Secció de Filosofia i Ciències Socials

Identitat i cohesió social

Direcció

Josep González-Agàpito i Granell
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Equip investigador:
 
Especialistes de les diferents matèries:
Manuel Alcaraz
Mercè Barceló
Pau Bossacoma 
Núria Bosch
Josep Cruanyes
Josep Gifreu
Alfons Gonzàlez-Bondia
Joan Iglesias
Guillem López Casasnovas 
Joan Majó
Antoni Milian
Gustau Muñoz
Vicent Partal
Vicent Pascual
Jordi Pujol
Jordi Reglà
Vicent Soler
Bernat Sureda
Carme Trilla
 
Síntesi

L’objectiu principal del projecte és analitzar i diagnosticar els principals processos dels canvis actuals de la societat amb la finalitat d’assolir una cohesió social malgrat les múltiples tensions i crisis presents i que s’esdevindran. La catalanitat, en el sentit més ampli del terme, ha de constituir un nexe d’unió i de referència per assolir aquesta cohesió en una societat cada vegada més diversa en origen, però que tendeix a homogeneïtzar-se a causa de la globalització del comerç i dels mitjans de comunicació i a la banalització de les idees i els comportaments. La identitat en una societat, amb unes idees, amb una manera de ser i amb un territori, és necessària. Però els elements de referència van canviant i es tendeix a què cada siguin més virtuals, fent que els ciutadans desconeguin i s’allunyin mentalment del territori on viuen i del seu entorn social més proper.
 
L’abast del projecte és molt ampli i s’ha acotat a partir de prioritats i de les disponibilitats personals, econòmiques o materials. S’han establert nou subprogrames per tal que puguin integrar-se tots els membres de la Secció: Dret català, Educació com a factor de cohesió social, Estructura i contingut del sistema de comunicació social, Evolució del paisatge en relació amb les activitats humanes, Evolució i estructura econòmica, Immigració i canvis socials i culturals, Orígens del pensament, Tendències en la identitat nacional i Territori i societat.
 
La feina s’ha canalitzat encarregant a especialistes l’elaboració d’una síntesis entorn a qüestions i a problemàtiques concretes, que han estat exposades i debatudes en els plens mensuals que té la Secció.
 
Main project tasks and aims
The main objective of the project is to analyze and to diagnose the main processes of current changes in society in order to achieve social cohesion despite the many tensions and crises present and that would happen. The Catalan, in the broadest sense of the term, should be a link and reference to achieve this cohesion in a society increasingly diverse in origin, but that tends to homogenize due to globalization of trade and media and the dumbing down of ideas and behaviors. Identity is required in an intelligent society, a way of being and a territory. But benchmarks are changing and there is a tendency to become more virtual, making people move away from the places they live and from their closest social environment.
 
The project scope is very broad and has bounded from priorities and personal, financial or material availabilities. We have established new subprograms in order to integrate all members of the Section: Catalan Law, Education as a factor of social cohesion, structure and contents, media, landscape evolution in relation to human activities, evolution and economical structure, immigration and social and cultural changes, origins of thoughts, trends in national identity and territory and society.
The work has been channeled commissioning specialists to prepare a synthesis about environment issues and specific problems that have been debated in monthly plenary sessions that the Section has.
 

 

Paraules clau

Canvi social, canvi econòmic, cohesió social, identitat

 

Inici del projecte

2012 - 2014

 

Antecedents

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 Perspectives d'estat. Una visió crítica


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte