Catàleg i corpus documental del brodat a Catalunya: segles XIV i XV / [Convocatòria IEC 2023]

Direcció

Rafael Cornudella i Carré
Institut d'Estudis Catalans - Universitat Autònoma de Barcelona

Col·laboradors:

Cèsar Favà Monllau, conservador adjunt d’art medieval, Museu Nacional d’Art de Catalunya
Guadaira Macías Prieto, professora associada d’Història de l’Art, UB
Carme Masdeu Costa, conservadora-restauradora especialista en teixit, professional autònom
Maria Luz Morata García, conservadora-restauradora especialista en teixit, professional autònom
Carles Vela Aulesa, historiador medievalista, UB
Ramon Sarobe Huesca, historiador medievalista, UAB
Joan Duran-Porta. historiador de l’art medievalista, UAB
 
Síntesi

L’objectiu del projecte és l’estudi integral del brodat a Catalunya al llarg dels segles XIV i XV, una etapa especialment brillant en aquest àmbit. Malgrat això, es tracta d’un camp molt poc estudiat fins a l’actualitat, a diferència d’altres disciplines artístiques com la pintura o el vitrall, que ja compten amb grans corpus catalogràfics i documentals. En aquest sentit el projecte pretén pal·liar aquest buit historiogràfic. De fet, gran part de la producció brodada conservada té un innegable dimensió pictòrica que, tanmateix, caldrà integrar des d’una perspectiva històrico-crítica actualitzada a la història de la pintura catalana, que fins avui s’ha centrat en la pintura sobre fusta, la pintura mural i la il·luminació del llibre.

El projecte té dues vessants complementàries. D’una banda, l’elaboració d’un corpus documental sobre brodadors i brodat, a partir de la prospecció en diferents arxius, entre els quals cal destacar l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona, l’Arxiu de la Corona d’Aragó i diversos arxius eclesiàstics. S’ha localitzat una gran quantitat de material inèdit de gran valor que sens dubte enriquirà el coneixement del nostre patrimoni artístic. D’altra banda, s’elaborarà un catàleg raonat exhaustiu dels brodats catalans dels segles XIV i XV, incloent tant els que es conserven en territori català com els que en algun moment s’han exportat i es conserven en col·leccions públiques i privades fora de Catalunya. Per altra banda, també s’inclouran els brodats importats a Catalunya en època gòtica (com, per exemple, el magnífic brodat florentí Geri di Lapo per a la col·legiata de Santa Maria de Manresa).
 

Abstract
 
The objective of the project is the comprehensive study of embroidery in Catalonia during the 14th and 15th centuries, a particularly brilliant stage in this area. However, this field has been little studied until today, unlike other artistic disciplines such as painting or stained glass, which already have large catalogs and documentaries. In this sense, the project aims to solve this historiographic gap. In fact, an important part of the embroidered preserved production has an unequivocal pictorial dimension. This production should be integrated, from an updated historical-critical perspective, to the history of Catalan painting which until today has focused on painting on wood, mural painting and illuminated manuscript.
The project has two complementary aspects: the elaboration of a documentary corpus on embroiderers and the embroidery. It is based on the research in different archives among which the Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (Historical Archives of Protocols of Barcelona), the Arxiu de la Corona d’Aragó (Archive of the Crown of Aragon) and several ecclesiastical archives must be emphasised.

 

Paraules clau

Història de l’art, art gòtic, brodat

 

Inici del projecte

2019 -

 

Antecedents

L’estudi integral del patrimoni brodat de l’època gòtica és probablement la principal assignatura pendent de la nostra historiografia històrico-artística. La jerarquia de valors que va imposar la cultura acadèmica a partir de l’època moderna ha comportat la classificació del brodat entre les “arts menors” o “aplicades”, entre els productes “artesans”, una consideració que, sens dubte, no ha propiciat el seu estudi. Cal subratllar que el brodat fou en realitat una de les tècniques “majors” en el sistema de valors de l’època medieval, car es tractava d’una de les expressions més luxoses de les arts ornamentals i figuratives. De fet, els testimonis documentals de l’època demostren que les grans peces brodades  -entre les quals hi ha els paraments d’altar i la indumentària litúrgica- mobilitzaven uns recursos materials, tècnics i humans, sovint molt superiors als que es requerien per a la factura d’un retaule pictòric o escultòric.

Si bé és cert que l’erudició de finals del segle XIX i inicis del segle XX, inspirada pel gust neomedievalista i els valors de l’Arts & Crafts, va interessar-se de nou pels brodats medievals, també és evident que al llarg del segle XX l’interès per aquest patrimoni ha estat molt escàs. Per altra banda, les aportacions dels darrers vint o trenta anys, s’han centrat sobretot en aspectes tècnics, desatenent l’estudi de les fonts documentals, que són molt riques i en gran part romanen inèdites. L’elaboració d’un ampli corpus documental ha de servir, doncs, per omplir aquesta llacuna tan clamorosa. A la vegada, el projecte es proposa aprofundir en la integració de l’anàlisi tècnica de les peces brodades amb la crítica històrico-artística.
 
El corpus catalogràfic i documental del brodat català d’època gòtica aspira a convertir-se en un instrument imprescindible per a la valoració i la difusió d’un patrimoni brodat molt més ric del què se sol imaginar. També vol ser una eina per sensibilitzar els gestors del nostre patrimoni cultural de cara a millorar les condicions de conservació i d’accessibilitat de les peces brodades.  
 
L’equip investigador aporta una àmplia experiència prèvia en les respectives àrees d’especialització. Rafael Cornudella, Cèsar Favà i Guadaira Macías han publicat nombrosos treballs sobre art gòtic català i d’altres territoris de la Corona d’Aragó, de vegades en col·laboració. Pel que fa, concretament, a l’estudi del brodat, cal destacar les diverses aportacions sobre aquest tema contingudes a: R. Cornudella, amb la col·laboració de G. Macías i C. Favà (eds.), Catalunya 1400. El Gòtic Internacional, catàleg de l’exposició, Museu Nacional d’Art de Catalunya, Barcelona, 2012. R. Cornudella i G. Macías han publicat també un article monogràfic sobre el frontal i el tern de Sant Jordi, de la capella del Palau de la Generalitat (“Bernat Martorell i la llegenda de sant Jordi. Del retaule als brodats”, Locus Amoenus, 10, 2011-2012, 19-53) i han participat en un Workshop internacional celebrat a la Fundació Abegg (26-27 gener 2017, Riggisberg, Suïssa) sobre “The Embroidered Altarpiece of Burgo de Osma and Related Artifacts” (amb una contribució sobre “The Frontal and the Liturgical Vestments from the Chapel of the Palau de la Generalitat de Barcelona and Embroidery in the Crown of Aragon”). Carme Masdeu i Maria Luz Morata tenen una àmplia i reconeguda trajectòria com a conservadores-restauradores de teixits antics. Com a precedent específic del present projecte cal destacar la seva intervenció en el frontal de sant Jordi i una de les dalmàtiques del Palau de la Generalitat, que van donar lloc a la publicació d’un primer estudi tècnic del conjunt (a Catalunya 1400. El Gòtic Internacional, op. cit., p. 245-249). Recentment també han intervingut en el cèlebre brodat de la Creació de la Catedral de Girona i han publicat un estudi tècnic sobre aquesta peça (“Del Tapís al brodat, la darrera intervenció”, a: C. Mancho, ed., El brodat de la Creació de la catedral de Girona, Barcelona, 2018, p. 53-98). Carles Vela i Aulesa és un historiador medievalista amb àmplia trajectòria com a investigador. Entre moltes altres publicacions sobre la baixa edat mitjana, destaquem els seus treballs sobre el món socioprofessional dels especiers i els candelers de cera a Barcelona (incloent la seva tesi doctoral). Actualment és codirector del projecte “Corpus Documental de les Relacions Internacionals de Catalunya i de la Corona d’Aragó”, de l’Institut d’Estudis Catalans (iniciat l’any 1996 per M. Teresa Ferrer i Mallol). 

 

Resultats

Localització i transcripció de documents per al Corpus documental a l’Arxiu Històric de Protocols de Barcelona (AHPB) i a l’Arxiu de la Corona d’Aragó (ACA).
 
Estudi de peces de la col·lecció de l’Institut Amatller de Barcelona, de peces de la Catedral de Barcelona i de brodats de la Capella de Sant Jordi del Palau de la Generalitat.
 
Presentació de dues comunicacions a les jornades internacionals La broderie au Moyen Âge, XIIè-XVè siècle, París, Centre André Chastel, 13 i 14 de gener de 2020, en el marc de l’exposició «L’Art en broderie au Moyen Âge», presentada al Musée de Cluny – Musée National du Moyen Àge (24.10.2019-20.1.2020)
- Guadaira Macías i César Favà, «Corpus de la broderie en Catalogne aux XIVè et XVè siècles»
- Rafael Cornudella «Les devant d’autel et autres paraments brodés en Catalogne et à Valence aux XIVê et XVè siècles: importation et production locale»
 
Es preveu la publicació d’un primer volum del Corpus documental i d’un primer volum del Catàleg raonat de brodats. 
 
R. Cornudella, “Late Medieval Embroidery in the Crown of Aragon: from Archival Records to Preserved Objects” A: Sèrie Riggisberger Berichte de la Fundació Abegg, Riggisberg (Berna, Suïssa). (Pendent de publicació)
 
G. Macías i R. Cornuella, “The Altar Frontal and Liturgical Vestments of the Chapel of the Palau de la Generalitat in Barcelona”. A: Sèrie Riggisberger Berichte de la Fundació Abegg, Riggisberg (Berna, Suïssa). (Pendent de publicació)

 

Més informació

 

 

 

 

 

Secció Històrico-Arqueològica

Àrea geogràfica


Pàgines Web

 

 

 

 

 

 

Institut d'Estudis Catalans. Carrer del Carme, 47; 08001 Barcelona.
Telèfon +34 932 701 620. Fax +34 932 701 180. informacio@iec.cat - Informació legal


Amb el suport de

Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

i la col·laboració de

Departament de Justícia Ministerio de Ciencia e Innovación        Ministerio de Educación, Cultura y Deporte