Secció Històrico-Arqueològica

Els cereals als mercats dels països catalans a l’edat mitjana: la gestió dels intercanvis d’un aliment estratègic

Direcció

Antoni Riera i Melis
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Col·laboradors:

Pere Benito i Montclús (UB)
Brian Bertran i Roigé (Università di Bologna)
Josep Fernández Trabal (UB)
Maria Soler Sala (UB)
Montserrat Richou Llimona (UB)
Antoni Ortega Villoslada (UNED)
Stefano M. Cingolani (Università de la Sapienza)
Ramón Agustín Banegas López (UB)
Manuel Becerra Hormigo (UB)
Xavier Soldevila Temporal (UdG)
Pol Serrahima Balius (UB)
Joel Colomer Casamitjana (UdL)
Joan Montoro Maltas (UB)
 

 

Síntesi

El projecte estudia amb detall el funcionament dels mercats de cereals als països catalans entre els segles XII i XVI. Dintre d’aquest àmbit geogràfic i cronològic, la recerca es proposa com a objectius principals estudiar: 

 1. Els actors individuals i col·lectius, privats i públics, que van intervenir en la producció, circulació, distribució, venda i transformació del gra. S’examinen els circuïts d’intercanvi (local, comarcal, regional, nacional i internacional) i totes les transformacions que experimentaven els cereals i que contribuïen a incrementar el preu final que havia satisfet el consumidor pel producte resultant, el pa. S’examina l’activitat específica de mercaders, arrovers, fariners, moliners, flequers, forners. S’analitza la propietat, el règim d’explotació i el funcionament de molins, fleques i forns.
   
 2. El marc institucional i legislatiu en què sorgiren i van funcionar els mercats alimentaris. Escatir les garanties ofertes per les autoritats locals a les persones i bens que hi confluïen, i avaluar els controls que exercien tant sobre les peses i mesures com sobre la qualitat dels productes intercanviats.
   
 3. La formació i evolució dels preus. Construcció de sèries de preus per tal de delimitar les oscil·lacions que experimentava l’oferta i la demanda de gra a escala local.
   
 4. El desencadenament, intensitat, durada i abast geogràfic de les crisis alimentàries medievals. Ponderar tant els factors causals endògens i exògens com les seves seqüeles damunt la població, l’economia i la societat, tot considerant que les relacions entre la fam i mortaldat són complexes, no es poden reduir a una seqüència mecànica de causa-efecte.
   
 5. Les polítiques anticliques endegades pels poders públics i les mesures complementàries adoptades per les institucions assistencials per a garantir l’abastament frumentari de la població durant les crisis de subsistència.
   
 6. Les teories elaborades pels coetanis per a explicar i superar aquestes reiterades situacions d’emergència.
   
 7. Construir un corpus documental amb els regestos dels testimonis escrits ja utilitzats i la transcripció anotada dels documents inèdits recollits.  
 
Abstract
 
The research project has two main objectives: a) to review the operation of grain Markets in Catalonia between the 12th and 16th centuries, in order to analyse the impact of the endogenous and exogenous factors in the formation of prices, and therefore, in the development and outcome of the famines and shortages that repeatedly affected the whole of society; b) to analyse the nutritional, cultural and symbolic value of the bread, the only representative food of Europe’s identity. 

 

Paraules clau

Blat, cereals, farina, pa, mercat, mercaders, formenters, fariners, flequers, forners, moliners, caresties, fams, escassetats, mortaldats, subvenció a les importacions, dret de treta, contraban, pirateria, represàlies, carn, carnisser, vi, sucre, dolços

 

Inici del projecte

2012-2014

 

Antecedents

Programa de recerca: “Escassetats, caresties, fams i mortaldats a Catalunya a l’edat mitjana. Estudi i corpus documental”

 

Resultats

a) Llibres

Riera i Melis, Antoni. El Manual de rebudes i dades de la Clavaria Municipal de Mallorca corresponent a l'any 1333 (ADM, MSL/252) / Estudi introductori i edició a cura d'Antoni Riera i Melis i Antoni Ortega Villoslada.. Memòries de la Secció Històrico-Arqueològica ; 112. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2020, 315 p.
 
Riera i Melis, Antoni (coord.) Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2018, 2a edició. 300 p.
 
Riera i Melis, Antoni. Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2018, 2a. edició. 464 p. 
 
Palermo, L.; Fara, A i Benito, P, (eds.) Políticas contra el hambre y la carestía en la Europa medieval. Lleida: Milenio, 2018.

 

Riera i Melis, Antoni. Els cereals i el pa en els països de llengua catalana a la baixa edat mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2017, 464 p. 
Riera, Antoni; Santanch, Joan; Banegas, Ramon A. Llibre de Sent Soví. Barcelona: Restaurant de les 7 portes / Editorial Barcino, 2014. 
 
 
Benito i Monclús, Pere; Riera i Melis, Antoni (eds.) Guerra y carestía en la Europa medieval. Lleida: Milenio, 2014.
 
Benito i Monclús, Pere (ed.) Crisis alimentarias en la Edad Media. Modelos, explicacions y representaciones. Lleida: Milenio, 2013, 281 p.
 
Richou Llimona, Montserrat. Terra, Família i Mort al Baix Maresme (1348-1486). Barcelona: Fundació Noguera, 2012.
 
Verna, Catherine; Benito i Monclús, Pere (eds.) Savoir des campagnes, Catalogne, Languedoc, Provence XIIè-XVIIIè siècles. [Études roussillonnaises, 26 (2013-2014).] Canet: Trabucaire, 2014.
 
Banegas López, Ramon A. El abastecimiento de carne en Barcelona durante los siglos XIV y XV. Lleida: Milenio, 286 pàgines. (en premsa)
 
Banegas López, Ramon A. Europa carnívora: comprar y comer carne en el mundo urbano bajomedieval. Gijón: Trea, 2012.
 
 
b) Capítols de llibre
 
Antoni Riera i Melis, “Tenir la ciutat provehïda de vitualles e, singularment, de forments: crisis cerealistas, políticas públicas de aprovisionamiento y seguridad alimentaria en las ciudades catalanas en la Baja Edad Media”. A. F. Sabaté (ed.) El poder entre la ciutat i la regió. Lleida: Pagès, 2018, p. 85-200.
 
Antoni Riera i Melis, “De la mortificación al placer: la carne en las mesas medievales”. A: F. Sabaté (ed.) A: Els animals a l’edat mitjana: 21è Curs d’Estiu de la Càtedra d’estudis medievals del Comtat d’Urgell. Lleida: Pagés, 2018.
 
Antoni Riera i Melisa, “Alleviating hunger without pleasing the palate”, and “The original dietary proposal of the cistercian order (first half of the twelfth century)” A: M. Piera (ed.), Food and Comunities in the Later Middle Ages (1000-1700), Fayetteville, University of Arkansas Press, 2018, p. 105-129 i 265-274.
 
Antoni Riera i Melis, “El regne de Mallorca al segon terç del segle XIII: Les conseqüències demogràfiques, econòmiques, socials i polítiques de la conquesta feudal catalanoaragonesa”. A: V. Beltrán i T. Martínez i I. Capdevila (eds.). Ramon Llull, els trobadors i la cultura del segle XIII. Florència, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2018, p. 3-46.
 
Antoni Riera i Melis, “Crisis cerealistes, fiscalidad i polítics públicas de aprovisionamiento en las ciudades catalanes durante la Baja Edad Media”. A: L. Palermo, A. Fara, y P. Benito (eds.). A: Políticas contra el hambre en la Europa medieval. Lleida: Milenium, 2018, p. 235-282.
 
Antoni Riera i Melis, “1324. L’èxit dels llibres de cuina”. A. Borja de Riquer, Història mundial de Catalunya. Barcelona: Edicions 62, 2018, p. 244-250. 
 
D. Igual, “Poder, mercat i espai urbà a València entre els segles XIII i XIV” A: F. Sabaté (ed.) Els espais de poder a la ciutat medieval. Lleida: Pagés, 2018, p. 155-187.
 
P. Benito i Monclús, “El rey frente a la carestia. Políticas frumentarias de estado en la Europa medieval”. A: L. Palermo, A. Fara i P. Benito (eds.) Políticas contra el hambre y la carestia en la Europa medieval. Lleida: Milenio, 2018, p. 37-80.
 
P. Benito i Monclús, “Guerres menant à la famine. Croisade et cherté en Catalogne (1113-1115 et 1234-1235). A: D. Chamboduc de Saint Pulgent i M. Dejoux (eds.), La Fabrique des sociétés médiévales méditerranéennes. Les Moyen Âges de François Menant. Paris: Publications de la Sorbonne, 2018, p. 109-118. 
 
M. Soler; X. Costa i M. Sancho, “Monacato femenino y paisaje. Los monasterios de clarisas dentro del espacio urbano en la Cataluña medieval”. A: Clarisas y dominicas. Modelos de implantación, filiación, promoción y devoción en la Península Ibérica, Cerdeña, Nápoles y Sicilia. Firenze: Firenze University Press, 2018, p. 449-486.
 
Antoni Riera i Melis i P. Benito i Monclús, El pa a l’Edat Mitjana. D’aliment estratègic a símbol de civilització. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya (UOC), 2018. Publicació multimèdia.
 
Antoni Riera i Melis, “Els cereals als mercats catalans de la Baixa Edat Mitjana”. A: SABATÉ, Flocel (ed.), El mercat, un món de contactes i intercanvis, Lleida: Pagès editors, 2014, p. 119-139.
 
Antoni Riera Melis, “El context històric dels receptaris medievals catalans. 1: L’evolució de les estructures productives i de distribució dels aliments a la Baixa Edat Mitjana”, A: Antoni RIERA; Joan SANTANACH; Ramon A. BANEGAS, Llibre de Sent Soví. Barcelona, Restaurant de les 7 Portes / Editorial Barcino, 2014, p. 23-80.
 
Antoni Riera i Melis, “El mercat de cereals a la Corona Catalano-aragonesa. La gestió de les crisis alimentàries al segle XIII”. A:  A. RIERA i MELIS (coord.), Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana. Barcelona:  Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 47-115.
 
Antoni Riera i Melis, “El pa a Perpinyà en el segon terç del segle XIII”. A: J. MUTGÉ, R. SALICRÚ i  C. VELA (eds.), La Corona Catalano-aragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer Mallol, Barcelona, CSIC,  2013, p. 590-602. 
 
Antoni Riera i Melis, “Bread in Medieval Barcelona”. A: Feeding the city. The supply of Barcelona, from the 13th to the 20th centuries, Barcelona, Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 20-21.
 
Antoni Riera i Melis, “Pròleg”. A:  RIERA i MELIS, A., A: Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la Baixa Edat Mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 11-47.
 
Antoni Riera i Melis, “El mercat dels cereals a la Corona Catalanoaragonesa. La gestió de les crisis alimentàries al segle XIII”. A:  RIERA i MELIS, A., Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la Baixa Edat Mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, p. 47-116. 
 
Antoni Riera i Melis, “El azúcar en la farmacia y la alta cocina árabes medievales”. A: F. SABATÉ (ed.), El sucre en la Història. Lleida: Pagés, 2013, p.39-87.
 
Antoni Riera i Melis, ”Sucre per a després d’una pesta: Barcelona, 1349-1350”. A: M. SÁNCHEZ, A. GÓMEZ, R. SALICRÚ i  P. VERDÉS, A L’entorn de la Barcelona medieval. Estudis dedicats a la doctora Josefina Mutgé i Vives. Barcelona: CSIC, 2013, p. 366-385.
 
Antoni Riera i Melis, “Gastronomía y política en los banquetes cortesanos de la Baja Edad Media”. A: M GARCÍA GUATAS, E. PIEDRAFITA y  J. BARBACIL, La alimentación en la Corona de Aragón. Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2013, p. 65-101.
 
Antoni Riera i Melis, “El pa de la Barcelona medieval”. A: Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle XIII al segle XX. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 20-21.
 
Antoni Riera i Melis, “Caresties i escassetats frumentàries a la Mediterrània Nord-occidental a l’època de Ramon Llull”. A: Ramon Llull i el Lul·lisme, pensament i llenguatge, a cura de M.I. Ripoll i M. Tortella. Palma de Mallorca: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2012. p. 193-232. 
 
Antoni Riera i Melis, “El mercado de los cereals en la Corona Catalanoaragonesa. La gestión de las carestías durante el segundo tercío del siglo XIII”. A: Les disettes dans la conjoncture de 1300 en Mediterranée Occidentale, a cura de M. Bourin, J. Drendel i F. Ménant. Roma: École Française de Roma, 2012, p. 87-143.
 
Antoni Riera i Melis, “Crisis alimentarias y preparativos bélicos en las ciudades catalanas durante el tercer cuarto del siglo XIII”. A: Uomini, paesaggi, storie. Studi di Storia Medievale pr Giovanni Cherubini, a cura de D. Balestracci, F. Franceschi, P. Nanni, G. Picini i A. Zorzi. Siena: SeB, 2012, II, p. 227-256 .
 
Antoni Riera i Melis, “La Mediterrània occidental vers 1300: comerç, cors, pirateria i diplomàcia”. A: Jaume II  de Mallorca i Sanç I: dues actituds un mateix projecte, a cura de M. Barceló i J. Sastre. Palma de Mallorca: Institut d’Estudis Baleàrics, 2012, p. 101-149. 
 
Prim Bertrán Roigé, “La Pía almoina de Lleida i el recurs al crèdit censal com a font de finançament, al voltant de 1400”. A: La Corona catalanoaragonesa, l'Islam i el món mediterrani. Estudis d'història medieval en homenatge a la Dra. María Teresa Ferrer i Mallol. Barcelona: Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), 2013, p. 87-96.
 
Prim Bertran Roigé, “La ciutat de Balaguer i el seu mercat medieval”. A: 700 aniversari de la creació del mercat de Balaguer. Balaguer, Universitat de Lleida, 2013.
 
Prim Bertran Roigé, “Mercat i fira a Vilagrassa (s. XII-XIV). De les concessions reials a les tensions amb els municipis veïns”. A: Romànic tardà a les Terres de Ponent / Lleida. Actes de la Jornada de Treball XLII. Lleida, Universitat de Lleida / Institut d’Estudis Ilerdencs, 2013, p. 119-159.
 
Prim Bertran Roigé, “La alimentación de pobres y peregrinos en la Cataluña medieval”. A: La alimentación en la Corona de Aragón (siglos XIV-XV). Madrid, Institución Fernando el Católico / CSIC, 2013, p. 43-63.
 
Pere Benito i Monclús, “Salaire et salariat dans l’historiographie ibérique médiévale: Castille, Aragon et Navarre”. A: Patrick Beck, Philippe Bernardi, Laurent Feller (dirs.), Rémunérer le travail au Moyen Âge. Paris, Picard, 2014, p. 41-61.
 
Pere Benito i Monclús, “Sur le sens du mot conductum dans les plus anciens contrats catalans de métayage (XIe-XIIIe siècle): un éclairage sur le problème du salariat agraire médiéval”. A: Patrick Beck, Philippe Bernardi, Laurent Feller (dirs.), Rémunérer le travail au Moyen Âge. Paris: Picard, 2014, p. 221-226.
 
Pere Benito i Monclús, “Los beneficiarios del impuesto en la Corona de Aragón. Élites urbanas y rurales”. A: Monique Bourin, François Menant, Lluís To Figueras (Eds.), Dynamiques du monde rural dans la conjoncture de 1300. Roma: École Française de Rome, 2014, p. 637-653.
 
Pere Benito i Monclús, “Grutes dans un pays sans grottes les aménagements souterrains dans la région de Barcelone, du Moyen Âge à nos jours”. A: Monique Bourin; Marie-Elise Gardel; Florence Guillot (eds.), Vivre sous terre. Sites rupestres et habitats troglodytiques dans l'Europe du Sud. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2014.
 
Pere Benito i Monclús, “De Labrousse a Sen. Modelos de causalidad y paradigmas interpretativos de las crisis alimentarias preindustriales”. A: Pere Benito i Monclús (ed.), Crisis alimentarias en la Edad Media. Modelos, explicaciones y representaciones. Lleida: Milenio, 2013, p. 15-32.
 
Pere Benito  i  Monlcús, “Marché foncier et besoin d’expertise dans la Catalogne du Xe-XIIe siècles. Le rôle des boni homines comme estimateurs de biens”. A: C. DENJEAN  i L. FELLER (eds.), Expertise et valeur des choses au Moyen Âge. I. Le besoin d'expertise. Madrid: Casa de Velázquez, 2013.
 
Pere Benito i Monclús, “L’Almoina de la seu de Barcelona. Gènesi i formació d’un sistema integrat de comptabilitat (1283-1419)”. A: E. SAGUER, G. JOVER i  H. BENITO (eds.), Comptes de senyor, comptes de pagès. Les comptabilitats en la història rural. Girona: Universitat de Girona, 2013, p. 73-92.
 
Pere Benito i  Monclús, “Jurisdiccions compartides i ius maletractandi. A propòsit d’una disputa sobre el dret de maltractar a la domus aloera de Canals (1302)”. A: J. MUTGÉ, R. SALICRÚ i  C. VELA (eds.), La Corona Catalano-aragonesa, l’Islam i el món mediterrani. Estudis d’història medieval en homenatge a la doctora Maria Teresa Ferrer Mallol. Barcelona: CSIC,  2013, p. 79-85.
 
Pere Benito  i  Monclús,  “Elites rurales et intermédiaires de la seigneurie en Catalogne (XIIe-XIVe s.). Fortunes et stratégies d’acroissemen”. A: L. FELLER, M. KAPLAN i C. PICARD (eds.), Élites rurales méditerranéennes au Moyen Âge. Roma, École Francaise de Rome, 2013, p. 417-428.
 
Pere Benito i Monclús, “Subsistence crisis and grain policies”. A: Feeding the city. The supply of Barcelona, from the 13th to the 20th centuries. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 10-11.
 
Pere Benito i Monclús, “Crisis de subsistència i polítiques frumentàries”. A: Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle XIII al segle XX. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 10-11.
 
Pere Benito i Moncluís, “La senyoria rural en temps de Jaume I. La forja d’un nou ordre jurídic”. A: Maria Teresa FERRER I MALLOL (ed.), Jaume I. Commemoració del VIII centenari del naixement de Jaume I, vol. II. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2012, p. 39-58.
 
Pere Benito i Monclús, “Food systems”. A: Massimo MONTANARI (ed.), A Cultural History of Food. London – New York: Berg Publishers, 2012,  II, p. 37-55, 183-185.
 
Maria Soler Sala, “Fires i mercats a Vilafranca del Penedès. Època medieval”. A: Fires i mercats a Vilafranca del Penedès al llarg de la seva Història. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs / Ajuntament de Vilafranca del Penedès, 50 pàgines. (En premsa).
 
Maria Soler Sala, “Les cuines de l’Alta Edat Mitjana (segles V-XI)”. A: Història i cultura de la cuina catalana. Barcelona, Fundació Institut Català de la Cuina, 50 pàgines. (En premsa).
 
Maria Soler i Sala, “’Vino quod exiturus de ipsas vineas’. Producció i consum de vi al Penedès feudal (segles XI-XII)”. A: El món de la viticultura, els vins, caves i aiguardents al Penedès històric i al Camp de Tarragona. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs, 2013, p. 65-77.
 
Ramon A. Banegas López, “Intervencionismo, autorregulación y crisis de abastecimiento: Un estudio comparativo de las políticas de aprovisionamiento de carne en la Península Ibérica, el norte de Francia e Inglaterra durante la Baja Edad Media.” A: Crisi nel medioevo III: politiche economiche e per l’alimentazione di fronte alle carestie, 16 pàgines. (En premsa).
 
Ramon A. Banegas López, “El negoci de la carnisseria a Catalunya durant la Baixa Edat Mitjana” A: La cuina catalana a l’Edat Mitjana, 15 pàgines. (En premsa).
 
Ramon A. Banegas López, “Per no poder haver bestiar de les parts hon lo solien haver per causa dels inimichs. L’abastament de carn a Barcelona durant la guerra civil catalana (1462-1472)”. A: Crisis en la Edad Media II. Guerra y Carestía, 16 pàgines. (En premsa).
 
Ramon A. Banegas López, “Intervencionismo, autorregulación y crisis de abastecimiento: Un estudio comparativo de las políticas de aprovisionamiento de carne en la Península Ibérica, el norte de Francia e Inglaterra durante la Baja Edad Media.” A: Crisi nel medioevo III: politiche economiche e per l’alimentazione di fronte alle carestie, 16 pàgines. (En premsa).
 
Ramon A. Banegas López, “Un anàlisi dels productes i les tècniques de cuina al Llibre de Sent Soví”. A: Joan Santanach (ed.) El Llibre de Sent Soví. Barcelona: Restaurant 7 portes/Editorial Barcino, 2014, p. 131-168.
 
Ramon A. Banegas López, “L’abastament de carn a Barcelona durant la guerra civil catalana (1462-1472)”. A: Benito i Monclús, Pere; Riera i Melis, Antoni (eds.), Guerra y carestia en la Europa medieval. Lleida: Milenio, 2014, 16 pàgines. 
 
Ramon A. Banegas López, “Abastar de carn la ciutat, la carnisseria de Barcelona al final de l’Edat Mitjana”. A: Mercè Renom Pulit (ed.), El mercat alimentari de Barcelona en els temps medievals i moderns. Barcelona: MUHBA, 2014, 15 pàgines.
 
Ramon A. Banegas López, “Évolution de la consommation de viande en Catalogne au long du Moyen Âge. La construction d’un modèle alimentaire”. A: Bruno Laurioux, Marie-Pierre Horard-Herbin (ed.) La viande, fabrique et réprésentations. Rennes: PUR, 2014, (13 pàgines).
 
Ramon A. Banegas López, “Abastar de carn la ciutat”. A: Alimentar la ciutat. El proveïment de Barcelona del segle XIII al segle XX. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2013, p. 30-31.
 
Montserrat Richou i Llimona, “The Economy of Wine in the Baix Maresme during the Middle Ages”. A: Food and Communities in the Later Middle Ages (1000-1700), Philadelphia: Temple University (En premsa).
 
Montserrat Richou i Llimona, “Una dècada d’abastament frumentari a Barcelona. La contribució de la iniciativa privada en els anys setanta del segle XV”. A: A. Riera i Melis (coord.), Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, p.117-159.
 
Montserrat Richou i Llimona, ”Barcelona i la circulació de blats en temps del rei Martí”,  A:  XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón, Zaragoza,  El Compromiso de Caspe (1412), cambios dinásticos y constitucionalismo en la Corona de Aragón. Zaragoza: Obra Social Ibercaja, 2013, p.694-701.
 
Montserrat Richou i Llimona, “Aportacions al comerç frumentari  baix medieval: l‘assalt i segrest piràtic de la coca de Guillem Morey (1361)”. A: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 31 (2013), p. 213-238.
 
Montserrat Richou i Llimona “Contribució a l’estudi del Baix Maresme Medieval: la compravenda de la casa de Cabrera i altres drets (1391)”. A: Actes de V Jornades d'Història i Arqueologia Medieval del Maresme. Mataró, 2013, p. 48.
 
Pol Serrahima Balius,  “El pa de la Busca. Proveïment i consum de blat a Barcelona entre 1450 i 1462”. A: A. Riera i Melis (coord.), Crisis frumentàries, iniciatives privades i polítiques públiques de proveïment a les ciutats catalanes durant la baixa edat mitjana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2013, p.161-300.
 
Pol Serrahima Balius, "Feeding the poor in a city at war. The Almoina of Barcelona During the Catalan Civil War (1462-72”. A: Farmer, Sharon (ed.), Handling Poverties. Complexities, Contradictions, Transformations. Brepols: Turnhout. (En premsa).
 
Pol Serrahima Balius, “Wheat provisioning in Barcelona during the Catalan Civil War (1462-72). Markets and institutional response”. A: Benito, Pere; Riera, Antoni (eds.), Guerra y carestía en la Europa medieval. Lleida: Milenio. (En premsa).
 
Pol Serrahima Balius, “La Catedral de Barcelona i el pa al segle XV: la Pia Almoina i la Casa de Caritat”. A: Alimentar Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, Barcelona. (En premsa).
 
Pol Serrahima Balius, “Literatura històrica i retòrica municipal a la Barcelona baix-medieval”, A: Barcelona Quaderns d'Història (2014), 20, 29-57. 
 
 
c) Articles de revistes
 
Prim Bertran i Roigé, “La cuina pontifícia sota Bonifaci VIII. Notes”. A:  Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 31 (Barcelona, 2013), p. 189-196.
 
Ramon A. Banegas López, “Travail et techniques des bouchers et des poissonniers dans la Catalogne rurale (XIVe et XVe) siècles".  A : Études Roussillonnaises, Revue d’Histoire et d’Archéologie Méditerranéens, 26 (Perpinyà 2013-2014) p. 145-152. ISSN 0985-6293
 
Ramon A. Banegas López, “Competencia, mercado e intervencionismo en el mercado de carne en la Europa bajomedieval. Los ejemplos de Barcelona y Ruán”. A: Anuario de Estudios Medievales, 42/2 (Barcelona, 2012), p. 479-499.
 
Montserrat Richou i Llimona, “Berenguer Bartomeu, draper barceloní, d’origen maresmenc”. A: Estudis Històrics i Documents dels Arxius de Protocols del Col.legi de notaris de Catalunya (1 setembre 2013). (En premsa).
 
Montserrat Richou i Llimona, “Els comptes de Blanca de Llorach, abadessa de Sant Pere de les Puel·les (1373)”, SVMMA (22 abril 2014). (En premsa).
 
Montserrat Richou i Llimona, “Aportacions del comerç frumentari baixmedieval: l’assalt i segrest de la coca de Guillem Morey (1361)”. A: Acta Historica et Archaeologica Mediaevalia, 31 (Barcelona, 2013), p- 213-238.
 
A. ORTEGA, “Mallorca y la importación de trigo atlántico (1230-1350)”. A: Revista SUMMA, 3 (2014), p. 79-91. 
 
A. ORTEGA, “Navegación mediterránea por el Atlántico. El caso de Mallorca (1230-1349)”. A: Minius. Historia, arte e xeografía 21 (Vigo, 2013), p. 45-60.
 
 
d) Participació en congressos i seminaris 
 
Participació en congressos i seminaris internacionals
 
A. RIERA i MELIS. Conferència “Fonts indirectes per a l’estudi de la cuina catalana medieval”. Seminari: Crítica i restitució patrimonial en gastronomia. Organitzat pel Museu d’Història de Barcelona, 25 de maig de 2018.
 
A. RIERA i MELIS. Presidència sessió “Consum i comercialització d’aliments i begudes a la Baixa Edat Mitjana: una aproximació des de les fons normatives i notarials”. 8th International Medieval Meeting. Organitzat pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, poder i cultura. Universitat de Lleida, 25 de juny de 2018.
 
A. RIERA i MELIS. Presidència sessió “ Fishing and fish compsumption in the Meditarrean coats (14-16th centúries)” ”. 8th International Medieval Meeting. Organitzat pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, poder i cultura. Universitat de Lleida, 25 de juny de 2018.
 
A. RIERA i MELIS. Lliçó magistral “Les crisis de la baixa edat mitjana a Catalunya”. Curs 1968-2018: Balanç de 50 anys d’historiografia catalana. Organitzat per Universitat Catalana d’Estiu, Manresa, 5 de juliol de 2018, i Prada de Conflent, 17 d’agost de 2018.
 
A. RIERA i MELIS. Conferència “El pa i els altres derivats dels cereals en les alimentacions popular de la Baixa Edat Mitjana”. Converses científiques a l’Espai 38. Organitzat per Obra Cultural Balear i Ajuntament de Sant Llorenç des Cardassar. 28 de juliol de 2018.
 
A. RIERA i MELIS. Conferència “El pa dels feudals: rerefons econòmic, social, polític i cultural d’un aliment bàsic” Taules de debat: Seminari d’Estudis Medievals (curs 2018-2019). Organitzat per Institució Milà i Fontanals (CSIC), 19 de novembre de 2018.
 
A. RIERA i MELIS. Comunicació “Les relacions de la Diputació del General de Catalunya amb la monarquia, 1412-1433”. Congrés La veu del Regne. Representació política, recursos públics i construcció de l’Estat. 600 anys de la Generalitat Valenciana. Organitza Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana. València, 22.10.2018.
 
A. RIERA MELIS I M. SOLER SALA. Ponència. “La distribución y los mercados de alimentos en el Mediterráneo occidental, siglos VIII-XII”. Congrés: “LXIII Settimana di studi (Spoleto). L’alimentazione nell’alto Medioevo. Pratiche, simboli, ideologie”, organitzat per la Fondazione Centro Italiano di Studi sull’Alto Medioevo, entre els dies 9 i 15 d’abril de 2015.
 
A. RIERA I MELIS. Ponència. Títol: “Pane domestico e pane di fornaio nelle cità del Mediterraneo nord-occidentale”. Congrés: “La civiltà del pane. Storia, techniche, simboli, dal Mediterraneo all’Atlantico. Organitzat per la Universitat Catolica del Sacro Cuore i el Centro di Studi Longobardi. Lloc i data: Brescia, 1-6 de desembre de 2014.
 
A. RIERA I MELIS. Intervenció en taula rodona “La Batalha de Murèth: de raices, realitat e consequéncias”. Congrés: “XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectives”. Organitzat per: Associacion Internacionala d’Estudis Occitans; Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, poder i cultura”. Lloc i data: Lleida, Universitat de Lleida, 21 de juny de 2014.
 
A. RIERA I MELIS. Comunicació. “La ganadería de carne menorquina en la Baja Edad Media”. Congrés “Los carniceros y sus negocios entre las ciudades y el campo (España y Francia meridional, siglos XIII-XV)”. Organitzat per a la Casa de Velázquez. Lloc i data, Madrid, 12 i 13 de maig de 2014.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència convidada. Títol: “Historia de la Cocina catalana a través de los recetarios”. Congrés: “3er Congrés Internacional Xarxa UNITWIN Càtedra UNESCO – Patrimoni Gastronòmic”. Organitzat per: Càtedra UNESCO. Lloc i data: Barcelona, 2014.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència. Títol: “L’heritage alimentaire islàmiques dans la Peninsule Iberique: une question controverseé”. Congrés: “Arab Civilization and its impact in Europe”. Lloc i data: Abu Dhabi, Emirats Arabs Units, 2014.
 
A. RIERA i  MELIS. Conferència invitada. Títol: “Famines, Scarcities and Shortages in the Crown of Aragon, 1200-1260”. Congrés: “Mortality Crises between the plagues, C.800-C.1300 CE”. Organitzat per: University of Stirling. Lloc i data: Stirling (UK), Universitat de Stirling, 12-13 de novembre de 2013.
 
A. RIERA i  MELIS. Conferència invitada. Títol: ”Menjar per necessitat, no pas per plaer. La proposta dietètica inicial del Cister”. Congrés: First International Symposium: Mens et mensa, “Foods and Communities in the Later Middle Ages (1000-1500 CE)”. Organitzat per: Society for the Study of Food in the Middle Ages, Temple University i Institut d’Estudis Catalans. Lloc i data:  Barcelona,  Institut d’Estudis Catalans, 24-25 d’octubre de 2013.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència. Títol: Les sources sur l’étude des famines de la première moitié du XIVe siècle”. Congrés: Congrés/seminari: Seminar “Handling Ancient and Medieval Sources about Famines (Latin West, Arab, Slav and Byzantine World): 100 BC – c. 1340 AD”. Lloc i data: Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 27-28 de setembre de 2013.
 
A. RIERA i MELIS. Conferència invitada. Títol: “L’alimentació hospitalària a la baixa edat mitjana, fonts mèdiques i arxivístiques per al seu estudi”. Simposium Internacional “Fonts documentals i gràfiques per a l’estudi històric dels hospitals”. Organitzat per: Institut de Recerca de les Cultures Medievals (UB). Lloc i data: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 17-19 d’abril de 2013.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència. Títol: “La génesis de una política pública de abastecimiento de cereales en Barcelona durante el segundo tercio del siglo XIV”. Col·loqui: Crisi nel medioevo (III): politiche economiche e per l’alimentazione di fronte alle carestie. Organitzat per: Università degli Studi della Tuscia. Lloc i data: Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, 1-3 de novembre de 2012.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència. Títol: “Les sources catalanes pour  l’étude des famines de la première moitié du XIVe siècle”.  Seminar Handling ancient and medieval sources about famines (Latin West, Arab, Slav and Byzantine World) 100 BC – c. 1350 AD. Organitzat per: Université Libre de Bruxelles. Lloc i data: Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 27-28 de setembre de 2012.
 
A. RIERA i MELIS. President i moderador de la sessió. Congrés: XIX International Medieval Congress: Rules and Rights for Food Commerce in the Crown of Aragon; sessió Food market regulations durint the Late Middle Ages. Organitzat per: University of Leeds. Lloc i data: Leeds, University of Leeds, 9-12 de juliol de 2012.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Ponència invitada. Títol: “Se redimere et collum excutere a iugo servitutis. Retòrica i terminologia de la servitud i dels drets servils a la Catalunya dels segles XII-XIII”. Congrés “Migrazioni interne e forme di dipendenza libera e servile nelle campagne bassomedievali: dall’Italia nord-occidentale alla Catalogna”. Organitzat per: Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino, Consiglio Regionale del Piemonte – Associazione dei Consiglieri della Regione Piemonte, Centro Internazionale di Studi sugli Insediamenti Medievali – Città di Cherasco, Centre de Recerca d’Història Rural – Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona, Departament d'Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica – Institut de Recerca en Cultures Medievals de la Universitat de Barcelona. Lloc i data: Torino i Cherasco (Itàlia), 24-25 de novembre de 2014.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Ponència invitada. “Les comptabilités de l’Aumône de Barcelone (1283-1419): une source exceptionnelle pour l’histoire économique d’une ville et de son arrière-pays”. Seminari: “Histoire du travail au Moyen Âge: techniques, production, marchés”. Organitzat per: Université de Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis. Lloc i data: Paris, Université de Paris 8 – Vincennes – Saint-Denis, 8 de novembre de 2014.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Ponència invitada. Títol: “Pauvreté et famine. Crises de subsistance, échange annonaire et déclin d’entitlements dans l’Europe médiévale”. Workshop: “Table Ronde. Pauvreté et travail au Moyen Âge. Historiographie et problemes”. Organitzat per: Casa de Velázquez, Université de Paris 1 – Panthéon – Sorbonne, Laboratoire de Médiévistique Occidentale de Paris, Institut Universitaire de France. Lloc i data: Madrid, Casa de Velázquez, 22-23 de setembre de 2014.
 
P. BENITO i MONCLÚS. President i moderador. Congrés: “4rd International Medieval Meeting Lleida 2014”, sessió del “Strand: Social and economic history” (26 de juny de 2014). Organitzat per: Consolidated Medieval Studies Research Group “Space, Power and Culture”, Universitat de Lleida. Lloc i data: Lleida, Universitat de Lleida, 25-27 de juny de 2014.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Intervenció en taula rodona “La Batalha de Murèth: de raices, realitat e consequéncias”. Congrés: “XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans. Occitània en Catalonha: de tempses novèls, de novèlas perspectives”. Organitzat per: Associacion Internacionala d’Estudis Occitans; Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, poder i cultura”. Lloc i data: Lleida, Universitat de Lleida, 21 de juny de 2014.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Ponència. Títol: “Is Mortality Measurable before 1250? Mortality Crises, Plagues and Famines in Catalonia, 1070-1200”. Congrés: “Mortality Crises between the plagues, C.800-C.1300 CE”. Organitzat per: University of Stirling. Lloc i data: Stirling (UK), Universitat de Stirling, 12-13 de novembre de 2013.
 
P. BENITO i  MONCLÚS.  Presentació del projecte de recerca “Mercados alimenticios en la Edad Media: actores, mecanismos y dinámicas”. Congrés: “3rd International Medieval Meeting Lleida”, Business (26th June 2013). Organitzat per: Consolidated Medieval Studies Research Group “Space, Power and Culture”, Universitat de Lleida. Lloc i data: Lleida, Universitat de Lleida,  Facultat de Lletres, 26-28 de juny de 2013.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Comunicació. Títol: “¿Existió una política real/estatal del grano en la Corona de Aragón? A cerca de las constituciones de Paz y Tregua de 1235”. Col·loqui: Crisi nel medioevo (III): politiche economiche e per l’alimentazione di fronte alle carestie.Organitzat per: Università degli Studi della Tuscia. Lloc i data: Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, 1-3 de novembre de 2012.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Ponència. Títol: “De Curschmann à nos jours. Comment notre perception et interprétation des famines a changé”. Seminar Handling ancient and medieval sources about famines (Latin West, Arab, Slav and Byzantine World) 100 BC – c. 1350 AD. Organitzat per: Université Libre de Bruxelles. Lloc i data: Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 27-28 de setembre de 2012.
 
P. BENITO i MONCLÚS. President i moderador de sessió. Congrés: XIX International Medieval Congress: Rules and Rights for Food Commerce in the Crown of Aragon;  sessió Daily Life and Mentalities in the Catalan Counties (9th-12th Centuries).Organitzat per: University of Leeds. Lloc i data: Leeds, University of Leeds,  9-12 de juliol de 2012.
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Comunicació.  Titol: “La família Citjar, carne, dinero y poder en la Barcelona del siglo XV”. Congrés “Los carniceros y sus negocios entre las ciudades y el campo (España y Francia meridional, siglos XIII-XV), celebrat a la Casa de Velázquez, a Madrid, el 12 i 13 de maig de 2014.
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Conferència invitada. Títol: ”Salty, Sweet and Spicy. Flavours in Benedictine cuisine in Catalonia at the End of Middle Ages”. Congrés: First International Symposium. Mens et mensa: “Foods and Communities in the Later Middle Ages (1000-1500 CE)”. Organitzat per: Society for the Study of Food in the Middle Ages, Temple University i Institut d’Estudis Catalans. Lloc i data:  Barcelona, Institut d’estudis Catalans, 24-25 d’octubre de 2013.
 
R.A. BANEGAS LÓPEZ. Conferència invitada. Títol: "Les bouchers en Catalogne à la fin du Moyen Âge, l’affaire de la viande dans le monde rural et urbain". Col.loqui : «L’élevage dans l’économie médiévale». Organitzat : Universitat Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Lloc i data: París,  9 de febrer de 2013.
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Comunicació. Títol “La viande de mouton dans l’alimentation carnée en Catalogne pendant le Bas Moyen Âge: le produit et son poid  économique et social”. Congrés: La viande: fabrique et représentation. Organitzat per l’Institut Européen d’Histoire et des Cultures de l’Alimentation. Lloc i data: Tours, 29 novembre 1 desembre 2012.
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Comunicació. Títol: “Intervencionismo y autoregulación: un estudio comparativo entre las políticas de abastecimiento de carne en la Pernínsula Ibérica y el norte de Francia e Inglaterra durante la Baja Edad Media”. Congreso: Crisi nel medioevo III: politiche economiche e per l'alimentazione di fronte alle carestie. Organitzat per: Università degli Studi della Tuscia. Lloc i data: Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, 1-3 de novembre de 2012.
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Comunicació. Títol “Perfect Market and Real Market: Rules and Work of Butchers and other Food Crafts in Barcelona durin the 15th centurys”. Congrés: Rules and Rights for Food Commerce in the Crown of Aragon. Organitzat per: University of Leeds. Lloc i data: Leeds, University of Leeds,  9-12 de juliol de 2012.
 
M. RICHOU LLIMONA. Conferencia invitada. Títol: ”El vi i les relacions econòmiques baixmedeivals: el Baix Maresme”.  Congrés: First International Symposium. Mens et mensa: “Foods and Communities in the Later Middle Ages (1000-1500 CE)”. Organitzat per: Society for the Study of Food in the Middle Ages, Temple University i Institut d’Estudis Catalans. Lloc i data:  Barcelona,  Institut d’Estudis Catalans, 24-25 d’octubre de 2013.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. Títol: “Market integration and Subsistence Crises in the Crown of Aragon and the Western Mediterranean,1400-1520”. Congrés: Markets in premodern Europe. Universidad de Valladolid, 19 de noviembre de 2014.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. Títol: “El abastecimiento urbano de cereal en la Baja Edad Media. ¿En los orígenes del concepto de servicio público?”. Congrés: La noción de servicio en las sociedades de los siglos XII-XVIII. Universidad Autónoma de Madrid, 28 de febrero de 2014.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. “Renda cerealista i economia eclesiàstica: la Seu de Barcelona al segle XV”. Congrés: International Medieval Meeting. Universitat de Lleida, 28 de juny de 2013.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. Títol “:Política nacional o política local: los Reyes Católicos y el Consejo de Ciento frente al abastecimiento y las carestías de Barcelona”. Congrés: Crisi nel medioevo III: politiche economiche e per l'alimentazione di fronte alle carestie. Organitzat per: Università degli Studi della Tuscia. Lloc i data: Viterbo, Università degli Studi della Tuscia, 1-3 de novembre de 2012.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. Títol: "Quod victualia que aportantur in Barchinona non pignorentur pro debito alieno". Congrés: Rules and Rights for Food Commerce in the Crown of Aragon. Organitzat per: University of Leeds. Lloc i data: Leeds, University of Leeds,  9-12 de juliol de 2012.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació.  Títol: "War, food dearth and charity in a medieval town. Barcelona 1462-1472". Congrés Retailing and Distribution in Hard Times: Historical Perspectives.Lloc i data: University of Wolverhampton, 2 de maig de 2012.
 
J. MONTORO i MALTAS. Presentació. Títol: “Mesurant la mortalitat a Catalunya: fams, carestia i pestilència (1285-1351)”. Congrés: “4th International Medieval Meeting Lleida” organitzat per: “Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai, poder i cultura” Universitat de Lleida, 25/06/2014 - 27/06/2014.
 
J. MONTORO i MALTAS. Ponència. Títol: “Mortality Crises in Catalonia betwen 1285 an 1350: Famines, Shortages, Disease and Pestilence”. Congrés: “Mortality Crises between the plagues, C.800-C.1300 CE”. Organitzat per: University of Stirling. Lloc i data: Stirling(UK), University of Stirling, 12-13 de novembre de 2013.
 
J. MONTORO i MALTAS. Comunicació. Títol: “El comerç de cereals a Barcelona a través dels documents notarials: actores, xarxes i dinàmiques (1294-1340)”. Congrés: “VIº  Seminario di Studi dottorali. Fonti per la storia dell’economia europea, (secoli XIII-XVII), Scambio di merci e pagamenti in Europa (secoli XIV-XVII). Attori, Imprese, Reti, Sistemi”. Organitzat per École Française de Rome, École Normale Supérieure (París), Universitat París-7 “Denis Diderot”, Institut d’Histoire moderne et contemporaine (CNRS-École normale supérieure), Istituto storico italiano per il Medio Evo i la Universitat de Siena. Lloc i data: Arezzo, 1-5 de juliol de 2013.
 
 
Participació en congressos nacionals
 
A. RIERA i  MELIS. Ponència. Títol. “Producció, distribució i consum de sucre a la Corona Catalaoaragonesa a la baixa edat mitjana”. Congrés: “Sucre: cuina, gastronomia i civilització (III Jornades d’Història del Sucre)”. Organitzat: Universitat de Lleida i Ajuntament de Menàrguens. Lloc i data: Menàrguens (La Noguera), 33 de novembre del 2013.
 
A. RIERA i  MELIS. Ponència. Títol:  “El pa de la Barcelona Medieval”. Congrés: “Alimentar Barcelona. Els temps medievals i moderns”. Organitzat: Museu d’Història de Barcelona i Mercats e Barcelona. Lloc i data: Barcelona,  Museu d’Història de Barcelona, 23 de maig de 2013.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència. Títol: “Sucre i peste a Barcelona, 1348-1349”. Congrés: “El sucre en la vida quotidiana. Edat Mitjana i Moderna”. Organitzat: Universitat de Lleida i Ajuntament de Menàrguens. Lloc i data: Menàrguens (La Noguera), novembre del 2012.
 
A. RIERA i MELIS. Ponència. Titol: “Gastronomía y política en los banquetes cortesanos de la Baja Edad Media”. Congreso: La alimentación en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media. Organitzat per l’Academia Aragonesa  de Gastronomia i la Universitat de Saragossa. Lloc i data: Saragossa 23-24 de març de 2012.
 
P. BERTRAN i ROIGÉ. Ponència. Títol: “La alimentación de los pobres en la Cataluña de la Baja Edad Media”. Congrés: La alimentación en la Corona de Aragón en la Baja Edad Media. Organitzat per l’Academia Aragonesa  de Gastronomia i la Universitat de Saragossa. Lloc i data: Saragossa 23-24 de març de 2012. 
 
P. BENITO i  MONCLÚS. Conferència invitada. Títol: “Imperi, Flandes i Catalunya. Perspectiva comparada de les polítiques sobiranes contra la carestia a l’Europa medieval”. Seminari: 10è Seminari d’Història Medieval. Curs 2013-2014. Organitzat per: Grup de Recerca consolidat “Renda feudal i fiscalitat a la Catalunya baixmedieval” (Institució Milà i Fontanals – CSIC), Centre de Recerca d’Història Rural (Institut de Recerca Històrica de la Universitat de Girona). Lloc i data: Girona, Universitat de Girona, Facultat de Lletres, 18 d’octubre de 2013.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Ponència. Títol:  “Crisis de subsistència i polítiques frumentàries”. Congrés: “Alimentar Barcelona. Els temps medievals i moderns”. Organitzat: Museu d’Història de Barcelona i Mercats e Barcelona. Lloc i data: Barcelona,  Museu d’Història de Barcelona, 23 de maig de 2013.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “Sons, olors i colors a la plaça. Els mercats i les fires medievals”, dins del XIXè Mercat Medieval de l’Hospitalet de l’Infant, organitzat pel Centre d’Estudis de l’Hospitalet de l’Infant, el dia 4 de setembre 2014.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “Reviure el passat a través dels sabors”, dins de la V Trobada d’Amics de l’Art Romànic, organitzada per l’Institut d’Estudis Penedesencs i els Amics de l’Art Romànic de Catalunya, el 6 d’abril de 2014.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “Dels fogons a la taula. Dones i alimentació al llarg de la Història”. Dins de la Jornada “Cuina, dona i modernitat”, organitzat per la Comissió d’Igualtat de la Facultat de Farmàcia, el Campus de l’Alimentació de la Universitat de Barcelona i l’Observatori de l’Alimentació (ODELA)-UB, el dia 10 de març de 2014.
 
M. SOLER SALA. Comunicació. Títol: «Vino quod exiturus de ipsas vineas». Producció i consum de vi al Penedès feudal (segles X-XII)”. Congrés: “V Seminari d’Història del Penedès. El món de la viticultura, els vins, caves i aiguardents al Penedès històric i al camp de Tarragona”, organitzat per l’Institut d’Estudis Penedesencs. El Vendrell, 25 i 26 d’octubre de 2013.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “Digues-me què menges i em diràs qui ets. L’alimentació medieval”, dins dels Cicles de conferències organitzats per la Reial Acadèmia de les Bones Lletres (Palau Requesens) i Sternalia, SL., el dia 12 d’agost de 2012.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “«De mensura potus»: producció i consum de vi als monestirs medievals”, dins del Cicle de conferències “Pa, Oli i Vi: símbols de la Mediterrània”, organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i els Amics de la UNESCO de Barcelona, el dia 10 d’abril de 2012.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “El comerç d’espècies a l’Edat Mitjana”, dins del Cicle de conferències “La ruta de les espècies”, organitzat per CaixaForum (Barcelona) i els Amics de la UNESCO de Barcelona, el dia 20 de març de 2012.
 
M. SOLER SALA. Conferència. Títol: “Pa, llard de porc i vi. La tríade alimentària medieval”, dins del Cicle de conferències “Pa, Oli i Vi: símbols de la Mediterrània”, organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) i els Amics de la UNESCO de Barcelona, el dia 20 de març de 2012.
 
M. RICHOU LLIMONA. Conferència. “Vida Quotidiana al Vilassar Medieval”, dins del II Festival  Vilazari 978. Vilassar de Dalt, 2 de juliol de 2013, Museu Arxiu de Vilassar. 
 
R.A. BANEGAS LÓPEZ. Ponència. Títol:  “Abastar de carn la ciutat. El negoci de la carnisseria I el poder municipal al final de l’Edat Mitjana”. Congrés: “Alimentar Barcelona. Els temps medievals i moderns”. Organitzat: Museu d’Història de Barcelona i Mercats de Barcelona. Lloc i data: Barcelona, Museu d’Història de Barcelona, 23 de maig de 2013.
 
M. RICHOU LLIMONA. Comunicació. Títol: “Cultures i mercats alimentaris a l’Edat Mitjana”, 3r Seminari Crisis i cicles en la Història, Barcelona 23 de gener de 2013, Facultat de Geografia i Història de Barcelona.
 
M. RICHOU LLIMONA. Comunicació. Títol: “Barcelona i la circulació de blats  en temps del rei Martí l’Humà”. Congrés: XIX Congrés de Història de la Corona d’Aragó. Organitzat per: Comissió Permanent dels Congressos de la Corona d’Aragó. Lloc i data: Saragossa, Caspe i Alcanyís, 26-30 de juny 2012.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Ponència. Títol: "La Catedral de Barcelona i el pa al segle XV: la Pia Almoina i la Casa de Caritat". Congrés: “Alimentar Barcelona. Els temps medievals i moderns”. Organitzat: Museu d’Història de Barcelona i Mercats e Barcelona. Lloc i data: Barcelona, Universitat de Barcelona,  Facultat de Geografia i Història,   23 de maig de 2013.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació en seminari. Títol: “La Pia Almoina de Barcelona a la Baixa Edat Mitjana”. Seminari: Seminaris en tàndem 2012-2013. Organitzat: Institut de Recerca de les Cultures Medievals (UB). Lloc i data de celebració: Barcelona, 21 de febrer de 2013. 
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació en seminari. Títol: Polítiques contra la carestia de cereal en un territori d'abundància : Palerm dels segles XIV al XVI. Seminari: “3r seminari Crisis i cicles en la història. Cultures i mercats alimentaris a l'Edat Mitjana”. Organitzat per: Institut d’Estudis Catalans, Odela Observatori de l’Alimentación, la Universitat de Barcelona, el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura i la Universitat de Lleida. Lloc i data.  Barcelona, Universitat de Barcelona,  Facultat de Geografia i Història,   23 de gener de 2013. 
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. "Les causes de la carestia a la Catalunya urbana del segle XV: fonts i mètodes d'anàlisi". Congrés: Tallers de l'Escola Doctoral del Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals: "Espai, Poder i Cultura". Universitat de Lleida, 9 de maig de 2012.
 
P. SERRAHIMA BALIUS. Comunicació. Títol: "La teorització de les caresties i les implicacions de les crisis de subsistència preindustrials. El cas de Barcelona en època Trastàmara". Congrés: Jornades ARDIT en recerca indterdisciplinària. Lloc i data de celebració: Institut d’Estudis Catalans, 2 de maig de 2012.
 
J. MONTORO MALTAS. Comunicació.  Títol: “Preus alimentaris durant les caresties de la primera meitat del segle XIV a Barcelona”. Congres: 3rd International Medieval Meeting Lleida. Organitzat pel Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura i la Universitat de Lleida. Lloc i data: Lleida,  Universitat de Lleida, Facultat de Lletres,26-28 de juny de 2013.
 
J. MONTORO MALTAS. Comunicació en seminari. Títol: “Els preus dels aliments a Barcelona durant la primera meitat del segle XIV”. Seminari: “3er Seminari de Crisis i cicles en la Historia: Cultures i mercats alimentaris a l’Edat Mitjana”. Organitzat per: Institut d’Estudis Catalans, Odela Observatori de l’Alimentación, la Universitat de Barcelona, el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals, Espai, Poder i Cultura i la Universitat de Lleida. Lloc i data.  Barcelona, Universitat de Barcelona,  Facultat de Geografia i Història,   23 de gener de 2013. 
 
A. ORTEGA VILLOSLADA. Comunicació. Títol: “De al-Magrib al-Aqsà a Túnez. Mallorquines en cabotaje musulmán medieval (1300-1350)”. Congrés: La Barbaria i les Balears: les relacions entre Tunis i l’arxipèlag al llarg de la historia. Organitzat: Insitut d’Estudis Baleàrics. Lloc i data: Palma de Mallorca, 28 i 29 de novembre de 2012.
 
A. ORTEGA VILLOSLADA. Comunicació. Títol: “Lideratge comercial a l’edat mitjana. Mallorca i el comerç internacional”. Congrés: IV Jornades universitàries de cultura municipal i valors ciutadans. Organitzat:. Universitat de les Illes Balears. Lloc i data: Palma de Mallorca, 20 i 27 d’abril de 2012.
 
 
Organització i coordinació científica de congressos i seminaris 
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Coordinació científica. Los carniceros y sus negocios entre las ciudades y el campo (España y Francia meridional, siglos XIII-XV), celebrat a la Casa de Velázquez, a Madrid, el 12 i 13 de maig de 2014.
 
A. RIERA i MELIS i PERE BENITO i MONCLÚS. Coordinació científica. Seminari “Les crisis del Tres-cents a la Mediterrània Occidental” (4rt seminari Crisis i cicles en la Història). Organitzat per:  Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona ; Observatori de l’Alimentació (UB) ; Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, poder i cultura” (Universitat de Lleida); Institut d’Estudis Catalans. Lloc i data: Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història, Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, 29 de gener de 2014.
 
A. RIERA i  MELIS  i P. BENITO  i  MONCLÚS. Coordinació científica. Seminari “Cultures i mercats alimentaris a l’Edat Mitjana”. Organitzat per:  Departament d’Història Medieval, Paleografia i Diplomàtica, Universitat de Barcelona; Observatori de l’Alimentació (UB) ; Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, poder i cultura” (Universitat de Lleida); Institut d’Estudis Catalans. Lloc i data: Barcelona, Universitat de Barcelona, Facultat de Geografia i Història,  23 de gener de 2013.
 
P. BENITO i MONCLÚS. Organització i coordinació científica (amb Jean-Pierre Devroey i Alexis Wilkin, Université Libre de Bruxelles). Congrés/seminari: Seminar “Handling Ancient and Medieval Sources about Famines (Latin West, Arab, Slav and Byzantine World): 100 BC – c. 1340 AD”. Lloc i data: Bruxelles, Université Libre de Bruxelles, 27-28 de setembre de 2012.
 
A. RIERA i  MELIS  i P. BENITO  i  MONCLÚS. Organització i coordinació Científica. Sessió “Rules and Nourishment: Food Market Regulations in the Crown of Aragon during the Late Middle Ages”. Congrés: “International Medieval Congress. Leeds, 9-12 July 2012”. Lloc i data: Leeds, University of Leeds, 9 de juliol de 2012.
 
R. A. BANEGAS LÓPEZ. Coordinació científica. Les metiers de l’alimentation dans l’Europe médiévale et moderne. Col·loqui internacional, organitzat pel Centre d’Études Etats, Sociétés, Religion Moyen-Age/Temps modernes, de la Universitat Versailles/Saint-Quenti-en-Yvelines, Versailles, Biblioteca Municipal, 10-11 de setembre del 2010. 
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte