Opinió

Estatut i escepticisme; per Antoni Serra i Ramoneda

Llei d’educació de Catalunya. Necessitat i oportunitat; per Martí Teixidó

Ressenyes editorials

Recull d’articles

Recull d’entrevistes
Estatut i escepticisme

Antoni Serra i Ramoneda, membre numerari de l'IEC

 

Quan el Parlament de Catalunya havia d’aprovar el nou Estatut l’objectiu més urgent era superar l’ofec financer derivat de les fórmules emprades pel Govern de l’Estat per a distribuir recursos entre les autonomies. Aquestes fórmules tenien dos defectes: el primer era que el grau de solidaritat que s’imposava a les més dinàmiques era tan elevat que, finalment, les prestacions de serveis, com ara la sanitat i l’ensenyament, topaven amb enormes dificultats per a mantenir la qualitat pròpia d’una societat avançada com la nostra; i el segon era la insuficiència de les inversions en infraestructures necessàries per a permetre desenvolupar tot el potencial de creixement del nostre teixit productiu. Uns colls d’ampolla frenaven la inversió privada i l’aparició de noves activitats.

El nou Estatut pretenia eliminar, o si més no pal·liar, aquests dos inconvenients per diversos mecanismes. Un era limitar el grau de solidaritat exigint que no impliqués capgirar la classificació de les comunitats autònomes per creació de riquesa, és a dir el PIB per capita, que situava Catalunya per sota de la mitjana espanyola en termes de renda disponible per habitant. L’altre era exigir que les inversions de l’Estat al nostre país tinguessin, com a mínim, el pes que ens correspon per la importància de la nostra economia.

Acabaran imposant-se les mesures dissenyades per a superar d’una vegada la injusta situació en què ens trobem? La resistència a acceptar-les és considerable i encara hem de sentir l’opinió del Tribunal Constitucional sobre la legalitat d’algunes d’aquestes mesures. Però encara que aquest no ens retallés el model projectat, restaran encara per superar dos obstacles. El primer és la negativa a acceptar una negociació bilateral que ja ha anunciat el ministre d’Economia, reclamada també per la major part de les comunitats autònomes. El segon és la manera com assegurar-se que la inversió executada, a més de la pressupostada, arribi al percentatge que l’Estatut ha fixat. La nostra experiència en aquest aspecte és molt negativa i és lògic que regni un cert escepticisme sobre la voluntat real de l’alt funcionariat estatal d’eliminar la injustícia que tant de temps hem patit.

Més informació

Llei d’educació de Catalunya. Necessitat i oportunitat

Martí Teixidó, president de la Societat Catalana de Pedagogia (SCP), filial de l'IEC

 

El 1997, l’IEC va fer públic un estudi titulat Per a un sistema d’ensenyament nacional català, elaborat des de la perspectiva de la pedagogia, que analitzava fins a quin punt el sistema d’aquell moment acomplia la seva funció amb plena voluntat normalitzadora respecte a la identitat del país. L’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006 duu la voluntat política d’organitzar l’educació amb criteri propi i de respondre a les necessitats de la societat catalana. I així, el Govern de la Generalitat ha posat sobre la taula un projecte de llei d’educació de Catalunya.

La necessitat és evident. Catalunya ha de decidir el seu model educatiu, les finalitats i els elements identitaris sense subordinacions externes. No cal que ens diguin ni quantes hores curriculars de res, ni com hem d’organitzar el coneixement en matèries, àrees o àmbits. No podem seguir amb un subsistema educatiu d’Espanya i les rigideses que ens imposa. Això sens perjudici de lleialtat que ens compromet a garantir que els joves ciutadans seran competents en llengua castellana, que coneixeran la realitat i les institucions de l’Estat i que se sentiran pertanyents i participants a la Unió Europea. Arribarem a les finalitats comunes pels camins més adequats a la nostra realitat.

La Llei d’educació de Catalunya (LEC) és necessària des del punt de vista polític, però no es planteja en un moment oportú. Després de les insuficiències manifestes en l’aplicació de la LOGSE (1990), que va ser contrareformada per la LOCE (2002) sense resoldre els problemes d’aplicació, estem en el marc de la LOE (2006), una llei d’Estat excessiva: cent cinquanta-set articles i un reguitzell de disposicions addicionals, transitòries i finals. Els professionals i els ciutadans estan cansats de tanta confrontació legislativa per quedar-nos en el mateix punt: molta declaració és retòrica, no arriba a alternatives d’aplicació pràctica que millorin efectivament l’educació escolar. Les declaracions i contradeclaracions de partits no generen confiança; els pares no veuen novetat en la prestació del servei, i els sindicats professionals, davant possibles canvis, defensen les posicions que puguin atorgar-los representació majoritària. Posar ara sobre la taula un projecte de LEC de cent vuitanta-un articles, quan arrosseguem desconfiança en les lleis, torna a abocar-nos a declaracions i contradeclaracions fetes des de la perspectiva de grups d’interès o de confrontació política. Així no podrem fer front a la imposició externa sobre l’educació a Catalunya i difícilment resoldrem els problemes greus que ja coneixem, tot esperant el sempre llarg procés de desenvolupament de les lleis.

Hauríem de fer opció per una llei mínima d’acords fonamentadors d’una acció educadora compartida per tots els ciutadans, d’un ensenyament encarregat als professionals docents de la institució escolar i d’uns aprenentatges d’instrucció bàsica que s’ensenyin segons regles tècniques comunes. Tot això ha d’estar impulsat pel gust, pel coneixement molt més potent que l’aspiració a una bona nota. El gust pel coneixement o l’interès i el rendiment personal segons capacitats de cadascú han de ser els indicadors d’avaluació personal. El nivell d’una escola, els resultats obtinguts pels alumnes, són un indicador enganyós, ja que el valor d’una escola està en el valor afegit que ofereix als alumnes a través dels anys, el diferencial entre l’entrada i la sortida. Possiblement, els millors resultats d’una escola són més atribuïbles a les condicions econòmiques, socials i culturals de les famílies que a l’acció pedagògica específica. Ara ho ha constatat la investigació Pisa 2006; les desigualtats socioeconòmiques poden explicar solament la diferència de l’11 % en el rendiment. S’han de compensar les desigualtats socioeconòmiques, però tots els centres han de millorar els resultats, i això depèn d’una didàctica adequada, d’una bona direcció pedagògica i d’una organització escolar consistent.

És en la pedagogia com a forma d’intervenció professional de base científica que tenim una oportunitat. Una oportunitat que a Catalunya van desenvolupar tan bé en temps difícils: els mestres i professors compromesos en l’escola catalana de renovació pedagògica quan la renovació pedagògica era un moviment coincident en les finalitats sense una direcció única, sense jerarquia. Però a cada escola de renovació pedagògica hi havia un o més professionals que lideraven, que anaven al davant obrint camí, que cercaven solucions als problemes dels infants observant, pensant, dialogant i decidint sense necessitat de lleis ni reglaments.

Quan la renovació pedagògica s’ha volgut generalitzar, quan totes les escoles s’han afegit a la innovació i a assajar nous sistemes didàctics, no hi ha hagut els líders necessaris; no hi ha, en general, directors pedagògics a les nostres institucions escolars. Tot és opinable, tothom en sap igual, tothom té un projecte... La dispersió pedagògica és manifesta, i els resultats escolars, ben migrats. Això explicaria que comunitats autònomes amb menys tradició de renovació pedagògica, amb funcionaments escolars més tradicionals, assoleixin millors resultats escolars. Justament quan es vol renovar o innovar un sistema és quan més cal que al capdavant hi hagi un professional amb competència acreditada i iniciativa creativa i prudent alhora. Que potser no és així en els equips d’investigació o en equips mèdics d’hospitals?

La LEC ha de ser breu. Potser no cal que ho vulgui dir tot i acabi seguint el guió marcat per la Llei d’educació d’Estat. S’hauria de concretar en una vintena o trentena d’articles la decisió política que ens comprometés a tots. A partir d’aquí, les institucions escolars, amb autonomia efectiva i lideratge reconegut, han d’organitzar-se per a un bon funcionament i resultats escolars que comencen per constatar que els alumnes estan interessats en el coneixement i que desenvolupen les seves capacitats manifestes amb satisfacció.

El marc polític de la llei ha de permetre:

  • Que les escoles responguin a les necessitats horàries dels ciutadans oferint diversitat horària, horari escolar bàsic i serveis educatius opcionals. És possible sense majors costos.
  • Que les escoles amb més dificultats inicials tinguin recursos econòmics i personals per compensar-les des del primer moment i fer efectiva la igualtat d’oportunitats a tots els infants i joves. Hom comprendrà que les escoles amb alumnes més afavorits rebin menys recursos.
  • Que les escoles desenvolupin l’acció pedagògica amb autonomia, donant compte de les seves decisions i potenciant agrupacions d’escoles que treballen en xarxa, diversificades segons determinades opcions que ofereixen als ciutadans.
  • Que hi hagi una efectiva supervisió educativa professional amb presència a les aules i avaluacions periòdiques d’equips de recerca externs. Unes escoles podran incrementar el grau d’autonomia, d’altres seran supervisades i assessorades amb més intensitat.

Si es decideix fer públics resultats escolars, que siguin indicadors de valor afegit per a la institució escolar, reconeixement d’aquells professionals que aconsegueixen fer de l’escola una institució d’igualtat social.

Més val que evitem una llarga confrontació i apliquem accions concretes des del primer dia: l’administració educativa, els professionals, les famílies..., tots a favor dels alumnes, joves ciutadans.
Ressenyes editorials

La recerca en comunicació en el País Valencià
Treballs de Comunicació

Josep Lluís Gómez Mompart (et al.)
Societat Catalana de Comunicació
Barcelona, 2008
ISSN: 1131-5687
Nombre de pàgines: 313

La recerca en comunicació en el País Valencià. Treballs de Comunicació és el primer estudi que analitza a fons l’evolució i la situació actual de la recerca en comunicació al País Valencià: la dimensió o abast, la qualitat i de què s’ha ocupat i de què no.

Aquest monogràfic és molt més que un recull d’articles de diferents autors. El llibre, editat per la Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial de l’IEC, presenta de manera molt entenedora una crítica a l’endarreriment del món de la comunicació al País Valencià, sempre a remolc o massa subaltern de l’espai comunicatiu espanyol i català.

Els articles d’aquesta obra mostren pràcticament tots els temes que han estat motiu de recerca pels investigadors vinculats a les universitat valencianes i han estat redactats per especialistes propis de cada àmbit comunicatiu. La recerca en comunicació en el País Valencià aprofundeix en la comunicació periodística, publicitària i digital; en la història de la comunicació i el periodisme; en la comunicació local i de proximitat, o en les teories de la comunicació en general; sense oblidar aspectes tan destacats com ara la transformació que han sofert la ràdio, la televisió i el cinema valencians.

En el monogràfic també s’han inclòs temes relacionats amb la cultura, perquè cultura i comunicació mantenen una relació cada cop més estreta. El conjunt de textos, però, a més de representar, sens dubte, una àmplia i detallada radiografia de la situació actual de la comunicació valenciana, pot ser útil perquè la recerca en comunicació al País Valencià estigui més present en el món acadèmic i es doni a conèixer a la societat en general.
Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València
Treballs de la Societat Catalana de Geografia

Antoni Luna (Ed.) (et al.)
Societat Catalana de Geografia
Barcelona, 2008
ISSN: 1133-2190
Nombre de pàgines: 432

Són nombrosos els professionals de la geografia estrangers que, des de fa molt de temps, s’han sentit atrets per l’estudi de les ciutats i paisatges catalans i valencians. L’obra Treballs de la Societat catalana de Geografia. Mirades anglosaxones sobre la geografia de Catalunya i València és la mostra d’aquest interès per part de diferents especialistes de parla anglesa.

Els articles originals han estat escrits en anglès i posteriorment s’ha adjuntat una versió al català gràcies a la tasca de diferents membres de la Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’Institut, encarregada d’editar el treball.

El primer grup d’articles correspon a les reflexions fetes per part de geògrafs en la seva maduresa sobre el fet català. Parlen dels seus vincles amb la geografia catalana, del concepte de regió versus identitat catalana o de quines van ser les principals geografies de l’exili espanyol durant la dictadura franquista.

