Secció de Filosofia i Ciències Socials

Recull i classificació de polítiques territorials

Equip d’investigació

Moisès Jordi i Pinatella (Anuari Territorial de Catalunya)
Josep Báguena i Latorre (Diputació de Barcelona i Universitat Autònoma de Barcelona)
Carme Bellet i Sanfeliu (Universitat de Lleida)
Mita Castañer i Vivas (Universitat de Girona)
 
Síntesi

El programa de recerca “Recull i classificació de polítiques territorials” parteix de la creació d’una base de dades on-line detallada i sistemàtica sobre polítiques territorials desenvolupades als Països Catalans enteses com el conjunt de decisions, accions, plans i projectes que tenen com a objectiu coordinar i compatibilitzar els diferents usos i funcions que tenen lloc en un determinat territori d’acord amb uns principis rectors (cohesió social, eficiència econòmica, sostenibilitat ambiental). 

Les polítiques territorials objecte d’anàlisi seran aquelles que, en un àmbit geogràfic determinat, preferentment supramunicipal, aborden la planificació i l’ordenació del territori en el seu conjunt o a partir de matèries específiques (habitatge, millora urbana, muntanya, agricultura, comerç, carreteres, contaminació, energia, residus, espais naturals, esquí...).
El projecte vol anar més enllà d’un simple recull de normatives, legislacions i programes i pretén fer un seguiment de la vigència de les iniciatives territorials preses pels poders públics i, si és possible, avaluar-ne els resultats. Això ha de permetre construir una metodologia o guia d’estil per al disseny i implementació de polítiques territorials basada en dades empíriques que permeti conèixer l’abast, capacitat, limitacions, idoneïtat, conseqüències i implicacions de les diverses intervencions en el territori de manera que les propostes futures tinguin un major rigor, estiguin fonamentades en una anàlisi prèvia i siguin exposades, presentades i, donat el cas, negociades en base a arguments i no tant a posicionaments. 
Així doncs el programa pretén esdevenir en una eina d’anàlisi, seguiment, avaluació, aprenentatge i innovació sobre les polítiques territorials que sigui útil des de l’àmbit polític, administratiu, professional, acadèmic i associatiu.
 
El programa de recerca “Les polítiques territorials als Països Catalans” pretén capitalitzar el coneixement generat gràcies a l’exhaustivitat de l’Anuari i la capacitat propositiva del Fòrum. En primer lloc es pretén elaborar una classificació i una anàlisi sistemàtica i rigorosa de les polítiques territorials que vagi molt més enllà del simple recull de casos. En segon lloc, a partir d’aquesta recopilació, es pretén oferir una metodologia o guia d’estil que es pugui aplicar en les polítiques d’intervenció en el territori.
Mai a Catalunya i als Països Catalans, s’ha disposat d’un volum sistematitzat tan important de plans i projectes de caràcter territorial com el que ha generat l’Anuari Territorial de Catalunya. Passats més de deu anys de treball de recopilació i classificació estem en condicions d’estructurar la informació recollida seguint criteris temàtics, d’àmbit territorial, de tipologia de processos, etc., per tal d’extreure un coneixement necessari i útil aplicable al disseny i implementació de les polítiques territorials futures.
 
 
Abstract
 
The research programme Recull i classificació de polítiques territorials consists of develop a compilation, a classification and a rigorous analysis of the territorial politics developed in Catalan territories. Furthermore, a methodology will be created in order to apply politics of intervention in Catalan territories, properly. 

 

Paraules clau

Ordenació del territori, urbanisme

 

Inici del projecte

2015 -

 

Antecedents

Des de l’any 2003 la Societat Catalana d’Ordenació del Territori desenvolupa el projecte “Anuari Territorial de Catalunya-Observatori de projectes i debats territorials de Catalunya” que té com a objectiu donar a conèixer amb rigor i objectivitat els plans i els projectes que defineixen el futur del territori i el debat públic sobre el model territorial, i facilitar alhora informació assequible adreçada a estudiosos, polítics, tècnics i a la ciutadania en general. Les temàtiques analitzades engloben el medi ambient, les infraestructures, els plans i projectes urbanístics i la política territorial. L’Anuari s’estructura a partir d’articles que analitzen algun projecte i debat territorial desenvolupat al llarg de l’any en curs (més informació a http://territori.scot.cat). 

D’altra banda, l’any 2012 la SCOT va impulsar el “Fòrum 2012 Catalunya 21 Territori i Urbanisme. Estat i alternatives”, una plataforma de pensament, diàleg, debat i resposta al voltant de l’urbanisme i l’ordenació del territori. El procés, organitzat en 12 Grups de Diàleg, ha durat dos anys i hi han participat, a través de diversos formats, 272 persones (professionals, acadèmics, membres d’entitats o ciutadans a títol particular i representants de l’administració). El resultat final del Fòrum ha estat el Document d’alternatives en l’àmbit del territori i l’urbanisme, estructurat en 5 línies estratègiques i 250 propostes amb diferent grau de detall. Les alternatives descrites són una proposta de full de ruta per a l’actuació de les administracions públiques en les polítiques territorials (més informació a http://forum.scot.cat). 

 

Resultats

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte