Secció de Filosofia i Ciències Socials

Comprensió i producció de textos amb recursos digitals

Direcció

Joaquim Arnau i Querol
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors

Ana Teberosky i Coronado (UB)
Magda Rivero i Garcia (UB)
Núria Ribera i Turró (UB)
Claudia Portilla i Ramírez (UB)
Júlia Coromina
Aneska Ortega 
 
Síntesi

El projecte analitza i avalua el procés de creació de textos amb recursos digitals fets per alumnes d’una classe de sisè de primària. A partir de tres textos escrits que fan referència al “Descobriment d’Amèrica”, una unitat temàtica del seu currículum, els alumnes en grups de quatre han d’elaborar un text multimodal (combinació de text i imatges) que representi i sintetitzi els conceptes o unitats d’informació que apareixen el els tres textos. Ho han de fer en una sola pàgina mitjançant el programa Power Point. Els alumnes disposen d’un estoc d’imatges sobre el tema facilitades pels investigadors que poden també complementar amb d’altres que puguin localitzar i seleccionar.

L’alfabetització escolar en l’era digital s’ha d’ampliar reflectint els sistemes semiòtics que utilitzen els nous sistemes de comunicació i que ja utilitza la gent jove. La informàtica a l’escola ha de ser sobretot una eina al servei de l’aprenentatge de les matèries del currículum i aquest projecte inclou aquest objectiu. Representar un coneixement històric amb un text multimodal plasmat en una sola pàgina obliga els alumnes a comprendre els conceptes dels textos com a pas previ a representar-los, fer-ne síntesi i esquemes conceptuals, integrar texts i imatges. Tot això obliga a desenvolupar habilitats per a construir, reconstruir, revisar la informació i representar-la en forma multimodal. Un text multimodal si és bo reflexa molt bé el pensament que representa.
 
 
Abstract
 
The project analyzes and evaluates the production process of multimodal text by students of a sixth primary school in Barcelona. The students had designed a text in digital media by integrating images and Language. These texts try to explain “The discovering of America”, a subject of their currículum. The project analyzes the teacher strategies, the roles assumed by children and the characteristics and quality of these multimodal texts. 

 

Paraules clau

Educació digital, textos multimodals, ensenyament primari

 

Inici del projecte

2012 - 2014

 

Antecedents

 IEC SFCS2009-02ARN Projecte “Competència lingüística i rendiment acadèmic en aules amb diversitat lingüística i cultural”

 

Resultats

Articles

Arnau,J.; Teberosky, A.; i Coromina, J. «Aprendre temes d’Història amb textos multimodals en Educació Primària». (en premsa) 
 
Ortega, A.; Arnau, J.; Coromina, J; i Teberosky, A. «La digitalización de los textos y productos académicos en la educación primaria». A: José Luís Rodríguez Illera (comp.) Aprendizaje y Educación en la Sociedad Digital. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2013. Publicació en línia: http://www.ub.edu/seasd/publicacio-llibre-electronic-aprendizaje-y-educacion-en-la-sociedad-digital/
 
Ortega, A.; Coromina, J.; i Teberosky, A. «Production of Texts with Multimodal Resources by Two Groups of Primary Education Students». A: J. Arnau (ed.) Reviving Catalan at School. Challenges and Intructional Approaches. Bristol: Multilingual Matters / Institut d’Estudis Catalans, 2013. (pàg. 103-123). 
 
Arnau, J. (ed.) Teaching Languages in a Multilingual Context: The Catalan Case. Clevedon: Multilingual Matters. 2012. Dos capítols:
Arnau, J., de Aysa, H. and Jarque, S. «Teacher Training in Literacy Instruction and Academic Achievement in a Multilingual Classroom».
Ortega, A., Coromina, J. Y Teberosky, A. «Text production with Multimedia Resoluces in two Primaty classrooms.»
 
Arnau, J. «Ensenyar Història en una aula ordinària amb alumnes immigrants: un projecte de formació de professors». A: C. Escobar i L. Nussbaum (coord.), Aprendre en una altre llengua, Learning through another Language, Aprender en otra lengua (pp. 185-202). Barcelona: UAB, 2011. (Ponència invitada al congrés internacional TRI-CLIL-Trilingualism and Content Language Integrated Learning).
 
Teberosky, A., Ortega, A & Coromina, J. «Los alumnos preparan sus propios materiales didácticos multimèdia». A: I Encontro International TIC e Educaçao: Inocaçao Curricular com TIC, (pp. 44). Lisboa: Instituto de Educaçao da Universidade de Lisboa, 2010. 
 
 
Seminaris i jornades
 
Organització d’un seminari sobre Sheltered Teaching (ensenyament protegit) dirigit a assessors de Llengua, Interculturalitat i Cohesió Social (LIC) del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. (DATA)
 
Organització de dues jornades de formació del professorat (el juny de 2009 i 2010), amb el suport del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte