a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opinió

Un apunt breu sobre la crisi i reforma del sistema financer; per Jordi Galí

Preocupació entre els científics pels pressupostos de l'Estat; per Pere Puigdomènech

Ressenyes editorials

Recull d’articles
Un apunt breu sobre la crisi i reforma del sistema financer

Jordi Galí, membre numerari de l'IEC

 

La crisi financera global, que es va iniciar ara fa poc més de dos anys, ha posat sobre la taula la necessitat de repensar a fons el marc de regulació del sistema financer. Les reformes necessàries han de tenir com a objectiu impedir que es puguin tornar a produir els processos que van portar l’economia mundial al llindar d’una nova Gran Depressió,  a causa del risc de col·lapse del sistema financer internacional. Per comprendre el tipus de regulació necessària, és útil examinar els factors que van conduir a la crisi actual.

Com en d’altres crisis d’origen financer, els anys que van precedir la crisi actual es van caracteritzar per un creixement molt ràpid dels preus d’alguns actius —immobiliaris, durant aquest darrer episodi. Aquest creixement difícilment es podia justificar per les rendes o la utilitat que van generar aquells actius, ja que estava basat fonamentalment en expectatives d’augment continuat del preu en què podrien ser venuts. Aquesta sobrevaloració dels actius és el que normalment es coneix per «bombolla especulativa».  L’aparició i creixement d’aquesta bombolla ve facilitada per l’existència d’una alta disponibilitat de recursos per part dels bancs i altres entitats financeres. Aquests recursos es canalitzen, en part, en crèdits que permeten finançar a baix cost l’adquisició dels actius que contenen la bombolla, augmentar-ne la demanda i contribuir, per tant, a inflar-ne encara més el preu. Els bancs no dubten a l’hora d’atorgar aquests crèdits, ja que les expectatives d’un augment continuat del preu de l’actiu es perceben com una garantia de recuperació eventual del crèdit, amb independència de la solvència intrínseca dels individus o empreses que s’endeuten. D’altra banda, l’augment de la riquesa financera derivada de l’apreciació dels actius produeix un augment del consum i la inversió, i una expansió de l’activitat econòmica i dels beneficis empresarials —inclosos els dels bancs i altres entitats financeres, que veuen, així, reforçada la seva capacitat per continuar finançant el creixement de la bombolla.

Aquesta dinàmica finalitza en el moment que la bombolla esclata i el valor de l’actiu comença a disminuir. Això comporta dificultats per a refinançar aquests actius i, com a resultat, l’impagament del deute o a la necessitat de vendre l’actiu. Quan aquest intent de venda es produeix de forma simultània i massiva, el preu es redueix encara més i augmenten els crèdits impagats i les pèrdues de les entitats financeres. Si aquestes volen —o estan obligades— a mantenir un cert coixí de capital propi com a percentatge dels actius totals, es produeix una reducció d’aquests actius i, per tant, una contracció del crèdit, amb els efectes negatius consegüents sobre la capacitat de consum i inversió, la demanda agregada, i el nivell de producció i ocupació. Així comença la crisi en el sector real de l’economia, amb les conseqüències desastroses prou conegudes: augment de l’atur, tancament d’empreses, etc.

La millor manera d’evitar els efectes adversos provocats per l’esclat de la bombolla és evitar-ne el desenvolupament. Amb el risc de simplificar excessivament, podem dir que hi ha dues grans línies d’intervenció que poden, com a mínim, dificultar l’aparició o el creixement excessiu de la bombolla. La primera forma d’intervenció és mitjançant la política monetària i consisteix en apujar els tipus d’interès en el període d’expansió, amb l’objectiu de pressionar la baixada dels preus dels actius en què s’estigui desenvolupant una bombolla. Aquesta estratègia té alguns desavantatges. Per exemple, pot portar a decisions de tipus d’interès que posin en risc l’estabilitat del nivell de preus, que és l’objectiu prioritari dels bancs centrals. D’altra banda, aquesta intervenció tindrà efectes negatius sobre el valor de tots els actius, inclosos els que no es troben afectats per una bombolla.

Una segona línia d’actuació se centra a impedir el creixement excessiu del crèdit financer, ja que és un factor clau d’alimentació de la bombolla. Actualment, la regulació dels bancs i altres entitats de dipòsit té un caràcter molt procíclic: en períodes d’expansió econòmica, el risc associat als actius dels bancs disminueix i, d’acord amb la normativa, això els permet augmentar la quantitat de crèdit que poden estendre per cada unitat de capital propi de què disposen; per raons simètriques, en períodes recessius es veuen obligats a contraure el crèdit. Clarament, aquest mecanisme té efectes desestabilitzadors sobre l’economia. Això es pot solucionar obligant els bancs a modificar, en funció de la fase del cicle econòmic, les ràtios de capital; és a dir, el percentatge dels actius que han de finançar amb recursos propis. Aquest fet permetria posar fre a un creixement excessiu del crèdit en períodes d’expansió, i limitar el risc d’aparició i desenvolupament de bombolles especulatives o, com a mínim, de la seva variant més perillosa: les que en definitiva estan finançades pel conjunt del sistema financer, la solvència del qual passa a estar vinculada a la supervivència de la bombolla. L’altre avantatge d’aquesta estratègia és que, al introduir un instrument de política nou  (les variacions en la ràtio de capital), s’allibera la política monetària de la tasca de control del creixement dels balanços bancaris, permet que pugui concentrar-se a mantenir l’estabilitat de preus i en facilita la comunicació de les decisions.

Bona part de les propostes de reforma que es troben sobre la taula actualment apunten en la direcció d’aquesta segona línia d’actuació. L’efectivitat d’aquestes reformes, però, dependrà en bona part de la independència de les institucions que eventualment tinguin competències sobre la regulació i supervisió bancària, i sobre la fixació de les ràtios de capital i altres mesures de control del creixement dels actius del sistema financer. Si aquesta independència és limitada i els governs tenen un paper clau en aquests organismes, hi pot haver motius de pessimisme: és difícil imaginar un govern que prengui la decisió de restringir el creixement del crèdit en un període d’expansió econòmica, i que limiti l’apreciació dels actius en mans dels electors. Potser això explicaria per què les crisis d’origen financer s’han produït de manera recurrent en les economies capitalistes durant els darrers tres-cents anys, de manera aparentment inexorable.


Preocupació entre els científics pels pressupostos de l'Estat

Pere Puigdomènech, membre numerari de l'IEC

 

En el procés de definir els pressupostos de l’Estat per al 2009, les notícies que van arribar als centres de recerca eren molt alarmants. En la primera versió s’havia parlat d’una reducció dels pressupostos que podia arribar al 35% del total. Això volia dir que, durant l’any 2009, fins i tot les convocatòries més bàsiques de projectes i contractes podien quedar paralitzades. De manera individual i col·lectiva, es va expressar l’alarma de la comunitat científica, recolzada en alguns casos per empresaris i sindicats. Aquestes notícies han estat corregides per la ministra de Ciència i Innovació, que va assegurar que no hi hauria cap retallada; i s’estan concretant uns retalls globals del 5%, que poden afectar sobretot als organismes públics de recerca i a les despeses corrents. També s’ha mobilitzat algun partit polític per a presentar esmenes al Parlament. Potser s’ha parat el pitjor, però tot plegat deixa un sentiment de gran decepció.

La ciència espanyola ha fet un canvi molt substancial d’ençà de la Transició política. Hi ha hagut etapes importants, com la que va seguir a l’aprovació de la Llei de la ciència de 1985 i la creació del Plan Nacional amb un augment molt significatiu de recursos. Les actuacions del Govern de la Generalitat, d’ençà del darrer govern del president Jordi Pujol fins ara, han obert noves vies en la contractació de personal i la creació de nous centres. Tot estava preparat per a assumir nous reptes, en particular a Catalunya, i posar la recerca en el panorama de la ciència internacional; i al servei de la societat, la docència, l’assistència hospitalària i l’empresa. Per això calien dues coses: més recursos i un nou marc més eficaç per a gestionar-los.

La primera legislatura socialista de l’etapa actual va començar amb uns augments significatius dels pressupostos, que en alguns casos van arribar a doblar-se. Van aparèixer nous instruments que semblaven portar una coordinació més gran dels grups de recerca que estaven molt atomitzats. Tot això es va començar a retallar l’any 2008, i l’amenaça del 2009 va crear una decepció important. Al mateix temps, al nou Ministeri de Ciència i Innovació, creat a la segona legislatura de l’etapa actual, li costava posar-se en marxa i al cap d’un any i mig patia una reestructuració radical. Un dels projectes més importants, la redacció d’una nova llei de la ciència, anava patint retards i la redacció esdevenia cada cop més anodina.

En les circumstàncies actuals, el que preocupa no és tan sols la disminució temporal de pressupostos, que de forma temporal es pot entendre, sinó també que les decisions que sembla que es prendran indiquen la manca de coherència política en un camp en què les decisions es prenen sempre a llarg termini. I és també una incoherència en el model que es pren per a la sortida de la crisi. La recerca, a casa nostra, ja donava resultats en la creació d’empreses i contribuïa a elevar el nivell científic del país, i el nivell tecnològic de les nostres empreses. A molts ens sembla que aturar ara aquesta dinàmica ens produirà uns perjudicis que tardarem anys a reparar.


Ressenyes editorials

La carta de Gabriel de Vallseca de 1439

Ramon J. Pujades i Bataller
Editorial Lumenartis
Barcelona, 2009
ISBN: 978-84-612-3680-0
Nombre de pàgines: 358

Gabriel de Vallseca, un barceloní d’ascendència jueva, va ser el cartògraf més important de la primera meitat del segle XV. Després d’una primera etapa de formació a Barcelona, es va establir a la ciutat de Mallorca. Del seu taller, el 1439, en va sortir una carta que abastava des d’Escandinàvia fins al Turquestan. Decorada amb una miniatura gòtica catalana del segle XV d’excepcional qualitat i gran presència d’or, inclou informació sobre els coneixements de l’època referents a la geografia física, la biogeografia i la geografia política.

L’IEC va adquirir la carta nàutica de Gabriel de Vallseca el 1917, per seixanta mil pessetes, per ingressar-la a la jove Biblioteca de Catalunya. Des d’aleshores fins ara, aquest preuat document ―és l’única carta nàutica medieval hispànica que es conserva a l’Estat― ha experimentat diverses vicissituds. Ara es conserva al Museu Marítim de Barcelona i ha centrat l’estudi La carta de Gabriel de Vallseca de 1439, de Ramon J. Pujades, editat per l’editorial Lumenartis en coedició amb el Govern de les Illes Balears, la Biblioteca de Catalunya i l’IEC. El llibre s’ha publicat conjuntament amb una reproducció facsímil de la carta original de Gabriel de Vallseca, de la qual s’ha fet una tirada numerada de només nou-cents cinquanta exemplars, fidel a les característiques originals del document.

El treball inclou uns capítols introductoris sobre els mapes medievals, els primers mapes realistes del món occidental i els precedents immediats de Vallseca, és a dir, els altres cartògrafs mallorquins de la primera meitat del segle XV. Tot seguit, Pujades se centra en la vida i l’obra de Gabriel de Vallseca, les característiques de la seva cartografia i una relació dels criteris que s’han tingut en compte a l’hora de reproduir la carta en edició facsímil.

Més informacióMitjans de comunicació i memòria històrica

Corominas i Piulats, Maria (dir.)
Societat Catalana de Comunicació – Institut d’Estudis Catalans
Barcelona, 2008
ISSN: 1131-5687
Nombre de pàgines: 201La Societat Catalana de Comunicació (SCC), filial l’IEC, presenta Mitjans de comunicació i memòria històrica, un monogràfic de la seva revista, Treballs de Comunicació, dedicat al tema de la memòria històrica. «El moment és oportú perquè des de molts àmbits nacionals, estatals i internacionals es destaca la importància de no perdre la memòria d’esdeveniments que, per bé o per mal, han passat a ser una fita en l’avenç democràtic de les societats occidentals», explica en la presentació de la revista Magdalena Sellés, professora de la Facultat de Comunicació Blanquerna.

En dotze articles, els experts, entre ells el membre de l’IEC Josep M. Casasús i Guri, analitzen la funció del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya, creat l’any 1936; el periodisme català durant la República; el centre de documentació de Televisió Espanyola a Sant Cugat, i la figura d’Irene Polo, entre d’altres temes.
Llengua i literatura
Revista anual de la Societat Catalana de Llengua i Literatura

Massot i Muntaner, Josep (dir.)
Societat Catalana de Llengua i Literatura – Institut d’Estudis Catalans
Barcelona, 2009
ISSN: 0213-6554
Nombre de pàgines: 526La Societat Catalana de Llengua i Literatura (SCLL), filial de l’Institut, acaba de publicar la revista anual Llengua & Literatura, que aplega treballs d’especialistes en llengua i literatura catalanes, a més de ressenyes sobre els llibres d’aquest camp del coneixement.

En l’apartat d’estudis i edicions d’aquest any, Josep Lluís Martos presenta el treball «Sotsmissió amorosa: uns poemes mal editats de Joan Roís de Corella». Josep Daniel Climent estudia en profunditat la participació dels valencians en el Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana, mentre que l’article de Jesús Bermúdez Ramiro constitueix una anàlisi exhaustiva de les traduccions poètiques d’Horaci de Joaquim Garcia Girona. Andreu Bosch i Rodoreda, d’altra banda, s’endinsa en els treballs d’onomàstica i lexicogràfics de Rafael Caria. Jordi Mas López parla sobre Amour et paysage i Les quatre estacions, de Josep Maria Junoy, i Pere Gómez i Inglada explica l’origen de la Revolució catalanista, de J.V. Foix. L’article de Josep M. Brucart i Ángel J. Gallego estudia la subordinació i l’estatus de les oracions subordinades adverbials, mentre que Joan Peytaví reflexiona sobre el català septentrional o rossellonès en un final d’etapa dialectal.

Pel que fa a les ressenyes i notícies crítiques, s’aprofundeix, entre d’altres coses, en les figures de Rafael Caria, Mikel de Epalza Ferre, Pere Farrés i Arderiu, i Joan Bastardas i Parera.Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics

Feliu i Montfort, Gaspar (dir.)
Societat Catalana d’Estudis Històrics – Institut d’Estudis Catalans
Barcelona, 2007
ISSN: 0213-6791
Nombre de pàgines: 25El Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics és un recull d’articles, tesis doctorals, recensions i notícies de llibres que publica anualment la Societat Catalana d’Estudis Històrics (SCEH), filial de l’IEC. El número que ara es publica inclou la conferència «Una visió de la Guerra de Successió des de l’exili: el Teatro de desdichas (Milà, 1716)», d’Agustí Alcoberro.

A l’apartat d’articles, se n’inclouen cinc, dedicats a l’anàlisi d’aquests temes: els almogàvers, la manufactura i l’Antic Règim, la immigració estrangera a Reus durant els segles XVI-XX, les publicacions periòdiques a Catalunya durant el període 1879-1881, i la representació parlamentària catalana a les Corts republicanes.

Pel que fa a les tesis doctorals, en aquesta edició del Butlletí de la Societat Catalana d’Estudis Històrics, se’n recullen quatre, que versen sobre els capitells tardoromans i altmedievals a Catalunya, Sant Benet del Bages a l’època montserratina, la indústria cotonera catalana en el mercat espanyol (1840-1936) i l’associacionisme i la cultura al Prat del Llobregat durant la primera meitat del segle XX.
Recull d’articles

Lo que no va a suceder, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 28 d’octubre de 2009

Ribosoma, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 26 d’octubre de 2009

Experiment aeroportuari japonès, d’Antoni Serra Ramoneda
El Periódico, 26 d’octubre de 2009

Fugim de la diplomàcia casolana, de Josep Maria Casasús
Avui, 26 d’octubre de 2009

L’escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico, 25 d’octubre de 2009

Política i antipolítica, de Salvador Cardús
Avui, 25 d’octubre de 2009

El Corte Terrassenc, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 24 d’octubre de 2009

Baltasar Porcel (1/3), de Joan Solà
Avui, 22 d’octubre de 2009

¡Que el facin sant de seguida!, de Josep Maria Terricabras
El Periódico, 21 d’octubre de 2009

Telomerasa, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 19 d’octubre de 2009

Sandokans de segona divisió, d’Antoni Serra Ramoneda
El Periódico, 19 d’octubre de 2009

Els lectors fan la història, de Josep Maria Casasús
Avui, 19 d’octubre de 2009

L’escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico, 18 d’octubre de 2009

La independència no és xauxa, de Salvador Cardús
Avui, 18 d’octubre de 2009

Ciència hispana, ¿Una il·lusió perduda?, de Salvador Giner
El Periódico, 18 d’octubre de 2009

Problemes i solucions previsibles, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 17 d’octubre de 2009

Tiempo de prueba y castigo, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 14 d’octubre de 2009

Encara seguim parlant de l’Estatut, de Josep Maria Terricabras
El Periódico, 14 d’octubre de 2009

Cultura de pau, de Federico Mayor Zaragoza
Avui, 13 d’octubre de 2009

De la Draga a Viquipèdia, de Josep Guifreu
El Temps, 13 d’octubre de 2009

Ardi, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 12 d’octubre de 2009

Proposo «Siglo XXI cambalache», d’Antoni Serra Ramoneda
El Periódico, 12 d’octubre de 2009

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico, 11 d’octubre de 2009

Més política, menys partit, de Salvador Cardús
Avui, 11 d’octubre de 2009

90 años de Euskaltzaindia: relanzar la cooperación interacadèmica, d’Isidor Marí
Diario de Noticias de Álava, 7 d’octubre de 2009

La meva crònica, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 10 d’octubre de 2009

Salvem el Besòs, de Joan Solà
Avui, 8 d’octubre de 2009

¿Preocupa la ciència espanyola?, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 7 d’octubre de 2009

El contagi de la delinqüència, de Josep Maria Terricabras
El Periódico, 7 d’octubre de 2009

La sociedad detrás de una lengua, d’Isidor Marí
Deia, 7 d’octubre de 2009

Beure llet, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 5 d’octubre de 2009

Controvertida jubilació anticipada, d’Antoni Serra Ramoneda
El Periódico, 5 d’octubre de 2009

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico, 4 d’octubre de 2009

La centralitat és un fangar, de Salvador Cardús
Avui, 4 d’octubre de 2009

Un dia veritablement històric, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 3 d’octubre de 2009

Corrupció al temple, de Salvador Giner
El Periódico, 1 d’octubre de 2009

Als lectors de «Serra d'Or», de Josep Massot i Muntaner
Serra d’Or, 1 d’octubre de 2009