Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 13    (152 registres)
veure  Alassor
veure  Albosor
veure  Ancessor
veure  Antecessor
veure  Assessoria
veure  Ausor
veure  Coïssor, [cuyçor, cuysor]
veure  Commermessor
veure  Comprensor
veure  Confessor
veure  Confessor, [conffessor]
veure  Consorci

ALASSOR s.

Alaçor, safrà bord.

V.
alaçor, alazflor.

"Item munten les taffulles del saffra et de l alassor per les quals paguen los dits moros per taffulla que sembren .iiij. diners que poden valer cascun any tro a... L solidos."
Rendes del Rey... en los locs de Ella et de Novella et d'Asp.


ALBOSOR s.

Arbós, arbosser.

"Item prenets de les raels e de la escorsa de l albosor e coets ho tot en bon vin..."
Receptari de la Universitat de València f. lxxxviij


ANCESSOR s.

Ascendent o avantpassat; antecessor.

"... e dien que ells volen creure so que lurs pares e lurs avis e lurs besavis e ancessors han creegut..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 4, cap. 77


ANTECESSOR s.

Avantpassat.

"E ells responeren que no iuraven contra nos, mas per mantenir e per tenir los costums e lls usatges que lurs antecessors havien tenguts a ells."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 543

"... que ell sabia que questa ciutat e los regidos de aquella eran tals que may no feren sino lo degut axi com be los antessessos de aquesta ciutat han acostumat..."
Comes, Pere Joan Llibre de coses assenyalades cap. 102


ASSESSORIA s.

Càrrec, ofici, funció, de l'assessor.

"Som informats, vosaltres, a pregaries del dit misser Frances Castello, hauriets en voler scriure al senyor rey en favor sua recobras lo dit offici de assessoria..."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) XXXIII


AUSOR s.

Altura, altesa.

"Home qui esta deitat,
E es pujat en tal ausor
Que no la pot Deus far major,"

Llull, Ramon Medicina de pecat IVa part, V


COÏSSOR, [CUYÇOR, CUYSOR] s.

Espècie de dolor causat per una cremadura lleugera, per la picada de les ortigues, per afeccions cutànies.

"E can quedara la cuyçor leu ne hom la medicina e sia lavat l uyl ab l aygua..."
Joan Jacme Alcoatí f. li, a

"... exercitant les vostres persones en lo treball delitos de les armes, perque la cuyçor y fatiga que de aquelles nostres contraris senten a nosaltres poch delita."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCLXXII

"... e l tench e tindre a gran vergonya vostra fins tant qascu esser ab les armes en les mans davant jutge ab mi, hon coneixereu que es altra la cuysor del ferro que l pintar de la ploma en lo paper..."
Lletra de batalla de Lluís Cornell a Galceran de Besora Cod. Escurialensis L-I-25, f. 134


COMMERMESSOR s.

Aquell que és marmessor conjuntament amb altri.

"... segons ell dix e aferma, en presencia dels dits seus commermessors e de mi, notari, e lo qual translat volch elle e los altres mermessors fos mes en mans e poder del honorable en P. Torrent qui aquell guardar."
Inventari d'en Pere Becet 60, I. Any 1430


COMPRENSOR s.

Teologia. Aquell que gaudeix de la benaurança eterna.

"ffon pus sabent,
molt mes vehent
que ls comprensós
ni que ls cursós."

Roig, Jaume Spill 11.883


CONFESSOR s.

Cristià que confessa o proclama la seva fe (referit al temps de les persecucions).

"Aqui martirs, vergens e confessors, e deffensors de veritat, portaran aureola, qui es special senyal de victoria de l enemich, segons alguna special virtut."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.734, tercer punt

"Per tal aquells confessors per la Esgleya son nomenats qui de desig eternal verdejants, per neguna crueltat de temps, malvats no son trobats..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Dels Confessors


CONFESSOR, [CONFFESSOR] s.

Prevere que confessa o rep la confessió dels penitents.

"... als Prelats o havents regiments en la Sglesia, e als Princeps seglars, e a pare e a mare carnals, e a son confessor, honor e obediencia..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.366, tercer punt

"Confessio fes a ton conffessor com amich, jutge e senyor."
"Lo confessor qui es peccador no sab de confessar."

Proverbis de Salamó MS. n. 216, f. lxxxvij, a. Bib. Univ. València

"En apres lo dit confessor nostre volem esser stret que nos sollicit a obras de pietat e en aquelles coses que enduen devocion..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Del Confessor


CONSORCI s.

Associació, comunió d'interessos.

"... jo us jutge esser stranyes de la mia companyhia, e de qui avant no vull haver consorci ab vosaltres."
Canals, Antoni De arra de ànima

"... car no es gloria ne honor filla e jermana de rey contractar per inhonest consorci, la qual, per semblant de vos e encara per major, esguardada la sua noblea, devia esser contractada ab deguda honor..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. V, 2.277


torna a dalt