SCATERM

Novembre-desembre de 2008 | Núm. 9  |  Crèdits
scaterm.iec.cat

En aquest número...


Recordeu que...

... esperem els vostres suggeriments, les vostres notícies i novetats i tot allò que vulgueu que surti al proper butlletí. Només heu d’escriure un correu a scaterm@iec.cat.

Les nostres notícies

Web nou

La SCATERM ja disposa d’un nou lloc web, allotjat al servidor de l’IEC i amb la mateixa estructura que tenen els webs de totes les altres societats filials. El Servei d’Informàtica de l’IEC ha fet el trasllat d’informacions del servidor antic (que ja no és operatiu) a l’actual. A partir d’ara serà la Junta qui haurà d’actualitzar-ne el contingut.

La Junta considera que aquest és un pas important pel fet que contribueix a fer visible la integració de la SCATERM com a societat filial de l’IEC i perquè ens dota d’un suport informàtic de què no hem disposat fins ara.

Regularització de la periodicitat del Butlletí

Aquest és el darrer número del Butlletí que es publica un cop vençut el període al qual fa referència. A partir del número 10, que es farà públic d’aquí a pocs dies, el Butlletí es publicarà amb una periodicitat bimestral, que és el ritme que s’ha anat consolidant darrerament, i, contràriament al que s’ha fet fins ara, cada número es publicarà al principi del bimestre.

A més, la Junta s’ha posat en contacte amb la Unitat de Distribució Editorial de l’IEC per tal que es facin les gestions necessàries perquè el nostre butlletí aparegui al catàleg general de l’IEC, com ho fan butlletins d’altres societats filials i perquè ens aconsegueixin un ISSN.

Activitat de la Junta

El 18 de novembre es va fer una reunió de Junta en què es va informar de la reunió que van mantenir el president i el tresorer de la SCATERM amb el gerent de l’IEC per a l’aprovació dels pressupostos per al 2009, que és de 10.020 €, que es destinaran principalment a la publicació del primer número de la revista Terminàlia i a l’organització del seminari i la Jornada de la SCATERM. Caldrà buscar finançament extern per dur a terme qualsevol altre projecte.

La major part dels antics socis de l’ACATERM han actualitzat les seves dades per poder esdevenir socis de la SCATERM.

També s’han fet les primeres reunions entre membres de la Junta i representants de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona per a la preparació de la Jornada de Primavera, que tal com vam anunciar es dedicarà a terminologia i documentació.

Les cròniques

La professió infermera ja disposa d’una eina lexicogràfica específica: el Diccionari d’infermeria

TERMCAT, Centre de Terminologia . Diccionari d’infermeria . Barcelona: TERMCAT: LID, 2008. També disponible en línia a: <http://www.termcat.cat/dicci/infermeria/index.html> [Consulta: 24 desembre 2008]. [Amb equivalències en anglès, espanyol i francès]

El dia 2 d’octubre de 2008 es va presentar, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, la primera edició del Diccionari d’infermeria , que recull la terminologia bàsica catalana de l’àmbit de la infermeria. Aquest diccionari representa la culminació d’un esforç col·lectiu molt important, tant pel que fa a les persones que han intervingut directament en la redacció del diccionari i al TERMCAT, que n’ha fet la supervisió terminològica i l’edició conjunta amb LID Editorial, com pel que fa a les institucions que han fet possible l’obra, el Consell de Col·legis de Diplomats d’Infermeria de Catalunya, la Comissió per a la Normalització del Català en l’Àmbit de la Infermeria i el Col·legi Oficial d’Infermeria de Barcelona, d’una banda, i la Generalitat de Catalunya i el Govern d’Andorra, de l’altra.

En total, aquests 1.044 termes, amb definició i equivalències a l’anglès, l’espanyol i el francès, són un bon complement dels 48.000 termes i 120.000 definicions del Diccionari enciclopèdic de medicina, d’Enciclopèdia Catalana, o viceversa, ja que, quin terme de la medicina pot ser aliè a la infermeria? Les persones que exerceixen aquesta professió tenen, a partir d’ara, unes eines molt valuoses i actualitzades per a denominar els conceptes de llur disciplina.

Des d’un punt de vista terminològic, les autores han destacat especialment la novetat de l’adjectiu infermer -a, amb el sentit de ‘relatiu o pertanyent a la infermeria’, mot amb el qual, a partir d’ara, es poden construir expressions com ara activitat infermera, cura infermera, ètica infermera, recerca infermera, taxonomia infermera, etc., que fins ara haurien estat considerades incorrectes des del punt de vista de la normativa lingüística. Esperem que, ben aviat, aquest adjectiu figurarà en el diccionari normatiu, atesa l’alta productivitat terminològica que pot tenir.

L’obra es clou amb un annex de 188 diagnòstics infermers en les tres llengües de les entrades del diccionari.

Josep M. Mestres

Presentació del Diccionari de les ciències ambientals

RIERA, Pere [dir.]. Diccionari de les ciències ambientals [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2008. <http://cit.iec.cat/dca> [Consulta: 29 octubre 2008]. [Amb equivalències en anglès, espanyol i francès]

Després de diverses vicissituds viscudes per aquest projecte lexicogràfic al llarg de deu anys, a final de l’any 2006 el programa del Diccionari de Ciència i Tecnologia de l’Institut d’Estudis Catalans (DICIT) es féu càrrec de l’edició en línia dels materials que havien de constituir el Diccionari de les ciències ambientals, dirigit per l’arquitecte Pere Riera i redactat per un extens grup d’autors i col·laboradors de les més diverses especialitats.
Tal com afirmen en la presentació els autors, les ciències ambientals són una disciplina científica moderna que estudia les relacions que s’estableixen entre el medi físic, el medi biològic i el medi social. Els termes més utilitzats en l’anàlisi d’aquesta intersecció, la influència mútua entre els tres àmbits, els problemes que origina i les solucions possibles que es plantegen es concreten en aquest diccionari, que aplega el coneixement de ciències com ara la biologia, la geologia, la química, la física, l’economia, la geografia, la sociologia o l’enginyeria, i també, per descomptat, el coneixement propi que les ciències ambientals desenvolupen específicament.

El dia 29 d’octubre de 2008, a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans, es va dur a terme la presentació pública d’aquest diccionari, que va tenir, com a punt culminant, la conferència del professor Louis Lemkov, director de l’Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona, que tractà de la implantació dels estudis ambientals a casa nostra.

Es pot accedir a la consulta gratuïta d’aquest diccionari des de l’adreça http://cit.iec.cat/dca , la qual ofereix diverses possibilitats de cerca. A més, la consulta de les entrades es pot fer en tres llengües (anglès, espanyol i francès). Cal advertir que, tot i que la versió definitiva no ha estat disponible fins ara, una versió provisional d’aquest diccionari en línia s’ha pogut consultar per Internet des de la tardor del 2007. Aquest diccionari, que dóna també informació enciclopèdica en molts articles, consta de 6.680 termes, incloent-hi noms d’organismes internacionals i de la legislació actual més important per a les ciències ambientals.

Josep M. Mestres

I Jornades de Llengua i Estadística

Els dies 20 i 21 de novembre es va celebrar a la seu de l’Institut d’Estudis Catalans les I Jornades de Llengua i Estadística, organitzades per l’Institut d’Estadística de Catalunya.

L’objectiu de les Jornades és crear un espai de reflexió i debat sobre la comunicació i la difusió de les dades estadístiques, és a dir, l’accessibilitat i la disponibilitat per tal d’esdevenir un bon servei per a la societat.

L’acte inaugural de les Jornades va anar a càrrec del conseller d’Economia i Finances, Antoni Castells, i del president de l’Institut d’Estudis Catalans, Salvador Giner. La presentació de les ponències es va dividir en tres blocs temàtics: «Llengua i activitat estadística», que va girar entorn de la qualitat dels termes estadístics dins del marc de les bones pràctiques estadístiques; «Llengua i mitjans de comunicació», on es va debatre sobre la manera en què la llengua i, per tant, els termes i expressions estadístics es plasmen en els mitjans de comunicació, tant orals com escrits; i «Llengua i societat», apartat en què es va analitzar el grau de comprensió del llenguatge estadístic entre els seus usuaris i les possibles fórmules d’arribar amb eficàcia a la societat.

Cal destacar el valor original d’aplegar en una jornada una comunitat de professionals formada per economistes, estadístics, lingüistes, matemàtics, sociòlegs i periodistes, i també la capacitat dels ponents per fer accessibles les seves comunicacions a un públic tan divers.

Sílvia Llovera

Novetats

Català jurídic, de Josep Salom i Ges

El TERMCAT publica les actes dels Espais Terminològics 2007

Nous termes normalitzats (DOGC núm. 5260, 18/11/2008)

La Revista de Llengua i Dret, en línia

Llengua i Ús, núm.43 (tercer quadrimestre de 2008)

e-Butlletí, núm. 96 (28/11/2008) i núm. 97 (22/12/2008)

Terminologia dels videojocs (TERMCAT)

Els estrangerismes en català. Com són i per què en tenim. Una aproximació social i lingüística, de Xavier Rull

Sobre la cursiva. Ús en els textos impresos per marcar els estrangerismes, de Pere Farrando

Agenda

I Jornada És A Dir: «Els noms propis d’alfabet no llatí en els mitjans de comunicació» (20/02/2009)

Seminari «The Terminology Profession and the Marketplace» (AET) (19/02/2009)

Jornada del Processament del Català (26/03/2009)

Màstern en lingüística forense (del 9 de febrer al 18 de juliol de 2009)

TOTh 2009 (4 i 5 de juny de 2009)

Jornada «Llengua i mitjans de comunicació» (11 de febrer de 2009)

 

 

 

D’acord amb el que estableix la Llei orgànica 15/1999, podeu exercir el dret d’accés, de rectificació,
d’oposició i de cancel·lació de les vostres dades per correu electrònic a scaterm@iec.cat.