Opinió

«Els programes d’immersió al català: un projecte per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la normalització lingüística», per Joaquim Arnau

«Comunicar la ciència: plaers i obstacles de la narrativa històrica», per Josep Simon i Jaume Sastre

Ressenyes editorials

Recull d’articles

Recull d’entrevistes
Els programes d’immersió al català: un projecte per a la cohesió social, la igualtat d’oportunitats i la normalització lingüística

Joaquim Arnau, membre de la Secció de Filosofia i Ciències Socials de l'IEC


 

1. Antecedents
El programa d’immersió és un model didàctic de canvi de llengua entre la llar i l’escola. El primer programa es va crear a una escola de Montreal on escolars anglòfons feien, des de l’inici de l’escolaritat, un ensenyament en francès de llengua vehicular. La seva llengua era una matèria ensenyada amb una baixa proporció setmanal.

L’avaluació dels resultats acadèmics fou clara i contundent: aquests escolars, comparats amb els companys del mateix grup lingüístic que seguien un programa predominant en la seva llengua, obtenien una millor competència en la L2 (francès) sens pèrdua de la competència en la seva L1 (anglès) ni del rendiment en les altres matèries. El programa proporcionava un «bilingüisme additiu», no limitava el domini de la llengua familiar i millorava significativament el domini del francès, la llengua de l’escola (Lambert, 1972). Quatre factors expliquen aquests bons resultats. Uns, de naturalesa social: la L1 dels alumnes és una llengua dominant en el medi i els escolars tenen, per tant, moltes oportunitats d’usar-la. Altres, de naturalesa pedagògica: els mestres, que també parlen la llengua dels alumnes, tenen cura de la comprensió i s’adapten a les competències emergents dels escolars en la L2. I, finalment, també hi ha factors de naturalesa psicològica: l’un és la bona predisposició de les famílies, i l’altre, que els escolars que aprenen en una L2 transfereixen amb facilitat aquests coneixements a la L1, que és la pròpia i que també s’ensenya a l’escola.

2. Projecció i resultats
Quan, l’any 1978, s’incorpora el català a l’escola, les autoritats educatives de Catalunya veuen al programa d’immersió com un model òptim en indrets on la majoria d’alumnes són castellanoparlants.

Els factors que aquí podrien predir uns bons resultats del programa eren força coincidents amb els que s’apuntaven al Canadà. La llengua dels alumnes era una llengua dominant i molt present en el medi, els professors coneixien la llengua dels alumnes i, amb la corresponent formació, tindrien cura de les estratègies pedagògiques adequades. I les famílies tenien una predisposició favorable perquè els fills aprenguessin el català. Aquí encara era més evident, tal com ho han anat demostrant nombroses avaluacions, que si el català no era la llengua principal del currículum, els castellanoparlants no en tindrien un bon domini pel fet que, en els seus indrets, l’escola era i és el context predominant i quasi únic d’aprenentatge (Alsina et al., 1983; Arnau, 1985; Arnau et al., 1994). Aquest era, per tant, el model que més contribuiria a proporcionar una igualtat d’oportunitats als castellanoparlants. Hi havia encara una raó molt important i específica del nostre context: incloure tots els alumnes del centre, catalanoparlants o castellanoparlants, en el mateix programa i no separar-los per llengua familiar, així s’evitaria la segregació i es facilitaria la cohesió social.

La decisió d’implantar els programes d’immersió a partir del 1983 no va ser fàcil ja que en aquells moments alguns col·lectius estaven defensant l’ensenyament inicial en la llengua de la llar. Però amb la visió de la perspectiva actual, i pel que seguidament es comentarà, cal dir que les decisions que es van prendre van ser molt encertades però sempre atentes amb el que indiquessin els resultats educatius. Aquestes dades confirmaren les prediccions inicials. Els escolars castellanoparlants del programa d’immersió, comparats amb els escolars del seu grup lingüístic que assistien a un programa predominantment en castellà, tenien més bona competència oral i escrita en català en tots els cursos escolars estudiats (de segon a cinquè de primària). Els resultats sobre el coneixement del castellà mostraven que tenien un nivell de comprensió i expressió en la seva llengua similar a la dels escolars del seu grup lingüístic que no seguien el programa (Ribes, 1993; Serra, 1997). L’estudi de Ribes (1993) mostrava, a més, que els alumnes menys competents cognitivament eren els que més se n’aprofitaven.

L’esforç ingent en la formació de professors, en l’assignació de recursos docents, en la implicació de la comunitat educativa (pares i mestres) i l’evidència dels bons resultats, donaren un impuls extraordinari a l’extensió dels programes, de manera que deu anys després, el 1993, ja hi ha enrolats en el programa més de dos-cents mil alumnes (Artigal, 1995).

Els programes d’immersió al català, contràriament als programes d’immersió a altres indrets com el Canadà, no eren un programa d’enriquiment dirigit als escolars com una opció més entre altres. Eren i són un model amb un objectiu nacional: aconseguir que tota la població escolar d’origen castellanoparlant dominés les dues llengües oficials en una escola arrelada en la realitat cultural catalana (Arenas i Muset, 2007). Aquests programes han estat un camp d’observació de psicopedagogs i psicolingüistes europeus, sorpresos per la naturalitat i l’eficàcia amb què els escolars aprenien en una llengua diferent a la de la llar, i també interessats en els recursos i estratègies que els mestres posaven en pràctica. A Finlàndia es van crear programes d’immersió al suec «a la manera catalana» (Lauren, 1994) després d’una sèrie de trobades de col·laboració entre els mestres i les administracions educatives de tots dos països.

3. Del model d’immersió a una escola vehiculada totalment en català
La política planificada i desenvolupada a partir del 1978 va canviar totalment el model d’escola. Si el 1978 només un 3 % d’escoles de primària eren considerades de «catalanització màxima» (escoles on el català era la principal llengua vehicular), el 1993 ja hi havia un 88,8 % d’escoles d’aquest tipus, incloent-hi les que aplicaven programes d’immersió.

El Decret 94/1992 del Departament d’Educació estableix que el català és la principal llengua vehicular de l’ensenyament a tots els nivells educatius no universitaris. I decrets posteriors han reservat al castellà i a la llengua estrangera un espai de tres hores setmanals per a cada una. La legislació educativa ha donat carta de naturalesa a una situació de facto ja que moltes escoles de primària ja ensenyaven segons aquesta normativa.

Catalunya té, avui dia, un model d’ensenyament vehiculat totalment en català, en què totes les matèries no específicament lingüístiques del currículum (matemàtiques, ciències naturals. socials, etc.) són ensenyades en aquesta llengua; un model que s’aplica totalment a primària i, majoritàriament, també a secundària, i que continua incloent el programa d’immersió en els indrets on la majoria d’alumnes són castellanoparlants.

Els resultats globals d’aquest model en continuen confirmant la validesa. Avaluacions realitzades a la fi de primària i coordinades per l’Institut Nacional de Qualitat i Avaluació del Sistema Educatiu (INECSE, 2005) indiquen que els escolars de Catalunya tenen una mitjana de competències bàsiques en castellà equiparable als de la resta de l’Estat. Els resultats de l’informe PISA 2009 mostren que la comprensió lectora dels alumnes de Catalunya està per damunt de la mitjana d’Espanya i de la mitjana de l’Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) (Julve i Yagüe, 2010). Es confirma, per tant, que un ensenyament en tres llengües, i amb una part important de la població que no té el català com a llengua familiar, obté uns resultats superiors als de molts indrets de l’Estat amb un ensenyament bàsicament monolingüe. Dades del Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu (2008) indiquen que els alumnes de quart de secundària diuen que tenen un nivell de domini alt o molt alt del català i del castellà parlats (90,3 % i 94 %). És cert també que les avaluacions internacionals indiquen que la nostra escola té encara un marge important en la millora de la competència en les tres llengües del currículum.

4. Una nova immersió
Quan tot just Catalunya acabava de definir un model educatiu per a tota la població autòctona, un importantíssim flux migratori produït en els últims vuit anys ha exigit a l’administració educativa crear nous plans per a la integració d’aquesta població. Es parla d’una nova immersió, no en el sentit que té la dirigida als escolars castellanoparlants (autòctons o nouvinguts). Molts alumnes de llengües i cultures diverses s’incorporen a centres on la comunicació requereix noves estratègies i recursos pedagògics perquè els professors no els entenen ni poden parlar les seves llengües. Catalunya ha elaborat un pla d’acollida pioner a l’Estat, el Pla per a la llengua, la interculturalitat i la cohesió social (Generalitat de Catalunya, 2004). És un pla en què s’han abocat molts recursos i que, amb totes les dificultats i marges de millora, respon a uns bons índexs de qualitat (Arnau, 2005).

5. Perspectiva
Catalunya s’orienta cap a una escola no multicultural sinó inclusiva; una escola que ha de prioritzar l’atenció a la diversitat i el respecte pel capital cultural que porten els nouvinguts; una escola on s’han d’integrar amb el nostre model, que no és cap altre que el vehiculat en català. Es tracta d’un model que s’ha mostrat efectiu en la població autòctona i que, amb les adaptacions necessàries, ho ha de ser amb la població immigrant. L’experiència acumulada indica que si tenen poques oportunitats per a aprendre el català, com passava a la població castellanoparlant, també veuran limitades les seves possibilitats per a la plena inclusió social.

En aquest model han jugat un paper important, per tot el que s’ha dit, els programes d’immersió que ara adopten una nova perspectiva i que, com tots els programes, s’han d’adaptar als canvis. Cal afirmar amb rotunditat que han estat un projecte per la cohesió social i la igualtat d’oportunitats per a la població no catalanoparlant. Han contribuït a la normalització lingüística des de dos punts de vista: l’un, pel fet que el català ha tingut una presència normal a les aules, especialment en els indrets on n’és escassa la presència al carrer; i l’altre, perquè ha proporcionat competències en la llengua. Ja se sap que la competència en si mateixa no garanteix l’ús de la llengua, però l’ús és impossible sense la competència.

Referències citades en l'article

Notícia sobre la Declaració institucional d’entitats catalanes al voltant de la Sentència del Tribunal Suprem sobre el model lingüístic a l’escola catalana
«Comunicar la ciència: plaers i obstacles de la narrativa històrica»

Josep Simon i Jaume Sastre, socis de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i la Tècnica, filial de l'IEC, i coordinadors del cicle «Comunicar la ciència»

 

Des d’una nova lectura de la revolució química a una ambiciosa història dels últims quatre mil anys de ciència, passant per reflexions sobre quin és el paper que històricament han jugat els públics de la ciència o els espais en què aquesta s’ha practicat; tot això i més és el que ofereix la sèrie de col·loquis «Comunicar la ciència: plaers i obstacles de la narrativa històrica», organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de la Tècnica (http://schct.iec.cat/plaers/index_plaers.htm).

La sèrie ofereix un espai de reflexió i autocrítica per als historiadors de la ciència i els divulgadors científics, i sobretot una oportunitat al públic en general per a conèixer més la història de la ciència mitjançant set llibres introductoris cabdals exposats i analitzats pels propis autors.         
 
Aquesta sèrie de col·loquis és una invitació a apropar-se a la història de la ciència i una reflexió sobre l’escriptura i la projecció pública d’aquesta disciplina tan necessària per a entendre el món en què vivim. Comunicar la ciència des d’una perspectiva històrica requereix una formació com a historiador de la ciència, però també el desenvolupament de tècniques i habilitats d’escriptura. Combinar aquests dos tipus d’habilitats i coneixements és, sens dubte, difícil. La literatura de divulgació científica ofereix sovint perspectives ingènues i poc crítiques sobre la ciència i les narratives històriques simplistes.

El desenvolupament de la història de la ciència com a disciplina ha introduït un alt nivell de sofisticació en els estudis sobre la ciència, però ha creat nous problemes, com per exemple la fragmentació per tema o període o la dificultat de sintetitzar, en grans panoràmiques, la recerca més recent. D’altra banda, la formació universitària en història de la ciència no té en compte, habitualment, aspectes pràctics com són el desenvolupament d’habilitats i tècniques narratives, i els historiadors de la ciència actuals estan, en general, poc implicats en el mercat del llibre de divulgació.

Aquest no és el cas, però, dels participants en aquesta sèrie, tots ells autors d’importants llibres d’introducció a la història de la ciència, la tecnologia i la medicina, que comparteixen un gran interès en comunicar la seva recerca a audiències més enllà del món acadèmic i de la seva especialitat. En les xerrades faran ús de l’experiència com a historiadors i com a escriptors per a explicar-nos, a partir dels seus llibres, com van escollir els fets que posteriorment van articular en narratives històriques, què van haver de descartar, quines estratègies narratives van usar, a quines audiències s’adreçaven, quins eren els objectius, i, en definitiva, quins plaers i quins obstacles van experimentar mentre els escrivien.

Els assistents als dos primers col·loquis han pogut recórrer la història de la tecnologia al segle XX amb David Edgerton i endinsar-se en la revolució química amb José Ramón Bertomeu i Antonio García Belmar. Els propers col·loquis permetran als assistents amarar-se de la història moderna de la ciència amb Peter Bowler, preguntar-se per la importància de l’esfera pública en la configuració de la ciència guiats per Agustí Nieto Galán, encabir quatre mil anys d’història en un best-seller seguint els passos de Patricia Fara, apamar els espais on s’ha fet ciència al llarg de la història amb José Pardo Tomás i copsar la rellevància de la divulgació científica a la Itàlia vuitcentista i contemporània en companyia de Paola Govoni. En definitiva, es tracta d’una aposta decidida per a mostrar la riquesa i el potencial de comunicar la ciència per mitjà de la perspectiva històrica.

Notícia sobre la sèrie de col·loquis

El món rural a Catalunya

Autor: Joan Vilà-Valentí
Editorial: IEC
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Societat Catalana de Geografia
Barcelona, 2010
ISBN: 978-84-9965-028-9
Pàgines: 196La Societat Catalana de Geografia (SCG), filial de l’IEC, posa a l’abast de les noves generacions de geògrafs i altres estudiosos del territori l’obra El món rural a Catalunya, del membre de l’IEC Joan Vilà-Valentí. Es tracta d’una nova edició del llibre del mateix títol publicat per l’editorial Curial l’any 1973, que ha estat revisada per l’autor. Vilà-Valentí és considerat un dels geògrafs més destacats de la geografia catalana de la segona meitat del segle XX. Catedràtic de geografia a la Universitat de Barcelona, s’ha dedicat a la geografia humana, i sobretot agrària, a Catalunya.

El volum, que consta de deu capítols, és un conjunt d’estudis sobre el passat i el present de les activitats i la vida rural catalanes: les tècniques i els atuells, agrícoles o ramaders; els secans i els regadius; cases i pobles, camins i mercats, pagesos i pastors. El primer capítol és dedicat al monestir de Sant Benet de Bages; el segon, novè i desè són fragments del discurs d’entrada de Joan Vilà-Valentí a l’Acadèmia de Bones Lletres l’any 1971, en què s’explica l’evolució de la pagesia a Catalunya. Els mercats setmanals centren el tercer capítol, i el quart, tracta del mas com una creació prepirinenca i de com va arribar a ser un element fonamental del paisatge rural català. L’horta de Manresa i la Sèquia, la transhumància a Catalunya, la diversitat de camins rurals al nostre país, la introducció de la indústria moderna i com aquest procés va fer que Catalunya s’allunyés del món rural i deixés de ser un país de pagesos són els temes de la resta de capítols.

El món rural a Catalunya inclou una presentació de l’autor i de l’obra, a càrrec de Pau Vila, que ja es va publicar en l’edició dels anys setanta. Signa el pròleg Maria Dolors Garcia, expresidenta de la Societat Catalana de Geografia.
Quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica a la natura

Editorial: IEC
Entitats: Institut d'Estudis Catalans. Institució Catalana d'Història Natural. Societat Catalana de Fotògrafs de Natura
Barcelona, 2010
ISBN: 978-84-9965-026-5
Pàgines: 102Quadern de precaucions i bona pràctica fotogràfica a la natura no és un recull de tècniques i trucs per a obtenir grans imatges de la vida salvatge i dels grans paisatges del món. Principalment, el llibre recorda les precaucions que cal tenir en compte i quina és la manera correcta d’actuar quan es fan fotografies a la natura. El consell principal que es dóna és que la preservació de la vida i de les formacions geològiques és més important que l’obtenció d’una imatge, per molt desitjada que sigui. És a dir, que mai no s’ha de posar en risc la vida d’un animal per fer una foto ni tampoc provocar-li por o molèsties que li puguin afectar la reproducció o l’alimentació.

Entre altres qüestions, l’obra explica com moure’s pel terreny amb eficàcia i discreció, les precaucions que cal prendre al mar, en terres salvatges o en llocs isolats o d’alta muntanya, i les possibles malalties i perills per a la salut. També fa diverses recomanacions a l’hora de fotografiar la fauna, tant la vertebrada com la invertebrada, i les precaucions que s’haurien de prendre a l’hora de marxar o desfer el camí. El Quadern també mostra com són, o intenten ser, els fotògrafs de la natura i com actuen davant del que els fascina.

L’obra és el primer projecte que va emprendre la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura després de ser fundada el gener del 2008 com a grup de treball de la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), filial de l’IEC. En l’últim apartat s’inclou la legislació aplicable i d’interès i el codi ètic per a fotògrafs associats a la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura.

Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València

Edició: Josep Germain i Otzet
Entitats: Institució Catalana d’Història Natural, amb la col·laboració de Catalunya Caixa
Barcelona, 2010
ISBN: 978-84-9965-008-1
Pàgines: 806La Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), filial de l’Institut, publica dins la sèrie «Treballs» el volum Els sistemes naturals de les Planes de Son i la Mata de València, fruit d’un projecte iniciat fa dos anys conjuntament amb la Fundació Territori i Paisatge de l’Obra Social de Caixa Catalunya. Durant aquest període, vint-i-tres equips de recerca han recorregut i estudiat aquesta zona pirinenca que va des del cim de Teso (2.700 m) fins a la Noguera Pallaresa (1.000 m), i la Mata de València, unes tres mil hectàrees aproximadament. Ara se’n publiquen els resultats en forma de llibre.

L’obra posa en evidència el valor natural i la riquesa de la zona, on hi ha el 46 % de les espècies de macrolepidòpters de la fauna catalana, el 35 % de les formigues que es coneixen a Catalunya i on s’han trobat noves espècies i subespècies d’invertebrats. Es tracta d’un treball multidisciplinari en què han participat una setantena d’autors. Hi ha treballs dedicats a l’estudi dels boscos, a les pastures, el paisatge i els usos tradicionals, i tot un seguit de propostes sobre la gestió d’aquests espais. S’adverteix que alguns canvis que s’hi estan produint requereixen ser conduïts de manera adequada si no es vol que afectin negativament el medi natural.

El llibre inclou quatre mapes sobre la geologia, la geomorfologia, la vegetació i els boscos, tots de nova elaboració i que actualitzen i completen les dades cartogràfiques disponibles. La missió del volum és promoure la recerca naturalista i proporcionar dades i criteris per a la gestió del medi natural i l’educació ambiental. Tal com explica l’editor de l’obra, Josep Germain, en la introducció: «Tots els que hi han participat esperen, per sobre de tot, que sigui un treball útil i que el seu esforç serveixi per garantir la conservació a llarg termini d’aquest bell espai pirinenc».
Recull d’articles

La lluita pel cinema, Josep Gifreu
El Punt, 31 de gener de 2011

Boscos
, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 31 de gener de 2011

El despertar del somni autonomista
, de Salvador Cardús
Ara, 30 de gener de 2011

Les espècies que ens envaeixen, de Ramon Folch
El Periódico, 30 de gener de 2011

Dues o tres notícies de manual
, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 29 de gener de 2011

350 anys
, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 24 de gener de 2011

Les dioxines no ens abandonen, de Ramon Folch
El Periódico, 23 de gener de 2011

Mascarell i les sabates vermelles, de Jaume Cabré
Ara, 23 de gener de 2011

Pobres i forasters, de Salvador Cardús
Ara, 23 de gener de 2011

Rumbo a la independencia, de Xavier Rubert de Ventós
La Vanguardia, 22 de gener de 2011

El que menjarem, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 22 de gener de 2011

Demà, 23-D, voteu, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 22 de gener de 2011

Del tripartit a la tricultural, de Ricard Torrents
El Punt, 21 de gener de 2011

Empujones hacia fuera, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 19 de gener de 2011

Lentitud i indiferència de l’Estat, de Josep-Maria Terricabras

El Periódico, 19 de gener de 2011

Els errors de les caixes d’estalvis, d’Antoni Serra Ramoneda
Avui, 19 de gener de 2011

Química, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 17 de gener de 2011

De la dificultat d’un “no ho sé”, de Salvador Cardús
Ara, 16 de gener de 2011

La economía catalana, en buenas manos
, de Joaquim Muns
La Vanguardia (Dinero),
16 de gener de 2011

Més previsibles inundacions imprevistes, de Ramon Folch
El Periódico, 16 de gener de 2011

Fracàs col·lectiu, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 15 de gener de 2011

Cultura catalana arreu, de Xavier Barral
Avui, 13 de gener de 2011

El líder que no n’és, de Salvador Cardús
Ara, 13 de gener de 2011

Exercici, de Pere Puigdomènech

El Periódico, 10 de gener de 2011

Paisatges en el túnel del temps, de Ramon Folch
El Periódico, 9 de gener de 2011

L’anomalia es diu PP, de Salvador Cardús
Ara, 9 de gener de 2011

Un món sense secrets, de Salvador Giner
El Periódico, 9 de gener de 2011

Pastitx reial, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 8 de gener de 2011

Fa falta més respecte institucional, de Josep-Maria Terricabras
El Periódico, 5 de gener de 2011

Pensar la política, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 5 de gener de 2011

Maduixa, de Pere Puigdomènech

El Periódico, 3 de gener de 2011

Martí l’Humà, d’Artur Quintana
Diario de Teruel, 2 de gener de 2011

Emoció, seducció, relat, projecte, de Ramon Folch
El Periódico, 2 de gener de 2011

Dècada, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 27 de desembre de 2010

L’ase, Goebbels i el gos, de Jaume Cabré
Ara, 27 de desembre de 2010

A cadascú, el seu Nadal, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 25 de desembre de 2010

El dia que m’espera, de Salvador Giner
Ara, 25 de desembre de 2010


Recull d’entrevistes

Entrevista a Jordi Carbonell
«Profundament independentista»
Presència, 21 de gener de 2011

Entrevista a Andreu Mas-Colell
«Cumpliremos con el déficit si el Estado es leal con la financiación»
Expansión, 19 de gener de 2011

Entrevista a Andreu Mas-Colell
«La prioridad ahora es restablecer la salud de las finanzas públicas»
La Vanguardia, 16 de gener de 2011

Entrevista a Miquel Vilardell
«El sistema sanitari de Catalunya està intrafinançat»
El Periódico, 15 de gener de 2011

Entrevista a Ramon Folch
«Els deutes d’Occident»
Presència, 31 de desembre de 2010

Entrevista a Josep Maria Terricabras
«Avui tothom té accés a la cultura, però s’oculta la informació»
Diari de Girona (Dominical), 25 de desembre de 2010

Entrevista a Joan Triadú
«Joan Triadú, repàs d’una vida fecunda»
Serra d’Or, 1 de desembre de 2010