Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (9 registres)
veure  Ambaixaria, [embaxaria]
veure  Baixar
veure  Baixar
veure  Baixar, [baxar]
veure  Baixar, [baxar]
veure  Baixar, [baxar]
veure  Baixar-se
veure  Banc de baixar dones
veure  Veles (Baixar les ___)

AMBAIXARIA, [EMBAXARIA] s.

Ambaixada, encàrrec retribuït, comissió.

"... precurar se negocis, embaxaries, mermassorias, e arbitacions e causes, procuracions..."
Eiximenis, Francesc Llibre de les Dones ed. Barcelona, 1495, f. 204 v


BAIXAR v. n.

Anar minvant d'altura, de volum.

"Prin vin de melgrana agra que sia repremut ab cloveyl, e sia picat e cuyt entro que bax la meytat..."
Joan Jacme Alcoatí f. lxxxj, b

"Dix Galien que la rrail d aquest arbre estreyn en la ssabor e desseque... e, quan n es feyta faxadura, baxe les postemes fredes e umides..."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 38, c


BAIXAR v. n.

Disminuir de valor, de preu.

"E mes, vos prech m aviseu que valen forments, ni si son per baixar o pujar."
Epistolari del segle XV XIX

"... e no puxa muntar aquell blat de preu en tot .j. jorn, mes baxar si s volra..."
Crida pública a València 20 de maig de 1385

"... si s fan los mercaders, qui compraran a vegades alguna fusta qui portara vitualles e, si s descarregava e s venia per botiguers, lo comunicat hauria millor mercat, e per tal com ells la compren en gros, la vitualla no baxa."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 4.226, cap. XXXV


BAIXAR, [BAXAR] v. a.

Abaixar, descendir; inclinar, acotar.

"Ladonchs ell, axi com aquell qui ab gran affeccio, a mon juy, volia parlar, baxa lo cap un poch, e alsant los muscles, stes la ma vers mi, dient:..."
Metge, Bernat Lo Somni 2.279, lib. terç


BAIXAR, [BAXAR] v. a.

Abaixar, tondre el pèl dels draps igualant-lo amb les tisores.

"... ab cost de general e baxar dels draps e averies e costures de totes les gramalles..."
Llibre de Memòries València, 1406

"Item .l. solidos barchinonenses en dos parells de calsses de scarlata de Doaix a obs del dit Senyor Rey. Item costaren de baxar les dites calses vj. denarios barchinonenses."
Llibre de comptes de Pere Boyl 1.035, Arx. Batll. Gral. de Catalunya

"Per .vij. canes e miga de drap de palmela blava que compra d en Johan Galiart, draper de Perpenya, qui a raho de .xxix. solidos la cana, ab .ij. solidos .ix. diners d imposicio e ab .v. solidos que costa de baixar lo dit drap, fan .cc.xxv. solidos .iij. diners barchinonenses."
Itinerari de l'infant En Joan Any 1357, n. 60


BAIXAR, [BAXAR] v. a.

Aflaquir o amagrir un falcó mitjançant una dieta escassa o fluixa a fi de tornar-lo més lleuger a volar i més àvid de preses.

"Capitol .vij.e per baxar falco. A falco que exira de mida si l vols baxar, da li a menyar pol petits gran gorgua .iiij. o .v. veguades e apres da li a menyar pols grossos axi com una perdiu negats en aygua, e frets da li n a menyar la maytat al mati e l altre meytat al vespre ab ploma e ab ossos."
Flors de les receptes medecinals per ocells de caça MS. 21-2-19, f. 141 vº. Bib. Univ. Barcelona


BAIXAR-SE v. refl.

Inclinar, ajupir el cos més o menys baix.

V.
abaixar-se.

"La terça conveniencia es axi com se abaxa a scriure; ans que s baxas ja feya axi del dit, que es demostracio..."
Ferrer, Vicent Quaresma 107, XXVIII


BANC DE BAIXAR DONES"Item dos banchs de baixar dones."
Inventari del castell d'Ayora Any 1431


VELES (BAIXAR LES ___) loc.

Amainar; recollir, plegar les veles (terme de marina).

"... e la galea del rey no muda vela ni baxa, ni en son cors era empatxada."
"... e ls mariners digueren que las velas feyan a baxar per so que no ls vehessen las guardas de la yla..."

Marsili, Pere Crònica (Marsili) cap. XVI


torna a dalt