Secció de Ciències Biològiques

Fauna aquàtica en coves anquialines del País Valencià: un mon encara per descriure

Direcció

Ferran Palero
Universitat de València

Ponent

Juli Peretó i Magraner
Institut d'Estudis Catalans - Universitat de València

Col·laboradors:

Alberto Sendra, Ajuntament de València, Universitat d’Alcalà
Romana Cappcioni-Azzati, Universitat de València
Rebeca Genis-Armero, Universitat de València
Jorge Olensen, University of Copenhagen
Paul F. Clark, Natural History Museum, London
 
Síntesi

Els sistemes anquialins són estuaris subterranis presents en terrenys càrstics i volcànics connectats amb el medi marí. Tot i que contenen una fauna molt peculiar i un gran nombre d’endemismes, la majoria encara són desconeguts o estan parcialment explorats ja que el seu estudi sistemàtic és relativament recent. Dins del domini dels Països Catalans, existeix una xarxa ben estudiada de coves anquialines en les costes catalanes de la Península. 

Recentment, l’equip de recerca ha pogut accedir a una cova anquialina en la província de València que mai abans havia sigut explorada. S’hi ha descobert una diversitat excepcional d’espècies, la majoria poc conegudes i/o noves per a la ciència. Un mostreig preliminar indica la presència, entre d’altres, d’una població de Thermobaenacea (primera espècie trobada en la costa catalana) i d’una família d’amfípodes endèmics de València (Sensonatoridae), que ja no es pot trobar en les localitats tipus.
 
Amb aquest projecte de recerca es pretén completar la identificació i el catàleg dels crustacis presents en coves anquialines del País Valencià. Mitjançant la col·laboració d’un artista especialitzat en dibuix científic es faran il·lustracions dels animals amb càmera lúcida. A més a més, la caracterització detallada d’estructures sensorials (p.e. sedes) es realitzarà mitjançant el microscopi electrònic d’escombratge (SEM). També es filmaran exemplars vius amb una càmera ultraràpida per tal de recollir, per primera vegada, informació sobre el moviment d’aquests animals. Finalment, un estudi molecular (DNA barcoding) ens permetrà establir seqüències de referència i identificar possibles espècies críptiques. Aquest projecte, que és una part complementària del que es porta a terme des de la Universitat de Copenhagen, servirà per a contribuir d’una manera significativa al coneixement d’un ecosistema important però encara inexplorat en terres valencianes.
 
Els objectius a assolir són:
  1. Recol·lectar material biològic i paràmetres físicoquímics de la cova mitjançant un mostreig temporal (cada tres mesos durant dos anys), per tal de caracteritzar la diversitat de la fauna present a la cova i les possibles variacions al llarg de l’any.
  2. Realitzar gravacions mitjançant una càmera ultraràpida per tal de descriure el comportament i modelitzar els moviments de la fauna anquianila.
  3. Descriure i il·lustrar les espècies identificades mitjançant microscòpia òptica, fotografia digital i microscòpia electrònica d’escombratge.
  4. Fer un anàlisi mitjançant “codi de barres molecular”, per tal d’obtenir seqüències de referència per al gen de la citocrom oxidasa (COI) i descartar possibles espècies críptiques.
  5. Finalment, donar a conèixer a la comunitat científica i divulgar a la societat l’existència d’aquesta fauna excepcional i altament vulnerable.
 
Abstract
 
Anquihaline systems are underground estuaries in karstic and volcanic lands connected to the marine environment. Although they contain a very peculiar fauna and a large number of endemisms, most of them are still unknown or partially explored because their systematic study is relatively recent. In Catalan Countries, there is a well-studied network of anquihaline caves on the Catalan coasts of the Peninsula.
 
Recently, the research team has been able to access an anquihaline cave in the province of Valencia that had never been explored before. An exceptional diversity of species has been discovered, the majority of them are little known and/or new species. A preliminary sampling indicates the presence, among others, of a population of Thermobaenacea (the first species found on the Catalan coast) and a family of endemic amphipods from Valencia (Sensonatoridae), which can no longer be found in type locality.
 
This research project aims to complete the identification and the catalog of the crustaceans located in the Anquihaline caves of the Valencian Community. This project, which is a complementary part of what is being carried out at the University of Copenhagen, will significantly contribute to the knowledge of an important but still unexplored ecosystem in Valencian areas.

 

Paraules clau

Coves anquihalines, fauna aquàtica

 

Inici del projecte

2019 -

 

Antecedents

Fa uns tres anys, l’equip de recerca va començar a mostrejar coves anquialines a Itàlia. Des de llavors, s’han explorat diferents zones de la costa catalana per tal de localitzar coves anquialines accessibles. La Comunitat Valenciana compta amb un aqüífer subterrani excepcional, a causa de la presència d’un substrat calcari altament porós, i les coves anquialines són relativament freqüents però poc accessibles. A més a més, els estudis científics que se centren en el medi aquàtic dins les coves són escassos, particularment a València. Tradicionalment, la bioespeologia al País Valencià ha estat dominada per l’estudi d’invertebrats terrestres (p.e. insectes, pseuodoescorpins...) i una part important de la fauna del medi aquàtic està pendent d’identificar. 

 

Resultats

Recol·lecció de material biològic de la cova mitjançant un mostreig temporal (1-2 mostrejos cada mes) per tal de caracteritzar la diversitat de fauna present en la cova i les possibles variacions al llarg de l’any.

Descripció i il·lustració de les espècies identificades mitjançant microscòpia òptica i fotografia digital.
 
Anàlisi d’alguns grups mitjançant “codi de barres molecular”, per tal d’obtenir seqüències de referència del gen de la citocrom oxidasa (COI).
 
Entre els resultats obtinguts s’inclou un primer catàleg/recull de localitats (coves, pous, rius i fonts) on es poden trobar exemplars de diferents grups de fauna aquàtica subterrània al llarg dels territoris de parla catalana. La recent expansió del nostre mostreig de fauna aquàtica subterrània al llarg del País Valencià (gràcies a la col·laboració de la CHX) i incloent localitats de Catalunya i Aragó, ens ha permès identificar llocs amb una especial diversitat de fauna subterrània.
 
 
Articles científics
 
Sendra, A., Palero, F., Jimenez-Valverde, A. & Reboleira, A.S.P.S. (2020) «Diplura in caves: diversity, ecology, evolution and biogeography». Zoological Journal of the Linnean Society, Online early, . https://doi.org/10.1093/zoolinnean/zlaa116 (IF2019 2,824; Q1 Zoology)
 
Mesquita-Joanes, F.; Aguilar-Alberola, J.A.; Palero, F.; Rueda, J. (2020) «A new species of Cypris (Crustacea: Ostracoda) from the Iberian Peninsula and the Balearic Islands, with comments on the first ostracod named using the Linnean system». Zootaxa, 4759, 113–131.
 
Sendra, A., Antić, D., Barranco, P., Borko, Š., Christian, E., Delić, T., Fadrique, F., Faille, A., Galli, L., Gasparo, F., Georgiev, D., Giachino, P.M., Kováč, L., Lukić, M., Marcia, P., Miculinić, K., Nicolosi, G., Palero, F., Paragamian, K., Pérez, T., Polak, S., Prieto, C.E., Turbanov, I., Vailati, D., Reboleira, A.S.P.S., (2020). «Flourishing in subterranean ecosystems: Euro-mediterranean plusiocampinae and tachycampoids (Diplura, Campodeidae)». Eur. J. Taxon. 2020, 1–138. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.591
 
Els nous resultats sobre Thermosbaenacea i Sensonatoridae es troben actualment per a ser publicats en diferents revistes indexades al Journal of Citation Reports.
 
Palero, F.; Sendra, A.; Sket, B.; Jazdzewska, A. & P.F. Clark «Exploring the phylogenetic affinities of Sensonatoridae (Amphidoda: Gammaridira), new molecular data for an elusive groundwater family.» A: Molecular Phylogenetic and Evolution. (en preparació)
 
Palero, F.; Blazewicz, M.; Clark, P.F. & J.Olesen «A new Thermosbaenacean (Crustacea: Thermosbaenacea) from SW Europe: unique relict fauna right under our feet.» A: Invertebrate Sytematics (en preparació)
 
Moreno-García, AM; Rueda, J; Sendra, A and Palero, F (2022) Groundwater isopods from the Iberian Peninsula, and establishment of two new genera. A: Journal of Crustacean Biology. (en preparació)
 
Palero, F; Moreno-García, AM and Mesquita-Joanes, F A new Sphaeromicolinae (Ostracoda) commensal on groundwater isopods throws new light on the systematics of the entocytheridae.(en preparació).
 
Ivanov-Georgiev, G and Palero F Two new species of groundwater amphipod from an Iberian Peninsula endemic genus, with insight into the taxonomy of a cryptic group.(en preparació).
 
 
 
Seminaris i ponències
 
Curs Introducció a la il·lustració científica i descripcions taxonòmiques (20h). Facultat de Ciències Biològiques, Edifici B (UV), Burjassot. 16-19 de novembre / 15 de desembre de 2020.
 
“Fauna aquàtica en coves de Cullera: un món encara per descobrir” A: XIV Jornades d’Estudis de Cullera. Auditori Municipal, 29-30 de novembre i 1 de desembre de 2019.
 
“BIOdiversity PAtterns of Crustacea from Karstic Systems (BIOPACKS)” A: Cicle Anual de seminaris de l’Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Burjassot (València), 9 de gener de 2020.
 
“Next-generation sequencing provides new insights into the evolution of Malacostraca” A: TCS Meeting 2019. Hong Kong, 26-30 de maig de 2019. Pòster. 
 
12th Symposium for European Freshwater Sciences Virtual Conference on the 25th-30th July 2021: PÓSTER 1: Groundwater cirolanids from the Iberian Peninsula, and establishment of two new genera. Ana María Moreno-García, Juan Rueda, Alberto Sendra and Ferran Palero. PÓSTER 2: A new Sphaeromicolinae (Ostracoda) commensal on a cirolanid isopod from Iberian Peninsula. Ana María Moreno-García, Francesc Mesquita-Joanes and Ferran Palero.

 

Més informació

 

 

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 


Amb el suport de

 

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya

Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte