enllaços d'interès

informacions interès

documents interès

 

inici

mapa web

 
 

PROTECCIÓ DE SÒLS  Catalunya - les Illes Balears / Principat d'Andorra

 
 

protecció de sòls (informació general)

 

Declaració de Viena sobre el Sòl

 

funcions dels sòls

criteris sostenibilitat

processos de degradació i control

criteris protecció sòls

indicadors de qualitat

mapes de sòls

informació de sòls per a què?

finalitat dels mapes de sòls

sèries de sòls i correlació

característiques d'un mapa

gestió i interpretació d'informació de sòls a l'espai digital

catàleg de sèries i tipus de sòls de Catalunya

presentació

criteris

tipus de sòls (> 2010)

sèries de sòls (1993 - 2009)

INFORMACIÓ DE SÒLS, PER A QUÈ?

La informació obtinguda a partir de l'avaluació de les propietats dels sòls constitueix un element clau, i força permanent, per a la presa de decisions amb vista a un ús i maneig del sòl, una protecció ambiental i una planificació territorial adequades. La síntesi de la informació reflectida en un mapa o en un sistema d'informació s'origina necessàriament amb treball de camp, laboratori i gabinet.

Les utilitats pràctiques que es poden obtenir a partir de la sistemàtica de descripció, classificació i, si s'escau, cartografia dels sòls, provenen del procés d'avaluació de sòls. En aquesta darrera fase del procediment, la informació quantitativa i cartogràfica és interpretada d'acord amb uns criteris d'avaluació.

La utilitat de la informació de sòls resideix en el fet que permet una planificació territorial basada en criteris de protecció dels sòls de més qualitat. Per tant, té les utilitats següents:

– Actuacions sobre el territori

– aplicar la Llei del Pla Territorial General de Catalunya,
– promoure un desenvolupament urbanístic sostenible, tal com estableix la Llei
   d'Urbanisme,
– donar suport a l'inventari dels paisatges de Catalunya, d'acord amb la Llei de
   protecció, gestió i ordenació del paisatge,
– assignar usos al territori,
– projectar en arquitectura del paisatge partint del coneixement dels sòls
– desenvolupar indicadors per a un desenvolupament sostenible,
– delimitar zones humides costaneres,
– estudiar assentaments en arqueologia.


– Actuacions relacionades amb el sector agrari

– utilitzar les terres agrícoles evitant la degradació dels sòls i els efectes
   mediambientals no desitjats,
– Oferir assessorament per a determinar la idoneïtat dels sòls per a usos
   intensius, com el regadiu, l'horticultura o la fruticultura i per a pràctiques
   d'agricultura de precisió,
– assessorar sobre la capacitat de retenció d'aigua disponible per a les plantes,
– assessorar en la modernització de regadius tradicionals a automatitzats,
– identificar i estudiar àrees amb risc d'erosió i monitoritzar àrees amb processos    erosius actius.


– Actuacions relacionades amb l'aigua

– identificar les condicions de drenatge dels sòls i capes freàtiques superficials,
– avaluar la vulnerabilitat de capes freàtiques superficials,
– establir àrees de protecció per a la captació d'aigua.


– Actuacions relacionades amb les obres públiques

– identificar àrees amb problemes potencials (drenatge, erosió, argiles
   expansibles, guix, salinitat, etc.) a tenir en compte en la planificació
   d'infraestructures,
– avaluar la idoneïtat per a infraestructures: carreteres, camps de fosses
   sèptiques, edificis, oci, etc., de manera que el cost d'aquestes pugui ser menor
   i la seguretat més gran,
– protegir els recursos naturals (aigua, aire, paisatge i sòl).


– Actuacions relacionades amb la qualitat ambiental

– evitar la pèrdua de biodiversitat dels sòls,
– disposar d'informació de sòls per a protegir la biodiversitat,
– implementar plans de conservació hidrologicoforestals,
– lluitar contra la desertificació,
– determinar el fons geoquímic i els metalls pesants,
– monitoritzar l'emmagatzematge de carboni al sòl en relació els efectes del canvi    climàtic global,
– utilitzar informació de sòls en la modelització ambiental,
– monitoritzar els canvis del sòl: anuals, decennals o centennals.


mapa de zones cartografiades

mapes de sòls existents

cercador per municipis / parròquies

cercador per quadrícules

mapes a petita escala i d'interès històric

base bibliogràfica

sòls en imatges