Presentació - Cartes - Índex - Crèdits
 

 

Crèdits

Aquesta edició en línia de noves Cartes de Carles Riba, recollides i anotades per Carles-Jordi Guardiola, inclou un cercador que permet la recuperació del terme a cercar tant en el contigut de les cartes com en el de les notes.

L’edició en línia ha estat a cura de Carles Miralles i Solà, membre de la Secció Filològica de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC).
© Carles-Jordi Guardiola i Noguera, per la transcripció, el pròleg i les notes
© Institut d’Estudis Catalans, per a aquesta edició en línia
Carrer del Carme, 47. 08001 Barcelona

Primera edició: octubre de 2012
Segona edició: abril de 2020
ISBN: 978-84-9965-150-7
DOI: 10.2436/10.2500.01.1

Aquesta obra està sotmesa a les condicions de la llicència pública Creative Commons. Per tant, es pot reproduir, distribuir i comunicar públicament, sempre que no hi hagi un afany de lucre i que s’hi facin constar els autors. Aquesta autorització és sens perjudici dels drets derivats dels usos legítims o altres limitacions reconegudes per la llei. Es pot trobar una còpia completa dels termes de la llicència a l’adreça http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/deed.ca.

Les condicions esmentades es refereixen, sobretot, als aspectes següents: a) Reconeixement explícit. Cal fer constar aquesta obra de la manera especificada per l’IEC. b) No comercialització. Aquesta obra no es pot utilitzar, en cap cas, amb finalitats comercials. c) Termes de la llicència. S’han d’especificar ben clarament els termes de la llicència d’ús concedida. d) Altres permisos. Els titulars dels drets d’explotació poden concedir permisos que depassin els termes d’aquesta llicència.

 

EQUIP DE L’EDICIÓ EN LÍNIA

Correcció lingüística i ortotipogràfica
JOSEP M. MESTRES I SERRA (coordinació i supervisió)
CLÀUDIA GARCIA NOVELLÓN (primera edició)
MARIA MASSOT I MAGAROLAS (segona edició)
Servei de Correcció Lingüística (IEC)

Indexació onomàstica
CLÀUDIA GARCIA NOVELLÓN (primera edició)
MARIA MASSOT I MAGAROLAS (segona edició)

Desenvolupament informàtic
SANTIAGO MUXACH I RIUBROGENT
Servei de Recursos Digitals (IEC)

 

Institut d'Estudis CatalansCarrer del Carme, 47; 08001 Barcelona 
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal