals dels parlants.

Els autors que col·laboren en aquest llibre ho fan des del coneixement expert sobre les qüestions que tracten i sovint des de la implicació personal. El curador del volum, Joan A. Argenter, dirigeix la Càtedra UNESCO de Llengües i Educació de l’Institut d’Estudis Catalans.
Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi

Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC, 2011
ISSN: 2014-04444 (edició electrònica)
ISSN: 2014-0304 (edició impresa)
209 p.El «Quadern central» d’aquest volum —que es pot consultar en paper i en edició digital— està dedicat a la comunicació política. Josep Gifreu presenta el treball «Comunicació política i eleccions al Parlament de Catalunya: crònica d’una dècada de recerca (1995-2006)», que és un estudi interdisciplinari de les quatre campanyes electorals al Parlament de Catalunya en aquest període. Segons Gifreu, la confirmació de la centralitat dels tres actors principals de la comunicació política (partits, mitjans de comunicació i ciutadans) i la idea de la circularitat estructural de la comunicació electoral són els resultats generals d’aquesta recerca. L’anàlisi sobre els espots electorals i la publicitat institucional són altres temes que es tracten en aquest apartat de la revista.

Pel que fa a la secció «Anàlisi», Toni Aira se centra en els «nous professionals», amb referència al fet que certs perfils i rols tradicionalment assumits per càrrecs polítics electes i per assessors, en els últims temps, s’encarreguen a professionals externs de l’àmbit de la consultoria política i estratègica. Un fet que en el món polític anglosaxó fa dècades que existeix, però que en el nostre context més immediat és encara en procés d’implantació. L’apartat «Miscel·lània científica» conté articles sobre teoria de la comunicació, la comunicació publicitària no convencional a la televisió, les interactivitats en continguts multiplataforma adreçats a audiències infantils i els gèneres periodístics.

Comunicació. Revista de Recerca i d’Anàlisi és una revista científica editada per la Societat Catalana de Comunicació, filial de l’IEC, que publica articles inèdits relacionats amb la comunicació com a ciència social.


Catalan Historical Review (vol. 4)

Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, 2011
ISSN (format paper): 2013-407X
ISSN (format digital): 2013-4088
282 p.

El quart volum de la revista, editada en línia i en paper, continua oferint panoràmiques actuals sobre temes importants de la història dels Països Catalans en tots els aspectes i en totes les èpoques.

El primer article, de Carmen Aranegui, tracta sobre les principals ciutats romanes de l’actual País Valencià fins al segle iii. A continuació, Xavier Barral analitza els canvis experimentats en els darrers decennis pel que fa a la visió i la interpretació de l’arquitectura religiosa romànica. Josep M. Sans dedica un article als ordes militars a Catalunya i aporta nova informació sobre les branques femenines d’aquests ordes. Ignasi Fernández Terricabras tracta sobre l’èxit o el fracàs de la reforma catòlica al Principat de Catalunya i als regnes de València i Mallorca als segles xvi i xvii. Rosa Serra se centra en el paper de les colònies industrials a Catalunya i Maria Campillo repassa el tractament de la Guerra civil en la narrativa catalana.

En aquest número també es recullen les cròniques de la commemoració del sisè centenari de la mort del rei Martí l’Humà, organitzat per la Secció Històrico-Arqueològica de l’IEC, i del Congrés Internacional «Ianua Coeli: la porta monumental romànica als territoris peninsulars», que va ser organitzat per Amics de l’Art Romànic, societat filial de l’Institut.


Recull d’articles

 

«Molts o pocs», de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 3 de desembre de 2011

«Ciutats intel·ligents, dades obertes», de Ramon Folch
El Periódico, 4 de desembre de 2011

«Aranya roja», de Pere Puigdomènech
El Periódico, 5 de desembre de 2011

«Delinquència financera», de Ramon Folch
El Periódico, 6 de desembre de 2011

«Salvar al euro y a la UE», de Federico Mayor Zaragoza
Público, 7 de desembre de 2011

«La moral de la derrota», de Salvador Giner
El Periódico, 11 de desembre de 2011

«La llei de l’embut», d'Andreu Mas-Colell
El Periódico, 11 de desembre de 2011

«Disculpes», de Pere Puigdomènech
El Periódico, 12 de desembre de 2011

«Estalvis que es mengen les estovalles», de Salvador Cardús
ARA, 13 de desembre de 2011

«Per deixar la crisi enrere», de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 17 de desembre de 2011

«Durban, l’euro i coses així», de Ramon Folch
El Periódico, 18 de desembre de 2011

«Monarca», de Pere Puigdomènech
El Periódico, 19 de desembre de 2011

«Durban, l’euro i coses així», de Ramon Folch
El Periódico, 18 de desembre de 2011

«Pensar l’endemà de la crisi», de Salvador Cardús
ARA, 20 de desembre de 2011Recull d’entrevistes

Entrevista a Antoni Serra Ramoneda
«Les caixes haurien d’haver estat més conservadores que els bancs»
Diari de Girona, 6 de desembre de 2011

Entrevista a Joan Francesc Mira
«No crec en l’infern, en el cel potser sí»
ARA, 11 de desembre de 2011

 

 

 


web de l'IECweb de l'IEC