Secció de Ciències i Tecnologia

Els sòls de Catalunya, uns recursos imprescindibles / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Rosa Maria  Poch Claret
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

Jaume Boixadera Llobet, soci de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (filial de l’IEC)
Diversos especialistes en ciència del sòl.

 
Síntesi

Els sòls són un recurs imprescindible per a un territori, ja que d’aquests en depenen la sobirania alimentària, els ecosistemes i la biodiversitat, la qualitat de les aigües i de l’aire, així com moltes altres aportacions de la natura al benestar de la societat.

 
Cal un treball de recerca que esdevingui una síntesi dels estudis realitzats fins ara sobre la diversitat de sòls de Catalunya i que quedi plasmat en forma de llibre de difusió general.
 
El present projecte està orientat a preparar i revisar l’edició d’aquest llibre, i això comporta les tasques prèvies d’ordenar, classificar i revisar els textos dels diversos autors sobre aquest tema i de produir els continguts (textos, fotografies, mapes i figures), centrats en diferents zones geogràfiques determinades pel clima, la geologia, la geomorfologia, la vegetació i els usos que fan del sòl.
 
Una obra de síntesi d’aquest tipus contribuiria notablement a donar a conèixer el patrimoni de sòls del nostre territori, així com a augmentar la sensibilització sobre el valor d’aquest recurs. Catalunya disposaria així d’una publicació especialitzada en aquest àmbit, com ja tenen altres països i territoris, i és per això que aquest projecte es pot emmarcar dins els objectius de la catalanística en un sentit ampli.
 
 
Abstract en anglès
 
Soils are an essential resource for any land, as they affect food sovereignty, ecosystems and biodiversity, water and air quality, as well as many other contributions of nature to the well-being of the society.
 
There is a need for a research work that becomes a synthesis of the studies carried out so far on the diversity of soils in Catalonia, which should be gathered in the form of a book of general dissemination.
 
The present project is aimed at preparing and revising the edition of this book, and this involves several tasks as ordering, classifying and revising the texts of the various authors on this subject and of producing the contents (texts, photographs, maps and figures), focusing on different geographical areas determined by climate, geology, geomorphology, vegetation and land uses.
 
Such a synthesis work will significantly contribute to the general knowledge on the soil heritage of our territory, as well as raising awareness about the value of this resource. Catalonia will thus have a specialized publication in this field, as other countries and territories already have, which is why this project can be framed within the objectives of Catalan studies in a broad sense.
 

 

Paraules clau

Sòl, diversitat, síntesi, patrimoni de sòls, recursos naturals.

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

Els treballs de cartografia de sòls de Catalunya iniciats els anys 1980 pel DARP i l’ICGC, impulsats pel Dr. Jaume Porta i dirigits pel Dr. Jaume Boixadera, permeten disposar actualment d’una informació molt important i extensa  sobre els sòls de Catalunya que cal posar a l’abast del públic, general o especialitzat, per mitjà d’un treball de síntesi.

Aquest treball de síntesi es basaria en els treballs anteriors següents:
  • Introducció al coneixement dels sòls. Sòls dels Països Catalans, dirigit per J. Porta i publicat a Història Natural dels Països Catalans (Enciclopèdia Catalana, 1987). 
  • Memòria del full Bellvís del Mapa de sòls 1:25.000 de Catalunya, de J. Boixadera
  • Fulls de mapes de sòls elaborats pel DARP i la ICGC 
  • Mapa de sòls de Catalunya 1: 25.000 de l’ICGC, 2014.
  • Publicacions, tesis i treballs diversos sobre els sòls de Catalunya.
 

 

Resultats

Durant el 2023 s’ha format l’equip de treball, s’han realitzat prospeccions en el territori i s’han generat materials gràfics i documentals que seran la base de la part escrita. S’ha realitzat la majoria del treball de camp i anàlisis per completar les observacions per caracteritzar els sòls dels blocs diagrama tipus de diferents edafopaisatges de Catalunya. Aquests treballs han estat realitzats en els laboratoris del Departament de Química, Física, Ciències Ambientals i dels Sòls de la Universitat de Lleida, de la qual la IP n'és directora. Part d'aquest material s'ha generat gràcies a l'excursió científica internacional el passat mes de setembre en la que es van visitar diferents sòls de Catalunya.
  • Excursió científica internacional (setembre de 2023), mostrant diferents sòls de Catalunya i classificant-los segons la World Reference Base for Soil Resources 2022. La referència de la guia és: Boixadera J, Poch RM (coord.) (2023) WRB – Catalonia Soil Excursion Guide. Edicions i Publicacions Universitat de Lleida. ISBN: 978-84-9144-460-2. DOI: 10.21001/wrb_catalonia_2023
 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte