Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 1    (8 registres)
veure  Cosa
veure  Cosa
veure  Cosa
veure  Cosa (De gran ___)
veure  Cosa (Ésser una ___ ab)
veure  Cosa (Per ___ en lo món)
veure  Cosa (Per___ que)
veure  Cosa pública

COSA s.

Tot quant és o pot ésser, realment o no: objecte, acte, esdeveniment, acció, afer, intenció, sentiment, idea, paraula, matèria.

"Car en les petites coses no y cal dir grans coses ni coses altes, mes leugerament et ab manera."
Doctrina de ben parlar MS. Acadèmia de Bones Lletres

"Car aqui no seras ignorant, car veuras totes coses dins lo mirall de vida, que es la essencia divinal, dins la qual veuras tu mateix, e ella dins tu, e les altres coses en tu dins ella, e aqui molt pus altament e molt pus clarament que les coses en si mateixes."
Eiximenis, Francesc (?) Cercapou 1.706, tercer punt


COSA s.

Designació indeterminada de tot allò que és inanimat.

"Sobre aquest fet lo Conseyll acorda que los pahers pratiquen d aquest feit ab lo dit maestre Bng. Çabater e ab aquest macip que ara aquest any ha legit. E que n aien lo susdit maestre Bng. o abduy si a ells sera vist fahedor que sie profitos, donant los una cosa covinent per pensio."
Llibre de Consells de Cervera 13 d'abril de 1377


COSA s.

Causa, motiu, origen.

"Item aigua freda, donada molta a beure als malaltz... a amortar la calor de la febre, empero no fa exir la materia qui es cosa de la malaltia."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) cap. XLV

"E en partida la cosa per que jo m so mogut a fer aquest libre, es per les grans maravellas qui per ell se son esdevengudes e grans victories de cathalans e d aragonesos que han haudes en Romania..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXCIII


COSA (DE GRAN ___) loc.

De gran importància.

"E per ço vos vull dir d ell en aquest cas, com los affers seus qui per avant se seguiran, foren feyts molt maravellosos e de gran cosa..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CXCIII


COSA (ÉSSER UNA ___ AB) fr.

Dues persones ser com una de sola.

"... segons la ley, devia perdre los ulls, e lo dit pare, per tal que la rigor de la ley fos servada, volgue que lo fill perdes la hun ull, e lo dit pare, axi com era una cosa ab lo fill, que n perdes altre; e axi fon satisfet a la ley."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 1.730, cap. X

"... que l jutge Darborea, qui tots temps ere estat una cosa ab lo Pisans, no sostenia que de sa terra traguessen forment ni ordi per portar en Pisa ni en altres parts."
Finke, Heinrich (editor) Acta Aragonensia Lletra de Vidal de Vilanova a Jaume II (6 de març de 1323) (III, p. 434)


COSA (PER ___ EN LO MÓN) fr.

Per res del món.

"... e per cosa en lo mon no dexaria mon clam e demanda, per tot lo tresor, la gloria e honor que en aquest mon yo pogues haver."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. LXXIII


COSA (PER___ QUE) fr.

Equival a la locució conjuntiva per molt que o per més que.

V.
molt (Per ___ que).

"Per cosa que nos hagam dit, no vol creure que nos siam missatgers del rey Darago."
Desclot, Bernat Crònica (Desclot) (ed. Coroleu, 1885) cap. XCIII


COSA PÚBLICA loc.

L'Estat.

"Mas, en lo temps present, axi es cayguda tota la cosa publica per los mals regiments dels princeps e dels regents, que neguna ley que facen no pot durar, ans la lexen perir per lur negligencia..."
Eiximenis, Francesc Regiment de la cosa pública 1.782, cap. XI


torna a dalt