Secció Filològica - Projectes normatius

Ortoèpia del català / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Mila Segarra Neira
Institut d'Estudis Catalans -

Direcció

Ramon Sistac i Vicén
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Lleida

Col·laboradors: 

 
Oriol Camps (Comissió d’Estandardització de la SF) 
Vicent Pitarch (Comissió d’Estandardització de la SF)
Miquel Àngel Pradilla (Comissió d’Estandardització de la SF)
Isidor Marí (Comissió d’Estandardització de la SF)
Brauli Montoya (Comissió d’Estandardització de la SF)
Vicent Martines (Comissió d’Estandardització de la SF)
 
Nicolau Dols (Secció Filològica)
 
Laia Castanyer (Oficines de la Secció Filològica
David Ordóñez (Oficines de la Secció Filològica)
 
Síntesi

Aquest projecte es basa en la definició de les bases ortoèpiques del català a partir de la doctrina dictada per la Secció Filològica (SF) en els darrers anys per mitjà de les gramàtiques, el diccionari i l’ortografia normatius, i a partir també de l’ús de la llengua en els últims decennis, que complementa o modifica, millora o matisa, però sobretot actualitza, la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Fonètica.

L’objectiu principal del projecte és traduir aquestes bases ortoèpiques en un document obert (revisable i susceptible de ser actualitzat) que permeti:
  • generar aplicacions diverses adaptades a la requesta social (mitjans de comunicació, gestió pública i privada, ensenyament, ciència, ficció, tecnologies aplicades a la parla...).
  • establir les regles per a la creació d’un diccionari de pronúncia del català, ja en una segona fase.
 
 
Abstract 
 
This project is based on the definition of the orthoepic bases of Catalan based on the doctrine dictated by the Philological Section (SF) in recent years through normative grammars, dictionary and orthography, and also from the use of the language in recent decades, which complements or modifies, improves or nuances,  but above all update, the Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana. Fonètica.
 

 

Paraules clau

Llengua oral, ortoèpia, pronúncia, normativa, diccionari, requeriment social, mitjans de comunicació

 

Inici del projecte

2023 -

 

Antecedents

Durant la segona meitat de la dècada dels vuitanta, la publicació de diversos manifestos des de l’àmbit universitari, on es posava de relleu la preocupació per la presència insuficient de les principals varietats geogràfiques en la llengua dels mitjans de comunicació, va ser el detonant perquè s’emprengués la tasca de publicació d’una normativa establerta, que es va materialitzar en forma d’una Proposta

Aquesta Proposta, primer fonètica i després morfològica, va representar un gran canvi de perspectiva en el moment d’interpretar les interrelacions entre dialecte i varietat formal. 
Aquests canvis de perspectiva han estat incorporats en l’obra normativa posterior, especialment pel que fa als models ortoèpics en la part fonètica corresponent a la GIEC.
S’imposa una actualització de tots els materials existents, de criteris i, sobretot, una resposta coherent a les noves necessitats comunicatives actuals. Aquesta actualització inclou:
  • La revisió crítica de la Proposta 
  • La incorporació de la nova doctrina generada per la GIEC 
  • La identificació i posterior esmena de buits, mancances i noves perspectives i necessitats.

 

Resultats

Els resultats han de ser revisables permanentment. És per això que, un cop acabat tot el període de validació, es recomana la publicació electrònica d’un document provisional que reculli la feina realitzada i que serveixi de base per a aplicacions sectorials, bàsicament en forma de guies adaptades als diferents àmbits temàtics i territorials. 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte