Influència de l’hàbitat, la filogènia i la contaminació en els briòfits

Direcció

Jordina Belmonte Soler
Institució Catalana d'Història Natural

Ponent

Josep Peñuelas i Reixach
Institut d'Estudis Catalans - CREAF

Col·laboradors o Equip d’investigació: 

Jordi Corbera (ICHN)
Marcos Fernández (ICHN)
Francesc Sabater (UB)
Catherine Preece (U. Antwerpen)
Alba Martín (CREAF)
Oriol Cano (UB)
 
Síntesi

Aquest projecte pretén determinar si la filogènia i l’hàbitat que les plantes ocupen en els ecosistemes són elements determinants de les variacions en la seva composició elemental. Aquestes dades són molt rellevants en els camps de la briologia i l’ecologia, ja que la composició elemental dels teixits vegetals proporciona informació sobre l’estat nutricional i fisiològic de les plantes i sobre les estratègies ecològiques que segueixen els organismes. La composició elemental dels briòfits pot donar dades també sobre la contaminació ambiental. L’objectiu principal d’aquest estudi és investigar com els diferents hàbitats i la proximitat a punts de contaminació determinen la composició elemental dels briòfits.

 

Abstract 
 
This project aims to determine whether the phylogeny and habitat that plants occupy in ecosystems are determinants of variations in their elemental composition. These data are very relevant in the fields of bryology and ecology, since the elemental composition of plant tissues provides information on the nutritional and physiological status of plants and on the ecological strategies followed by organisms. The elemental composition of bryophytes can also provide information on environmental pollution. The main objective of this study is to investigate how different habitats and proximity to pollution sites determine the elemental composition of bryophytes.
 

 

Paraules clau

Briòfit, filogènesi, hàbitat, contaminació

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

Mitjançant la recollida, classificació i anàlisi de mostres de briòfits des de l’any 2013, impulsades per la ICHN, s’ha obtingut un gran volum de dades plasmades en revistes científiques indexades al SCI (Functional Ecology, Science of the Total Environment, Catena, Journal of Bryology), i en 6 articles de divulgació a revistes catalanes (Ausa, L’Atzavara, Butlletí de la ICHN, La Sitja del Llop, L’Espiga).
Les dades també han permès dirigir un treball de final de grau (2016) i un de màster (2018). Els articles i treballs esmentats s’han presentat a conferències locals (anys 2016, 2021) i a congressos internacionals (Madrid 2019, 2022, Bèlgica 2017 i Regne Unit 2018 i 2020 i Portugal 2022).

L’any 2021 ja es van obtenir els primers resultats relacionats amb l’anàlisi química dels briòfits, resultats que han estat publicats a tres revistes científiques indexades al SCI. (Plants, Ecology Letters i Freshwatter Ecology).
 
Un dels resultats més recents se centra en la relació entre la concentració de cada element i la morfologia d’algunes espècies de briòfits.
 
Actualment, a la web del Projecte Fonts (http://www.dslc-ichn.cat/recerca/projecte-fonts) es poden consultar els 3 treballs que es relacionen amb el present projecte: “El nitrat de les fonts del Lluçanès: efectes sobre les comunitats de briòfits (molses i hepàtiques)” (2017), “Projecte Fonts: estudi de les comunitats de briòfits de les fonts” (2018), i “El Montseny: terra de fonts, fonts de briòfits” (2019)
 

 

Resultats

Està previst assistir a diverses jornades de tot el territori centrades en l’àmbit de recerca del projecte, així com la difusió de les novetats a les xarxes socials de la ICHN (Facebook i Twitter). La tardor del 2021 vam assistir a la trobada d’estudiosos del Montseny per explicar els resultats obtinguts amb la pèrdua de diversitat i els resultats preliminars relatius al canvi en la composició elemental dels briòfits deguda a la contaminació per nitrats a les fonts.

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció de Ciències Biològiques

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte