Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (17 registres)
veure  Asseure de barres
veure  Asseure's
veure  Asseure's
veure  Asseure, [aseura]
veure  Barres (Asseure's les ___)
veure  Coixí de seure
veure  Cor (Seure al ___)
veure  Resseure
veure  Seure
veure  Seure's, [siure's]
veure  Seure, [seura]
veure  Seure, [siure]

ASSEURE DE BARRES loc.

Mal de barretes; contreure's les mandíbules de tal manera que no es pot obrir la boca.

V.
asseure's les barres, barretes, mal de barretes.

"No crech yo que sia cert loch a ferir se per traure l anima quant se departeix del cors: breu cosa es, la qual podets sentir sobtosament si us volets. Un asseure de barres o fara..."
Canals, Antoni De Providència cap. novè


ASSEURE'S v. refl.

Abaixar-se, enfonsar-se.

"... mas veu ell, deposant, per les obres antigues que les obres grosses axi com seria la dita obra de una nau per terratremol e gran fortuna de vent se asseuen e aximateix ha ell, deposant, en dupte que la dita obra de una nau per terratremol o grans vents fos durable e sens perill."
Villanueva (editor) Deliberació del capítol de la Seu de Girona t. XII, doc. XXXIV


ASSEURE'S v. refl.

Posar-se sobre el seient.

V.
seure's.

"Ab tant lo rey se calla per oyr que respondrien e assech se en son siti."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. XCI

"E anans que l rey se assega a la taula, lo matropolita... diga la benediccio qui es acustumada de dir al seent de la taula."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Ordinació de la manera com los reis d'Aragó se faran consegrar...

"... axi com alscuns, que, apenes son asseguts a la taula, ya volrien haver tota la vianda denant e a colp en lo ventre..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa primer partida, XIV

"E la Princesa se lexa de continent de dançar e pres a Tirant per la ma e asigueren se en una finestra..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CXI

"E lo senyor rey feu los se assiure davant e feu los donar a menjar e demana ls de noves..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. LXXXV

"Mas al mati segent, com lo dia declara s, torna viu, e molt reebeament el s asigue el lit."
Visió de Trictelm 21, f. 49. Llegendes de l'altra vida.

"Tant com dinés / lo cor d om res no streny;
en cor avar / algun be no s assiu,"

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 389, ed. Pagès-CVI


ASSEURE, [ASEURA] v. a.

Posar algú sobre un seient; fixar, col·locar, establir.

V.
assiure.

"En apres, meses en lo dit clot alscunes pedres, foren fets altres dos clots per aseura aquells dos pilars."
Salzet, Mateu Cronicon Any 1406

"Quant lo rey entes que aquest era En Guillem de Moncada, senescal, leva s del siti en que seya e pres lo per la ma e assech lo prop si."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. I

"... fetz asiure lo malalte denant nos, e prenetz .i. gaçador prim e sia fesa .i. poch la tela cornia..."
Joan Jacme Alcoatí f. xxxvj, a

"Si que la comptessa de Prohença fon tan dolenta com la regina sa germana no la assich de prop, que per poch no esglata de dolor."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XXXII

"Com saberen que aquell era lo gran Conestable asigueren lo en la cadira hon seya la savia Sibilla..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CLXXIII


BARRES (ASSEURE'S LES ___) fr.

Constrènyer-se les mandíbules espasmòdicament a causa de trisme.

V.
asseure de barres, barretes, mal de barretes.

"Maleyt sia lo jorn que yo primerament me acoste a vos. E les barres li asseguessen a qui primer ne parlà que yo fos vostra muller; que yo no feya per vos, ni vos per mi."
Metge, Bernat Lo Somni 2.562, lib. terç

"Lavors ve lo xamorro e l estrangol e tol li lo menyar e asseu li les barres e tapa li los canons e mata la."
Dieç, Manuel Llibre de Manescalia cap. VIII


COIXÍ DE SEURE un. pluri.

Aquell que hom posa sobre els seients de fusta i que les dames usen per seure i agenollar-se a terra en les esglésies.

V.
Cf. Viollet-le-Duc. t. II, p. 85.

"Item .iª. cuberta de oripel de cuxi de ceure ab letres morisques blaves ab .iiii. leupardes una a cascun canto."
Inventari del rei Martí 54, f. 144


COR (SEURE AL ___) fr.

Ésser l'objecte d'una inquietud.

"... hagren gran paor que les XXI galees no fossen perdudes, si que tuyt ne staven ymaginats, mas lo senyor rey a qui seyen el cor aytant com a negu, vench a cavall a la marina... e guarda les e compta..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXXXIII


RESSEURE v. a.

Negligir, desdenyar.

"Com per negligencia hom no deu son ben fer resseure; e que hom deu la hobra e lo be compensar..."
Flors de les Epístoles de Sèneca LXXXIa


SEURE v. n.

Ésser situat, establert.

"E lo rey En Jaume ajusta ses osts e ana assetjar lo castell de Paniscola. Aquest es molt fort e seu en una roqua sobra mar..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. XIII

"E son benifet es que guarda l uyl de les malauties que esdevenen en l os la hon seu l uyl, e que l guarda atretal de l os matex, que no li pusca venir dampnatge per part de la sua sequetat e de la sua grossea."
Joan Jacme Alcoatí f. XI v, b

"... compra I castel d en Bn. de Miravet, lo qual a nom Priva, en lo qual loc esta mes de .c. homens, lo qual castel seu el terme de Sancta Linia..."
Capítols d'inculpació contra Pere de Palau 74; Camarasa, any 1295


SEURE'S, [SIURE'S] v. refl.

Asseure's, prendre seient.

"Seya s a taula
avent menjat
e almorzat
ja de mati:"

Roig, Jaume Spill 2.446

"Yo m aconort / que no m inch tal hun soch
Sobre quant he / tot me repos e m sich"

Lleonard de Sors Cançoner de Saragossa f. 128


SEURE, [SEURA] v. n.

Ocupar un seient en un tribunal, en una assemblea deliberant, un consell.

"Lo Reverent Bisbe de Teracona es canceller del senyor Rey e dilluns prop passat ell jura en poder de la senyora Reyna de servar Usatges de Barcelona, Constitucions e Capitols de Cort, e hir segue en lo consell com a Conceller."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) XL

"Lo dit die juraren e comensaren a seura los Regidors o administradors de la taula de cambi de la Ciutat de Barchinona."
Novells ardits 7 de febrer de 1457

"Lo senyer En Guillem Boix, de Lleyda, qui esta aqui, damunt la plaça del Vi, es notari; m a promes seure a l escrivania algunes hores del dia..."
Epistolari del segle XV LVII


SEURE, [SIURE] v. n.

Estar assegut.

"... ab un gran crit feu un salt tan alt que tots los que l miraven feu maravellar, e entrat dins, en la sua cadira segue."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I; 20

"¿No son tan bella com aquella que vos tant amats? Per ma fe, ella no es digna de seure ab mi en un banch."
Metge, Bernat Lo Somni 2.541, lib. terç

"Quant lo rey entes que aquest era En Guillem de Moncada, senescal, leva s del siti en que seya e pres lo per la ma e assech lo prop si."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. I

"E aquell dia sega lo rey tot sol a la taula."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Ordinació de la manera com los reis d'Aragó se faran consegrar e ells mateixos se coronaran

"E lo senyor rey, ab la corona en la testa, axi com havia segut a la taula, e ab lo pom a la ma dreta e ab la verga en la ma sinistra, lleva s de la taula e vench siure al dit seti el dit palau..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCXCVIII

"... veus que siu en la taula penitencial, e Jesuchrist done li tres viandes."
"...axi Jesuchrist honorable dinar no s vol donar si volem siure a aquesta taula."

Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXVIII

"... e vuy que tota la cort era plena, la regina sich en son seti, e yo ab les altres comptesses sigui li als peus, de que m tench fort per dolenta e per desonrrada..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XXXII

"E sobre aço lo compte respos li e dix: -Ha comptessa! no us ho tingats en mal que axi es costuma, que ab la regina no pot siure ne deu sino era regina."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. XXXII

"E aquells qui venran contra aquesta constitucio, deu dies sigue en terra sens tota misericordia e menuch pa e aygua."
Constitucions dels Pares antichs de l'Orde de la Mercè cap. vij

"Com fon davant Lemperador feu la reverencia, e Lemperador mana que sigues davant ell per que l pogues millor hoyr."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCLXXIV

"... que en aquest temps que us plaura que jo viva, que tota hora sia alegre, en axi que ab alegre vaja e siga e dorma e vetle..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 17, cap. 2

"muda de viure,
dexa lo siure
tan ociós
e pereós
dreça t, partix,"

Roig, Jaume Spill 12.403

"Leva t d hon seus
mala cadira,
surt, fuig e tira
pus no t hi sigues,"

Roig, Jaume Spill 12.332


torna a dalt