IEC Llengua - Secció Filològica
 

Serveis lingüístics


Consultes

L’Institut d’Estudis Catalans participa en el servei general de consultes lingüístiques Optimot, al qual poden adreçar els ciutadans que vulguin aclarir alguna qüestió referent a la llengua catalana. 

L’IEC atén també altres consultes per mitjà de l’Oficina d’Estandardització i de l’Oficina d’Onomàstica de la Secció Filològica.

L’Oficina d’Estandardització s’ocupa d’atendre consultes especialitzades d’estudiosos o professionals de la llengua relacionades amb la normativa de la llengua catalana. Si voleu adreçar-hi una consulta d’aquest tipus, podeu emplenar el corresponent formulari.

L’Oficina d’Onomàstica té per funció principal l’estudi i la resolució de les qüestions relacionades amb els noms propis de la llengua catalana, tant pel que fa a la toponímia —els noms de lloc— com a l’antroponímia —els noms de persona. Si voleu adreçar-hi una consulta onomàstica, podeu emplenar el  formulari corresponent.

 

Normalització de noms i cognoms al Registre Civil

D'acord amb el Decret 208/1998, de 30 de juliol, que regula l'acreditació de la correcció lingüística de noms i cognoms catalans, l'Institut d'Estudis Catalans és l'entitat encarregada d'expedir els certificats per a la traducció del nom o la correcció ortogràfica dels cognoms catalans que no s'adeqüen a la normativa ortogràfica vigent de la llengua catalana. El certificat és necessari per a la realització d'aquests tràmits al Registre Civil.

La traducció del nom o la correcció ortogràfica del cognom no comporten cap perjudici per a la persona que els demana, ja que la persona continua sent la mateixa. Les modificacions es fan per mitjà d'un assentament en la inscripció del Registre Civil. De manera que la partida literal de naixement és el document legal que serveix per acreditar la forma inicial i el canvi realitzat. Un cop s'ha fet la modificació al Registre Civil es pot realitzar al DNI i a la resta de documentació personal.

D'acord amb l'article 19.1 de la Llei 1/1998, de política lingüística, "els ciutadans i les ciutadanes de Catalunya tenen dret a l'ús de la forma normativament correcta en català de llurs noms i cognoms i a incloure la conjunció i entre els cognoms". A més, d'acord amb la Llei 3/2007, de 15 de març, les persones es poden inscriure al Registre Civil amb variants col·loquials, familiars i habituals de la llengua catalana.

Què cal fer?

Les persones que vulguin legalment usar la forma normativament correcta en català del seu nom i els seus cognoms o introduir la conjunció i entre els cognoms han de fer la sol·licitud corresponent al Registre Civil en què estan inscrits, on els informaran de la documentació que necessiten aportar, com el DNI, el llibre de família, etc. Cal tenir en compte que la documentació requerida varia segons del tràmit que sol·liciti. Podeu trobar més informació a la pàgina web del Ministerio de Justicia.

1. Traducció del nom i inclusió de la conjunció i entre els cognoms

Per a poder traduir al català el nom i per a poder incloure la conjunció i entre els cognoms, cal que la persona interessada ho sol·liciti directament al Registre.

2. Inscripció amb formes hipocorístiques (Biel, Laia, Pep, Quim)

Per a la inscripció al Registre amb formes hipocorístiques només cal que la persona interessada ho sol·liciti. En aquells casos que plantegin dubtes, es pot realitzar un certificat a fi d'agilitar la inscripció.

3. Correcció de cognoms

Per a poder corregir els cognoms lingüísticament catalans que presenten una grafia que no s'ajusta a la normativa ortogràfica vigent, cal aportar una certificació expedida per l'Institut d'Estudis Catalans que n'acrediti la correcció. Així, per exemple, es pot canviar:

Casas per Cases

Farré per Ferrer

Gabarro per Gavarró

Jufré per Jofré

Perpiñá per Perpinyà

Pijuan per Pijoan

Piñol per Pinyol

Roselló per Rosselló

4. Altres casos

Els altres casos que queden fora de l'actuació del Decret 208/1998 i del Decret 138/2007 segueixen un altre procediment legal, que es realitza per mitjà de la instrucció d'un expedient que resol, segons els casos, el ministre de Justícia o el jutge de Primera Instància. És el cas, per exemple, de l'adaptació al català de cognoms que no són d'origen català, com Ferrandis (del castellà Fernández) o Gonçales (del castellà González), o de la traducció de cognoms com Torrent per Torrente o Camps per Campos. En aquests casos, cal aportar una nota informativa sobre l'existència d'aquell cognom o nom en català feta per l'Institut d'Estudis Catalans.

Per sol·licitar un certificat de correcció o una nota informativa, podeu emplenar el formulari de Certificat de correcció de noms i cognoms o bé descarregar el full de sol·licitud i enviar-lo per fax (93 270 11 80) o per correu postal a l'adreça que hi apareix. L'Oficina d'Onomàstica us trametrà per correu postal el certificat o la nota. També podeu trucar al telèfon 932 701 620.

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal
Amb el suport i la col·laboració de

Departament de cultura. Generalitat de Catalunya Fundació la Caixa