Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (12 registres)
veure  Massa
veure  Massa
veure  Massacrar
veure  Massador, [masador]
veure  Massamorro, [maçamorro]
veure  Massapà
veure  Massapà, [maçapa]
veure  Massapanet, [maçapanet]
veure  Massar
veure  Massarà
veure  Massarès
veure  Massaria

MASSA s.

Matèria de què és format un cos; cos informe.

"... que no per tal som obligats a mal original cant havem la carn d aquella massa de Adam..."
Eiximenis, Francesc Terç del Crestià XXVII

"Si tu vols amar fembra grassa,
Ffaxuga es com una massa
De plom o d autre greu matayll."

Facet 1.401

"... puguen ser desfetes les dites monedes en les dites seques... per a fer de aquelles los dits cruats de la dita ley e pes, o puguen esser desfetes e tornades a massa d argent, de manera que no s puguen dar ne pendre ne hajen curs per moneda..."
Rei Ferran II Sentència arbitral de Ferran el Catòlic Barcelona, 4 de novembre de 1493

"A son plaer
fa com l oller
qui d una massa
ne fa terraça,
olla, scudella
morter, llibrell."

Roig, Jaume Spill


MASSA adv.

Excessivament; més del que cal.

"A estancar lo ventre qui massa ix, ço es per mal de xentiri."
Receptari de la Universitat de València f. lxxiiij, v

"Sobre que,... vos placia donar nos aquell consell, favor e ajuda que de vosaltres indubitantment confisam, com cregam fermament vosaltres esser informats aquesta pratica a quina fi tira, massa conguxosa per tot lo estat publich..."
Correspondència de Perpinyà = Correspondance de la ville de Perpignan (RLR, 48-70) 8 de juny de 1437

"Axi matex vos prech no vullats dormir gran die ni esser massa gran cantadora ni massa dançadora."
Lletra del marquès de Villena a sa filla dona Joana MS. Acadèmia de Bones Lletres

"... que la Duquessa Dostalriche es per dos malvats homens de adulteri acusada, e per aquesta raho lo Duch, creent massa leugerament, haver la condampnada a mort."
Rubió i Lluch (editor) Curial e Guelfa I, 19

"... per ço ell no consenti, ans disenti e denega lo dit florenti esser pagat a .xj. considerant com escassament valia nou sous e aquells no massa be..."
Capdevila, Arnau de Tractat e compendi de les monedes cap. VII

"... massa e desordenat dormir e en temps que deurien fer algun be..."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 742, primer punt, cap. setzè

"... empero a mi es massa gracia e honor que vostra senyoria me pregue de cosa que yo us dech suplicar..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch Cap. CCCLVII


MASSACRAR v. a.

Matar cruelment persones que no es defensen.

"E n son cavayl lo rey be cavalcant,
Ab mantz dels lurs entrassen en la terra,
De ça e la de son cor massacrant;"

Llull, Ramon Conqueriment de Mallorca XXVIII


MASSADOR, [MASADOR] s.

Pastador.

"Item en una cambra que esta en lo masador, ves la cuyna, hun bastiment de cortines."
Inventari dels béns d'Ausiàs March 43. València, 3 de març de 1459


MASSAMORRO, [MAÇAMORRO] s.

Engrunes del bescuit amb què és confeccionada una sopa per a la xurma de les galeres.

"Perque si m veu demenar
De tantes coses socorro
Veniu a considerar
Quant es mal de praticar
Tots dias lo maçamorro."

Torroella, Pere de Cançoner de Saragossa f. 170

"Item, un garbell per passar massa morro."
Inventari Drassana de Barcelona Any 1465


MASSAPÀ s.

Marsapà, confecció de confiteria.

V.
marsapà.

"... item .vij. massapans; item, un massapa de pan dolça. Los quals confits liure a n A. Messeguer, de la cambra del Senyor Rey."
Llibre de comptes de Pere Boyl 341


MASSAPÀ, [MAÇAPA] s.

Capsa especial per a tenir-hi espècies i productes de farmàcia, de confiteria.

V.
marsapà.

"Un maçapa buit.
Altre maçapa ab .viiij. onçes e miya de coto.
Un maçapa on eren los saquets de erbes e altres specieries seguents..."

Inventari d'una especieria Cervera, 1373

"Item .i. massapa de fust rodo on foren atrobades les coses seguents, ço es, un bossot de cuyr blanch..."
Inventari del rei Martí 889, f. 119 v


MASSAPANET, [MAÇAPANET] s.

Diminutiu de massapà (capsa).

"Item un maçapanet ab mastech miya onça."
Inventari d'una especieria Cervera, 1373

"Item .j. maçapanet petit hon ha stada alcanfora."
Inventari (1406) Arx. parroquial de Valls


MASSAR v. a.

Prémer, grapejar totes les diverses parts del cos per a donar elasticitat als membres.

"E es semblant a bestiassa,
Nul temps se mou con hom ley massa
Que a penes pot replegar
Sos membres, ne pot loc trobar."

Facet 1.431


MASSARÀ s.

Guarda al càrrec d'un magatzem.

"... lo dit Pere Duran dira al Thomas Dauria, mestre massara que era del S. Rey son pare, que l dit S. Rey don Fferrando lo prega li scriva del forment e ordi que resten tant de la massaria quant del que fon comprat..."
Cod. Arag. Instruccions del Rei de Sicília al tresorer Pere Duran, n. 306


MASSARÈS s.

Magatzem, especialment d'eines de treball, de ferramenta, de màquines de guerra.

V.
maçarès.

"... attes que a la Daraçana de la Ciutat solia haver certa persona qui havia carrech de administrar e regir lo massares, ferrera e altres robes de la botiga ab salari de XXX lliures...
Es necessari per conservacio de la dita ferrera e massares que hi sia eleta certa persona ab lo dit salari, qui hagues lo dit carrech de la dita daraçana, attes que hi ha robes e bens que valen pus de IIII florins."

Novells ardits 18 d'agost de 1456


MASSARIA s.

Quantitat d'articles en magatzem.

"... lo prega li scriva del forment e ordi que resten, tant de la massaria, quant del que fon comprat..."
Cod. Arag. Instruccions del Rei de Sicília al tresorer Pere Duran, n. 306


torna a dalt