Secció Filològica - Projectes de recerca

Observatori de la Qualitat Lingüística / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Oriol Camps i Giralt
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de Barcelona

Equip investigador: 

Jaume Salvanyà (Tècnic Lingüístic de la Secció Filològica)
 
Assessors:
Comissió d’Estandardització per al projecte científic 
Comissió d’Infraestructura i Corpus per al funcionament tecnològic
 
Síntesi

Aquest és un projecte inserit de ple en l’àmbit de la normativa lingüística. Parteix de la idea que fer un bon ús de la llengua requereix aprenentatge i també consciència dels propis errors o inadequacions. Sovint els individus, quan comuniquen en nom d’un càrrec o bé es presenten públicament, no tenen consciència de quin és el grau de qualitat de la seva expressió. La qualitat de la llengua emprada en el discurs contribueix a millorar la imatge del qui s’expressa i alhora dona un segell de rigor, fiabilitat i responsabilitat.

L’Observatori de la Qualitat Lingüística es crea amb el propòsit d’analitzar explícitament mostres de discurs de persones representatives o càrrecs importants d’organismes públics i privats que podrien millorar la seva imatge posant atenció i consciència en la seva expressió lingüística. Es tracta de fer-los conscients de quins són els detalls o aspectes que resolen inadequadament i donar-los els elements de substitució.
 

Objectius generals:
 
El concepte de qualitat lingüística
 • Establir un concepte operatiu de qualitat lingüística que pugui parametritzar-se en diversos aspectes lingüístics, pragmàtics i comunicatius, dins de cada un dels quals es proposaran diferents valors. L’aplicació d’aquests valors a cada cas (conjunt de mostres de discurs oral o escrit) analitzat es projectarà en un perfil que mostrarà el nivell de qualitat.
   
L’observació i l’anàlisi
 • Es farà una prova experimental a partir del discurs oral de persones representatives que intervinguin en una mateixa situació comunicativa a fi de poder observar contrastos i realitzacions diversificades al marge del nivell lingüístic i l’estil de cadascú.
 • Tenint en compte que el procés serà més efectiu si es duu a terme amb el consentiment i la col·laboració dels responsables dels mateixos àmbits d’ús públic analitzats, es buscarà establir aquest mecanisme de cooperació ja des del primer moment.
 
 
Abstract
 
The Linguistic Quality Observatory, fully integrated into the field of language regulations, is set up for the purpose of explicitly analyzing speech samples from representatives or senior government or private officials that could improve their image by paying attention and awareness to their linguistic expression. The purpose is to make them aware of what are the details or aspects that they resolve inappropriately and give them the replacement elements. The result of each evaluation will be a report on the linguistic quality of the analyzed sample. This report will be stored in an IEC database and will be sent to the person to whom the analyzed sample corresponds or to the people in charge of the body on which it depends.
The immediate objectives of the project are, on the one hand, to establish an operational concept of linguistic quality that can be parameterized in various linguistic, pragmatic and communicative aspects, and on the other hand to prepare computer tools.
 

 

Paraules clau

Qualitat lingüística; lèxic; mitjans; sintaxi; estructura del discurs.

 

Inici del projecte

2021 -

 

Antecedents

L’Observatori de la Qualitat Lingüística és un projecte independent adscrit a la Secció Filològica de l’IEC a través de la Comissió d’Estandardització per al projecte científic i a la d’Infraestructura i Corpus per al funcionament tecnològic.

 
Des de l’any 2020 es treballa en el disseny del projecte i s’inicien les primeres feines:
 • Aplegant articles sobre el concepte de qualitat lingüística i esbossant una proposta del projecte.
 • Buidant i transcrivint mostres d’informatius de les televisions públiques catalana, balear i valenciana.
 • Elaborant les primeres fitxes de prova.
 
A partir de l’octubre del 2020 es duen a terme les feines següents:
 • Buidatge i anàlisi de diferents mostres de llengua oral i escrita.
 • Familiarització amb el Corpus Oral de la Llengua Catalana (COLC) i el programa Praat.
 
Durant l’any 2021:
 • Redacció de la primera versió del document sobre el concepte de qualitat lingüística amb què treballarà l’Observatori.
 • Debat sobre la qualitat lingüística dins el fòrum de l’Acadèmia Oberta als Mitjans de Comunicació.
 • Jornada sobre la Qualitat Lingüística, prevista per al mes d’octubre.
 • Elaboració, amb el Servei d’Informàtica de l’IEC i Lluís de Yzaguirre com a especialista en el programa Praat, de la plataforma informàtica de treball d’aquest observatori, amb la col·laboració del Servei de Recursos Digitals de l’IEC. 
 

 

Resultats

Gestió dels resultats

El resultat de cada avaluació serà un informe sobre la qualitat lingüística de la mostra analitzada. Aquest informe quedarà arxivat en una base de dades de l’IEC i es farà arribar a la persona a qui correspongui la mostra analitzada o bé als responsables de l’organisme del qual depengui.

Es posarà més èmfasi en les possibilitats de millora que no pas en els errors i inadequacions comesos. Els informes podran tenir més o menys capes de profunditat, d’acord amb el nombre de criteris o paràmetres aplicats.
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 https://oql.iec.cat

Aquest projecte el 2022 i el 2023 ha comptat amb la col·laboració de

Diputació de Barcelona


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte