Secció Històrico-Arqueològica

Polisèmies i disputes en els símbols de la cultura catalana contemporània: el cas de Poblet / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Teresa Abelló Güell
Institut d'Estudis Catalans -

Col·laboradors: 

Jordi Casassas Ymbert (IEC)
Carles Santacana Torres (UB)
Giovanni C. Cattini (UB)
Jordi Roca Vernet (UB)
Carles Viñas Gràcia (UB)
David Cao Costoya (UB)

 
Síntesi

L’objectiu d’aquest treball és tractar el paper dels símbols històrics en la definició de la cultura catalana.

Tota societat s’expressa a través de símbols, de categoria diversa, que s’han anat gestant al llarg de la història, i que acaben configurant la seva memòria. El projecte  se centra en analitzar com aquests símbols han anat adquirint nous significats (per això parlem de la “polisèmia” dels símbols) segons les interpretacions, plurals i sovint conflictives, que han rebut de la societat i com es construeixen i confronten les diverses identitats entorn d’un mateix element. 
Abordant tot el període contemporani, ens proposem analitzar com es construeixen i confronten les diverses identitats al voltant d’un mateix element simbòlic, analitzant els símbols més rellevants de la contemporaneïtat catalana en diversos àmbits: espais, personalitats, monuments, músiques o fites temporals.  Un cas notori és el monestir de Poblet pels significats que li han assignat les diverses identitats socials i polítiques a Catalunya. S’analitzaran les etapes en què es formulen les diferents identitats en relació a aquest símbol que, pel seu pes en la història dels territoris d’àmbit català, ens permet posar en valor els elements assenyalats. Els resultats d’aquest estudi volen tenir valor per als debats historiogràfics acadèmics, però també per a la societat catalana actual.
 
 
 
Abstract
 
The aim of this work is to deal with the role of historical symbols in the definition of Catalan culture.
Every society is expressed through symbols, of various categories, which have been developed throughout history, and which end up shaping its memory. The project focuses on analysing how these symbols have acquired new meanings (so we speak of the "polysemy" of symbols) according to the interpretations, plural and often conflicting, they have received from society and how the various identities are constructed and confronted. around the same element.
Addressing the completely contemporary period, we propose to analyse how the different identities are constructed and confronted around the same symbolic element, analysing the most relevant symbols of Catalan contemporaneity in various fields: spaces, personalities, monuments, and music or temporary milestones. A notorious case is the Poblet monastery for the meanings assigned to it by the various social and political identities in Catalonia. The stages in which the different identities are formulated in relation to this symbol will be analysed, which, due to its weight in the history of the Catalan territories, allows us to highlight the elements indicated. The results of this study want to have value for academic historiographical debates, but also for current Catalan society.
 

 

Paraules clau

Símbol, significat, interpretació, història, política, cultura catalana

 

Inici del projecte

2022 -

 

Antecedents

- A la meitat del segle XX, el sociòleg M. Halbwachs remarcà que determinats llocs poden ser compartits de manera transversal per diverses tipologies de grups definits per la seva ideologia.

- P. Nora liderà l’eclosió d’una historiografia dedicada a l’estudi dels llocs de memòria.

- S. Michonneau introduí aquestes tendències a Catalunya en el seu estudi sobre els espais de memòria de Barcelona des de 1860 fins a 1930.
 
- A. Balcells estudià diversos monuments de Catalunya, i impulsà el web “Monuments commemoratius de Catalunya” que n’ha esdevingut un cens. 
-Diverses recerques sobre els monuments des d’una perspectiva patrimonial.
 

 

Resultats

 Difusió acadèmica:

 
-Seminari a l’IEC sobre la metodologia i els resultats, dirigit a altres especialistes de l’Institut.
-Publicació d’una monografia i de dos articles en revistes especialitzades internacionals.
-Participació de membres de l’equip de recerca en congressos internacionals.
-Seminari a la Universitat Catalana d’Estiu.
 
Difusió general:
 
-Presentació dels resultats a la congregació del monestir de Poblet.
-Programació d’una conferència sobre els resultats als museus comarcals i als centres d’estudis.
-Elaboració i edició de diverses càpsules audiovisuals. 
-Realització dels continguts d’una exposició itinerant, que podria començar a Poblet o al Museu d’Història de Tarragona.
 

 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte