Advertiment legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premis Sant Jordi 2006
Premis generals

Premi Prat de la Riba

Joan Julià i Muné

Fonètica aplicada catalana. Dels fonaments a les aplicacions de les ciències fonètiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
L'obra dóna resposta molt satisfactòriament a les preguntes i necessitats que es plantegen en relació amb l'estudi dels sons de la parla en general i de diverses llengües, especialment la catalana, apostant alhora per un tractament teòric i aplicat –inclou material fònic consultable en un CD– dels diversos temes que tracta.

S'hi presenta la descripció fònica d'aquesta –fent referència als diferents parlars– i la seva evolució fins a l'actualitat; l'adquisició dels sons de l'anomenada llengua materna (L1); la pronúncia contrastada d'algunes llengües naturals; l'aprenentatge-ensenyament de llengües segones o foranes (L2/LF); la reeducació de la veu i la correcció dels defectes de la parla; l'ortoèpia catalana aplicada als professionals de la comunicació; així com d'altres aplicacions de la fonètica en el camp de la lingüística forense i de la informàtica.

L'obra, doncs, pot ser d'interès per a un ampli ventall de lectors: professors i estudiants de llengua, educadors i logopedes, correctors i assessors lingüístics, comunicadors i en general professionals vinculats d'alguna manera a l'estudi científic de la llengua

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1916 que s’adjudica en cinc torns per a obres compreses en l’àmbit de treball de les cinc seccions de l’Institut: Secció Històrico-Arqueològica, Secció de Ciències Biològiques, Secció de Ciències i Tecnologia, Secció Filològica i Secció de Filosofia i Ciències Socials. La present convocatòria correspon a la Secció Filològica i s’ofereix a una obra d’un investigador de les terres catalanes dedicada a lingüística o filologia publicada durant els darrers cinc anys (del 2001 al 2005).

Currículum de Joan Julià i Muné:

 

 

Premi de Medi Ambient

Josefina Castellví i Piulachs

En reconeixement de la tasca realitzada, que combina de manera excepcional una brillant trajectòria en l’àmbit científic amb un apassionat treball en el món de la gestió de la investigació.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 2000 per l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Caixa Sabadell, i ofert a un investigador en reconeixement a la trajectòria d’estudi i investigació en alguna de les disciplines de les ciències ambientals relacionades amb la qualitat ambiental i el patrimoni natural.

Currículum de Josefina Castellví i Piulachs:

 

 

Premi Manuel Milà i Fontanals d'Història Literària

Mireia Campabadal i Bertran

La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona en el segle XVIII: l’interès per la història, la llengua i la literatura catalanes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, nascuda com a reunió de persones rellevants entre la noblesa i la literatura, esdevingué el marc d'actuació de bona part dels erudits catalans més importants del set-cents i acollí una certa quantitat projectes que, si haguessin reeixit tots, haurien donat un gran impuls a la cultura catalana.

Aquest treball presenta una síntesi de l'activitat de l'Acadèmia durant el primer segle d'existència (1700-1807) a través del clima d'interès per la cultura (o literatura , entesa en el sentit ampli setcentista de 'producció escrita') catalana en tots els seus aspectes: la important tasca historiogràfica de la institució, fins ara poc atesa, les diverses iniciatives envers l'estudi i l'ús del català per part dels acadèmics i la seva contribució a la literatura, en sentit estricte. També s'ocupa dels mecanismes interns de funcionament de la vida corporativa i de la transcendència cultural, social, històrica, literària i lingüística que tingué a la Barcelona i a la Catalunya de l'època.

A més a més, aquest treball inclou una antologia de textos acadèmics, edició crítica i anotada dels discursos més representatius i dels poemes en català sorgits del clos de la institució, que han restat inèdits, un catàleg de fitxes, ordenades temàticament, dels documents del segle xviii existents a l'arxiu i, en l'apèndix, la llista completa dels membres i la reconstrucció de l'activitat poètica corporativa (en totes les llengües) duta a terme durant el set-cents.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1947 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre història literària de les terres catalanes.

Currículum de Mireia Campabadal i Bertran:

 

 

Premi Joan Reglà d'Història Moderna

Alexandra Capdevila Muntadas

Entre la vinya i el comerç. Els orígens de l’expansió econòmica del Maresme a l’època moderna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
Aquest treball està basat en la tesi doctoral de la guardonada llegida a la Universitat de Barcelona l'any 2004. A partir d'un conglomerat de fonts documentals molt heterogènies (senyorial, eclesiàstica, municipal, notarial i d'origen divers), s'intenta demostrar que en el decurs dels segles XVI i XVII es varen establir les bases del creixement econòmic del Maresme del segle XVIII, gràcies a l'expansió demogràfica, l'especialització vitivinícola i la intensitat de l'activitat comercial desenvolupada des dels ports de la zona.

La selecció de sis poblacions amb uns perfils professionals molt contrastats, unes de més agràries i unes altres de més marineres, ha permès observar que en el marc d'aquesta especialització econòmica es produïren uns comportaments divergents entre aquests dos medis. Així, les localitats més agràries es ruralitzaren i les més marineres es mercantilitzaren Tanmateix, aquesta precoç especialització econòmica va comportar que aquesta comarca fos més vulnerable i dependent davant l'esclat de conflictes bèl·lics o els efectes de les crisis frumentàries a causa dels problemes derivats del subministrament d'aliments.   

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 2002 i ofert al millor estudi sobre història política, social, econòmica i cultural –o sobre historiografia– de les terres de parla catalana entre els dos darrers decennis del segle XV i els primers anys del segle XIX.

Currículum d'Alexandra Capdevila i Muntadas:

 

 

Premi Artur Bofill i Poch de Zoologia

Sandra Mallol i Martínez

Anàlisi dels descartaments efectuats per la flota d’arrossegament en el golf de Lleó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:

La pesca d'arrossegament practicada en el mar Mediterrani incideix sobre un rang batimètric molt ampli i afecta nombroses comunitats molt diversificades. D'aquí la importància de caracteritzar amb una aproximació multiespecífica els fons explotats, prenent en consideració no tan sols les espècies d'interès comercial, sinó totes les espècies que formen la comunitat.

El treball se centra en l'estudi qualitatiu i quantitatiu dels descartaments o rebuigs produïts per la pesca d'arrossegament que du a terme la flota espanyola en la zona del golf de Lleó, i en aspectes relacionats amb la millora de la selectivitat de les xarxes emprades deguda al canvi del disseny de la malla tradicional pel de malla quadrada. En el total de la captura, la fracció rebutjada d'individus representa el 71%, mentre que la biomassa descartada és aproximadament el 36%. La causa més important pel que fa a la quantitat de rebuig produït és la que respon al compliment de la normativa vigent, ja sigui per mides mínimes legals o per les captures secundàries permeses. S'ha comprovat que el disseny de malla quadrada aplicat al cóp de les xarxes d'arrossegament fa augmentar considerablement, tant en nombre com en pes, el percentatge d'individus escapats, i fa disminuir la quantitat de rebuigs. A més, es redueix l'impacte de la pesca sobre els estocs de juvenils, sobretot d'espècies que presenten un cos amb secció rodona, com el lluç mediterrani (Merluccius merluccius smiridus) i el verat (Scomber scombrus), i disminueix així la sobrepesca de creixement i de reclutament, al mateix temps que s'assegura i es millora la venda d'exemplars de mida legal.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1982 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre zoologia referent a les terres catalanes.

Currículum de Sandra Mallol i Martínez:

 

 

Premi Ramon Margalef d'Ecologia

Teresa Buchaca Estany

Pigments indicadors: estudi del senyal en estanys dels Pirineus i de la seva aplicació en paleolimnologia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
La tesi té com a objectiu principal aprofundir en el valor dels pigments com a marcadors taxonòmics dels organismes fotosintètics (algues, cianobacteris i bacteris fotosintètics) i com a indicadors dels processos que es produeixen en els estanys d'alta muntanya a diferents escales espaciotemporals (estacional, regional i al llarg de l'Holocè). Inicialment, es tracten aspectes metodològics relacionats amb l'anàlisi de pigments indicadors en mostres de sediment, mentre que els capítols successius estan dedicats a estudiar el senyal de pigments indicadors en diferents compartiments dels estanys d'alta muntanya dels Pirineus. Per conèixer l'efecte local en el senyal de pigments de canvis en factors com la irradiància o el règim de barreja, es va dur a terme un estudi estacional a l'estany Redon. La variabilitat en el senyal a escala regional es va analitzar mitjançant un estudi extensiu de la composició de pigments en mostres d'aigua i de sediment superficial en més de vuitanta estanys dels Pirineus. Finalment, l'aplicació dels pigments indicadors com a eina en paleolimnologia es va completar amb la reconstrucció de la producció primària de l'estany Redon (Pirineu central) al llarg de l'Holocè (els darrers deu mil anys).

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1999 amb el nom de Premi Institut d’Estudis Catalans d’Ecologia i ofert al millor treball d’investigació o a la millor tesi doctoral sobre ecologia.

Currículum de Teresa Buchaca Estany:

 

 

Premi Antoni de Martí i Franquès de Ciències Químiques

Jordi Cabana Jiménez. Recull el diploma Mª Rosa Palacin

Nitrurs i oxinitrurs de metalls de transició amb estructura antifluorita: síntesi, caracterització i aplicació en bateries de liti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
La recerca de nous materials que millorin les prestacions actuals de les bateries d'ió liti, d'ús habitual en els dispositius d'electrònica portàtil, ha sofert un impuls en els darrers anys. En el cas de l'elèctrode negatiu, s'han descrit recentment compostos que podrien ser candidats a substituir el carbó, l'alternativa comercial. D'entre aquests, trobem els nitrurs de metalls de transició, els quals, emperò, presenten el gran inconvenient de ser sensibles a l'aire. Al llarg d'aquest treball, es mostra per primer cop l'aplicació d'oxinitrurs de metalls de transició com a elèctrodes negatius, amb resultats molt interessants. Aquests han mostrat ser, en general, més estables sota atmosfera de laboratori.

Diversos nitrurs i oxinitrurs de titani, crom o manganès d'estructura antifluorita han estat preparats mitjançant una reacció en estat sòlid sota nitrogen. S'ha intentat intercalar i desintercalar liti en tots aquests compostos, obtenint-ne valors de capacitat interessants en el cas del Li10CrN4O2 (160 mAh/g), del Li7MnN4 (340 mAh/g), i del Li7.9MnN3.2O1.6 (310 mAh/g).

Els resultats presentats al llarg d'aquesta Tesi Doctoral mostren que tant els nitrurs com els oxinitrurs de metalls de transició i liti consitueixen una alternativa prometedora com a materials d'elèctrode negatiu en bateries d'ió liti.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1964 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències químiques.

Currículum de Jordi Cabana Jiménez:

 

 

Premi Rafael Campalans de Ciències de l'Enginyeria

Elsa Pastor Ferrer. Recull el diploma Eulàlia Planas

Contribució a l’estudi dels efectes dels retardants en l’extinció d’incendis forestals.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
Durant els darrers anys, el nostre país ha estat devastat pels incendis forestals, que han causat conseqüències greus a les persones i el medi ambient i han destruït una de les fonts de riquesa i equilibri més preuades del territori. Aquest treball pretén trobar solucions als greus problemes que els incendis forestals representen al nostre país. Se centra en el camp de l'extinció i, més concretament, en l'aplicació de productes retardants a llarg termini, que actuen com a tallafocs químics del front d'incendi. Aquesta és una tècnica d'extinció que ofereix enormes possibilitats d'èxit; amb tot, presenta grans incògnites pel que fa a la seva eficàcia i operativitat, a causa de les importants llacunes existents en el seu coneixement, sobretot, a mitjana i gran escala.

L'objectiu principal d'aquest estudi ha estat el de desenvolupar un model matemàtic que, donats els paràmetres d'aplicació, predigui l'efecte d'un tractament retardant sobre un front d'incendi. Per això, s'ha dut a terme un extens programa experimental de laboratori a la Universitat de Coimbra (Portugal) i a la Universitat Politècnica de Catalunya i també s'han realitzat dues campanyes experimentals al camp, amb vegetació típicament mediterrània. En aquests experiments s'han implementat diferents sistemes d'adquisició de dades de la velocitat de propagació, la velocitat de combustió, la temperatura i la potència calorífica radiant del front d'incendi i s'han detallat els principals fenòmens físics que ocorren quan un front d'incendi transcorre sota l'efecte d'una formulació retardant.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1982 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre ciències de l’enginyeria.

Currículum d'Elsa Pastor Ferrer:

 

 

Premi Pompeu Fabra de Gramàtica

Neus Nogué Serrano

Dixi de persona i marcs participatius en català.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:

Aquesta tesi doctoral, Dixi de persona i marcs participatius en català, caracteritza les formes lingüístiques que permeten establir referències als participants en la comunicació relacionant-les amb els diversos components de les nocions d'enunciador i enunciatari establertes per Erving Goffman i altres autors.
 
Un cop fixats en el primer capítol els objectius de l'estudi i les hipòtesis de partida, en el segon es fa una aproximació històrica a l'estudi de la dixi, des de la Sintaxi del gramàtic grec Apol·loni Díscol fins a l'actualitat. En el tercer es caracteritza la dixi en general i en el quart, els marcs participatius.

El cos del treball està format per l'anàlisi detallada de les formes gramati-calitzades, o no marcades, per a la referència als participants en la comunicació, en el cinquè capítol; i de les formes alternatives, o marcades, en el sisè. Finalment, en el setè capítol s'apunten diferents vies d'interpretació de les dades anteriors, en relació amb la identificació dels referents, el caràcter icònic de les formes alternatives i la relació que es pot establir entre aquestes formes i les estratègies de cortesia.

Es pot accedir a un resum més detallat (en català i en anglès) i al treball sencer (en format PDF) a l'adreça http://www.tdx.cesca.es/TDX-0906105-110703/

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1964 i ofert a la millor tesi doctoral o al millor treball d’investigació sobre fonètica, fonologia, morfologia o sintaxi de la llengua catalana.

Currículum de Neus Nogué Serrano:

 

 

Premi Joaquim Carreras i Artau de Filosofia

Joan Ordi i Fernández

L’imperatiu del silenci. Sentit del Tractatus de Wittgenstein a la llum de la tesi setena.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
En els darrers trenta anys, la interpretació del Tractatus logico-philosophicus (TLP) de Ludwig Wittgenstein ha experimentat un gir decisiu: tant el pròleg com la tesi setena i la terminologia més important de l'obra mostren que la finalitat de la teoria logicofigural del llenguatge és establir el límit logicotranscendental que fa possible a priori el llenguatge significatiu, però que, al seu torn, aquesta finalitat és medial o instrumental respecte de la segona i darrera finalitat de l'obra: preservar l'esfera d'allò que és transcendent i dels valors absoluts separant-la radicalment del món dels fets. El TLP pot ser llegit així com l'esforç intel?lectual, expressat en el llenguatge de la lògica formal, per conduir el lector propedèuticament des de la consideració de l'estructura lògica dels fets del món fins a la perspectiva transcendent de la vida, que dóna sentit sobrenatural i definitiu a l'existència humana en aquest món. La tesi doctoral prova la seva conclusió mitjançant una anàlisi exegètica exhaustiva del material preparatori del TLP i de l'estructura tant interna com externa del TLP, i pren en consideració també la literatura secundària més significativa. En l'apèndix ofereix la traducció al català per primer cop de l'edició crítica de la primera gran obra de Wittgenstein. Aquesta traducció, precedida d'un estudi introductori al sentit del TLP, va ser publicada per la Societat Catalana de Filosofia i l'Institut d'Estudis Catalans el mes de desembre de 2005.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1969 i ofert al millor treball d’investigació o d’assaig sobre filosofia.

Currículum de Joan Ordi i Fernández:

 

 

Premi Ferran Sunyer i Balaguer de Matemàtiques

Xiaonan Ma i George Marinescu

Holomorphic Morse inequalities and Bergman kernels.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
Els professors Xiaonan Ma i Georges Marinescu han estat els guanyadors de la catorzena convocatòria del Premi Ferran Sunyer i Balaguer per la seva monografia titulada Holomorphic Morse inequalities and Bergman kernels . El llibre presenta una aproximació autocontinguda i unificadora, des de la perspectiva de la teoria de l'índex local, de les desigualtats de Morse holomorfes i les expansions asimptòtiques del nucli de Bergman. El treball de Ma i Marinescu obre diverses vies d'estudi en àrees de recerca molt actives de la geometria complexa, khäleriana i simplèctica. A més,   els autors presenten diverses aplicacions, com ara una prova analítica del teorema d'anul·lació de Kodaira, una solució de les conjectures de Grauert-Riemeneschneider i Shiffman, la quantització de Berezin-Toeplitz, teoremes febles de Lefschetz, etc.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1992 per la Fundació Ferran Sunyer i Balaguer i ofert a una monografia escrita en anglès que exposi els resultats més destacats d’una àrea de les matemàtiques en la qual s’hagin produït avenços recentment.

Currículum de Xiaonan Ma:

Currículum de George Marinescu:

 

 

Premi Miquel Mas Molas a la Investigació Tècnica Tèxtil

Cristina Canal Barnils

Estudio de las propiedades superficiales y del post-suavizado de tejidos de lana y poliamida 6 tratados con plasma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
Aquest treball s'ha plantejat tenint en compte criteris de sostenibilitat, respecte al medi ambient i innovació dins de la indústria tèxtil. Per això s'aprofundeix en l'estudi del plasma, una tecnologia respectuosa amb el medi ambient.

El plasma és un gas totalment o parcialment ionitzat format per un gran nombre d'espècies, conegut com "el quart estat de la matèria". El plasma modifica la superfície de les fibres de llana i poliamida, augmentant-ne la mullabilitat i reduint l'encongiment dels teixits de llana en la rentada.

S'han pogut identificar les principals espècies responsables dels efectes del plasma sobre les fibres. També s'ha estudiat la suavitat dels teixits de llana tractats amb plasma a fi d'obtenir un producte suau i resistent a l'encongiment, apte per a ser comercialitzat.

Descripció del premi:
Premi instituït l’any 1994 per l’Institut d’Estudis Catalans i la Fundació Miquel Mas Molas amb l’objectiu de fomentar la investigació en la indústria tèxtil catalana, en els seus vessants tècnic i de disseny. El premi s’adjudica en dos torns: Premi Miquel Mas Molas a la Investigació Tècnica Tèxtil i Premi Miquel Mas Molas al Disseny Tèxtil. Enguany es convoca el Premi Miquel Mas Molas a la Investigació Tècnica Tèxtil, ofert al millor treball d’investigació en el camp de la indústria tèxtil, en les modalitats de filatura, teixits, estampació, punt, acabat o confecció.


Currículum de Cristina Canal Barnils:

 

 

Premi Josep M. Sala-Trepat

Ana Caño Delgado

Anàlisi genètica del desenvolupament vascular en la planta model Arabidopsis thaliana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projecte guanyador:
Les plantes constitueixen la base de la majoria dels ecosistemes, modifiquen i estabilitzen el clima i produeixen oxigen durant la fotosíntesi. La planta té un sistema de transport a llarga distància denominat sistema vascular, que es compon de dos tipus de teixits: el xilema, que transporta aigua i soluts des de l'arrel a la part aèria de la planta, i el floema, que distribueix els compostos fotosintètics en la planta una vegada realitzada la fotosíntesi. Malgrat el gran número d'estudis que descriuen l'anatomia vascular, els processos que governen l'especificació de les cèl·lules meristemàtiques vasculars (procàmbium) i la conseqüent formació del patró de disposició del xilema-floema, el patró vascular, no han estat encara elucidats.

El laboratori on treballa la guardonada utilitza com a model l'anatomia senzilla i organitzada del sistema vascular d'Arabidopsis thaliana en l'arrel per dur a terme la dissecció genètica del procés de diferenciació vascular en plantes. L'ús de la genètica en combinació amb tècniques de microscòpia de fluorescència que permet visualitzar el teixit vascular en plantes intactes es fa servir per a elucidar les bases moleculars de la formació d'aquests teixits vasculars. Utilitzant els promotors de gens que s'expressen específicament en cèl·lules vasculars, s'han dissenyat línies reportadores de fluorescència que permetran caracteritzar in vivo l'ontogènia vascular en Arabidopsis. Sobre aquestes línies es durà a terme una mutagènesi i un conseqüent cribratge genètic sobre plàntules intactes a fi d'identificar mutants que mostrin canvis en l'organització de les cèl·lules provasculars.

Tant la caracterització fenotípica i cel·lular dels mutants com la caracterització molecular dels gens responsables dels fenotips contribuiran a entendre com es genera el patró vascular en la planta, i d'aquesta manera es contribuirà al coneixement general de processos de desenvolupament en plantes i organismes multicel ·l ulars.