Secció de Ciències i Tecnologia

Horitzons mediterranis: Simulació numèrica de les condicions atmosfèriques en les observacions visuals Mallorca-Catalunya

Direcció

Jordi Mazón Bueso
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), Associació Catalana de Meteorologia (ACAM)

Ponent

Antoni Roca Rosell
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Politècnica de Catalunya

Equip d’investigació: 

David Pino González, UPC, ACAM
Alfons Puertas, Observatori Fabra de Barcelona (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona)
 
Síntesi

L’observació de les Illes Balears des de Catalunya és un fet conegut i advertit des de l’antiguitat. No és un fet estrany, però sí poc freqüent, i la seva simulació numèrica no ha estat abordada des d’una perspectiva rigorosa.

Prenent com a base estudis d’altres regions del planeta, el fenomen de l’observació de l’illa de Mallorca es podria explicar per unes condicions atmosfèriques ben determinades i insòlites en la zona de la Mediterrània entre Catalunya i Balears, que condueixen a la formació d’un miratge superior, també conegut com a Fata Morgana. En d’altres ocasions, però, la propagació de raigs de llum a través de l’atmosfera esdevé complexa amb la formació d’estructures atmosfèriques organitzades que abasten una àmplia gamma d’escales de longitud i temps que indueixen una variabilitat espaciotemporal en la refracció de la llum, com els vòrtexs de Von Karman, que podrien distorsionar les trajectòries dels raigs i fer possible aquesta observació. 
 
Cal tenir present que aquest fenomen és més propi de climes freds, amb una atmosfera transparent i sense presència de calitja. L’aigua de la Mediterrània entre Catalunya i Balears es caracteritza per una elevada temperatura, amb la presència contínua de gran quantitat de vapor d’aigua i d’aerosols salins, cosa que fa que la transparència atmosfèrica sigui de poca magnitud.
 
Esbrinar i descriure la física a partir de les observacions de Mallorca des de Catalunya, i viceversa, és l’objectiu d’aquest projecte. Per primer cop es pretén estudiar el fenomen mitjançant la simulació numèrica amb el model de mesoescala Weather Research and Forecasting (WRF). Després d’un primer recull i anàlisi estadístic estadística de les observacions de l’illa des de l’Observatori Fabra, on des de fa molts anys se’n fa un seguiment, se simularan diversos episodis d’observació entre Catalunya i Balears, amb l’objectiu d’entendre les causes que provoquen aquest fenomen.
 
 
Abstract
 
The observation of the Balearic Islands from Catalonia is a well known phenomenon. It is not an uncommon. The numerical simulation has not been approached from a rigorous perspective.
Based on studies from other regions of the planet, the phenomenon of observing the island of Mallorca could be explained by well-defined and unusual atmospheric conditions in the Mediterranean region between Catalonia and the Balearic Islands, which lead to the formation of a higher mirage, also known as Fata Morgana. Some times the propagation of light rays through the atmosphere becomes complex with the formation of organized atmospheric structures, which cover a wide range of length and time scales that induce temporal space variability in the refraction of light, such as von Kármán's vortices that could distort the trajectories of rays and make this observation possible.
 
It should be take in consideration that this phenomenon is more typical of cold climates, with a transparent atmosphere and without the presence of rainfall. The sea surface temperature of the Mediterranean between Catalonia and the Balearic Islands is characterized by a high  temperature, providing water vapour and saline aerosols to the air, which reduces the transparency of the air. 
 
The goal of this project is to find out and describe the physics behind the observations of Mallorca from Catalonia and vice versa. It is the first time that this phenomenon is studied by using numerical simulation, with the Weather Research and Forecasting (WRF) mesoscale model. After a precious compilation and statistical analysis of the observations of the island from the Fabra Observatory, where for many years there has been a monitoring of these observations, several episodes of observation between Catalonia and the Balearic Islands will be simulated, with the aim of understanding the causes that make up this phenomenon.

 

Paraules clau

Física; meteorologia; miratges; simulació numèrica;

 

Inici del projecte

2020 - 2020

 

Antecedents

L’Observatori Fabra, de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona, fa molts anys que fa un seguiment d’aquestes observacions iniciades pel Dr. Eduard Fontserè, qui l’any 1921 va publicar un article amb el títol “Sobre las variaciones de transparencia de la atmosfera, desde las Baleares al Puigmal” A: Memorias de la Real Academia de Ciencias y Artes, tercera época, vol. XVI, Barcelona, 1921, pág. 335-348.

 

Resultats

Presentació d'una ponència al Congrés anual de la European Meteorological Society (setembre 2020, Bucarest)

Participació al congrés International Conference on Meteorology and Climatology of the Mediterranean  (febrer 2021).
 
Publicació dels resultats i conclusions de les simulacions numèriques en revistes indexades JCR dins la categoria Atmospheric sciences.
 
Ampliació de la recerca a través de la proposta d’un o dos treballs de Final de Grau a l’Escola d’Enginyeria en Telecomunicacions i Aeroespacial de Castelldefels (UPC).
 
Difusió als mitjans de comunicació dels resultats de la recerca. 
 

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web


 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte