Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 7    (75 registres)
veure  Alt
veure  Alt
veure  Alt
veure  Alt (A son ___)
veure  Alt (Del primer ___)
veure  Alt (En ___)
veure  Alt (Lo Pus ___)
veure  Alt de calces
veure  Alt, a
veure  Alt, a
veure  Alt, a
veure  Alt, a

ALT adv.

En la part més alta, amunt.

"La cinquena es oracio: si devotament se fa, amargura porta, que la anima sta alt e lo cors baix..."
Ferrer, Vicent Quaresma 31, XXIX

"De plenitut / de gloria sou plena
Alt en lo cel / ahon senyoreiau."

Moreno, Joan Cobles e trobes en lahors de la Verge Maria

"... e cridada primerament la Ciutat de Barcelona, o per aquella los dits quatre conselles, muntaren alt en lo dit sitial o tribunal tots quatre on lo dit Primogenit stava..."
Comes, Pere Joan Llibre de coses assenyalades cap. 102

" E puge me n alegrament
Alt en la barcha sens dir als,
Ez ell, com a vilanas falç,
Com hagui l esquena girada,
Tentost hac la barcha verada
Ab me qui fuy dins tot solet;"

Metge, Bernat Llibre de Fortuna e Prudencia 84


ALT s.

Altura, altitud.

"He en aquella hora yo caygui de calque duas canas de alt..."
Viatge del vescomte de Perellós al purgatori de St. Patrici 590


ALT s.

Grat, goig, pler.

"Car molt mes am / me digau clarament:
-No us vull amar / pus no he alt de vos,
Que com stich / axi indifferent
Cuydau det tot / no perdre mes amors..."

Lleonard de Sors Cançoner de Saragossa f. 152

"Alt e amor / d un gran desig s engendre," cf. "Alt e amor, d'on gran goig s'engendra" (= Ausiàs March, Poesies, III).
March, Ausiàs Cançoner de Saragossa f. 194 v

"En que donchs / se soste ma dolor,
Pus mon esper / veig que s ten poch e tal
Preu e bon alt / son causa de mon mal."

March, Pere Sirventès Cançoner de Saragossa, f. 108

"Ades uns baix / ades los altres alt,
Guerrerament / exides ab entrades,
Qui sus qui jus / de tot haguí bon alt."

Ferrer, Francesc Romanç de Rodes Cançoner de Saragossa

"... e aquell mirant, com moltes voltes l agues guardat, e de aquell agues sobiran alt, la concopicencia de l apetit carnal li entra en l enteniment..."
Decameron jornª 2ª novª 2ª

"me mostra festa
e m feu saber
son bon voler,
lo grat e alt,
ab prou desalt
del seu burges,
car l entrames
be l conegue;"

Roig, Jaume Spill 1.522

"... e, si es bona, agats en la derreria de bona let d ametles que y metats un poch de sucre o segons l alt de les gents."
Llibre de Sent Soví MS. n. 216, f. cxxviiij, c. Bib. Univ. València


ALT (A SON ___) mod.

A pler, al seu gust, a la seva fantasia.

"Si iau al llit
marit malalt,
quant a son alt
e plen plaer
de la muller
ha ia testat,
puys d eretat
se veu segura,
pus no se n cura:"

Roig, Jaume Spill 8.236


ALT (DEL PRIMER ___) loc.

Des del primer instant; de primer antuvi.

"Si la comanda
no fos divina,
la vil beguina,
del primer alt,
....................
aguera pres:"

Roig, Jaume Spill 3.932


ALT (EN ___) mod.

Amunt, dalt; en el lloc que és més alt, més elevat.

"E quant havie feyt que lo cors ja li deffallie, los angels venien e llevaven la en alt..."
Ferrer, Vicent Sermons de Sant Vicent Ferrer XLVIII

"... com tota res los faça mal sino Deu, empero ells, contra tota impugnacio, comunament suren en alt per gracia de Deu special sobre tots los altres de la comunitat."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública cap. XXXIII


ALT (LO PUS ___)

L'Altíssim, l'Altisme, Déu.

"... attenents pertanyer de cadira real a cultivament de justicia per Lo Pus Alt destinat que vetle engir la correccio dels excessos de sos officials, per tal que ls dret de la terra e dels faels d aquella per offenses de justicia no pusquen periclitar..."
Rei Pere del Punyalet Ordenacions de Pere del Punyalet sobre els oficials de la sua cort. CDIACA, vol. V Dels Promovedors


ALT DE CALCES

La meitat superior de les calces des de la cintura fins al genoll.

V.
mitja calça.

"Item uns alts de calsas de dit deffunt, dolents.
Item uns altres alts de calsas dolents."

Inventari del castell de Cartellà


ALT, A adj.

Altiu, iva.

"En cas, empero, que ella sia axi viva e alta e dominant, l om primerament se deu mostrar a ella que es hom de be..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià XCVII


ALT, A adj.

Aplicat a la naixença, la sang, per a significar noblesa.

"Are hoyats que us fa hom a saber de un donzell de alta sanch e noble linatge venint de la terra de les Indies..."
Crida pública a Igualada Any 1451

"Joya d un rey / e flor d auta semença..."
Francesc de la Via Cançoner de Saragossa f. 226

"E puys tota hora aquells qui son estats apres d ells prenen mullers dels pus nobles barons de França, e axi, per dreta llinea son nobles homens e d alta sanch."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCXLIV


ALT, A adj.

Superior, excel·lent, elevat o eminent en dignitat o jerarquia.

"... e tots .iiij. qui eren nobles e grans homens de Cathalunya, moriren dins .j. mes. E nos vim aquesta mortaldat que era venguda en tan alts homens de la ost, e pesa ns molt."
Rei Jaume I Crònica (Rei Jaume I) (ed. Aguiló, 1873) 92


ALT, A adj.

Gran, excel·lent, distingit en el seu gènere.

"O si desiges e t plau hoir les altes batalles dels romans e dels affricans, lig lo libre de Luchan."
MS. n. 216, f. lxxxxiiij, b. Bib. Univ. València

"Lexa semblants cosas a homens ociosos, vans e illiterats, car lo teu enginy no s deu distribuir en amor; pus altes cosas li son legudes."
Metge, Bernat Lo Somni 1.882, lib. terç


torna a dalt