Opinió

De Kioto a Copenhaguen. Evolució i possible futur de la política climàtica internacional; per Joan David Tàbara

Toponímia recreativa. Una visió diferent dels noms de lloc de Catalunya; per Assumpta Lleonart

Ressenyes editorials

Recull d’articles

Recull d’entrevistes
De Kioto a Copenhaguen. Evolució i possible futur de la política climàtica internacional

Joan David Tàbara, soci de l'Associació Catalana de Sociologia, filial de l'IEC, i investigador de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona

 

El proper desembre se celebrarà a la ciutat danesa de Copenhaguen la quinzena reunió de la Conferència de les Parts del Convenció de les Nacions Unides del Canvi Climàtic (COP15). Aquesta reunió serà precedida per una altra gran trobada a la mateixa ciutat, aquest mes de març, a fi d’avaluar l’estat de la qüestió, en l’àmbit internacional de la recerca políticament rellevant en matèria climàtica. La importància de les dues reunions només es pot subratllar, ja que s’espera que en surtin les principals orientacions i acords que han de guiar la política climàtica en les properes dècades.

Com és sabut, la política internacional es fa a partir de llargs processos de negociació que normalment s’originen a partir de principis o convencions generals, la subscripció als quals és, en primer lloc, sovint de caràcter voluntari, però que de manera progressiva s’hi van afegint nous actors i compromisos. En el cas del clima, la COP3 celebrada el desembre del 1997 al Japó, va marcar el començament dels compromisos vinculants internacionals de reducció de gasos d’efecte hivernacle (GEH). En concret, l’objectiu acordat fou reduir el 5,2 % de les emissions globals durant el període 2008-2012 en relació amb les emissions del 1990. Com a requisit es demanava que fos signat almenys per cinquanta-cinc països i responsables, almenys, del 55 % de les emissions globals en aquell moment. Aquest acord, conegut com el Protocol de Kyoto, entrà en vigor el 16 de febrer de 2005 i establí tres mecanismes de flexibilitat per a facilitar-ne el compliment que permetien compensar emissions domèstiques mitjançant la inversió en tecnologies o la compra i el comerç d’emissions segrestades en altres països. La gran aportació de Kyoto és haver engegat tot aquest procés, encara que en el debat internacional se’n destaquen les limitacions següents:

 • El procés actual de les negociacions internacionals és insuficient, ja que caldrien reduccions entorn del 60-80 % respecte del 1990 per poder tenir un impacte significatiu sobre el sistema climàtic.
 • Es percep que el repartiment de les càrregues (burden sharing) dóna resultats inequitatius i hi ha molts possibles criteris distributius en joc.
 • S’argumenta que els mecanismes de flexibilitat basats en l’ús d’embornals són massa inestables (ex. boscos que poden tornar a desaparèixer) i no actuen sobre l’arrel del problema, que és l’increment d’emissions.
 • Les oportunitats de negoci, com la transferència de tecnologia i el comerç d’emissions, han beneficiat sobretot els grans actors i empreses.
 • Aproximadament la meitat de les emissions globals —produïdes pels EUA, l’Índia, la Xina— estan fora del Protocol (ja que cal sumar-hi també les emissions de Rússia, perquè tenen compromisos molt laxos). Es creu que les emissions creixeran més en aquests països.
 • El fet que hi hagi tants contaminadors fora del tractat fa que els costos de les reduccions (ex. a través dels mecanismes de comerç d’emissions) siguin molt més superiors del que podria ser.
 • Resulta o pot resultar en un «filtratge d’emissions» (emissions leakage): els països que són dins del Protocol poden o acaben traslladant (exportant) les seves emissions a països que no hi són a dins, sense fer-ne una reducció efectiva.
 • Els països en desenvolupament no tenen incentius reals per a participar en el Protocol fixant reduccions voluntàries, estan exclosos i sempre es poden retirar.
 • No s’estipulen objectius de reducció a llarg termini (p. ex. superiors al 60 % per al 2050, respecte del 1990) que són necessaris per a tenir un impacte sobre el sistema climàtic.
 • Es concentra en la mitigació i, pràcticament —llevat de dos paràgrafs—, no es menciona l’adaptació. No obstant això, cada vegada més es veu la necessitat d’integrar ambdues estratègies.

Per tant, ara cal veure de què pot dependre la possible evolució de la política climàtica internacional. Entre els diferents factors, en podem destacar els següents:

 • L’evolució dels mercats financers ha comportat una baixada del preu de la tona de CO2 segrestada i també el pagament per part dels estats de reduccions de CO2, que igualment s’haurien reduït (a través dels plans nacionals d’assignació). En aquesta situació, és difícil saber quin serà el paper de la regulació enfront dels mecanismes flexibles i de mercat, així com altres instruments voluntaris. L’extensió dels impostos per carboni és molt poc factible a Europa (per no dir impossible; cal unanimitat), la qual cosa és possible que se segueixi per la via dels límits d’emissions, comercialitzables a través dels crèdits d’emissió. L’evolució d’altres sectors i polítiques «no climàtiques» serà fonamental, com ara l’energia, el transport i la planificació territorial. En tot cas, caldrà avançar cap a una visió integrada i de transició.
 • La futura evolució de l’arquitectura de les institucions climàtiques internacionals. Per una part, hi ha la possibilitat de continuar un sistema únic basat en un gran acord multilateral, top-down, extensió de Kyoto. Per una altra, promoure un sistema fragmentat, amb una certa coordinació, però principalment de caràcter policèntric i on diferents acords entre un nombre limitat de països (ex. bilaterals) tractin diferents parts del problema (adaptació o mitigació) en diferents fòrums.
 • Les noves troballes de la ciència climàtica i el paper de les noves tecnologies. Alguns resultats posteriors al quart informe de l’IPPC indiquen que es van quedar curts en la projecció de les emissions. Cada vegada hi ha més veus que defensen que l’objectiu d’estabilització de 2 graus (al voltant de 450 ppm CO2e) no té cap mena de base científica. Que l’acumulació i l’acceleració de feedbacks amb impactes negatius ja està ocorrent a partir d’ara i caldria un objectiu de 0 graus (o fins i tot negatiu, extreure CO2 durant un temps). A més, hi poden haver noves alternatives tecnològiques que prenguin força per reduir les emissions de CO2.
 • La integració o separació dels règims d’adaptació amb la mitigació. L’adaptació pren cada vegada una atenció més gran (a Europa amb el White Paper). Es demana la creació de fons i «béns comuns» per fer front a les demandes d’adaptació, que es podrien finançar a través dels diners generats en la mitigació. Suposa lligar-ho a les polítiques de desenvolupament i de transferència de tecnologia a països més vulnerables —no solament centrar-se en la transferència de tecnologies netes per a la mitigació.
 • El paper dels grups de pressió anticlima, que no ha desaparegut, i, fins i tot, ara ha trobat nous arguments en la crisi financera.

A partir d’aquí, els possibles desenvolupaments futurs de la política climàtica a partir de Copenhaguen podrien ser els següents:

 • Ampliació de la base de països inclosos en el Protocol (els EUA, la Xina, l’Índia). Una alternativa és que aquests països fixin objectius de reducció relativament al marge de les negociacions internacionals, de manera que creen una arquitectura paral·lela a Kyoto.
 • Establiment d’objectius de reducció superiors i a més llarg termini (20, 40 o, fins i tot, 60 % dins d’aproximadament vint o quaranta anys).
 • Participació més gran dels agents locals i regionals tant en les negociacions internacionals com nacionals (com ha estat ara la recent Declaració de Saint-Malo o la Convenant of Mayors on Climate Change de la Unió Europea).
 • Introducció de nous criteris en la distribució de càrregues climàtiques, per exemple més orientades a distribuir-les en funció del consum per capita de CO2, o altres vectors (renda, etc).
 • Extensió, diversificació i reforçament dels mecanismes de flexibilitat (incloses noves tecnologies com el CSC...).
 • Desenvolupament de nous sistemes de finançament per al desenvolupament i la transferència de tecnologies netes, tant per adaptació com per mitigació.
 • Desenvolupament de noves mesures de les quals no es possible penedir-se’n (no-regret options), com ara els pagaments per desforestació evitada.
 • Embranzida a un marc global d’adaptació, inclosos sistemes d’assegurances i ajut humanitari.  


Amb tot, és evident que les opcions de la política climàtica en el futur recent són encara obertes, no s’acaben aquí i estan subjectes a fortes discussions i interessos. No obstant això, sobre el que potser no queden tantes opcions, i menys a mesura que avança el temps, és per adaptar-se i fer front de manera adequada a un dels principals reptes al qual s’enfronta la humanitat en el present.Toponímia recreativa. Una visió diferent dels noms de lloc de Catalunya

Assumpta Lleonart, responsable de Formació de l'Institut Cartogràfic de Catalunya

 

Els noms de lloc poden ser estudiats des de perspectives molt diferents, des de punts de vista erudits fins a aspectes més informals i, fins i tot, lúdics. Abans de ser elements cartogràfics o rètols de senyalització viària, els topònims són un element de la comunicació imprescindible per a orientar-nos i per a indicar localitzacions. Ens hi referim quotidianament: on vivim, per on ens movem, el que mengem, la roba que portem, les notícies, el llibre que estem llegint. També constitueixen una font d’informació lingüística, així com informació sobre l’entorn, els llocs i els esdeveniments passats, i, a més a més, formen part del patrimoni cultural i són un element molt sensible d’identificació i d’afirmació col·lectiva.

L’ús generalitzat dels topònims fa que puguin despertar curiositat i interès en sectors no necessàriament especialitzats. L’aproximació recreativa als noms de lloc pretén atraure l’atenció sobre aspectes més informals (alguns propers a l’anècdota), però que poden contribuir a acostar i divulgar la toponímia per a un públic com més ampli millor i, a través d’aquesta, fomentar l’interès pel coneixement de l’entorn.

Amb aquest objectiu, en aquesta conferència es proposen alguns dels aspectes dels noms de lloc que es poden considerar recreatius i s’il·lustren amb exemples del món i, sobretot, de Catalunya: les característiques dels topònims que poden resultar singulars o suggeridores, en relació amb l’estructura, amb la forma i amb el contingut. També es mostren altres àmbits en què es poden trobar noms de lloc, com ara noms de persona, noms comuns que designen objectes, menjars, etc., frases fetes i refranys geolocalitzats, i algunes dades numèriques i estadístiques curioses: els topònims més freqüents, els més llargs i els més curts.

Més informació
Ressenyes editorials

Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la plana de Vic

M. Carme Casas i Arcarons
Secció de Ciències Biològiques - IEC
Barcelona, 2008
ISBN: 978-84-92583-15-7
Nombre de pàgines: 304


L’obra Estudi tipològic, ecològic i funcional de les pastures de la plana de Vic, publicada per la Secció de Ciències Biològiques(SECCB), s’inscriu en la tradició botànica catalana, en la qual l’IEC ha col·laborat des dels inicis editant monografies, revisions i altres treballs extensos. L’edició d’aquest llibre ha estat a cura de Josep Vigo i Bonada, membre de l’Institut.

M. Carme Casas i Arcarons, autora de l’obra, pren com a base d’observació alguns dels tossals que s’eleven sobre la planura de Vic, que encara conserven una bona representació de les comunitats vegetals originàries. El seu treball aporta dades topoclimàtiques i pedològiques concretes, així com l’avaluació i el seguiment de la productivitat de cada mena de pastura. L’obra constitueix un estudi aprofundit sobre la vegetació de la Plana, i hi aborda els aspectes ecològics i funcionals de les comunitats vegetals.
Les esglésies romàniques des de Sant Pere del Burgal a la vall d’Àssua

Joan-F. Cabestany i Fort, M. Teresa Matas i Blanxart i Josep M. Palau i Baduell
Amics de l’Art Romànic – IEC i Consell Cultural de les Valls d’Àneu
Barcelona, 2008
ISBN: 978-84-7283-997-7
Nombre de pàgines: 362

Les esglésies romàniques des de Sant Pere de Burgal a la vall d’Àssua és el quart volum publicat pel Centre d’Art Romànic Català (ARCAT), un programa d’investigació que s’inclou dins la Secció Històrico-Arqueològica (SHA) de l’IEC, i que ja ha editat tres estudis sobre les esglésies preromàniques i romàniques a la vall Ferrera i la coma de Burg, les valls d’Àneu i la vall de Cardós.

Aquest llibre fa una revisió rigorosa de l’arquitectura de cadascun dels edificis romànics de la comarca del Pallars Sobirà (partint de Sant Pere de Burgal, a tocar d’Escaló, fins a la vall d’Àssua), amb especial atenció a aquells monuments que guarden pintura o escultura, alhora que proporciona tota la documentació recopilada sobre la historiografia del temple i la seva categoria eclesiàstica.

El volum és obra de Joan-F. Cabestany, director de l’ARCAT; M. Teresa Matas, presidenta d’Amics de l’Art Romànic (AAR), filial de l’IEC, i Josep M. Palau, també membre de l’ARCAT, i ha estat editat conjuntament per Amics de l’Art Romànic i el Consell Cultural de les valls d’Àneu.
La llengua de 1907

Margarida Casacuberta, Francesc Feliu, Joan Ferrer, Narcís Iglésias i August Rafanell
IEC, en coedició amb la Universitat de Girona i CCG Edicions
ISBN: 978-96766-89-1
Nombre de pàgines: 128La llengua de 1907 conté un recull de cinc estudis que analitzen la llengua catalana des de diversos aspectes a partir de la perspectiva del centenari de la fundació de l’IEC. A partir del 1907, la història del català va entrar en una nova etapa, especialment quan la Secció Filològica (Secció d’Estudis Filològics i d’Expansió de la Llengua Catalana, fundada el 1911) emprengué l’elaboració d’unes Normes ortogràfiques, que foren promulgades el 1913.

Els estudis de Narcís Iglésias, Margarida Casacuberta, Francesc Feliu, Joan Ferrer i August Rafanell fan una aportació significativa al coneixement de la llengua catalana i del context cultural que s’originà el 1907. Recorden els episodis polítics més destacats de l’època, els usos lingüístics dels setmanaris més populars i el naixement i l’evolució d’una depuració lingüística que de mica en mica es va anar imposant arreu.

L’autora i els autors del llibre són doctors en filologia, membres del Grup d’Història de la Llengua i de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes i professors de la Facultat de Lletres de la Universitat de Girona. Les seves reflexions van ser exposades en una jornada d’estudis que es va fer a la Universitat de Girona el mes de desembre del 2007, per a commemorar el centenari de l’IEC i del Primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana.

L’autor del pròleg és el nou membre de l’Institut Josep M. Nadal, per a qui «la llengua catalana, per aprovar definitivament l’examen, encara ha d’anar a una segona convocatòria».

Recull d’articles

El 28è aniversari del 23-F, de Josep Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 25 de febrer de 2009

Col·lisions, de Pere Puigdomènech
El Periódico de Catalunya, 23 de febrer de 2009

El sexisme en la política francesa, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 23 de febrer de 2009

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 22 de febrer de 2009

Carner, poeta universal (1), de Joan Solà
Avui, 21 de febrer de 2009

Via morta, de Salvador Cardús
Avui, 20 de febrer de 2009

De campaña en provincias, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 18 de febrer de 2009

L'enquesta com a arma política, de Josep Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 18 de febrer de 2009

Un mar al firmament, de Xavier Barral
Avui, 17 de febrer de 2009

¿Quant gasta un pis?, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 17 de febrer de 2009

Sorgo, de Pere Puigdomènech
El Periódico de Catalunya, 16 de febrer de 2009

Pobres banquers penedits, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 16 de febrer de 2009

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 15 de febrer de 2009

Contra la crisi, cultura, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 14 de febrer de 2009

Tornem d’aquí cinc minuts, de Joan Solà
Avui, 14 de febrer de 2009

Consentits i porucs, de Salvador Cardús
Avui, 13 de febrer de 2009

Atac als drets democràtics, de Josep Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 11 de febrer de 2009

Ferro al mar, de Pere Puigdomènech
El Periódico de Catalunya, 9 de febrer de 2009

La caiguda, una crònica anunciada, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 9 de febrer de 2009

Darwin, evolución, especies..., de Salvador Giner
La Vanguardia, 8 de febrer de 2009

L'escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 8 de febrer de 2009

La música i la veritat, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 7 de febrer de 2009

Rèquiem per una universitat pública?, d’Abel Mariné
El Punt, 6 de febrer de 2009

Èxit perillós, de Salvador Cardús
Avui, 6 de febrer de 2009

¿A qué van a Europa?, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 4 de febrer de 2009

És el temps de l’educació, de Josep Maria Terricabras
El Periódico de Catalunya, 4 de febrer de 2009

Sordesa, de Pere Puigdomènec
El Periódico de Catalunya, 2 de febrer de 2009

Madrid, una autonomia mal dissenyada, d’Antoni Serra i Ramoneda
El Periódico de Catalunya, 2 de febrer de 2009

Urgente: refundación de las Naciones Unidas, de Federico Mayor Zaragoza
El País, 2 de febrer de 2009

¿El temps està boig?, de Josep Enric Llebot
El Periódico de Catalunya, 2 de febrer de 2009

En la mort de Joan Bastardas, de Mariàngela Vilallonga
El Punt, 2 de febrer de 2009

L’escala de cargol, de Ramon Folch
El Periódico de Catalunya, 1 de febrer de 2009

No ens estirin els cabells, de Josep Maria Casasús
Avui, 1 de febrer de 2009

El risc de viure, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 1 de febrer de 2009

Un llatinista insigne, de Joan Martí i Castell
Avui, 1 de febrer de 2009

La satisfacció del canonge, de Joan Solà
Avui, 31 de gener de 2009
Recull d’entrevistes

Entrevista a Josep Maria Terricabras
El fracàs educatiu és el de tota la societat
Avui ( a Sabadell +), 16 de febrer de 2009

Entrevista a Xavier Barral
La gent i les empreses s’han de moure per Sant Esteve
El Periòdic d’Andorra, 16 de febrer de 2009

Entrevista a Antoni Maria Badia i Margarit
Gramàtic de combat
Presència, 13 de febrer de 2009