Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinió

Ressenyes editorials

 

Estudis lingüístics mallorquins

Joan Veny i Clar
Editorial Moll
ISBN: 978-84-273-1061-2
Nombre de págines: 274

Aquest llibre, complement d'un altre d'anterior, Escriptura i oralitat a Mallorca (Moll, 2003), recull diversos treballs, d'extensió i to diferents, sobre aspectes de lexicografia, cultura popular, entorn natural, onomàstica, seguits de semblances dels nostres lingüistes (Antoni M. Alcover, Francesc de B. Moll, Aina Moll), dels poetes que han enriquit la llengua amb la seva aportació dialectal (Jaume Vidal Alcover, Damià Huguet) o de qui, havent treballat en tants de camps de la nostra cultura, no ha negligit la seva atenció a la llengua (Josep Massot).

Hi trobareu tot un ventall de temes a l'entorn bàsicament de la varietat mallorquina: les meravelles del portentós Diccionari Alcover-Moll, una col·lecció de cançons populars al voltant de l'amor on se subratlla la importància del lèxic, comentaris sobre llibres relatius a costums de la pagesia i l'art de construir cabanes, una breu història lingüística dels peixos de la nostra mar o l'estudi diacrònic de noms de lloc i de persona, antics i moderns. A cada un d'aquests treballs traspua l'amor que l'autor sent per la terra, la cultura i la llengua de la nostra illa.

Joan Veny, de Campos (Mallorca), on va néixer l'any 1932, es va llicenciar (1954) i doctorar (1956) en Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona, tot ampliant estudis de filologia a Lovaina i Poitiers. És catedràtic d'Institut (1960) en situació d'excedència, membre numerari de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans (1978) i catedràtic de Dialectologia Catalana de la Universitat de Barcelona (1983), on des de 1954 ha impartit cursos de lingüística diacrònica. Actualment és President de l'Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. A més de la tesi sobre Paralelismos léxicos en los dialectos catalanes , és autor dels llibres Estudis de geolingüística catalana, Introducció a la dialectologia catalana, Mots d'ahir i mots d'avui, Dialectologia filològica, Onomàstica i dialectologia, Escriptura i oralitat a Mallorca, així com de més d'un centenar d'articles de dialectologia, geolingüística, etimologia (especialment ictionímica), història de la llengua, estratigrafia lingüística, edició de textos, onomàstica, contacte de llengües, etc. Ha polaritzat la seva investigació en la variació dialectal i figura com el principal impulsor de l'Atles lingüístic del Domini Català , del qual ha elaborat la base de dades prèvia a la seva publicació. Coordina el programa sectorial Variació i canvi lingüístic. Scripta i projecció dialectal (PB 96-0238) i és el responsable de la secció catalana del Léxico de los Marineros Peninsulares (1985-1989), així com dels projectes de recerca europeus Atlas Linguistique Roman (Grenoble) i Atlas Linguistique des Côtes de l'Arc Nord-occidental de la Méditérranée (Monaco-Nice). Ha rebut el "Premi Sanchis Guarner" a la Unitat de la Llengua (1986), el "Josep M. Llompart" de l'Obra Cultural Balear (1997) i la Creu de Sant Jordi de la Generalitat de Catalunya (1997). Col·legues i amics li han dedicat una Miscel·lània amb motiu del seu seixanta-cinquè aniversari (2 vols., Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1997 i 1998).