Secció Històrico-Arqueològica

Corpus de poesia satírica catalana del Barroc / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Albert Rossich Estragó
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Girona

Col·laboradors:

Pep Valsalobre (Universitat de Girona)
Marc Sogues (Universitat de Girona. Universitat Oberta de Catalunya)
Olga Perxés (Universitat de Girona)
Lluís Cornet (Universitat de Girona)
Miquel Sabaté (Universitat Rovira i Virgili)
Col·laboradors externs: Disgràfic ITec S.L. 

 
Síntesi

El segle XVII va ser un període molt productiu per a la poesia en llengua catalana, sobretot la de tipus satíric. Es tracta d’un patrimoni literari de grans dimensions i interès, perquè ofereix una gran quantitat d’informació valuosa sobre el seu context cultural i literari, però també sobre les xarxes de sociabilitat i les formes de vida de la Catalunya dels Sis-cents. Tanmateix, la major part d’aquestes composicions són encara de difícil accés, ja que només es poden llegir en publicacions avui difícils de trobar o, al més sovint, en manuscrits de l’època. És per això que l’objectiu principal d’aquest projecte és la publicació en línia d’una base de dades que permeti arribar als poemes satírics del Barroc català amb més facilitat. L’usuari hi pot realitzar consultes per temes, autors i formes mètriques, i llegir el resum en prosa de cada composició. També es poden llegir alguns d’aquests poemes a través de la mateixa base de dades.

 
L’objectiu del projecte és oferir als investigadors que es vulguin endinsar en la poesia de l’època una eina que els permeti determinar el contingut d’un text i així poder valorar l’interès de consultar-lo. 
 
 
Abstract
 
The 17th century was a very productive period for poetry in the Catalan language, especially satirical poetry. It is a literary heritage of great dimensions and interest, because it offers a large amount of valuable information about its cultural and literary context, but also about the social networks and ways of life of Catalonia in the 17th century. However, most of these compositions are still difficult to access, as they can only be read in publications that are difficult to find today or often in manuscripts of the time. That is why the main objective of this project is the online publication of a database that allows the satirical poems of the Catalan Baroque to be accessed more easily. The user can search by subject, author and metrical form, and read the prose summary of each composition. Moreover, some of these poems can be read through the same database.
 
The aim of the project is to offer researchers who want to delve into the poetry of the period a tool that allows them to determine the content of a text and thus be able to assess the interest of consulting it.

 

Paraules clau

Poesia catalana, poesia barroca, poesia satírica, barroc català, història de la literatura catalana, literatura del segle XVII, història de Catalunya.

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

Els treballs realizats per Albert Rossich durant l’establiment del corpus poètic de Vicent  Garcia han permès recopilar les dades de més de 300 poemes satírics falsaments atribuïts a aquest autor i que avui són considerats anònims. Es disposa de la referència del testimoni i de la pàgina o foli on es conserva cada poema, i de reproduccions de la major part dels testimonis en forma digital o en fotocòpia, inaccessibles als estudiosos i públic lector. A més a més, es compta amb la base de dades “Poesia en cançoners”, disponible en línia a l’espai www.nise.cat, elaborada pel mateix Rossich amb la col·laboració de Pep Valsalobre i que permet el mateix tipus d’accés als poemes d’altres autors satírics del període.  

 

Resultats

Base de dades en línia, que es publicarà al web Nise.cat (https://www.nise.cat/), el qual ja conté la base de dades “Poesia en cançoners”.

 

Més informació

La base de dades és una eina necessària per a la futura preparació d’una antologia de poesia satírica barroca catalana, així com per a la publicació de les obres poètiques completes d’alguns dels autors satírics més destacats d’aquell moment.

Aquesta base de dades podria incorporar-se al Cens de Poesia Catalana de l’Edat Moderna de l’IEC.

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte