Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (5 registres)
veure  Grec, [grech]
veure  Grec, [grech]
veure  Grec, [grech]
veure  Grec, grega
veure  Grecisme, [gracisme]

GREC, [GRECH] adj.

Gregal, vent intermedi de nord-est, que bufa de la part de Grècia.

"E ha a la part de Serdenya, ves lo vent lo qual los mariners apeylan Grech, una altra yla a eyla sotsmesa la qual es apeylada Menorcha..."
Marsili, Pere Crònica (Marsili) cap. I


GREC, [GRECH] s.

Vi grec.

V.
vi grec.

"E si a l hostal ha de bon grech
Aquí s descalsen;"

Sermó del bisbetó 425

"... e barrals e brocals de malvesia e de grech e d altres preciosos vins..."
Decameron jornª 7ª novª 3ª

"Mon beure quant al vin blanch es aquest: bech grech d estiu, e d ivern cuyt o moscatell..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià f. 167 v

"... mes que arena beuran, no pas aygue ne vinagre, mas bona vernassa, si se n pot trobar, malvesia, grech suria, o tot altre bon vi e ben flayrant..."
Metge, Bernat Lo Somni lib. III

"grech e clarea
sense perea,
la malvesia,
per cortesia,
en guobellets."

Roig, Jaume Spill 2.665


GREC, [GRECH] s.

Punt de l'horitzó de la Mediterrània, llevant o Nord-est.

"... e Manorcha era contra la part de Serdenya contra aquela yla que era a la part de Grech..."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 47


GREC, GREGA adj.

Que és natural de Grècia.

"E com pensau vos, dix la Infanta, que les dones gregues sien de menys saber ni valor que les franceses?"
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CIV


GRECISME, [GRACISME] s.

Llibre d'Everard de Bethuna (segle XIII), lèxic dels mots llatins derivats del grec.

V.
Breart, Ebreart.

"Item un altre llibre appellat lo Gracisme en lati, scrit en pergamins..."
Inventari del rei Martí

"Item .j. libre scrit en pergamins, ab posts de fust descubert, appellat Gracisme, qui comença de letres negres en lati Quoniam ignorantie, e feneix Laus gloria Christo."
Inventari d'Alfons el Magnànim Any 1413

"Primerament que vos, dit maestre Johan, per lo dit any siats tengut de legir de arts de gramatica, ço es de parts, regles, Cato,... e doctrinal e gracisme e tractats e altres libres acostumats de legir en semblant studi."
Llibre de Consells de Castelló de la Plana 4; 7 de juny de 1382


torna a dalt