Secció Filològica - Projectes de recerca

Constitució d’un corpus textual per a una gramàtica del català modern (Gcm) i III

Direcció

Josep Martines Peres
Institut d'Estudis Catalans - Universitat d'Alacant

Col·laboradors:

Antoni Ferrando (membre de la SF de l’IEC; Universitat de València, ISIC-IVITRA)
Vicent Martines (membre de la SF de l'IEC; Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Joan Miralles (membre de la SF de l’IEC; Universitat de les Illes Balears, ISIC-IVITRA)
Manuel Pérez-Saldanya (membre de la SF de l’IEC; Universitat de València, ISIC-IVITRA)
Jordi M. Antolí Martínez (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Maria Àngels Fuster Ortuño (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Josep Vicent Garcia Sebastià (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Maria Isabel Guardiola Savall (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Caterina Martínez Martínez (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Sandra Montserrat Buendia (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Jaume Pons Conca (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
Ramon Ruiz Guardiola (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA, enginyer informàtic)
Elena Sánchez Llópez (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA) 
Carles Segura Llopes (Universitat d’Alacant, ISIC-IVITRA)
 
 
Síntesi

L’Institut d’Estudis Catalans (IEC) i l’Institut Superior d’Investigació Cooperativa-IVITRA (ISIC-IVITRA, Universitat d’Alacant) treballen en la constitució d’un corpus textual de la llengua catalana dins el període comprès des dels primers textos fins al fins al 1833 (data presa com a referència de l’inici de la Renaixença i del procés de codificació del català contemporani).

Es desenvolupen i apliquen eines informàtiques que permeten la lematització d’aquest corpus i en faciliten l’aprofitament per a l’elaboració de la Gramàtica del català modern (1601-1833) i completar la Gramàtica del català antic (fins al segle XVI).
 
La magnitud de la producció escrita en català durant el període 1601-1833 i la necessitat de disposar d’un corpus suficientment representatiu de la variació territorial, funcional i cronològica han fet veure la necessitat de continuar la recerca. 
 
Els objectius d’aquesta darrera fase seran: 
  • Cloure la constitució d’un corpus textual de la llengua catalana dins el període comprés des del s. XVII (data en què es va tancar el corpus de català antic) fins al 1833 (data presa com a referència de l’inici de la Renaixença i del procés de codificació del català contemporani). 
  • Revisar l’aplicació de les eines informàtiques desenvolupades ad hoc per al projecte quant a la lematització i l’etiquetatge d’aquest corpus.
 
Abstract
The aim of this project is to develop a computerized corpus of Modern Catalan (1601-1833), designed to facilitate research on grammar, and also to carry out the necessary task that will allow the computerized recovery of information and will facilitate syntagmatic research. To achieve this goal we have the suport of the institutional project of the University of Alicante IVITRA > the ISIC-IVITRA (Higher Cooperative Research Institute IVITRA (http://www.ivitra.ua.es). This corpus constitutes the basis of the development of the Modern Catalan Grammar. The corpus comprises texts that span from the 17th century to 1833.
 
 

 

Paraules clau

Corpus textual informatitzat, català antic, català modern (1601-1833), gramàtica, lexicologia, semàntica, morfologia, lingüística diacrònica

 

Inici del projecte

2018 - 2020

 

Antecedents

 a) La constitució del corpus del català antic, fonamental per a l’elaboració de la Gramàtica del català antic, i centrada en la descripció de l’evolució (sobretot de la sintaxi i la morfologia) de la llengua catalana des dels primers textos fins al s. XVI. Obra que està en procés avançat de redacció. (PT2008-S0406-MARTINES0) 

b) La constitució d’una primera fase del corpus del català modern centrat en el període que abasta des de 1601 fins a 1833 i que servirà de fonament per a la redacció de la Gramàtica del català modern. (PT2012-S0406-MARTINES
 
c) La constitució d’una segona fase del corpus del català modern que conté un corpus que inclou 5.732.894 mots i 243 textos. (PT2015-S04-MARTINES)
 
 

 

Resultats

Publicacions
 
Ferrando, Antoni (2018), Aportacions a l’estudi del català literari medieval. Castelló de la Plana: Universitat Jaume I. Col·lecció Fundació Germà Colom, 18.
 
Ferrando, Antoni (2018). Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat. València: Publicacions de la Universitat de València.
 
 
Articles
 
Josep Martínez (2019) (Coord.). Monogràfic sobre “la gramàtica del català de l’edat moderna. Un avanç”, A: Caplletra, 66 p. 115-119. https://ojs.uv.es/index.php/caplletra/article/view/13505
 
Antolí Martínez, Jordi Manuel (2018). «El procés de constitució del Corpus Informatitzat de la Gramàtica del Català Modern (CIGCMod). Objectius, criteris i avaluació», Notandum, Revista de Filologi,; 48, p. 3-20.
 
Antolí Martínez, Jordi Manuel (2018). «Estudio diacrónico de la locución tener entendido en español y catalán moderno (s. XVI-XVIII). Construccionalización y expresión de la evidencialidad». A: Pedro Mogorrón Huerta and Antonio Albaladejo-Martinez (eds.) Fraseología, Diatopía y Traducción /Phraeseology, Diatopic Vatiation and Translation. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, p. 310-333.
 
Antolí Martínez, Jordi Manuel (2018). «Les denominacions de la tarda en català antic i modern». A: eHumanista/IVITRA, 14
 
Antoni Ferrando (2018). «El model lingüístic de Curial e Güelfa». A: Revista Valenciana de Filologia, 2, p. 39-84.
 
M. Isabel Guardiola Savall (2018) «Síntesi d’estudis sobre ell emfàtic, exclamatiu, expletiu, impersonal o neutre». A: ehumanista/IVITRA, 14. 
 
 
M. Isabel Guardiola Savall (2018). «Tresor lexicogràfic valencià (TLV)» A. Maria Pilar Perea & Àngels Massip-Bonet (eds.) Noves aproximacions a la lexicografia dialectal. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 27-46.
 
Josep Martines (2018). «Canvi lexicosemàntic: salpuscar ‘esquitar’ i variant, un petit enigma» A: Scripta, 12. 
 
Josep Martines (2018). «Entre la morfologia, la semàntica i la pragmàtica: el condicional evidencial reportatiu amb verbs de percepció en català antic». A: Anuari de filologia. Estudis de lingüística, 8.
 
Josep Martines (2018). «La història del lèxic i els corpus textuals i lexicogràfics: una ullada sobre escombrar i agranar» A. Maria Pilar Perea & Àngels Massip-Bonet (eds.) Noves aproximacions a la lexicografia dialectal. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona, p. 87-128.
 
Josep Martínez (Coord.). (2018) Monogràfic sobre «La Gramàtica del Català Modern (1601-1833)», A: ehumanista, 14
 
Manuel Pérez Saldanya (2018). «La reestructuració del sistema de conjuncions causals durant l’edat moderna» A: ehumanista, 14
 
Joan Miralles i Monserrat (2018) «Antologia de textos de les Illes Balears». Vol VII, Segle XX. Primera part, pròleg de Pere Rosselló. Barcelona, Palma: Conselleria de Cultura, Participació i Esports, ILLENC (Institut d’Estudis Baleàrics). Ajuntament de Palma, IVITRA, Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
 
Elena Sánchez López (2018) «Claves para entender el fenómeno de la variación en fraseología» A: Pedro Mogorrón Huerta and Antonio Albaladejo-Martinez (eds.)  Fraseología, Diatopía y Traducción /Phraeseology, Diatopic Vatiation and Translation. Amsterdam, John Benjamins Publishing Company, p. 243-262.
 
Elena Sánchez López (2018) «Panorama històric de la constitució de corpus: orígens, consolidació i expansió» A: Notandum. Revista de Filologia, 48, p. 87-109. DOI:10.4025/Notandum.48.6
 
Andreu Sentí (2018) «Evidentiality and Epistemic Modality in Old Catalan. A diachronic cognitive approach to te semàntics of modals verbs» A: Ayoun, Dalila; Agnes, Cell; Lansari, Laure (ed.) Tense, Aspect, Modality and Evidentiality: Cross-linguistic perspectives. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 
Andreu Sentí.(2018) «Subjectivitat, inferència i compromís epistèmic: el verb modal ‘deure’ al segle XIX» A: eHumanista, 14 
 
 
Tesis doctorals
 
Josep Vicent Garcia Sebastià (2018) Les construccions de temps transcorregut en el català de l’edat moderna i contemporània. Acostament a través de la lingüística de corpus i la gramàtica cognitiva. Tesi doctoral, Alacant, Universitat d’Alacant. Dirigida per Josep Martines i Carles Segura. 
 
Caterina Martínez Martínez (2018) La gramaticalització dels connectors de contrast: estudi de corpus i aproximació segons la Teoria de la Inferència Invitada del Canvi Semàntic. Tesi doctoral, Alacant, Universitat d’Alacant. Dirigida per Sandra Montserrat.
 
Jaume Pons Conca (2018) Canvi semàntic i gramaticalització dels verbs posar i metre: un acostament segons la gramàtica cognitiva diacrònica. Tesi doctoral, Alacant, Universitat d’Alacant. Dirigida per Josep Martines.
 
 
Conferències, ponències i comunicacions
 
Antolí Martínez i Jordi Manuel. “Evolució semàntica i distribució territorial de les denominacions de la vesprada en català antic i modern”. A: XII Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la innovació al cànon. Alacant, Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant. 29.5.2018.
 
Antolí Martínex i Jordi Manuel. “Les denominacions de les parts del dia en català antic i modern” XVIII Col·loqui Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Bucarest: Universitatea din Bucuresti. 6.7.2018.
 
Antolí Martínez i Jordi Manuel. “Interferential to Hearsay Evidentiality: The Case of the Verbs parèixer and semblar in Old Catalan”. International Conference on Evidentiality and Modality 2018 (ICE;’19). Madrid: Universidad Complutense de Madrid. 20.9.2018.
 
Miriam Bousouita & Andreu Sentí. “Tracing the grammaticalisation of the future in Ibero-Romance using parallel Bible translations: the case of Old Castilian and Old Catalan”. Congreso Internacional Biblias Hispánicas, Universitat de les Illes Balears. Novembre 2018.  
 
Josep Vicent Garcia Sebastià. “Temps ha: saturació, intensificació i usos discursius”. Exploring Catalan Identity. Center for Catalan Studies de la University of California Santa Barbara. Santa Barbara, CA, Estats Units d’Amèrica. 28.9.2018.
 
M. Isabel Guardiola Savall. “El Tresor lexicogràfic valencià (1543-1880) (TLV)” Congrés Els diccionaris: ara i demà. Homenatge a Francesc Ferrer Pastor. Organitzat per l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, amb la col·laboració de els Universitats d’Alacant, Jaume I i València i CEFIRE. València, Universitat de València. 15 al 18.10.2018.
 
Josep Martines, Elena Sánchez López, Jordi Manuel i Antolí Martínez. “El corpus i la gramàtica del català de l’edat moderna (1601-1832)”. Presentació a l’Institut d’Estudis Catalana, Barcelona. 16.2.2018. 
 
Vicent Martines. “Corpus multilingüe de traduccions d’Ausiàs March: aplicacions de la investigació educativa de la Biblioteca Digital Multilingüe de la Mediterrània per a la millora del coneixement del patrimoni lingüístic, literari i cultural” Convengno Internazionale Ausiàs March: Leggere, editare, tradurre nel tempo. Università di Napoli  Federico II / Università Suor Orsola Benincasa / Institució Alfons el Magnànim / Institut d’Estudis Catalans / Institut Ramon Llull / Società Napoletana di Historia Patria / Societas Historiarum Coronae Aragonum. 26 i 27.11.2018.
 
Vicent Martines. “Inclusione sociale, intercultura e digitalizzazione dei saperi nel Mediterraneo” Seminari di Ricerca nel quadro del Master Internazionale in Animatore Digitale, Università Suor Orsola Benincasa, Nàpols. 28.11.2018.
 
Vicent Martines “Textos i discursos que fan corpus: de la selecció de textos i discursos a la constitució de corpus representatius”. Simposi Internacional Canvi lexicosemántic, cultura i lingüística de corpus. Alacant: Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant. 29.5.2018. 
 
Caterina Martínez Martínez. “Traducció i difusió de l’obra fabriana a principis del segle XX. El cas dels connectors contraargumentatius concessius”. XVIIIè Col·loqui de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Bucarest (Romania). Universitatea di Bucuresti. 3-6.7.2018.
 
Caterina Martínez Martínez. “La gramaticalización de los connectores contraargumentativos en catalán: del calculo y la emoción a la concesividad”. Center for Catalana Studies, Universityof California Santa Barbara (Califòrnia, EUA). 12.3.2018.
 
Caterina Martínez Martínez. “Norma fabriana i canvi lingüístic: el cas de malgratVIè Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili. 28.12.2018.
 
Joan Miralles i Monserrat. “El Nomenclàtor toponímic de les Illes Balears. NOTIB”. VIa Jornada d’Onomàstica de les terres del Penyagolosa. Atzeneta i Vistabella, 4, 5 i 6.5.2018.
 
Joan Miralles i Monserrat. “La recepció de l’obra de Fabra a les Illes Balears”. Simposi Pompeu Fabra. Barcelona. Institut d’Estudis Catalans. Any Pompeu Fabra. 14-16.11.2018.
 
Manuel Pérez Saldanya. “D’on venen i on van les causals”. XVIIIè Col·loqui Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Bucarest (Romania). Universitatea di Bucuresti. 3-6.7.2018.
 
Elena Sánchez López. “Escandall de l’extracció automàtica de locucions en un corpus diacrònic”. XII Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la innovació al cànon. Alacant, Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant. 29.5.2018.
 
Andreu Sentí. “Subjectivity, inferencing and epistèmic commitment: The modal web deure and the attitudinal category in Modern Catalan”. SLE – 51th Annual Conference. Univesity of Tallin (Estònia). Agost 2018.
 
Andreu Sentí. “L’expressió de la necessitat en el pas del català modern al contemporani: descripció i prescripció.” XII Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la innovació al cànon. Alacant, Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant. 29.5.2018.
 
Andreu Sentí. “Prescripció i descripció en l’àmbit de la modalitat”. V Col·loqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra”. Tarragona: Universitat Rovira i Virgili, novembre 2018.
 
Andreu Sentí. “The modal ver deure and other attitudinal constructions in Modern Catalan: a corpus-base study”. International Conference on Evidentiality and Modality. Universidad Complutense de Madrid, setembre 2018.
 

Trobades científiques
 
2020
 
Simposi Internacional: «Marginats, marginals i minories». Al si del XVI Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la Innovació al Cànon. Data: 28-29, febrer, 2020 Lloc de realització: Aula Corona d’Aragó, Seu Universitària de la Nucia. Antic Col·legi Sant Rafael, Av. Porvilla, 8. 03530-la Nucia (Alacant). 
 
IV Simposi Internacional de la Xarxa Internacional dels Grups d’Alt Rendiment Acadèmic Internacional de Doctorat (X-IntGARAID). Data: 6-7-2020 al 11-7-2020. Horari: 9-14 i 17-21 hores. Hores: 40 presencials, 10 elaboració memòria (50 hores en total). En línia: http://www.ivitra.ua.es/edugaraid/ 
 
II Simposi Internacional «Delits prohibits: sexe, erotisme, bellesa, estètica, gaudi, dret, pecat i prohibició. Un esguard segons els clàssics, l’etnopoètica, la història i la lingüística de corpus». Al si del XV Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+i en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la innovació al cànon. Data: 19-20 de juny de 2020. Les ponències, Seccions especials i Sessions especials estaran disponibles en obert i gratuïtes des del 19 de juny de 2020 a les 10.00 h, en l’enllaç següent: http://delits.ivitra.ua.es 
 
Premsa: 
 
 
 
2019
 
Congrés Internacional “El coneixement compartit: entre la pragmàtica i la gramàtica”, en el marc del XIV Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la innovació al cànon. Alacant, 29 i 30 de maig de 2019. Seu Universitària de la Nucia. https://dfc.ua.es/es/documentos/2019/congrespragmaticaigramatica.pdf
 
Simposi Internacional “Delits Prohibits: sexe, erotisme, bellesa, estètica, gaudi, dret, pecat i prohibició. Un esguard segons els clàssics, l’etnopoètica, la història i la lingüística de corpus”, en el marc del XIV Simposi Internacional Noves Tendències en I+D+I en Literatura, Llengua, Ensenyament i TIC. De la innovació al cànon. Alacant, 29 i 30 de maig de 2019. Seu Universitària de la Nucia.
 
Jornada Internacional de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes [AILLC] “Innovació en la recerca en Filologia Catalana. Corpus, Lingüística, Sociolingüística, Literatura, Història, Estudis Culturals, TIC i Ensenyament multilingüe.” Alacant, 22 de novembre de 2019. Seu Universitària de la Nucia, Universitat d’Alacant. 
 
 
2018
 
Organització del “Simposi Internacional lexicosemàntic, cultura i lingüística del corpus”. Universitat d’Alacant, Seu Universitària de la Nucia, 29.5.2018. 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte