INICI   
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
Avís legal: Són rigorosament prohibides, sense l'autorització escrita dels titulars del copyright, l'extracció, la reutilització i la reproducció en qualsevol mena de suport o el tractament informàtic del contingut de les dades. També n'és prohibit el lloguer, el préstec i l'accés no autoritzat per xarxa telemàtica. Les infraccions d'aquests drets estan sotmeses a les sancions establertes per la llei.
Autors
Alart, Julià Bernat   Cançoner de Saragossa  
  Cartulari Rossellonès  
  Docs. rossell.  
  Macer: llibre de les herbes i les seues virtuts  
  Ordonament de les costures dels sartres  
Albert el Gran   Quesits  
Albert, Pere   Costumes Generals de Catalunya  
Alberti, Leon Battista   Deifira (traducció)  
  Ecathonfila  
Alcanyís, Lluís   Regiment curatiu e preservatiu de la pestilència  
Alegre, Francesc   Somni de Francesch Alegre  
  Transformacions d'Ovidi  
Alfonso de la Torre (orig. castellà)   Visió delectable  
Andreu de Boxadors   Cançoner de Saragossa  
Anònim   Cançoner de Saragossa  
  Cobles de la Verge Maria contemplant lo seu Fill mort...  
  Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Cobles en lahor del S. S. Sagrament de l'altar  
  Cobles sobre los set psalms penitencials  
  Col•loqui de dames  
  Confessional  
  Contra Barcelona fetes en Nàpols  
  De menyspreu del món  
  De santa Magdellena  
  Dels confessors la vera guia, dels confitents segura via  
  Flors de Petrarcha de remey de cascuna fortuna  
  Flos mundi  
  Flos Sanctorum  
  La Salve Regina  
  Lahors de la beneita Verge Maria  
  Lo credo in Deum  
  MS. 129 de Ripoll  
  MS. Bib. Nac. París (Cat. Morel-Fatio, 121)  
  Oració  
  Speculum peccatoris  
  Tractat de la sangnia  
  Tractat de moral  
  Vida de sant Honorat  
Anònim (ed. Villanueva)   Cançó de la beneyta Verge Maria  
Anònim (Joan de Campos?)   Los set goigs de la Verge Maria  
Antoni de Vallmanya   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
  Sort  
Arnau de Capdevila   Tractat e compendi de les monedes  
Arnau de Vilanova   Confessió de Barcelona  
  Lliçó de Narbona  
  Obra fenix  
  Raonament d'Avinyó  
Arnau d'Erill   Cançoner de Saragossa  
  O tu traydor  
Aymó de Cestars   Lausor de la divinitat  
Baluzi   Miscell. hist.  
Bell, Pere   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Benet Hispano   Devota contemplació del cors sagrat de Jesucrist  
Berenguer d'Anoia   Mirall de trobar  
Berenguer de Cardona   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Boades, Bernat   Feyts d'armes de Catalunya (falsificació)  
Boscà, Joan   Cançoner de Saragossa  
  Dança d'Amor  
Bruniquer, Esteve Gilabert   Rúbriques de Bruniquer  
Canals, Antoni   Cobles del Judici  
  De arra de ànima  
  De Providència  
  Llibre de Sèneca de Providencia  
  Scala de contemplació  
  Scipió e Aníbal  
  Valeri Màximo  
Canals, Antoni (traductor)   Lletra de sant Bernat a sa germana  
Capmany, Antoni de (editor)   Armament de la coca "Sent Climent"  
  Col•lecció diplomàtica  
  Crida pública a Barcelona  
Carbonell, Pere Miquel   Arxiu Corona d'Aragó, v. 28, p. 237  
  Cobles en lahor e defensió d'una dama qui eixia del bany  
  Coneixences de les monedes  
  Crònica d'Espanya  
  Dansa de la Mort  
  De Sacramentis  
  Enantament contra jueus  
  Exèquies de Joan II  
  Forma abjurationis  
  Memorial de les exèquies de Joan II  
  Obra brocada de la gloriosa Magdalena  
  Ofici de la Santa Inquisició  
  Sentència  
  Sentència contra heretges  
  Sentència contra Jacobum de Casafranca  
  Sentència contra Mossen Dalmau de Tolosa  
  Sentència contra mossèn Urbano...  
  Sentència contra Na Blanquina Casafranca...  
  Sentència del procés de la Inquisició de Barcelona  
Cardona, Berenguer   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Carroç, Francesc   Cançoner de Saragossa  
  Moral Consideració  
Català, Lluís   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Cerverí de Girona   Faula del rossinyol  
  Mal dit, ben dit  
  Oració de tot dia  
  Testament  
Cessulis, Jaume de   Llibre de bones costumes dels hòmens  
  Llibre sobre el joch dels escachs  
Comanador Stela   Cobles  
Comes, Pere Joan   Llibre de coses assenyalades  
Conesa, Jaume   Històries Troyanes  
Corella, Roís de   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Història de Leànder i Hero  
  La història de Josef  
  La vida de Sta. Anna  
  Lamentacions de Mirra e Narciso e Tisbe  
  Obra a llaors de Sent Cristofol  
  Oració a la Verge Maria tenint son fill devallat de la Creu  
  Parlament en casa Berenguer Mercader  
  Poesies diverses  
  Quart del Cartoxà  
  Segon del Cartoxà  
  Sepultura de Mossen Françi Aguilar  
  Tragèdia de Caldesa  
  Vida de la sacratíssima Verge Maria  
Coroleu, Josep (editor)   Docs. hists.  
Desclot, Bernat   Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885)  
Despuig, Bernat   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
Despuig, Cristòfor   Col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa 
Despuig, Cristòfor (ed. F. Fita)   Col•loquis de la insigne ciutat de Tortosa 
Diamant, Llorenç   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
Dieç, Manuel   Cançoner de Saragossa  
  Flors de les receptes medecinals per ocells de caça  
  Llibre de Manescalia  
  Llibre de totes maneres de potatges, etc.  
  Llibre dels cavalls  
Díez, Rodrigo   Cançoner de Saragossa  
Dimas, Bartomeu   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Eiximenis, Francesc   Art de bé morir  
  Confessionari  
  Crestià  
  Crestià, Regiment de Prínceps  
  Dotzè del Crestià  
  Lletra de l'infant Martí  
  Llibre de les Dones  
  Llibre dels Àngels  
  Primer del Crestià  
  Regiment de la cosa pública  
  Scala Dei  
  Segon del Crestià  
  Sentències morals  
  Terç del Crestià  
  Tractat de Confessió  
Eiximenis, Francesc (?)   Cercapou  
  Doctrina compendiosa  
Escrivà, Jaume   Cançoner de Saragossa  
Escrivà, Joan   Cançoner de Saragossa  
  Johi de Paris  
Esteve - Belvitges - Juglà   Diccionari  
Esteve, Joan   Liber elegantiarum  
Esteve, Mateu   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Fabra, Jeroni   Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
Febrer, Andreu   Cançoner de Saragossa  
  Comèdia de Dant  
Felip de Malla   Parlaments de Felip de Malla  
  Pecador remut  
Fenollar, B. i Martines, P.   Història de la passió de N. S. Déu Jesucrist  
  Lo Passi en cobles  
Fenollar, Bernat   Qüestió moguda per Mossen Fenollar  
  Scachs d'amor  
Ferrandis d'Herèdia, Joan   Col•loqui de dames  
  Las Obras...  
Ferrandis, Vicent   Cobles en lahors de St. Honorat  
  Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
Ferrer de Blanes, Jaume   Obra a llaors de Sent Cristofol  
  Sentències catòliques  
Ferrer Sayol   Pal•ladi Rutuli de Agricultura  
Ferrer, Bonifaci   Bíblia Bonifaci Ferrer  
Ferrer, Francesc   Cançoner de Saragossa  
  Romanç de Rodes  
Ferrer, Jaume   Obra a llaors de Sent Cristofol  
Ferrer, Pere Joan   Pensament  
  Sumari de batalla a ultrança  
Ferrer, Vicent   Panegíric de Sant Jordi  
  Quaresma  
  Reportationes Sermonum  
  Sentències catòliques  
  Sermó de l'Encarnació  
  Sermons de Sant Vicent Ferrer  
Finke, Heinrich (editor)   Acta Aragonensia  
Fira, Genís   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
Francesc de la Via   Cançoner de Saragossa  
  Llibre de Fra Bernat  
Francesc de Sant Ramon   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Francesc d'Olesa   Nova art de trobar  
Franch, Narcís   Corbatxo  
Francí de Castellví   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Scachs d'amor  
Francí de Vilalba   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Fuster, Valero   Cobles noves de la crich, crach  
Gamissà, Joan   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Garau, Joan   Obra de Nostra Dona  
Garcia, Lluís   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Garcia, Martí   Cançoner de Saragossa  
  Lay  
Garcia, Miquel   Cançoner de Saragossa  
  Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
Gaspar de Verí   Jesús  
Gassull, Jaume   Brama dels llauradors  
  Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Lo somni de Joan Joan  
Genebreda, Antoni   Boeci de Consolació de Philosophia  
Gibert, Guillem   Complant fet... sobre la mort del primogènit d'Aragó  
Gilbert, Pere   Sciència de les steles  
Gomis, Pere   Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
Granollachs, Bernat de   Llunari  
Guillem de Cervera   Proverbis de Guillem de Cervera  
Hurtebise (editor)   Llibre segon del compte d'en P. Boyl  
Ibn Wáfid   Llibre de les medicines particulars  
Isabel de Villena   Vita Christi  
Jafuda Bonsenyor   Llibre de paraules de savis e filosofs  
  Sentències morals  
Jafuda Bonsenyor (?)   Proverbis de Salamó  
Jal, Augustin (editor)   Gloss. Naut. a Taraçana  
Jaufré de Foixà   MS. n. 309. Bib. de Catalunya  
Jaume d'Agramunt   Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats  
Jaume d'Olesa   Adoració de les cinc plagues de Jesucrist  
  Clam de Fortuna  
  Cobla sparça  
  Contemplació de la visió que la Verge hagué con adorà lo seu Fill tantost nat  
  Spill de ben viure e de bé confessar  
  Triumfes de Nostra Dona  
Joan de Castellví   Cançoner de Saragossa  
Joan de Nàgera   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Joan del Bosch   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Joan Jacme   Alcoatí  
Jordi de St. Jordi    
  Cançó de Jordi de Sant Jordi  
  Cançó d'opposits  
  Cançoner de París  
  Cançoner de Saragossa  
  Cobla sparça  
  Comiat de Mossèn Jordi, cavaller  
  Crida a les dones  
  Enuigs  
  Enyorament  
  Estat d'honor e d'amor  
  Estramps  
  L'aymia  
  Lo Cambiador  
  Los enuigs  
  Obra miçonant aperiada la meitat  
  Obra unisonant aperiada la meytat  
  Presoner  
La Curne   Gloss. de la Langue Françoise  
Llauçol, Joan   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Lleonard de Sors   Cançoner de París  
  Cançoner de Saragossa  
  Cobla sparça  
  Passió de Nostre Senyor Jesucrist  
  Per la marquesa d'Oristany  
Lleonard de Sors (?)   Cançoner de Saragossa  
Lluís de Fenollet   Història d'Alexandre  
Lluís de Requesens   Cançoner de Saragossa  
Lluís de Vila-rasa   Cançoner de Saragossa  
  Cobla sparça  
  Primera balada  
  Quarta balada  
  Segona balada  
  Terça balada  
Llull, Ramon   Aplicació de l'Art general  
  Arbre de ciència  
  Arbre de filosofia d'Amor  
  Art amativa  
  Art de Confessió  
  Blanquerna  
  Cobles de l'Art de l'alquímia  
  Conqueriment de Mallorca  
  Doctrina pueril  
  Els cent noms de Déu  
  Fèlix de les maravelles  
  Hores de Santa Maria  
  Llibre appellat Soliloqui  
  Llibre d'Amic e Amat  
  Llibre de "Benedicta tu..."  
  Llibre de Affata  
  Llibre de consolació d'Ermità  
  Llibre de Contemplació  
  Llibre de l'ànima racional  
  Llibre de l'Orde de Cavalleria  
  Llibre de Santa Maria  
  Llibre dels Àngels  
  Llibre d'intenció  
  Llull, a la Verge Sancta Maria  
  Llull, A vós, Déus gloriós  
  Lo cant de Ramon  
  Lo conqueriment de Mallorca  
  Lo Consili  
  Lo Desconhort  
  Lo Dictat de Ramon  
  Medicina de pecat  
  Mil proverbis  
  Obres rimades  
  Oracions de Ramon  
  Pecat d'Adam  
  Plant de Nostra Dona Santa Maria  
  Proverbis de Ramon  
Llull, Romeu   Cobles (Jardinet d'orats)  
  Despropriament d'Amor  
  Jardinet d'orats  
  Lo consistori d'Amor  
March, Arnau   Cançoner de Saragossa  
  Vers de la Nativitat de Jesucrist  
March, Ausiàs   Ausiàs March, a mossèn Borra  
  Cançoner de Saragossa  
  Obra feta per Mossen Borra  
  Obres d'Ausiàs March  
March, Jaume   Cançoner de Saragossa  
  Diccionari de rims de Jaume March  
  Tençó  
  Tençó de l'estiu e de l'hivern  
  Tençó moguda per lo vescomte de Rocabertí a Mn. Jacme March  
March, Pere   Cançoner de París  
  Cançoner de Saragossa  
  L'arnès del cavaller  
  Sirventès  
Marsili, Pere   Crònica (Marsili)  
Martí, Pere   Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
Martines, Pero   Cobles fetes per a don Diego de Gusman, de la fuita del castell de Fraga  
  Còdex de Terol  
  Lahors de la Creu  
  Lletra a l'il•lustre don Karles, primogènit d'Aragó... la qual fo feta en Barchinona  
  Lletra... al il•lustre don Karles, primogènit d'Aragó  
  Mirall dels divinals assots  
  Obra a la joya  
  Obra feta per Sancta Catharina  
  Poesies de Pero Martines  
Martorell, Joanot   Tirant lo Blanch  
Mascó, Domènec (atribució falsa)   Regles d'Amor  
Metge, Bernat   Apologia  
  Història de Valter i de la pacient Griselda  
  Llibre de Fortuna e Prudencia  
  Llibre de mals amonestaments  
  Lo Somni  
  Ovidi  
  Sermó de Bernat Metge  
  Vetula  
Micer Johan   Disputa de les orines  
  Receptari de Micer Johan  
Miquel y Planas, R. (ed.)   Faula de Neptuno & Diana (obra extreta de Jardinet d'orats)  
Miquel, Bernat   Cançoner de Saragossa  
Moix, Rafael   Llibre de la pesta  
Molera   Pronòstic per l'any .Mill.D.xxxiij.  
Monçó, Jeroni   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Moner, Francesc de   Cobles de les tisores  
Monyoç, Lluís   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
Moreno, Joan   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Obra feta per los vells  
  Procés de les olives  
Mossèn Navarro   Lay  
Muntaner, Ramon   Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860)  
  Lo Sermó d'En Muntaner  
  Sermó d'En Muntaner  
Nadal, Gaspar   Cobles afegides a la Dança de la Mort  
Nebrija   Dictionarium Ael. Antonii Nebrissensis ex Catalano in latinum sermonem  
  Lexicon Latino Catalanum  
Oliver, Bernat   Excitatori de la pensa a Déu  
Oliver, Francesc   Cobla devinadora  
  Requesta d'amor de Madama Sans Merci  
Palmireno, L.   Vocabulario del humanista  
Pasqual, Pere   Destrucció de Jerusalem  
  Disputa del Bisbe de Jaén  
  Història de Sant Llàtzer  
  Història del sant Lladre  
  Història dels Sants Innocents  
  Històries religioses  
  Llibre de Gamaliel  
  MS. Bib. Univ. de Barcelona, f. 132 vº  
  MS. Bib. Univ. de Barcelona, f. 149 vº  
Pastor, Simó   Cançoner de París  
  Obra feta en lahor de N'Isabel Suaris  
Pedro de Luna   Pedro de Luna, Docs.  
Pere de Torroella   Cançoner de París  
  Cançoner de Saragossa  
  Cobla sparça  
  Lay  
  Sparça  
Peres, Miquel   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  De la imitació de Jesucrist  
  De menyspreu del món  
  Imitació de Jesucrist  
  Vida de sant Vicent  
Peres, Pero   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Perot Joan   Cançoner de Saragossa  
  Cobles per Nostra Dona  
  Perot Johan per madama Lucresia  
Pineda, Andreu Martí   Consells a un casat  
  Consells a una casada  
  Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
Ponç de Menaguerra   Lo Cavaller  
Ponç d'Ortafà   Cançoner de Saragossa  
Pou, Onofre   Thesaurus puerilis  
Pujol, Joan   Llepant  
  Poema de la Victoria de Lepant  
Ramon Ros de Tàrrega   De menyspreu del món  
  Porgatori de Sent Patrici  
  Viatge d'Owein al Purgatori  
Rei Ferran I   Arxiu Corona d'Aragó. Cartes reials  
  Constitucions contra Jueus  
Rei Ferran II   Privilegis de València  
  Sentència arbitral de Ferran el Catòlic  
  Sentència arbitral de Guadalupe  
Rei Jaume I   Constitucions de Catalunya  
  Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873)  
  Llibre de saviesa  
  Privilegis de València  
Rei Martí I   Proposició del rei Martí en les Corts de Perpinyà  
Rei Pere del Punyalet   Cobles  
  Constitucions de Catalunya  
  Crònica (Rei Pere del Punyalet) (ed. Coroleu, 1885)  
  Forma de sagrament dels Veguers  
  Obra de Sant Jordi e de Cavalleria  
  Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V  
  Ordinació pública de tot en tot servadora  
  Ordinació pública del rei Pere del Punyalet  
  Proposició de Pere del Punyalet a les Corts de Tarragona  
Rei Pere I   Constitucions de Catalunya  
Robert de Nola   Art del coch  
  Llibre de doctrina de ben servir  
Rocabertí   Glòria d'Amor  
Roiç, Lluís   Obra a llaors de Sent Cristofol  
Roig, Jaume   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Spill  
Rubió i Lluch (editor)   Curial e Guelfa  
  Docs. cult. cat. med.  
Rutebeuf   Donzain sur les ribauts de Grève  
Salvà, Guillem   De temprança per la obra  
Salzet, Mateu   Cronicon  
Savall, Ramon   Cançoner de Saragossa  
Serra, Guillem   Gènesi d'Escriptura  
Sobrevero, Joan   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
Steve Tamborino   Nobiliari català de Steve Tamborino  
Sunyer   Cançoner de Saragossa  
Tederic   Cirurgia dels cavalls  
Tomich, Pere   Històries e conquestes de Catalunya  
Torra, Pere   Dictionarium seu Thesaurus Catalano-Latinus  
Torrelles, Pere   Cançoner de Saragossa  
Turell, Gabriel   Record  
Turmeda, Anselm   Cobles de la divisió del Regne de Mallorques  
  Declaració de la profecia de l'ase  
  Llibre d'alguns bons ensenyaments  
  Llibre de bons amonestaments  
  Profecia de l'ase  
  Profecies de Turmeda  
Vallmanya, Bernadí   Cobla sparça  
  Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Lo càrcer d'Amor  
  Lo Cavaller  
Valterra   Cançoner de Saragossa  
Verdanxa, Joan   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
Vidal, Joan   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Resposta en lahor de la Verge Maria  
Vilaragut, Antoni de (traductor)   Les Tragèdies de Sèneca  
  Llibre de Sèneca de Providencia  
Villanueva (editor)   Arxiu de Lleida (t. XVI, doc. XI)  
  Ban sobre privilegis dels estudiants de Lleida  
  Còdex MS. de Lleida  
  Deliberació del capítol de la Seu de Girona  
  Disputa de Jeroni de Sta. Fe contra jueus  
  Jurament dels clavaris de l'Estudi general  
  Lletra de rabí Izach a rabí Samuel  
  Lletra dels jurats de València  
  Memorial de Johan Buada  
  Viage literario  
Vinyoles, Narcís   Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria  
  Obra a llaors de Sent Cristofol  
  Obra feta responent a una joia, etc.  
  Obres en lahor de senta Caterina de Sena  
  Omelia sobre lo psalm del Miserere mei  
  Scachs d'amor  
Voragine   De senta Anastasia  
torna a dalt