El segon grup correspon a quatre articles basats en un aspecte tan ampli i alhora tan concret com és ara la realitat social i cultural als Països Catalans. Parlen tant de la remodelació urbanística de la ciutat de València com dels canvis socials i polítics que s’han produït a Barcelona des de la dècada dels vuitanta fins a l’actualitat, i com això s’ha traduït en un model urbà de projecció internacional.
Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears

Francesc de B. Moll Casasnovas
Editorial Moll
ISBN: 8427320727
Palma de Mallorca, 2008
PVP: 12Aquesta Gramàtica Catalana referida especialment a les Illes Balears és una reedició, corregida i ampliada, de l’obra que fins ara s’havia titulat Rudiments de Gramàtica Normativa per a ús dels escriptors baleàrics. El llibre, de Francesc de B. Moll, té la utilitat de facilitar al públic insular l’aprenentatge de la seva llengua, i a la gent no insular el coneixement de les formes que el català pren en aquestes illes. La Gramàtica catalana s’ha convertit en un clàssic de les gramàtiques de la nostra llengua. Lloat per molts com a llibre especialment didàctic i fàcil d’utilitzar, aquesta catorzena edició ha estat adaptada en alguns dels seus paràgrafs a la nova normativa sorgida dels acords de la Secció Filològica (SF) de l’Institut, presos els darrers anys, per tal d’oferir al lector un manual completament actualitzat de la llengua que es parla a les nostres Illes.

En concret, aquests acords es refereixen a la regularització dels noms dels temps verbals, de les formes balears de la primera persona del present d’indicatiu, de les contraccions de preposició + article salat i de l’ús del guionet i del signe d’interrogació.


Crisi contemporània de la Filosofia. Dimensió educativa

Ramon Portavella i Cremades
Barcelonesa d’Edicions – Societat Catalana de Filosofia (IEC)
Barcelona, 2008
ISBN: 978-84-7283-914-4
PVP: 20 €Crisi contemporània de la Filosofia. Dimensió educativa és l’obra pòstuma del catedràtic i doctor en filosofia Ramon Portavella i Cremades (París 1932 – Barcelona 2004). La proposta d’aquest llibre és assumir que la filosofia en general, però sobretot la sorgida de la crisi, està arrelada a la nostra vida perquè és amb ella que l’ésser humà s’orienta en el quefer vital. Aquest assaig mira d’acostar els estudis de filosofia als infants mitjançant la seva inclusió als currículums escolars. L’autor considera aquesta tasca responsabilitat urgent del nostre temps ja que la filosofia contemporània és una guia per a l’ésser humà sense cap restricció d’edat.Recull d’articles

A l'inici de l'expedició, de Salvador Cardús
Avui, 21 d’octubre de 2008

Set d'aigua i d'energia
, de Josep Enric Llebot
El Periódico de Catalunya, 20 d’octubre de 2008

L'escala de cargol
, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 19 d’octubre de 2008

Les infermeres de Sant Pau
, de Joan Solà
Avui, 18 d’octubre de 2008

Companys i el passat present, de Josep Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 15 d’octubre de 2008

Virus, de Pere Puigdomènech
El Periódico de Catalunya, 13 d’octubre de 2008

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 12 d’octubre de 2008

Els nostres clàssics, de Josep Gifreu
Avui, 12 d’octubre de 2008

Vattimo i el pensament no tan dèbil, de Josep Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 8 d’octubre de 2008

«Aneu alerta», de Joan Solà
Avui, 7 d’octubre de 2008

L’escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 5 d’octubre de 2008

Els llibres de text fan nosa, d’Abel Mariné
El Punt, 3 d’octubre de 2008

La fragilitat de la confiança, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 30 de setembre de 2008

Correggio a Parma, de Xavier Barral i Altet
Avui, 30 de setembre de 2008

Temps de separació i divorci, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 29 de setembre de 2008

L’escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 28 de setembre de 2008

Dubtes de professionals, de Joan Solà
Avui, 27 de setembre de 2008

Sobre ponts i aqüeductes, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 22 de setembre de 2008

Cirurgia i no aspirines, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 21 de setembre de 2008

L’escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 21 de setembre de 2008

El català i la ciència, de Manuel Castellet
Avui, 21 de setembre de 2008

Accents diacrítics, de Joan Solà
Avui, 20 de setembre de 2008Recull d’entrevistes

Entrevista a Mariàngela Vilallonga
No sabria viure sense entusiasme
El Punt, 5 d’octubre de 2008

Entrevista a Paul Freedman
Tolkien i Harry Potter han fet molt per divulgar l’Edat Mitjana
Avui, 20 de setembre de 2008