Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (12 registres)
veure  Cercar
veure  Cercar
veure  Cercar, [çercar, sercar]
veure  Cercar, [sercar]
veure  Encercar, [ensercar, ençercar, encerchar, encerquar]
veure  Incercar, [incerchar]
veure  Moltó (Cercar el cinquè peu del ___)
veure  Món (Cercar del ___)
veure  Món (Cercar lo ___)
veure  Ou (Cercar pèl en l' ___)
veure  Perdonances (Cercar les ___)
veure  Recercar

CERCAR v. a.

Assetjar, posar siti a una plaça forta.

"E dix lo Maestre que l castell Dalfama que l poriem pendre si l voliem cercar, e que y parassem .j. geny, e que u acabariem en pochs de dies."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 429


CERCAR v. a.

Inquirir, investigar, fer diligència per a trobar una cosa.

V.
encercar, incercar.

"Mas que vull dir / ne que m met a sercar
Car si los çels / en lenguas se tornaven
E ls angels tots / vostres dons explicaven
La menor part / no porien comptar."

Garau, Joan Obra de Nostra Dona Cançoner de Saragossa, f. 312 v

"No vull pus dir que vergonya m remort
Lexem sercar a cascun son deport."

Anònim Cançoner de Saragossa 303 v

"Manam vos que decontinent cerquets la dita bulla en lo cofre on era lo papello reyal que havets trames, car alli deu esser. E apres que la hajats trobada fets ne fer un trellat e liurats lo al dit en Soler."
Epistolari del rei Martí 47

"... en la qual anada ha stat entre anar, stan et tornar vij. jorns a cavall cercant per la costa hon era la galera per trobar aquella..."
Llibre d'acordament fet per raho dels galiota e calavela capitanejades per lo honorable en Jaume Bertran Dates. Arxiu Municipal de Barcelona. Any 1454

"Mas vos direts: -Dona, be se
Que si mals homens cerquen mal
E l troben, Deus es liberal
Si ls ne complex lur voluntat,
Car si troben ço qu an cerquat,
Per contens se deuen tenir."

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 1.021


CERCAR, [ÇERCAR, SERCAR] v. a.

Recórrer, visitar, voltar, fer tombs.

"E puix lo maestre va entrar dins ab llums de candelles e cerca la tota trolla jus hon exia fora del castell..."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. CXXXIV

"Tres coses fan hom savi: molt viure, molt legir e molt sercar del mon."
Llibre de tres f. 209, c

"Lo navegar ha fet que l mon abandonat a çercar los ports, envides lexa los homens en lur propia habitaçio, car los homens qui naixen dins India navegant per la mar venen a Erminia..."
Vilaragut, Antoni de (traductor) Les Tragèdies de Sèneca (atribució falsa a Vilaragut) Medea, p. 343

"... pero de vostra altesa no n tinch admiracio perque dormiu sola e negu no us diu res, ni voltejant no us fa cercar lo lit..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCXXXIII


CERCAR, [SERCAR] v. a.

Circumdar, rodejar, voltar.

"Aquesta tela per so ha nom encarnada, per que ela s prin e s encarna ab la tela cornia, e la enclou e la serca de totes partz."
Joan Jacme Alcoatí f. xvij, a

"E, com hac donat a mengar al cavall, cerqua tot lo palau de la una part, mas, com pogues conexer la entrada del palau, acosta s a la taula e menga de aquelles viandes que y troba."
Andreu el Capellà De amore ed. Pagès, p. CXVI


ENCERCAR, [ENSERCAR, ENÇERCAR, ENCERCHAR, ENCERQUAR] v. a.

Cercar, buscar, escrutar.

V.
cercar, incercar.

"... lo dit reebedor empero sia tengut de discorrer e ençercar cascun mes una vegada tots los notaris de la ciutat..."
Ordinacions de l'Hospital de la Santa Creu Reebedor e distribuidor general

"-Senyor en rey! li dix a sa requesta
L om de la mar, cant be ensercatz havia,"

Llull, Ramon Lo conqueriment de Mallorca XIX

"E com alcu dels Troyans no apparegues viu entre ells, encerquen los amagatayls del castell..."
Conesa, Jaume Històries Troyanes lib. XI, 4.128

"... ni penssets que aço deman per sospita que haia de vosaltres ni per encercar vostres obres..."
Eiximenis, Francesc (?) Doctrina compendiosa 1.287, segona partida, I

"Assats ha seny / qui no ha sentiment
per encerquar / e trobar la raho,
e pren esment / del mal del companyo;"

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 37, ed. Pagès - VI

"... e es rao que algu no deu fer ençercar tant de dan a altre, com per ventura fer poria, per ço car nengu no sap, ne pot saber, ne es çert on es lo seu dan ni lo seu perill..."
Consolat de Mar tit. XII, cap. CCLXXXIX

"... los cardenals trameteren misatges per les selves e per los alts munts per encerchar un loch cuvinent en lo qual pogues estar Blanquerna."
Llull, Ramon Blanquerna lib. quint, cap. I

"Axi, encerquats si n i ha nengu en la ciutat, provehits hi, si no Deu ho fara; nostre senyor Deu nos guart que no u haja a fer!"
Ferrer, Vicent Quaresma 71, XV

"E, per tal com tot lo be del mon sta en obtenir la dita pau final, e los Sancts, illuminats e ençesos per Lesperit Sant, han encercada aquella ab gran desig e ardor..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.182, tercer punt

"Los exemplis que proposam donar volem departir en dues parts, ço es a saber, en recontaments e proverbis encercats segons les natures dels arbres..."
Llull, Ramon Arbre de ciència Del Arbre exemplifical - Pròleg


INCERCAR, [INCERCHAR] v. a.

Aclarir, esbrinar.

V.
cercar, encercar.

"... vijares m es que degam cerchar hon es establida la perfeccio de la vera beneuyrança: mas primerament devem incerchar si aquest ben es tan excellent com havem dessus dit en lo segon capitol..."
Genebreda, Antoni Boeci de Consolació de Philosophia lib. III, prosa X


MOLTÓ (CERCAR EL CINQUÈ PEU DEL ___) fr.

Voler treure d'una cosa més del que pot donar de si mateixa.

"Lo cinquen peu / del molto ab gran cura
yo he cercat / e no n te sino quatre,
volenç honest / en amor desonesta,
e lealtat / en cor de falsa fembra;"

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March CXVII


MÓN (CERCAR DEL ___) fr.

Rodar el món, córrer moltes terres sense fer estada llarga en lloc.

V.
món (Anar per lo ___).

"Tres coses fan hom savi: molt viure, molt legir e molt cercar del mon."
Llibre de tres f. 209 c


MÓN (CERCAR LO ___) fr.

Rodar el món, córrer moltes terres sense fer estada llarga en lloc.

"Molt la seguia
lo gran senyor,
ple de furor,
e la çercava;
tot sol anava
e desfreçat,
desesperat,
cercant lo mon;"

Roig, Jaume Spill 7.344


OU (CERCAR PÈL EN L' ___) fr.

Procurar un impossible.

"... a manera de aquells qui cerquen pel en l ou e nuu en lo jonch, cercaven via com porian desfavorir Curial en manera que d ells no s fes alguna mencio."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa lib. II, 78


PERDONANCES (CERCAR LES ___) fr.

Guanyar les indulgències de l'Església.

"E com fo en Roma, lo Papa li feu molta d onor, e li atorga tot ço que ella li demana, e estech lla e anava tot dia cercant les perdonances..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) Cap. CLXXXV


RECERCAR v. a.

Observar curosament.

"O, Deifira mia! a tu tota continença mia, tota paraula, tota cosa mia pleya; tu entre la gent ab los hulls me recercaves de luny..."
Alberti, Leon Battista Deifira (traducció) 283


torna a dalt