Vocabulari Lluís Faraudo de Saint-Germain
INICI 
Cerca per entrada
Cerca per mots de la fitxa
coincident
començada
que contingui
acabada per
cerca
    1 de 4    (48 registres)
veure  Ala
veure  Ala
veure  Ala
veure  Alà
veure  Alà
veure  Ala (En ___)
veure  Ala, [alla]
veure  Alabat, ada
veure  Alabaust
veure  Alabaust
veure  Alabear
veure  Alacha

ALA s.

La part lateral de certs objectes de forma simètrica.

"... e les ales del manto podien lançar sobre los muscles e mostrava s la roba e lo manto..."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. LXXVII


ALA s.

Cadascuna de les dues extremitats d'un exèrcit o d'una flota arrenglats en línia de batalla.

"Les banderes de l Emperador staven en mig e lo Duch de Sinopoli tenia la un cap de la ala e lo Duch de Pera tenia l altre."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CXL


ALA s."Item .jª. coble o collar de ala d argent deurat ab smalts verts e vermeys qui paria que fos la empresa del Rey en Johan."
Inventari del rei Martí 790, f. 113 v


ALÀ s.

Natural o habitador de les terres d'Escitia.

"... el .vij. jorn xor Miqueli hach feyt venir a Andrinopol Gircon, cap dels alans e Milich, cap dels turcoples..."
Muntaner, Ramon Crònica (Muntaner) (ed. A. Bofarull, 1860) cap. CCXV


ALÀ s.

Gros ca de presa, mesclat de mastí i de carlí.

V.
alana.

"... sapiats que nos ne trametrem tots los sahuessos, alans e lebrers dissapte prop vinent al loch de Santa Maria dez Pla... per tal com volem correr e caçar en lo munt de Ffiguerola..."
Itinerari de Joan I n. 232

"... e manam que digats als prohoms de la villa de Fraga que ns aperellen bous per a los alans e vos porchs e cervos, e aperellats nos lo castell segons que s cove."
Itinerari de Joan I n. 49

"Item .VI. ferros de lauto de collars de alans e .VI. de ferro."
"Item .VII. collars de alans de cuyro vermey."

Inventari del rei Martí 183, 184, f. 83

"Item .jª. coble o collar d alà d argent deurat ab smalts verts e vermeys..."
Inventari del rei Martí 790, f. 113 v

"Item, done a una ffembra de Tortosa, que li mana dar lo Senyor Rey per esmena de una cadella que un ala del Senyor Rey li avia morta .v. solidos barchinonenses."
Llibre de comptes de Pere Boyl 709

"Si co l senglar/ que devala del munt
pels cans petits/ qui no l basten matar,
e baix al pla/ on veu alans estar:
vol e no pot/ tornar del pla n amunt,"

March, Ausiàs Obres d'Ausiàs March 17, ed. Pagès - CX

"Item done a n Salamo, juheu de Leyda per .ij. collars ab senyals reyals de fil d or e de seda que n compra a obs de .ij. alanans del senyor infant... iiij. solidos jaccenses."
Itinerari de l'infant Pere n. 116. reg. 562, f. 59. A. B. C.


ALA (EN ___) mod.

En formació o disposició de línia recta o desplegada; en fila o filera.

"Les dones se posaren fora de la ciutat, la hon era lo vall qui novament era stat fet, ab .cc. homens d armes per guardar les, e cascuna dona portava en la ma una canya grossa, e posaren se totes en ala."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CCCXXVIII


ALA, [ALLA] s.

Planta de flors grans i grogues i d'arrel medicinal.

"Item prenets de les raels de la erba que ha nom ala, bona quantitat, e coets les ab bon vin..."
Receptari de la Universitat de València f. XXXV

"Reebet: rayu de ala, ysop, goma arabica, alfarma..."
Tresor de pobres (MS. 216 de la Bibl. Univ. de València) cap. XVI. MS. 216 de la Bibl. Univ. de València

"Sia pressa rael de alla e sia be pelada e pux sia cuyta molt be..."
Micer Johan Receptari de Micer Johan CXXXVII

"Tintura a fer los cabels blancs: preneu fempta d oroneles e la ala secha e soffre ana, e sia confit ab fel de bous e ab vinagre..."
Tròtula de Mestre Johan 4 b

"Les coses calentz e humides en lo terçer grau, aquestes sson: gingebre, folit, ala, pebre lonc."
Ibn Wáfid Llibre de les medicines particulars f. 4, b


ALABAT, ADA adj.

Lloat, ada.

"... que lo nom de nostre Senyor Jhesucrist sia verdaderament sens simulacio, ypocrisia, ficcio ni cuberta alguna cregut, exaltat, adorat, alabat e servit..."
Procés contra Jaume Ferrer, judaïtzant Arx. Hist. Nac. Madrid. Inq. leg. 539, n. 8


ALABAUST s.

Vas d'alabastre en forma de pera on estogen perfums.

"... e la beneyta acosta s a Jhesu Xrist, e havia hun alabaust de enguent precios, e gita lo y sobre lo cap."
Ferrer, Vicent Quaresma 150, IV


ALABAUST s.

Alabastre.

"... entraren dins lo palau... pujaren alt en una gran sala tota obrada de alabaust."
Martorell, Joanot Tirant lo Blanch cap. CIV

"... que vos, dit Pere, siats tingut fer e complir un moniment al dit senyor Prior, tot de pedra de alabaust, per la forma e manera avall contenguda."
Contracte del prior de Montserrat amb Pere Moragues, mestre imaginer Arx. de Montserrat, any 1373


ALABEAR v. a.

Alapidar.

"En aquella esgleya hac entrat un pelegri qui ab pedres trencava e pecejava lo crucifici..."
"... venc lo cardenal e entra en l esgleya, e maravella s molt forment del pelegri qui alabeava lo crucifici..."

Llull, Ramon Blanquerna 1, cap. 84


ALACHA s.

Vivander.

"... aquests tots temps ferint de sperons los cavalls si que entraren per mig de la ost del Amorat tant que anaren fins a les tendes dels alachas, so es d aquells qui venien les viandes."
Història de Jacob Xalabín f. o. iij


torna a dalt