Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 2    (15 registres)
veure  Pus
veure  Pus
veure  Pus
veure  Pus
veure  Pus (No ___)
veure  Pus (Sens ___ ni més)
veure  Pus (Sens ___)
veure  Pus avant
veure  Pus que
veure  Pus ver
veure  Pusil·lànim, a
veure  Pusil·lanimis, [pusillanimis]

PUS adv.

Més (quantitat).

V.
plus.

"Secret hi ha, e son .v. Lo primer, estrany es a Deu. E com? Quan la persona se va a confessar e no ha ferm proposit de no tornar pus a peccar."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XXVIII

"... e puys gitaren los de Jerusalem e menaçaren los que per lo sagrament havien sobre la ley que no parlassen pus, e tornaren se en Galilea."
Pasqual, Pere (atribució falsa) Llibre de Gamaliel 17, XXIX


PUS s.

El restant, la resta.

"-Ver es -digui yo-; mas no ls tench per savis aquells qui n usen. Ço que veig crech, e del pus no cur."
Metge, Bernat Lo Somni 121, lib. primer


PUS conj.

Puix que, car.

"... e axi matex, pus tu no volries que diguessen mal de tu, tampoch tu no n deus dir d altri..."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer LIV

"... lo Consell acorda que a present no curassen de afermar maestre pus havien revocat lo dit maestre Arnau de Peralta..."
Llibre de Consells de Castelló de la Plana 2; 29 de juny de 1378

"... e, agenollat als seus peus e lo teu cap descubert, pus est hom (car si la persona confessant es fembra, deu tenir lo cap cubert)..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 2.410, tercer punt

"Item que ningun taverner o altre qui vena vi en menut no gos stancar pus lo hage cridat..."
Llibre de Mostassafaria Igualada, s. XV

"... guarda t de errar e de venir contra los furs e establiments penals, car, pus saps o saber pots aquells, en tu es de guardar te n..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa Segona partida, XII

"E pus en la tempestuosa mar has viscut, fe ton poder que muyres en segur e tranquille port."
Metge, Bernat Lo Somni 3.795, lib. quart

"... sia tengut si request ne sera, pus constte ab carta."
Furs de València (ed. Pastor, València 1547) fur 25, De serv. fugit., f. 144, 1

"Ne axi poch puguen inflar porchs ne algunes altres carns, pus sien adobades, sots la dita pena. I libr."
Llibre de Mostassaf 28; Capítols dels carnissers. Mallorca, 1448


PUS adv.

Més, ja no (en frases negatives).

"... e la Reyna muller mia no era venguda per pus sino per esser a les bodes del meu germa Tirant e de la virtuosa Princesa."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CCCCLXXXI

"Item .j. lançol de .iij. teles squinçat.
Item altre lançol pus squinçat."

Inventari del castell de Tous Any 1410


PUS (NO ___) mod.

Sense afegir res més.

"E per la present no pus, sino que vostres nebodes se recomanen molt a vos e us supliquen que us recordeu d elles..."
Epistolari del segle XV XXVI

"E d aço no pus, car fonch massa notori en aquell temps per tot lo mon e durara tant com lo mon haura durada; e axi tornare a la materia de la qual me son un poch lunyat..."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. II, 115


PUS (SENS ___ NI MÉS) mod.

Sense ni causa ni motiu.

"Dient hun cavaller a altre: -Vos m aveu fallit en tal cosa,- e dir en quina manera. E l altre deu respondre: -Yo us dich que no dieu ver o mentiu, -segons la calitat del crim imposat sens pus ni mes."
Ferrer, Pere Joan Sumari de batalla a ultrança Cap. Primer


PUS (SENS ___) mod.

Sense res a afegir; només.

"... e lo fill romas comte de Tholosa e hac huna filla sens pus de la sor del rey Darago."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) Cap. IV

"... se absenta de la dita Ciutat molt secretament, en tant que, com los missatgers foren muntats alt al palau del Bisbe on lo dit Senyor posava, cuydant lo y trobar, no y veren sino les taules meses sens pus."
Dietaris de la Generalitat de Catalunya 8 de febrer de 1461


PUS AVANT mod.

Més encara.

"Mas la anima racional es substancia intellectual; cove donchs que sia incorruptibla.
Pus avant, totes les coses simples e sens composicio, axi com Deu, angel, e semblants, son inmortals, car son privades de contrarietat que es causa de corrupcio..."

Metge, Bernat Lo Somni 409, lib. primer


PUS QUE loc.

Posat que, atès que, sempre que, tota vegada que.

V.
puisque.

"... en no tembre res de adversitat, pus que puixe complaure a Deu..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.386, tercer punt

"E pensa s Sarra que pus que Abraham havia comensat de engendrar, que mudaria ella sa ventura e Deus daria li fill: e fo axi..."
Serra, Guillem Gènesi d'Escriptura ed. Amer, p. 25

"... e es bon a la sagnia pus que pas tercia..."
Almanach perpetual MS. n. 216, f. cxj, a. Bib. Univ. València

"... mas molts homens son qui no s saben lexar de la cosa pus que la han comensada, ans continuen aquella e perseveren en lur proposit."
Metge, Bernat Història de Valter i de la pacient Griselda 383

"Dau me, Jesus, / aquexa creu pesada;
donau le m, donchs, / car yo us desig aydar,
Pus que sols vos / me podeu perdonar;"

Martines, Pero Poesies de Pero Martines 61, V


PUS VER mod.

Ans, més aviat, més pròpiament.

"altre enconant
ab medeçines
pus ver metzines;"

Roig, Jaume Spill 9.030


PUSIL·LÀNIM, A adj.

Que té l'ànim flac, mancat d'energia; tímid.

"E si dius que natura ha constituhit la tua noble persona en stat femenil, pusillanim e temeros, sia lo teu animo constant e viril..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CCCLIX


PUSIL·LANIMIS, [PUSILLANIMIS] adj.

Llatinisme: pusil·lànim.

"Per lo contrari, pusillanimis es hom condur, e es hom naturalment cruel en tots sos actes de fellonia, sino en l acte de la batalla."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 455, Proemi


torna a dalt