Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (9 registres)
veure  Allogar
veure  Conllogar-se
veure  Llogar (Alt ___)
veure  Llogar (En ___ de)
veure  Llogar, [logar]
veure  Llogar, [logar]
veure  Llogaret, [logaret]
veure  Rellogar, [relogar]
veure  Rellogar, [relogar]

ALLOGAR v. a.

Col·locar, situar, establir.

"sos fills alloguen
com la cuquella:
sos ous pon ella
en nius estranys;"

Roig, Jaume Spill 9.064


CONLLOGAR-SE v. refl.

Col·locar-se, situar-se.

"... e ab la terra nos conlogam en nostres habitacions..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 2, cap. 80


Fitxa Dubtosa LLOGAR (ALT ___) s.

Llinatge elevat.

"E puys estech lo rey Meliadux en lo regne sens mulyer tro a .ii. ans; e a cap de .ii. anys ell pres per mulyer una altra dona d alt logar."
Tristany de Leonís f. 3 v


LLOGAR (EN ___ DE) mod.

En lloc de.

"Mas lo fruyt del tamarit es d altra manera en simplea mes que la gala, e es obrat en logar de la gala."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 23, c


Fitxa Dubtosa LLOGAR, [LOGAR] v. a.

Prendre a lloguer.

"Item, done en loguer d una azembla, la qual aporta draps de Barchinona a obs del Senyor Rey... e fo logada a escar."
Llibre de comptes de Pere Boyl 1.545

"E atenent que los loguers dels alberchs de les escoles que l dit mestre ha logats son grans, que en remuneracio d aço,... que li sien dats, aquest any tant solament, .xxx. florins, e als altres anys que sie axi com se solie."
Llibre de Consells de Cervera 30 de setembre de 1384

"... que com a n Jacme Caro sien deguts .xl. sous per loguer de les cases que de aquell logaren per al maestre de gramatica, e los dits jurats fossen stats requests que li deguessen fer pagar... lo Consell acorda que li fossen pagats..."
Llibre de Consells de Castelló de la Plana 1; 25 de novembre de 1374


LLOGAR, [LOGAR] s.

Lloc, indret, residència.

"Lo Rey e la ragina se n tornaren e asigueran se tots al dinar, e els compayons de la Taula Radona sigueran cascu en son logar."
Sant Grasal MS. de G. Reixach, f. 4

"... e molt malvat pastor veg que mena son bestiar per logars perilloses, e no l vol menar per los logars segurs..."
Llull, Ramon Llibre de Contemplació 12, cap. 119

"... que Ares es molt bo logar e molt fort, e podets lo retenir a pesar de tots quants sarrains ha el mon; e pensats de cavalgar, e no tardets, que yo se l logar qual es, e vos veurets ho can hi serets..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 132


LLOGARET, [LOGARET] s.

Petit poblat.

"En esta ciutat molts preychs hi ha, mas als logarets de fora no..."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer Sermó XXVI


RELLOGAR, [RELOGAR] v. a.

Donar a lloguer serveis personals, ja llogats.

"... que no sie nenguna persona que age donat paraula de logar si mateix o sa bestia, que no gos relogar aquell dia o aquel temps ab altri..."
Ordenances de Solsona Any 1434


RELLOGAR, [RELOGAR] v. a.

Tornar a llogar; llogar de nou (una casa).

"En altra manera, si dit no avia sa volentat la I. al altre dins lo temps d amont dit, que, passat aquell temps, que sia entes que l alberch sia refermat e relogat per l any segent per aquell loger que d abans l avia tengut, e pagat per ayn."
Alart, Julià Bernat Docs. rossell. p. 173


torna a dalt