Secció de Filosofia i Ciències Socials

Evolució dels paisatges mediterranis de ribera

Direcció

Josep M. Panareda Clopés
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors

Mª Eugenia Arozena Concepción
Ramon Batalla Villanueva
Maravillas Boccio Serrano
Miquel Borràs
Gemma Casulleras Martínez
Josep M. Carretero
Joaquim Farguell Pérez
Pau Giménez Font
Joan Antoni Marco
Josep Masnou Clopés
Enric Matarredona Coll
Alejandro Miguel de la Cruz
Luis Rodríguez Outeiro
Edinson Pacheco Betancur
Ascen Padilla Blanco
Valerià Paül Carril 
Elena Rallo Solà  
Luis Rodríguez Outeiro
Alexis Sancho Reinoso
Jaume Sans Margenet
Joan Tort Donada
Xavier Úbeda Cartañá
 
Síntesi

És un treball de recerca geogràfica històrica sobre l’evolució dels paisatges dels rius mediterranis dels Països Catalans, centrat en obtenir una visió global de com han anat evolucionant aquests paisatges en relació amb les condicions naturals secularment modificades per l’acció humana, i alhora en dur a terme estudi de detall en diferents cursos i punts d’aigua, com el Besòs-Congost-Mongent, la Tordera-riera de Santa Coloma-antic estany de Sils, el Llobregat-Anoia-Calders, el Foix i l’estany de Banyoles. 
 
El període temporal d’estudi és dels darrers tres segles, però es recularà més en aspectes concrets si les dades documentals ho permeten. Hi ha diversos estudis sobre aspectes sectorials del paisatge de ribera, però ben pocs ho plantegen de manera global i integrada. Cal integrar el riu estudiat en el conjunt del territori, i analitzar cada element des d’una perspectiva global on tots s’interaccionen i es controlen; la conca és unitat de referència. Els estudis metodològicament i temàticament més propers als de la recerca proposada són els d’ecologia del paisatge, que centren la seva atenció en els processos ecològics, i els que tracten i cartografien els canvis d’ús dels sòl al llarg de les darreres dècades. La nostra hipòtesi és que actualment no pot interpretar-se correctament el paisatge actual sense considerar els sistemes d’aprofitament per part de les diferents societats humanes com un element de primer ordre. Un objectiu final de la recerca és elaborar uns criteris de planejament i de gestió territorial dels espais de ribera mediterranis. És dona especial importància a la representació gràfica, en especial mapes i perfils.

 
Abstract:
 
This is a historical geographical research work on the evolution of the Mediterranean river landscapes of the Catalan region. The project focuses on obtaining an overview of landscapes evolution in relation to the natural conditions secularly modified by human activity. Besides, it carries out a detailed study on different river courses and water points such as the Besòs-Congost-Mongent; the Tordera-streem of Santa Coloma-ancient lake of Sils; the Llobregat-Anoia-Calders; the Foix; and the lake of Banyoles. It attaches importance to graphic representations, especially to maps and profiles.

 

Paraules clau

Dinàmica de vegetació, geografia històrica, paisatge de ribera, canvi d’usos

 

Inici del projecte

2008 - 2014

 

Antecedents

 

Resultats

Publicacions

Sans Margenet, Jaume ; Panareda Clopés, Josep M. (2016-2017). Els paisatges de l'aigua al delta del Llobregat. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Treballs de la Secció de Filosofia i Ciències Socials, 48. 157p. ISBN: 978-84-9965-313-6 
 
Panareda, J.M. (2008). L’evolució del paisatge mediterrani de ribera: discurs llegit en la sessió inaugural del curs 2008-2009. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. 51 p.  ISBN: 978-84-92583-04-1
 
 
Articles científics
 
Boccio, M.; Panareda, J.M.  (2013): «Variación de la biodiversidad en relación con la escala en base a la retícula UTM. Su aplicación a los fanerófitos del macizo del Montseny (Cordillera Prelitoral Catalana)». A: Grimalt Gelabert, Miquel et al. Espacios insulares y de frontera, una visión geográfica. Palma, Universitat de les Illes Balears. pp. 525-534. [XXIII Congreso de la Asociación de Geógrafos Españoles. Palma (Mallorca), Universitat de les Illes Balears 23 a 25 de octubre de 2013] 
 
Boccio, M.; Panareda, J.M. (2014): «Paisatges lineals del Congost». A: Ponències. Revista del Centre d’Estudis de Granollers, 18: 75-107, 2014. ISSN 1137-9626.
 
Boccio, M.; Panareda, J.M. (2014): «El vern (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) al Montseny». A: Montseny XXI, 5b, 2014. 
 
Casulleras, G.; Panareda, J.M. (2013): «Paisatges inundats a causa de l'establiment del pantà del Foix». A: III Monografies del Foix, 139-149. 
 
Cohen, M., Asperó, F.; Fourault, V., Gana, A., Mering C., Outeiro, L., Palibrk, M., Poletto A., Raymond, R., Úbeda, X. (2009): «Érosion hydrique et paysages dans les montagnes méditerranéennes. Quelques enseignements d’une comparaison spatiale et bibliographique entre la France du Sud et la Catalogne».  A : Revue Ingénieries - EAT. Paris ISSN: 1264-9147.
 
Farguell, J., Úbeda, X., Outeiro, L., Tort, J., Miguel, A., Panareda, J. M. (2010): «La estimación de la producción de sedimento en suspensión mediante el uso de estaciones automáticas. El ejemplo del río Foix». A: Úbeda, X., Vericat, D. & Batalla, R. J. Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. Barcelona: CABI Books: 231-234. ISBN: 978-84-693-4551-1 
 
García, C.; Cohen, H.; Reid, I.; Rovira, A.; Úbeda, X.; Laronne, L. B. (2007): «Processes of initiation of motion leading to bedload transport in gravel-bed rivers». A: Geophysical Research Letters (34):  1-4 
 
Miguel, A., Outeiro, L., Farguell, J., Úbeda, X. (2010): ): «Escorrentía y producción de sedimento en una pequeña cuenca Mediterránea». A: Úbeda, X., Vericat, D. & Batalla, R. J. Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. Barcelona: CABI Books: 255-239. ISBN: 978-84-693-4551-1 
 
Outeiro, L., Barbe, B., Asperó, F., Úbeda, X. (2008): «Modelització Geoestadística del balanç hídric a Catalunya». A: Treballs de la Societat Catalana de Geografia. 65 (2): 616 - 626. Barcelona. 
 
Outeiro, l.; Úbeda, x.; Asperó, F. (2008): «Reconstruction of suspended sediment data during flooding episodes with stochastic simulation». A: Unesco Technical Papers: 1-6.
 
Outeiro, L.; Úbeda, X. &  Farguell, J. (2010): «The impact of agriculture on solute and suspended sediment load on a Mediterranean watershed after intense rainstorms». A: Earth Surface Processes and Landforms, 35: 549-560. Durham. ISSN: 1096-9837.
 
Pacheco, E..; Farguell, J.; Úbeda, X.; Outeiro, L.; Miguel, A. (2012). «Escorrentía y producción de sedimento en crecidas de una cuenca mediterránea con dos diferentes usos del suelo». A: Avances de la Geomorfología en España (2010-2012). Actas de la XII Reunión Nacional de Geomorfología. Santander: 481-484.
 
Pacheco, E., Outeiro, L., Farguell, J., Úbeda, X. (2010): : «La respuesta hidrológica de una cuenca torrencial: la cuenca del río Daró». A: Úbeda, X., Vericat, D. & Batalla, R. J. Avances de la Geomorfología en España, 2008-2010. Barcelona: CABI Books: 263-267. ISBN: 978-84-693-4551-1 
 
Pacheco, E. (2013): «Dinámica hidrológica y sedimentológica en una cuenca representativa mediterránea. Riera de Vernegà (1993-2012)». Tesi doctoral defensada el 13 de desembre de 2013, a  la Universitat de Barcelona. Directors: Xavier Úbeda i Joaquim Farguell. 
 
Pacheco, E.; Rallo, E. Úbeda, X.; Farguell, J.; Outeiro, L. (2013): «Runoff and sediment production in a Mediterranean basin under two different land uses after forest maintenance». A: Congrés Europea Geosciences Union. Viena, abril 2013 
 
Panareda, J.M. (2009): «L’aigua». A: Serra d’Or, 589: 17-20. Barcelona.
 
Panareda, J.M. (2010): «La percepción y representación del paisaje de ribera por parte de los geógrafos catalanes. Una aproximación histórica (1850-1960)». El text  presentat al IV Seminario de Historia del Pensamiento Geográfico,  a Madrid els 5-8 de febrer de 2009. A: Nicolás Ortega Cantero, Jacobo García, Manuel Mollá Ruig-Gómez (coord.), Lenguajes  y visiones del paisaje y del territorio = Langages et visions du paysage et du territoire = Languages and Visions of Landscape and Territory. 2010. ISBN 978-84-8344-174-9, págs. 379-386
 
Panareda, J.M. (2014): «Paisaje del cultivo del chopo: la Selva gerundense» A: Molinero, F. Atlas de los paisajes agrarios de España. Tomo  II: 861-878. Madrid: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 2014. ISBN: 978-84-491-1381-9
 
Panareda, J.M.; Arozena, M. E. (2008): «Transformaciones en el paisaje de los espacios protegidos en los últimos años» A: Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.  Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (22).   [ISSN: 1138-9788].
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2008): Característiques biogeogràfiques de la flora vascular del Parc de Foix. Presentat a la II Trobada d’Estudiosos del Foix, celebrada el 23 d’octubre de 2008. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2008): «Regeneración de los espacios fluviales a consecuencia de su marginación. El caso del curso medio del río Tordera (Barcelona)». Comunicació presentada al V Congreso Español de Biogeografía, 9-12 de setembre de 2008. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2012): «La expresión gráfica del territorio mediante paisajes lineales» A: Cuadernos Geográficos, 51 (2012-2), 78-95. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2014): «La representación del paisaje vegetal del tramo fluvial del río Tordera (Sistema Costero Catalán)». A: R. Càmara et al (ed.) Biogeografía de Sistemas Litorales. Dinámica y conservación. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014. p. 173-176. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2014): «El paisatge del tram final de la Tordera». A: Montseny XXI, 8a. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2014): «Canvis de paisatge a la ribera de la Tordera els darrers segles». A: Montseny XXI, 9a. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2014): «Robinia pseudoacacia al Parc Natural del Montseny: d’arbre ornamental i protector a arbre invasor». A: VIII Monografies del Montseny, p. 210-217, 2014.
 
Panareda, J.M.; Boccio, M. (2014): «Cambios de paisaje y biodiversidad del río Tordera (Cordillera Costera Catalana) en relación con las estratègies de aprovechamiento a lo largo de los últimos siglos». A: David Pavon et al. XVII Coloquio de Geografía Rural Colorural 2014. Revalorizando el espacio rural: leer el pasado para general el futuro. Girona, 3-6 de septiembre de 2014. p. 777-789. Girona: Documenta Universitaria, 2014. ISBN: 978-84-9984-253-0
 
Panareda, J. M.; Farguell, J.; Úbeda, X.; Boccio, M. (2013): «La cua del pantà del Foix: transició entre el riu i l’embassament». A: III Monografies del Foix: 111-122. Diputació de Barcelona. 
 
Panareda, J.M.; Masnou, J.; Boccio, M. (2014): «El sot de les Cordes, un refugi biològic al cor del Montseny». A: Monografies del Montseny, 29. pp. 149-164. Viladrau: Amics del Montseny, 2014.
 
Panareda, J.M.; Masnou, J.; Boccio, M. (2014): «El paisatge de l'entorn del molí de Rosquelles (Viladrau, Montseny) ». A: VIII Monografies del Montseny: 204-209.  ISBN: 978-84-9803-677-0
 
Panareda, J.M.; Masnou, J.; Boccio, M.  (1014): «El refugi biològic del sot de les Cordes (Matagalls, Montseny». A: Montseny XXI, 6a, 2014.
 
Panareda, J.M.; Sans, J. (2007): «La transformación del paisaje agrario a partir de la construcción del canal de la Dreta del delta del Llobregat (Barcelona)». A: Homenaje al profesor José Manuel Casas Torres: 571-588. Universidad Complutense. Madrid.  ISBN: 978-84-96702-18-9.
 
Rallo, E.; Pacheco, E.; Úbeda, X.; Farguell, J. (2013): «Spatial variability of solutes in stream water of the Anoia river basin». Congrés Europea Geosciences Union. Viena, abril 2013.
 
Sans, J.; Panareda, J.M. (2012): «Le canal de la rive droite du fleuve Llobregat. Paysages et biodiversité de l'espace métropolitain de Barcelone (Espagne)». A: Aspe, Chantal (ed.) De l'eau agricole à l'eau environnmentale. Résistance et adaptation aux nouveaux enjeux de partage de l'eau en Méditerranée. pàg. 175-185. Nancy: Éditions Quae.
 
 
Articles de metodologia
 
Úbeda, X.; Farguell, J.; Cortés, A.; Outeiro, L. (2012): Guia de la sortida de Treball de camp a una conca experimental.  Universitat de Barcelona. 48 p. ISBN 978-84-475-3549-1. Dipòsit legal. B-2972-2012. [Treball de caràcter metodològic]
 
 
Articles de divulgació
 
Panareda, J.M. «La verneda sempre ran d’aigua». A: Bagant, 29. p. 30, 2014
 
Panareda, J.M. «Tres tipus de verneda a la Tordera». A: Bagant, 30. P. 30, 2014
 
Panareda, Josep M. (2013): "La llera de Tordera amb sarga". A: Bagant, 26: 30 
 
Panareda, Josep M. (2012): "Camins de l'aigua de la Tordera". Bagant, 20: 30.
 
 
Panareda, Josep M. (2012): "On neix la Tordera". Bagant, 23: 30.
 
Sans, Jaume (2012): "L’aqüífer del Delta, un bé estratègic per a l’àrea metropolitana"  Dins Salvem el delta del Llobregat: 6-7.
 
Sans, Jaume (2012): "Un futur possible del delta del Llobregat". Viladecans punt de trobada. 18.10.2012 
 
Sans, Jaume (2012): Xerrada sobre el projecte d’Eurovegas a Sant Feliu. 11 de desembre de 2012.
 
 
Participació en congressos i reunions científiques
 
Outeiro, L., Úbeda X.; Farguell, J. Temporal variability of solute load and suspended sediment load in a Mediterranean sand river during extreme flooding episode. Pòster.  International Symposium in "Sediment dynamics in changing environments". International Association of Hydrological Sciences. Christchurch (New Zealand), desembre de 2008. 
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Aproximació a la corologia de les plantes vasculars i al paisatge vegetal de la Tordera en el tram vallesà. Comunicació oral. VII Trobada d’Estudiosos del Montseny. Granollers, 21-22 de novembre de 2008
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Característiques biogeogràfiques de la flora vascular del Parc del Foix. Comunicació oral. VII Trobada d’Estudiosos del Parc del Foix. Santa Margarida i els Monjos, 23 d’octubre de 2008
 
Carretero, J.M.; Panareda, J.M.: Problemática en la conservación del paisaje vegetal del mediterráneo entre Cubelles y Vilanova (Barcelona).Comunicació oral. V Congreso Español de Biogeografía. Málaga, 9-12 de septiembre de 2008
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Regeneración de los espacios fluviales a consecuencia de su marginación. El caso del curso medio del río Tordera (Barcelona).Comunicació oral.  V Congreso Español de Biogeografía. Málaga, 9-12 de septiembre de 2008
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Biogeografía de los espacios protegidos periurbanos. El caso del valle de Reixac (Barcelona).Pòster. V Congreso Español de Biogeografía. Málaga, 9-12 de septiembre de 2008
 
Rodríguez, R.; Outeiro, L.; Asperó, F.; Armesto, X.; Úbeda, X. Perceptions about les Gavarres massif (Catalonia) across a project of environmental education Kind of participation. Pòster.  PECSRL 2008 Congrés “Landscapes, Identities and Development”, Lisbon (Portugal), setembre de 2008.
 
Asperó, F.; Outeiro, L.; Rodríguez, R.; Camps, J.; Úbeda, X. Landscape perception changes in les Gavarres massif (north-east catalonia) based on stakeholder interviews. Pòster. PECSRL 2008 Congrés “Landscapes, Identities and Development”, Lisbon (Portugal), setembre de 2008.
 
Outeiro, L.; Asperó, F.; Úbeda, X. Reconstruction of suspended sediment data from flood events using stochastic simulation. Pòster. 12th Biennial Conference ERB 2008 on Hydrological extremes on small basins. Cracròvia (Polònia), setembre de 2008.
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.; Interrelación de los factores climáticos y antrópicos en la dinámica actual de la vegetación en el macizo del Montseny (Barcelona-Girona).Comunicació oral. XXII Jornadas Internacionales de Fitosociología. Alacant, 23-25 Septiembre 2009
 
Panareda, J.M.; Farguell, J.; Úbeda, X.; Outeiro, L.; Boccio M.: Transectos de la vegetación en la ribera del río Llobregat en el tramo de Abrera (Barcelona).Pòster. XXII Jornadas Internacionales de Fitosociología. Alacant, 23-25 Septiembre 2009
 
Úbeda, X.; Outeiro, L.; Miguel, A. Erosión del suelo en una cuenca con diferentes usos del suelo. Pòster. XXVII Reunión Nacional de Suelos SECS 2009. Osca, juny de 2009
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Mediterranean mountains as a refuge and dispersal area of plants. The study case of Montseny Massif (Catalonia, Spain). Pòster. The 45 International Congreso of SISV & FIP. 22-29 de juny de 2009. Cagliari (Sardinia, Italy)
 
Panareda, J.M.; Outeiro, L.; Úbeda, X.; Farguell, J.; Miguel, A.: Studying the effects and impacts of mining activities on the presence and distribution of halophilous plants in the Llobregat River (Catalonia, Spain). Pòster. The 45 International Congreso of SISV & FIP. 22-29 de juny de 2009. Cagliari (Sardinia, Italy)
 
Panareda, J.M.: La percepción y representación del paisaje de ribera por parte de los geógrafos catalanes. Una aproximación histórica (1850-1960).Comunicació oral. A: IV Seminario de Historia del Pensamiento Geográfico Miraflores de la Sierra, Madrid, 5-8 de febrer de 2009.
 
Panareda, J.M.; Carretero, J.M: Evolución del litoral entre Cunit y Vilanova i la Geltrú (Barcelona). Pòster. Jornadas de Geomorfología Litoral. Huelva, 6-8 de maig de 2009.
 
Farguell, J.: Ephemrality of high suspended sediment concentrations in suspended load poduction. Anoia River basin, NE Iberian Peninsula. Pòster. International Comission on Continental Erosion (ICCE). Varsòvia (Polònia), juny 2010.
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Distribución y dinámica de Robinia pseudoacacia en la ribera del río Tordera (Barcelona-Girona, España). Pòster. VIII Encontro Internacional da Associaçao lusitana de Fitossociologia. Lisboa, 13-16 de setembre de 2010
 
Panareda, J.M.;  Úbeda, X.; Farguell, J.; Tort, J.; Paül, V.; González Outeiro, L.; Miguel de la Cruz, A.; Sancho Reinoso, A. & Boccio, M.: Evolución de la vegetación del entorno al embalse de Foix (Barcelona). Pòster. VIII Encontro Internacional da Associaçao lusitana de Fitossociologia. Lisboa, 13-16 de setembre de 2010
 
Farguell, J., Úbeda, X., Outeiro, L., Tort, J., Miguel, A., Panareda, J. M.: La estimación de la producción de sedimento en suspensión mediante el uso de estaciones automáticas. El ejemplo del río Foix. Pòster. XI Reunión Nacional de Geomorfología Solsona, septiembre de 2010
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: El excursionismo como base del conocimiento geográfico del Montseny (Cordillera Prelitoral Catalana). Comunicación oral. V Coloquio de Historia del Pensamiento geográfico: El lugar de la excursión en la geografía moderna Baeza, 11-13 de novembre de 2010
 
Panareda, J.M.; Donada, J.; Úbeda, X.; Farguell, J.; Paül, V.; Rodríguez Outeiro, L.; Miguel de la Cruz, A.; Sancho Reinoso, A.; Boccio, M.: Le paysage végétal de la zone entourant le réservoir du Foix (Barcelone, Espagne). Dynamique et lignes directrices de gestion. Comunicació oral. Colloque International Usages écologiques, économiques et sociaux de l’eau agricole en Méditerranéenen: Quels enjeux pour quels services? Marseille, 20-21 de enero de 2011.
 
Sans, J. ; Panareda, J.M.: Le canal de la Droite du Llobregat, paysage et biodivérsité dans l’espace métropolitaine de Barcelone (Espagne). Comunicació oral. Colloque International Usages écologiques, économiques et sociaux de l’eau agricole en Méditerranéenen: Quels enjeux pour quels services? Marseille, 20-21 de enero de 2011.
 
Panareda, J.M.;Masnou, J.; Boccio, M.: El paisatge de l'entorn del molí de Rosquelles (Viladrau, Montseny). Presentació oral i publicació del text sencer en premsa. VIII Trobada d'Estudiosos del Montseny. Girona, 22-23 de novembre de 2012
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.: Robinia pseudoacacia al Parc Natural del Montseny: d'arbre ornamental i protector a arbre invasor. Presentació oral i publicació del text sencer en premsa. VIII Trobada d'Estudiosos del Montseny. Girona, 22-23 de novembre de 2012
 
Panareda, J.M.; Boccio, M.:La expresión gráfica del territorio mediante paisajes lineales. Exposició oral i publicació del text complet a Cuadernos Geogràficos]. VI Coloquio de Historia del Pensamiento Geográfico: Imágenes iconográficas y literarias del paisaje. Miraflores (Madrid). 15-18 novembre de 2012
 
Pacheco, E.; Farguell, J.; Úbeda, X.; Outeiro, L.; Miguel. A. (2012). "Escorrentía y producción de sedimento en crecidas de una cuenca mediterránea con dos diferentes usos del suelo". Avances de la Geomorfología en España (2010-2012).Exposició oral i publicació en el llibre d'Actes. XII Reunión Nacional de geomorfología. Santander,  septiembre  de 2012
 
Panareda, J.M.; Farguell, J.; Úbeda, X.; Boccio, M.: La cua del pantà de Foix: transició entre el riu i l’embassament. Exposició oral i publicació del text sencer en premsa. III Trobada d'Estudiosos del Foix. Castell de Castellet. 31 de maig de 2012
 
Casulleras, G.; Panareda, J.M.: Paisatges inundats a causa de l'establiment del pantà de Foix. Exposició oral i publicació del text sencer en premsa. III Trobada d'Estudiosos del Foix. Castell de Castellet. 31 de maig de 2012 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte