Opinió

«La política lingüística segons Antoni Rovira i Virgili», per Jordi Ginebra

«Del coneixement a l'acció paisatgística: els catàlegs de paisatge de Catalunya», per Pere Sala

Ressenyes editorials

Recull d’articles

Recull d’entrevistes
La política lingüística segons Antoni Rovira i Virgili

Jordi Ginebra, catedràtic de lingüística catalana de la URV i Premi Prat de la Riba de l'IEC 2011

 

Antoni Rovira i Virgili (1882-1949) és una de les figures més rellevants de la cultura i la política catalanes de la primera meitat del segle xx. Nascut a Tarragona, el 1906 va guanyar un concurs per ocupar una plaça de redactor a El Poble Català, que passava a ser diari. En pocs anys va aconseguir una gran audiència com a periodista i com a ideòleg del catalanisme progressista. El 1922 va participar en la creació d’Acció Catalana i en la catalanització de La Publicitat, i durant la República va ser diputat al Parlament de Catalunya. A l’exili, Rovira i Virgili i Pompeu Fabra van ser els dos únics personatges de prestigi mai no discutit.

Juntament amb el pensament polític i l’activitat literària de Rovira i Virgili, que han estat estudiats amb detall, destaca el compromís que tingué amb la llengua catalana, en un vessant doble. En primer lloc, com a defensor i divulgador de l’obra normativitzadora de Pompeu Fabra. Abans del triomf del fabrisme, Rovira va descobrir en l’orientació del treball de Fabra, a més d’uns coneixements indiscutibles que no posseïa ningú més a Catalunya, uns plantejaments adreçats a establir un model de llengua funcional i equilibrat, apte per a les necessitats comunicatives d’una societat moderna. De fet, l’acció de Rovira va ajudar molt en la implantació de la reforma ortogràfica entre les classes populars i menestrals de tendència republicana. Així, Rovira va tenir una influència decisiva en l’aplicació immediata dels nous preceptes ortogràfics a les revistes L’Esquella de la Torratxa i La Campana de Gràcia, publicacions de gran penetració popular.

En segon lloc, el seu compromís amb la llengua catalana destaca perquè, abans d’existir pròpiament les disciplines acadèmiques de la política lingüística i la planificació lingüística, Rovira es va esforçar per situar la reclamació dels drets lingüístics dels catalans en el marc de l’estudi dels escenaris de plurilingüisme a Europa. És particularment rellevant l’anàlisi que fa del cas belga, que, en l’àmbit de l’oficialitat de les llengües, el va dur a distingir (gairebé amb la terminologia actual) entre el principi de territorialitat i el principi de personalitat: «La cooficialitat, entesa com a duplicació de llengües, retrocedeix, per a fer lloc a l’oficialitat singular de cada llengua dins el seu territori. En la lluita dels dos criteris que hi ha per a l’establiment de la igualtat dels idiomes dins els estats plurilingües, s’accentua a Bèlgica, com a tot arreu, el triomf del criteri de l’unilingüisme territorial».

El criteri del monolingüisme territorial el va dur a defensar, un cop proclamada la República, el principi de l’oficialitat única del català a Catalunya. Quan es va perdre la batalla de la Constitució i l’Estatut per instaurar el català com a únic idioma oficial, Rovira va intentar recuperar la idea de la primacia política del català per la via de proclamar-lo llengua pròpia a l’Estatut interior i de dotar d’eficàcia legal aquest concepte. Durant tot el període republicà, la lluita per l’hegemonia política i social a Catalunya de la llengua pròpia del país va ser constant.

Avui, el missatge de Rovira i Virgili continua vigent i ens interpel·la potser més que mai: «Volem per a la llengua catalana les honors de l’oficialitat i la senyoria en totes les manifestacions de la vida catalana. No ens oposem a la coneixença i a la difusió d’altres llengües. No ens oposem, per tant, a la coneixença i la difusió de l’idioma espanyol a Catalunya, un pic assegurada la sobirania de la nostra llengua nacional».
Del coneixement a l’acció paisatgística: els catàlegs de paisatge de Catalunya

Pere Sala, coordinador tècnic de l'Observatori del Paisatge i director del Catàleg del Paisatge de les Comarques Gironines, treball guardonat amb el Premi Territori 2011 de la filial Societat Catalana d'Ordenació del Territori (SCOT) de l'IEC

Pere_Sala
 

En els últims anys, el paisatge ha despertat un interès creixent entre les institucions, els agents socials i culturals i la societat catalana i europea en general. Els motius són ben diversos: des del deteriorament que han patit molts paisatges, amb la consegüent pèrdua dels seus valors i de la seva idiosincràsia, fins a una creixent conscienciació ambiental sobre aquesta qüestió que ha generat una opinió cada cop més escoltada per les institucions. Però si un factor hi ha contribuït decididament —i n’ha estat, també en part, una conseqüència— aquest és l’aprovació el 20 d’octubre de 2000 del Conveni europeu del paisatge, impulsat pel Consell d’Europa, i ratificat avui per prop de quaranta estats, amb l’objectiu de fomentar la conservació i millora de l’extraordinària diversitat de paisatges europeus.

Un dels compromisos que emanen del Conveni europeu del paisatge —i de la Llei de protecció, gestió i ordenació del paisatge de Catalunya, aprovada el juny del 2005— és compaginar un millor coneixement dels paisatges amb l’acció paisatgística. Els catàlegs de paisatge de Catalunya van ser creats per la Llei esmentada amb aquesta funció. La mateixa Llei els defineix com «els documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia dels paisatges de Catalunya, n’identifiquen els valors i l’estat de conservació i proposen els objectius de qualitat que han de complir». Es tracta, per tant, d’una eina extremadament útil per a la implementació de polítiques de protecció, gestió i ordenació del paisatge en el planejament territorial, urbanístic i sectorial per mitjà d’objectius de qualitat paisatgística; per a la integració de nous usos o elements construïts segons el caràcter de cada paisatge, i per a fomentar una forma de governança del paisatge basada en la participació i la concertació.

Precisament perquè són concebuts com unes eines molt adequades per a ordenar i gestionar el paisatge des de la perspectiva del planejament territorial, el seu abast es correspon amb el de cadascun dels set àmbits d’aplicació dels plans territorials parcials de Catalunya, és a dir: l’Alt Pirineu i Aran, el Camp de Tarragona, les comarques centrals, les comarques gironines, les Terres de Lleida, la regió metropolitana de Barcelona, i les Terres de l’Ebre. I tenen tres característiques importants: d’una banda, els catàlegs abasten el conjunt del territori català i no solament els espais excepcionals —de fet, en els espais més malmesos i degradats és on més fan falta polítiques de paisatge actives. De l’altra, els catàlegs no tenen un caràcter reactiu o de protecció d’allò més excel·lent, sinó sobretot proactiu per a una gestió i ordenació de tots els paisatges, que és el principal repte que tenen actualment molts dels paisatges de Catalunya, sobretot els quotidians. En tercer lloc, els catàlegs de paisatge integren la consulta i participació pública com a eina per a la implicació i coresponsabilitat de la societat en la gestió i planificació del paisatge. Això ha permès detectar els factors més perceptius, identitaris i intangibles del paisatge —com el sentit d’un lloc, per exemple—, factors que difícilment s’identificarien exclusivament des del treball de tècnics especialitzats.

Per tots aquests motius els catàlegs són un instrument innovador, tant pel que fa a la concepció metodològica com a l’aplicació que se’n fa en les polítiques públiques. Només països com el Regne Unit, Escòcia o França disposen d’uns instruments semblants, és a dir, que cobreixen tot el territori i cada paisatge compta amb una detallada descripció, diagnòstic i propostes concretes d’actuació.

En aquest punt, cal destacar que els objectius de qualitat paisatgística definits pels catàlegs de paisatge de les Terres de l’Ebre i les comarques Gironines ja han estat incorporats en el Pla territorial parcial que els correspon, per mitjà de les directrius del paisatge, i els altres àmbits territorials són en procés de fer-ho. Aquest és un aspecte molt rellevant —i una referència quasi única a Europa. Els catàlegs també defineixen criteris i actuacions dirigides a altres polítiques sectorials, com les de conservació de la natura i del patrimoni cultural, agricultura, turisme, aigua o infraestructures, entre altres. A més, vinculen el paisatge amb les polítiques de més interès públic, com la salut, l’educació, la lluita contra el canvi climàtic o la transició cap a una economia més sostenible.

Intuíem que Catalunya gaudia d’una gran riquesa i diversitat de paisatges, de les més elevades del continent europeu, que fa del paisatge un patrimoni de primer ordre a casa nostra, i els catàlegs han acabat de constatar aquest fet. L’elaboració dels catàlegs de paisatge ha permès obtenir, per primera vegada, el mapa dels paisatges de Catalunya —cent trenta-cinc en total—, un mapa fins ara inexistent. Cadascun d’aquests paisatges constitueixen les peces territorials bàsiques per a aplicar polítiques de paisatge concretes. Els catàlegs, per tant, posen el coneixement a disposició de l’acció: aporten informació de gran interès sobre tots els paisatges catalans, els valors existents i els que podem potenciar, i contribueixen d’aquesta manera a definir i aplicar polítiques de paisatge.

Més enllà de la seva aplicació a les polítiques territorials i sectorials, els catàlegs estan concebuts com uns documents per a la societat civil, que en aquests moments ja tenen múltiples aplicacions per a entitats i institucions de tota mena. Sense anar més lluny, el mapa de paisatges de Catalunya ja s’ha incorporat als llibres d’educació secundària obligatòria, i els continguts dels catàlegs serveixen de base per a diverses iniciatives turístiques, culturals o dels mitjans de comunicació. D’altra banda, s’han convertit, també, en una poderosa eina pedagògica perquè la societat catalana en general prengui consciencia dels paisatges en què viu, de la singularitat i dels riscos que tenen. En aquest sentit, els catàlegs han intentat combinar una informació tècnicament rigorosa amb un llenguatge fàcil d’entendre i aplicar, una tasca ambiciosa i complexa.

Referències

Contingut dels catàlegs de paisatge
Mapa dels paisatges de Catalunya
Publicació Catàleg de paisatge. Les Terres de Lleida

Atles lingüístic del domini català. Volum V: Indústries relacionades amb l’agricultura i Els vegetals

Joan Veny i Lídia Pons
Institut d’Estudis Catalans
ISBN: 978-84-9965-043-2 (v. 5); 978-84-7283-720-1 (o. c.)
Pàgines: 432

Tomàquet o tomata? Tot i que aquest és l’exemple que s’acostuma a donar per a posar de manifest la diferència entre els dialectes del català, el que sovint s’ignora és que, per tot el territori de llengua catalana, hi ha moltes altres maneres d’anomenar aquest fruit: tomàtiga, tomàtec, tomacó, tomate, tomàtic, domàtiga, tomaca o pumata. Així ho recull el cinquè volum de l’Atles lingüístic del domini català, de Joan Veny i Lídia Pons, editat per l’Institut d’Estudis Catalans, que està dedicat als vegetals i a les indústries relacionades amb l’agricultura. El llibre és fruit d’un projecte endegat pels membres Antoni M. Badia i Margarit i Germà Colón, el 1964 ―any en què es va començar a recollir dades per mitjà d’enquestes per tot el territori, amb un resultat de 475.000 registres―, i consistirà en un total de nou volums.

L’exemple del tomàquet és prou conegut, però a l’Atles es poden trobar altres paraules amb moltes variants dialectals. És el cas de pastanaga, mot amb variants com bastunaga, estafanòria o carrota a la franja oriental, que comprèn els dialectes parlats a l’est de Catalunya ―com les províncies de Girona i Barcelona i l’est de Tarragona―, a la Catalunya del Nord, a les Illes Balears i a l’Alguer. A la banda occidental, que comprèn l’oest de Catalunya —la província de Lleida, l’oest de Tarragona i les Terres de l’Ebre―, la Franja, Andorra i el País Valencià, la pastanaga s’anomena carlota, corlota, carota, sanaòria, safranòria, safranària o fanadòria. La gran varietat de paraules per a designar un mateix objecte és una mostra de la riquesa lingüística d’una llengua, en aquest cas, del català.

L’Atles lingüístic del domini català és una radiografia de l’estat de la llengua als anys seixanta i setanta, i recupera tot un patrimoni de la llengua oral. Es tracta d’una obra de referència per a estudiosos, que forma part d’un projecte de reconegut valor etnogràfic i de gran utilitat per a la normativització de la llengua.
Estudis Romànics. Vol. 33

A cura d'A. Badia i Margarit i Joan Veny
Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans
ISSN (format paper): 0211-8572
ISSN (format digital): 2013-9500
Descripció física: 626
«Poder ara neva torna». A primera vista sembla una oració mal construïda, però a l’extrem nord-occidental del domini lingüístic català, fàcilment es pot produir una construcció com aquesta, usada per a significar «sembla que neva altra vegada». Poder i tornar, en aquesta zona, són adverbis, i aquest és el fil conductor de l’article «Poder ara neva torna. Els infinitius-adverbis, un tipus de coverbs en català», de Xavier Rull, de la Universitat Rovira i Virgili, que recull el trenta-tresè volum de la revista Estudis Romànics, editat per la Secció Filològica de l’IEC i a cura d’Antoni Maria Badia i Margarit i Joan Veny.

A més de diversos articles, aquest nou volum recull, d’una banda, una miscel·lània formada per catorze textos de temàtiques diferents, entre les quals es poden trobar unes paraules de Rosa Colomer, directora del TERMCAT, sobre el vint-i-cinquè aniversari d’aquest centre creat per la Generalitat de Catalunya i l’IEC amb l’objectiu de garantir el desenvolupament i la integració de la terminologia catalana en els sectors especialitzats i en la societat en general. I de l’altra, inclou una trentena de recensions i catorze necrologies entre els quals trobem la de Baltasar Porcel, Eduard Feliu, o Isidor Cònsol. La revista es completa amb la secció «Llibres rebuts» i la crònica sobre les últimes notícies en el camp de la romanística.

La revista Estudis Romànics, de periodicitat anual, està dedicada a la lingüística, la filologia, la crítica literària i les literatures de la Romània, sense limitacions de tema, de metodologia ni de cronologia. Estudis Romànics va ser fundada l’any 1947 per Ramon Aramon i Serra i, des de l’any 2000, és dirigida per Antoni M. Badia i Margarit, membre emèrit de la Secció Filològica de l’IEC.

Els secrets del que és viu: contra el pensament únic de la biologia


Michel Morange
Institut d'Estudis Catalans i Publicacions de la Universitat de València
ISBN: 978-84-9965-034-0 (IEC); 978-84-370-7519-8 (Universitat de València)
Pàgines: 211

Amb aquesta obra, Michel Morange, professor de biologia de la Universitat París IV, fa una crida al món científic perquè no es conformi amb el pensament únic i passi a considerar que cada fenomen té més d’una explicació possible. Segons l’autor, en la major part d’estudis científics hi ha teories oposades i aquest fet no es deu a «la incapacitat dels biòlegs per a controlar el seu domini de recerca, sinó al senyal que en les ciències un sol tipus d’explicació no és prou per explicar els fenòmens observats».

Per aquest motiu, el primer capítol del llibre és un raonament sobre el concepte d’explicació, que li serveix per a exposar alguns elements clau que s’aniran repetint al llarg de la obra i que giren al voltant d’una idea comuna: «explicar és fer aparèixer raons on no hi ha més que fets». Morange també aprofita per deixar clar que l’existència de múltiples explicacions d’un sol fenomen no ha de comportar necessàriament una situació caòtica. La tasca del científic, segons l’autor, és aprendre a destriar, entre la diversitat d’explicacions, quines són errònies perquè parteixen d’una mala interpretació de les dades.

Per a argumentar les idees exposades, en els capítols següents se citen diferents exemples, com ara la teoria de l’evolució de Darwin, segons la qual l’evolució dels éssers vius i l’aparició de noves característiques es deuen a la selecció natural que afavoreix la reproducció dels organismes més ben adaptats a l’entorn. Aquesta, però, no és l’única explicació possible, sinó que, segons explica Morange, l’evolució de les espècies es podria basar també en les variacions genètiques i les conseqüències que han tingut sobre les seves característiques fisiològiques i de comportament. Tot i que aquestes dues teories encara són lluny de poder interrelacionar-se, Morange insta que les múltiples explicacions d’un fet, «no solament han de cohabitar, sinó que, sobretot, han d’articular-se».

Recull d’articles

El domini de la metàfora, de Joan Martí i Castell
Avui, 03 de maig de 2011 

L’aposta de La Vanguardia de Josep Gifreu
Avui, 7 de maig de 2011

Paciència i enteniment, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 7 de maig de 2011

Aire contaminat, de Ramon Folch
El Periódico, 8 de maig de 2011

Ànsia de democràcia, de Salvador Cardús
Ara, 8 de maig de 2011

Cara i creu de les cròniques de futbol, d’ A. Serra i Ramoneda
El Periódico, 9 de maig de 2011

Colza, de Pere Puigdomenech
El Periódico, 9 de maig de 2011

El PEN i la llibertat d'expressió, de Josep Maria Terricabras
El Periódico, 11 de maig de 2011

Ressentiment i rebequeria, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 11 de maig de 2011

Al marge de la Història, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 14 de maig de 2011

Patentar la vida, de Pere Puigdomenech
El Periódico de Catalunya, 14 de maig de 2011

Democràcia és complexitat, de Salvador Cardús
Ara, 15 de maig de 2011

Art i història a la carta, de Ramon Folch
El Periódico, 15 de maig de 2011

Vinyes, de Pere Puigdomenech
El Periódico, 16 de maig de 2011

Es veia a venir, de Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 21 de maig de 2011

Andorra també és paradís cultural, de Josep Maria Casasús
Avui, 23 de maig de 2011

Vots i canvi reals, de Salvador Cardús
La Vanguardia, 24 de maig de 2011

Visca la democràcia formal, de Salvador Cardus
La Vanguardia, 25 de maig de 2011

Parlem de valors, Jaume Cabré
Ara, 28 de maig de 2011

Governar sense grues, Salvador Cardús
Diari de Terrassa, 28 de maig de 2011

Democràcia emocional, de Salvador Giner
El Periódico, 29 de maig de 2011

Òpera, futbol i elitisme, de Ramon Folch
El Periódico, 29 de maig de 2011

Verola, de Pere Puigdomènech
El Periódico, 30 de maig de 2011Recull d’entrevistes

Entrevista a Salvador Cardús
«Veus conegudes»
El Punt, 9 de maig de 2011

Entrevista a Federico Mayor Zaragoza
«Hay que tener una visión exacta de los problemas»
El Mundo, 9 de maig de 2011

Entrevista a Ramon Lapiedra
«Votar a un corrupte és una forma de corrupci
ó»
El Temps, 10 de maig de 2011

Entrevista a Xavier Rubert de Ventós
«M'identifico amb els espanyols. per això estic a favor de la independència»
Ara, 20 de maig de 2011

Entrevista a Salvador Giner
«Cada cop hi ha més diferència entre les expectatives de la gent i la realitat»
El 9 Osona, 30 de maig de 2011


web de l'IECweb de l'IEC