Secció Històrico-Arqueològica

Obres de Manuel Milà i Fontanals

Col·laboradors:
 
Per als estudis lingüístics: Francesc Bernat i Baltrons (Universitat de Barcelona)
 
Per als estudis de literatura popular i folklore: Joan-Antoni Paloma i Tous (catedràtic d’ensenyament mitjà jubilat)
 
Per a la transcripció dels textos: Gerard Guerra i Ribó (llicenciat en filologia catalana)
 
Síntesi

Pel conjunt dels seus treballs, Manuel Milà i Fontanals, reconegut com a introductor de la filologia moderna a la península ibèrica, ha de ser considerat el constructor inicial dels estudis filològics i dels historicoliteraris, i assenyaladament dels de llengua i literatura catalanes, i partícip i definidor d’una «escola històrica» catalana. D’altra banda, Milà no deixà mai d’interessar-se per la literatura del seu temps ni de contribuir-hi a través de l’activitat creativa, de la crítica militant i de les relacions personals amb escriptors i activistes culturals de tots els Països Catalans.

El projecte contempla establir l’inventari de totes les obres de Milà i Fontanals (assagístiques, crítiques, erudites i creatives), la fixació dels textos i, com a objectiu final, la publicació en edició crítica, amb els estudis i l’anotació pertinents, d’acord amb la distribució següent:
 
I.  Estudis, articles i assaigs crítics, erudits i divulgatius 
II. Els manuals de preceptiva i història literàries i d’estètica
III. Obra poètica i narrativa i traduccions  literàries
IV. Poesia popular i folklore
V.  De los trovadores en España (1861)
VI. Literatura castellana i èpica medieval
VII. Epistolari
 
 
Abstract en anglès
 
For his entire work, Manuel Milà i Fontanals, acknowledged as the one who introduced modern philology in the Iberian Peninsula, he must be the initiator of the philological and historical-literary studies, mainly those related with Catalan language and literature. He also has contributed to the definition of the Catalan «historical school». Moreover, Milà never stopped being interested in the literature of that period and he never stopped contributing to it through his creative activity, his militant literary criticism and his personal relationships with writers and cultural activists from all the Catalan countries.
 
The project involves taking inventory of all Mila i Fontanals’ works (essays, reviews, erudite and creative works), establishing the texts and, as an ultimate aim, publishing them in a critical edition with pertinent studies and annotations, according to the following distribution:
 
I.  Reviews, erudite and informative articles and essays 
II. Handbooks of aesthetics, and theoretical and literary history 
III. Poetic and narrative works and literary translations
IV. Studies on popular poetry and folklore, and textual editions
V.  De los trovadores en España (1861)
VI. Castilian literature and medieval epics.
VII. Epistles
 

 

Paraules clau

Manuel Milà i Fontanals, romanticisme, Renaixença, romanística, història i teoria de la literatura, crítica literària, literatura popular, literatura infantil, filologia catalana, dialectologia catalana, estètica, història i arqueologia de Catalunya.

 

Inici del projecte

2006 -

 

Antecedents

Marcelino Menéndez Pelayo va publicar, entre 1888 i 1895, sota el títol general d’Obras completas del Dr. D. Manuel Milá y Fontanals, les obres que havien consagrat Milà com a historiador de la literatura, romanista, folklorista i preceptista i, en quatre dels volums, la major part dels articles, opuscles i petites monografies i altres estudis dispersos, amb algun d’inèdit.

Ja dins el segle XX, Josep Roig i Roqué aplegà en un volum les obres en llengua catalana, que n’inclou alguna de no editada per Menéndez Pelayo, i publicà la proposta, inèdita, de codificació de l’ortografia catalana, i Lluís Nicolau d’Olwer recopilà, amb criteris d’anotació molt restrictius, dins la Biblioteca Filològica de l’IEC, dos volums d’epistolari de Milà i deixà impresos quasi tots els plecs del tercer (publicat recentment per l’IEC), que no recullen tot el que ara es coneix de l’epistorari rebut i enviat.
 
Martí de Riquer dirigí la col·lecció d’«Obras completas de Manuel Milá y Fontanals», en què només aparegueren dues de les obres de Milà (De la poesía heroico-popular castellana i De los trovadores en España). Uns anys després, se’n publicà la traducció catalana d’un recull d’articles (Teoria romàntica) i un Romancer català elaborat a partir del Romancerillo catalán de 1882, que al seu torn ha estat editat en facsímil. Més recentment ha estat publicada la primera part («Parte poética») del Compendio del arte poética i els Principios de literatura general de 1884 (que no inclouen la part d’història de la literatura de les edicions de 1874 i 1877, amb el que hi incloïa de literatura catalana) i, en edició facsímil, els Principios de Estética de 1857.
 

 

Resultats

BERNAT I BALTRONS, Francesc. «La delimitació de les llengües en els inicis de la lingüística: el cas català». Actes del VII Congrés de Lingüística General [edició en CD-Rom]. Barcelona: Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2006. 

BERNAT I BALTRONS, Francesc. Un estudi de dialectologia catalana del segle XIX: les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el maonès. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2007. 
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «La morfologia del menorquí de Maó segons una descripció desconeguda de Manuel Milà i Fontanals». Randa [Barcelona], 58 (2007), 99-124. 
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «Una aproximació inèdita de Manuel Milà i Fontanals a l’eivissenc del segle XIX». Estudis de Llengua i Literatura Catalanes [Barcelona], 55 (2007), 49-75.
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «Francesc Cambouliu i la fi del llemosinisme a la fi del s. XIX». Les relacions occitano-catalanes al llindar del segle XXI. Péronnas: Éditions de la Tour Gile, 2009, p. 141-149. 
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «Francesc Cambouliu: un pioner de la història de la literatura catalana». Anuari Verdaguer. Revista d’estudis literaris del segle XIX [Vic], 17 (2009), p. 11-28.
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «La relació entre el català i l’occità a l’obra de Manuel Milà i Fontanals». A: FALUBA, Kálmán;  SZIJJ, Ildikó (eds.). Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes.. Universitat Eötvös Loránd de Budapest, 4-9 de setembre de 2006, III. Contactes lingüístics i traductologia. Barcelona: PAM, 2010, p. 85-95.
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «La frontera lingüística del català a l’Aragó segons Manuel Milà i Fontanals». A: CREUS, Imma; PUIG, Maite; VENY, Joan R. (ed.). Actes del Quinzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, I. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2010, p. 235-246.
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «Les notes de Manuel Milà i Fontanals sobre el parlar de Maó al segle XIX». Revista de Menorca [Maó], 92 (2013), p. 129-149.
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «Una aproximació inèdita del segle XIX a l’aranès». Linguistica occitana [Montpeller], 9 (2013), p. 52-62.
 
BERNAT I BALTRONS, Francesc. «El baleàric com a dialecte oriental del català: una revisió historiogràfica de la qüestió». A: GÜELL, Mònica (ed.) Les Illes Balears: Literatura, llengua, història, arts / Les Iles Baléares: Littérature, langue, histoire, arts. Canet: Edicions del Trabucaire, 2015, p. 61-69.
 
JORBA, Manuel. «Pròleg». A: MARRUGAT, Ramon. La poesia en català de Manuel Milà i Fontanals. [Vilafranca del Penedès]: Institut d’Estudis Penedesencs, 2010, p. 7-9.
 
JORBA, Manuel. «Pròleg». A: Actes del Simposi Manuel Milà i Fontanals. Vilafranca del Penedès, 12-13 de maig del 2010. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs, 2011, p. 7-13.
 
JORBA, Manuel. «Introducció: els (pocs) llibres de Milà i l’(abundós) arxiu personal». A: COLL-VINENT, Sílvia; COLMENARES, Isabel de (ed.). El llegat Milà i Fontanals a la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Barcelona: Facultat de Filosofia de la Universitat Ramon Llull / Institut d’Estudis Penedesencs, 2011, p. 11-42.
 
JORBA, Manuel. «Manuel Milà i Fontanals: l’estètica al marge dels manuals d’estètica». A: ROVIRÓ ALEMANY, Ignasi (ed.). Estètica catalana, estètica europea. Estudis d’estètica: entre la tradició i l’actualitat. Barcelona: PPU, 2011 [2012], p. 81-104.
 
JORBA, Manuel. «Projecte d’edició de les obres completes de Manuel Milà i Fontanals». Estudis Romànics [Barcelona], 34 (2012), p. 405-418.
 
PALOMA TOUS, Joan-Antoni. «Milà i Fontanals i el folklore». Actes del Simposi Manuel Milà i Fontanals. Vilafranca del Penedès, 12-13 de maig del 2010. Vilafranca del Penedès: Institut d’Estudis Penedesencs, 2011, p. 34-41.
 

 

 

Més informació

La complexitat de l’anotació, considerada imprescindible i irrenunciable en el tipus d’edició crítica empresa, i les circumstàncies econòmiques sobrevingudes no han fet possible iniciar la publicació dels textos i han aconsellat, a més, canviar l’ordre previst inicialment. Per això s’ha aturat provisionalment l’edició dels extensos «Estudis, articles i assaigs crítics, erudits i divulgatius» i es preparen com a alternativa per a l’exercici més pròxim possible dos volums inicials de molt menor extensió, com són les Observaciones sobre la poesía popular (1853) i com el que ha d’aplegar l’obra poètica i narrativa, original o traduïda, no recollida mai en volum.

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte