Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 8    (96 registres)
veure  Advers, a
veure  Adversant
veure  Adversar
veure  Adversari
veure  Adversitat
veure  Adversitat, [advercitat]
veure  Aiguavers, [aygavers]
veure  Aniversari, [anniversari]
veure  Arc de diverses colors
veure  Aversa
veure  Aversari
veure  Controvèrsia

ADVERS, A adj.

Contrari, oposat; hostil, enemic.

"... per semblant forma, la vigor e força de les coses adverses e contraries no muden ni regiren lo coratge de l hom forts e virtuos, ans se ferme en sa virtut..."
Canals, Antoni De Providència cap. segon


ADVERSANT adj.

Advers, adversari, contrari, enemic.

"... e fer ço que la ciutat havia ops de justicia contra persones adversants e celebrades, e criminoses, e merescudes, e bandoses..."
Bandos de València Docs. p. 209

"Per tal com la machinosa infidelitat dels juheus als feels christians no poch adversant, en les adversitats dels dits christians se gloriege e en les prosperitats s entristexe, statui la sancta mare eclesia los dits juheus en apartat loch habitar e viure..."
Rei Ferran I Constitucions contra Jueus Mallorca, 1413


ADVERSAR v. a.

Contrariar, impugnar, ser adversari, enemic.

"... finalment lo dit Consell, amant pau e concordia e avorrint coses que pogren adversar al pacifich estament e torbar aquell..."
Llibre de Memòries València, 1410


ADVERSARI s.

Aquell qui s'oposa a, qui lluita contra.

"L enteniment d aquesta paraula proposada, veus que diu: -Vetllat, car lo dimoni es vostre adversari."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXXVII

"... mas puys axi es que ell vol esser nostre adversari, si haver lo podem, nosaltres li farem doblar la sua sentencia, en tant que li sera pejor que la mort."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Destrucció de Jerusalem 9, VI

"Car obra es de bestia salvatge e no de cavaller desigar la sanch de l adversari e no la victoria."
Cessulis, Jaume de Llibre sobre el joch dels escachs (ed. J. Brunet) segon tractat, cap. quart

"¿Ha y enemigua
al mon maior?
¿Cahim pigor,
pus adversari?
¿troba s cosari
pus çelebrat?"

Roig, Jaume Spill 6.944


ADVERSITAT s.

Infortuni, malastre, desgràcia.

"... crehent que, per tal observancia, obtindra prosperitats o ço que vol, e squivara adversitats."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 81, primer punt, cap. primer


ADVERSITAT, [ADVERCITAT] s.

Infortuni, infelicitat; sort adversa.

"Per tal com la machinosa infidelitat dels juheus als feels christians no poch adversant, en les adversitats dels dits christians se gloriege e en les prosperitats s entristexe..."
Rei Ferran I Constitucions contra Jueus Mallorca, 1413

"... e per ço com la mia adversitat es stada molt gran tinch compassio de la vostra, regraciant a la senyoria vostra com me haveu axi aconsolat..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCLXXXVIII

"... car Jesuchrist, quantes tribulacions treballs e adversitats soferi per entrar en la gloria celestial!"
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXVIII

"Pero lo bon amich axi ama en advercitat com en prosperitat, e amistat que tost se presenta laugerament se pert."
Sentències morals MS. de Sant Cugat


AIGUAVERS, [AYGAVERS] s.

Aresta d'una muntanya divisòria de les aigues.

"... e pus, tot dret per la plana de la Taxonera tro al cap de l aygavers deves Espiran..."
Alart, Julià Bernat Docs. rossell. p. 165


ANIVERSARI, [ANNIVERSARI] s.

Cap d'any d'una defunció i també l'ofici funeral celebrat amb tal motiu.

"Lo dia seguent tornaran per lo mateix orde e faran celebrar un aniversari per la anima de aquell cavaller o cavallers qui seran morts o morran dins aquell any..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. LXXX

"Tots son mercaders plans. Si instituhiu hun aniversari, de fet vos diran: -Voleu la creu major o menor, e drap? -Tot ve ab pacte."
Ferrer, Vicent Quaresma 95, X

"Lo die present ffou celebrat anniversari solemne en la Seu Barchinona... faent cappell ardent e gran luminaria, missa e sermo, per anima del Senyor Rey Alffonço de memoria gloriosa."
Novells ardits 28 de juliol de 1458

"E com lo senyor rey Darago sabe la mort del rey de Castella, hach ne desplaer, e feu ne fer aniversari, axi com tanyia fer a ell."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CLXXXI

"Item prench me per anima mia de tots fehels defunehts cinquanta liures moneda reals de Valencia, de les quals vull e man e sia feta ma sepultura, aniversari e cap d any a coneguda dels dits marmessors meus..."
Testament del pintor Paulo de Regia Protocol d'Andreu Cirera, Arx. del Col·legi del Patriarca. València, 4 de juliol de 1478


ARC DE DIVERSES COLORS

L'arc de Sant Martí.

"E, si per ventura aquell ayre se mesclas ab la vapor e los raigs del sol penetrassen per ell, engenrar s i e l arch de diverses colors, lo qual si s mostre de mati en la part d occident, tronara e ploura laugerament. E, si s mostre en lo mig die, significa gran força d aygues, e, si s mostre en l orient, significha poquesa d aygues e lo temps sera molt clar apres de aquelles."
Torre, Alfonso de (orig. castellà) Visió delectable cap. xxxiij


AVERSA s."E composaren lo ofisi dels velluters per huit milia ducats pagadors en quatre anys e les averses a raho de cinq sueldos per lliura per a les despeses..."
Llibre d'Antiquitats f. xxxiv


AVERSARI s.

Adversari.

"Si cavaler no volra fer compliment de justicia, ne de la cort, no pora esser destret lega a son aversari peyores pendre per sa propia auctoritat esters lo caval que l cavaler cavalcara."
Franqueses de Mallorca Any 1291


CONTROVÈRSIA s.

Debat, qüestió, contesa sobre opinió doctrinària.

"E si d aquests noms que nomen jo hagues nomenat covengra m caher en gran controversia que es entre els naturals e els nautxerans..."
Marsili, Pere Crònica (Marsili) cap. XLIX


torna a dalt