Secció Filològica - Projectes normatius

Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana

Direcció

Maria Josep Cuenca Ordinyana
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors:  

Judit Feliu / Cristina Guirado / David Ordóñez

Síntesi

La Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU) és una versió reduïda de la Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC) concebuda per a la publicació en paper com a manual de consulta adaptat a un usuari amb coneixements gramaticals generals que vol resoldre dubtes d’ús. La Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU) s’adreça al públic no especialitzat i molt específicament al món de l’Administració, els mitjans de comunicació i l’ensenyament, com a obra de consulta que pugui orientar en la interpretació i l’aplicació de la normativa de l’IEC. Comprèn quaranta capítols breus, que inclouen explicacions bàsiques fetes sobre els quadres resum (170, en gran part coincidents amb els de la GEIEC) seguides de remarques normatives i d’ús, que inclouen informacions molt sintètiques de caràcter pràctic i formulades com a unitats autònomes, sobre aspectes rellevants des del punt de vista de l’ús. Inclou remarques ortogràfiques. Cada capítol acaba amb un glossari. L’accés a la informació té un suport important en el disseny de la maqueta, orientat a facilitar la consulta i la resolució de dubtes, mitjançant la utilització de recursos gràfics diversos que, entre altres coses, donen informació rellevant sobre la valoració normativa d’un fenomen.

La GBU i la GEIEC s’entenen com a obres relacionades i coherents entre si, així com amb la Gramàtica de la llengua catalana (GIEC) i amb l’Ortografia catalana (OIEC), de les quals són versions progressivament més resumides.
 
La GBU va ser aprovada per la Secció Filològica en el ple del dia 5 d’octubre de 2018 i va rebre la sanció del ple de l’Institut d’Estudis Catalans el dia 13 de desembre de 2018.
 
Abstract en anglès
 
The Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana (GBU) is a reduced version of the Gramàtica essencial de la llengua catalana (GEIEC, 2018) conceived as a consultation manual adapted to a user with general grammatical knowledge who wants to solve questions of use. The GBU is aimed at a non-specialized public and very specifically in the world of Administration, the media and teaching, as a reference work that can guide the interpretation and application of the IEC norms. It comprises forty short chapters, which include basic explanations summarized in the tables (170, largely coincident with those in GEIEC) followed by normative and usage remarks, which include very synthetic information of a practical nature and formulated as autonomous units on aspects that are relevant from the point of view of the use of Catalan. GBU includes remarks on spelling. Each chapter ends with a glossary. Access to information has an important support in the design, aimed at facilitating the consultation and resolution of doubts through the use of various graphic resources that indicate the nature of the remarks and examples (descriptive, normative, phonetic or spelling).
GBU and GEIEC are related and coherent works stemming from the Gramàtica de la llengua catalana (GIEC, 2016) and also related with Ortografia catalana (OIEC, 2016).
GBU was approved in the Philology Section of the IEC on October 5th, 2018 and was ratified by the IEC on December 13th, 2018.

 

Paraules clau

Fonologia, morfologia, sintaxi, gramàtica, normativa

 

Inici del projecte

2017-

 

Antecedents

El 18 de maig de 2001, a proposta de la Comissió de Gramàtica, la Secció Filològica acordà d’emprendre els treballs de preparació de la publicació d’una nova gramàtica normativa: La Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (GIEC, 2016). L’Institut d’Estudis Catalans, que té reconeguda legalment la competència en totes les terres de llengua i cultura catalanes, que té un reconeixement acadèmic internacional i, sobretot, que gaudeix del reconeixement de la comunitat lingüística, actua com a acadèmia de la llengua per a tots els membres d’aquesta comunitat i, per aquest motiu, s’encarrega de la nova gramàtica normativa, una obra de referència de caràcter institucional. Acabat el procés de redacció de la GIEC, es va acordar endegar les actuacions per a fer-ne una versió reduïda i adaptada a les necessitats d’un públic general, cosa que inclou una selecció de continguts, una reformulació del text i una adaptació formal que pugui permetre’n la consulta en línia. En el marc del projecte de la Gramàtica essencial es va fer primer una versió reduïda en línia, la Gramàtica essencial de la llengua catalana (2018), una gramàtica en línia que es pot consultar en l’adreça https://geiec.iec.cat. En una segona fase del projecte, es va veure la conveniència de fer-ne una versió encara més breu i simplificada en paper, que, inclogués, a més, els principals aspectes de l’Ortografia catalana.

 

Resultats

Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana, 2022, en línia: gbu.iec.cat.
DOI: 10.2436/10.2500.11.

Gramàtica básica i d’ús de la llengua catalana. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2019.
ISBN: 978-84-9965-479-9

  
Contribucions 
  
Maria Josep Cuenca, Conferència: “La Gramàtica de la llengua catalana de l'IEC: les versions Essencial i Bàsica”, Universitat de Vic (14 de febrer de 2018).
 
Maria Josep Cuenca “Taula rodona: Diálogo a tres voces sobre la gramática de referencia y la escuela”, III Congreso Internacional sobre Enseñanza de la Gramática (Barcelona, 23 de gener de 2019).
 
Maria Josep Cuenca, “Les noves gramàtiques de l’IEC i la terminologia gramatical: el glossari de la Gramàtica essencial de la llengua catalana”, Jornades GrOC 2019: l'actualització i unificació terminològica a les classes de llengua i les PAU (Barcelona, 15 de febrer de 2019).
 
Maria Josep Cuenca, Màrius Serra “Presentació de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana de l’IEC”, Setmana del Llibre en Català (Barcelona, 9 de setembre de 2019), https://www.youtube.com/watch?v=u9TMj83cf9U
 
Maria Josep Cuenca, Judit Feliu i Cristina Guirado “Taller de presentació de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana de l’IEC a formadors”, IEC, Col·legi de Doctors i Llicenciats en Filosofia i Lletres i Ciències de Catalunya i Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (Barcelona, 19 de setembre de 2019).
 
Maria Josep Cuenca, Ponència: 'Les gramàtiques Essencial i Bàsica de l'IEC (2018)’, Alacant, Departament de Filologia Catalana, 20 de febrer de 2020.
 
Maria Josep Cuenca, “La implementació de les gramàtiques Essencial i Bàsica de l’Institut d’Estudis Catalans”, Llengua & literatura 32, 198-203, 2022. 

 

Més informació

Presentació de la Gramàtica bàsica i d’ús de la llengua catalana de l’IEC en la Setmana del Llibre en Català (Barcelona, 9 de setembre de 2019), https://www.youtube.com/watch?v=u9TMj83cf9U

 

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte